Π.Δ. 77/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 77 ΦΕΚ Α 212/17.1.2022

Ίδρυση Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (Κ.Ε.Δ.) και κατάργηση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Τροποποίηση του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 255)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει,

β) του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51, διόρθ. σφαλμ. Α΄ 57), όπως ισχύει, και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 10 αυτού,

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 24, 26 και 69Γ αυτού,

δ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),

στ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

η) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805), και

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. α) Την υπ’ αρ. 167940/23.3.2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επί των δημοσιονομικών επιπτώσεων, από την οποία συμπεραίνεται ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη, η οποία εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 190.000,00 ευρώ περίπου σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του ΑΛΕ 2120104001 «Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)», του Ειδικού Φορέα 1055-501 «Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο», των ΑΛΕ 2120104001 «Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)» και 2120120001 «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)» του Ειδικού Φορέα 1055-202 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, των ΑΛΕ 2120101001 «Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου», 2120120001 «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)», 2120104001 «Επίδομα Θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.), 2120201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)» και 2120202001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)» του Ειδικού Φορέα 1055203 «Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο» του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και η οποία θα αντιμετωπιστεί αντιρροπούμενη από ισόποση περίπου εξοικονόμηση, συνέπεια των καταργούμενων μονάδων στους ίδιους ΑΛΕ, β) το 456742/4.8.2022 συμπληρωματικό έγγραφο της προϊσταμένης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, και γ) το 451222/2.08.2022 έγγραφό της από το οποίο προκύπτει ότι η προκαλούμενη δαπάνη στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

3. Την 119/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 106/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα Ιδιαίτερα Γραφεία, οι αυτοτελείς υπηρεσίες και τμήματα και οι οργανικές μονάδες του Υπουργείου διαρθρώνονται ως ακολούθως:

α. Ιδιαίτερα Γραφεία μελών της Κυβέρνησης, τα οποία οργανώνονται, συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

β. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό.

γ. Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό.

δ. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό.

ε. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό.

στ. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού έκτακτης Ανάγκης, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό.

ζ. Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό.

Επιπλέον, στο Υπουργείο λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:

η. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους. θ. Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

2. Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε. Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων διαρθρώνεται ως ακολούθως: εα. Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών ΜΚΟ. εβ. Μονάδα Συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Φορείς και Ο.Τ.Α.

εγ. Μονάδα Ανταποδοτικών Προγραμμάτων. εδ. Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης. εε. Ιδιαίτερο Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων. Στην Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων προΐσταται ο ανωτέρω Ειδικός Γραμματέας».

Άρθρο 2
Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας
Μετά το άρθρο 5 του π.δ. 106/2020 προστίθεται άρθρο 5Α το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 5Α Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας

Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, το οποίο υπάγεται ως οργανική μονάδα στον Υπουργό. Το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας στελεχώνεται από τον Σύμβουλο Ακεραιότητας και δύναται να στελεχώνεται και από υπαλλήλους του Υπουργείου. Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62)».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 7 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 7 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας

1. Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας έχει επιχειρησιακό στόχο την παρακολούθηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εργασιών των Διεθνών Οργανισμών στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, τη διαμόρφωση και τη βέλτιστη προώθηση των ελληνικών θέσεων στα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες χώρες και τους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και την κάλυψη αναγκών εθιμοτυπίας για τις ανάγκες του Υπουργείου και της πολιτικής ηγεσίας».

2. Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, β. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και γ. Τμήμα Εθιμοτυπίας».

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων κατανέμονται ως ακολούθως: α. Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Είναι αρμόδιο για: αα. την οργάνωση και παρακολούθηση διασκέψεων,συνεδρίων, συνόδων και επιτροπών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,

αβ. την προετοιμασία της εκπροσώπησης σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή όργανα για θέματα μετανάστευσης και ασύλου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,

αγ. την εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή όργανα για θέματα μετανάστευσης και ασύλου,

αδ. την παρακολούθηση των εργασιών των υπουργικών διασκέψεων, διαφόρων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επεξεργάζονται αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε αυτές,

αε. την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, για την επεξεργασία και εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων, μελετών και διασκέψεων, σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και τη διασφάλιση της συνεργασίας με τις αρμόδιες, σε αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και των Μόνιμων Ελληνικών Αντιπροσωπειών,

αστ. τη μετάφραση και τη διερμηνεία ή τη μέριμνα για τη μετάφραση και τη διερμηνεία ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως, για τις ανάγκες του Υπουργείου,

αζ. την παροχή οδηγιών για την επίσημη ελληνική θέση και τις θέσεις του Υπουργείου προς τις ελληνικές αντιπροσωπείες σε συζητούμενα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου κατόπιν συνεργασίας με άλλες αρμόδιες διευθύνσεις, αυτοτελή τμήματα και αυτοτελείς υπηρεσίες του Υπουργείου,

αη. την υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου τους,

αθ. τη μέριμνα για την τροφοδότηση και επικαιροποίηση με σχετικό πληροφοριακό υλικό που αφορά στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου των δικτυακών τόπων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

αι. την παροχή, κατόπιν αιτήματος, πληροφόρησης και απαντήσεων για θέματα του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή όργανα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

αια. την εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία και την υποστήριξή της σχετικά με τις θέσεις της Χώρας στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,

αιβ. την υποβολή προτάσεων για την προετοιμασία, διοργάνωση και υποστήριξη διμερών ή πολυμερών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων, μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με εκπροσώπους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κατά περίπτωση υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου για την υπογραφή Διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας με ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς,

αιγ. τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Χώρας έναντι των αρμοδίων ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων,

αιδ. την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή της Χώρας σε νέους ή την αποχώρηση από υφιστάμενους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και

αιε. τη διαχείριση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, ως το ελληνικό σημείο επαφής, τόσο ως προς την εκπροσώπηση της Χώρας στο εν λόγω Δίκτυο και στη Διοικούσα Επιτροπή, όσο και ως προς την ανάληψη και προώθηση των δράσεών του στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με το Τμήμα Θεσμικής Λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και με το Τμήμα Υποστήριξης Δικτυακού Τόπου της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως προς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του.

β. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Είναι αρμόδιο για: βα. την οργάνωση και παρακολούθηση διασκέψεων, συνεδρίων, συνόδων και επιτροπών με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες διευθύνσεις, αυτοτελή τμήματα και αυτοτελείς υπηρεσίες του Υπουργείου,

ββ. την προετοιμασία της εκπροσώπησης σε διεθνείς, περιφερειακούς ή διακυβερνητικούς οργανισμούς ή όργανα για θέματα μετανάστευσης και ασύλου,

βγ. την εκπροσώπηση σε διεθνείς ή περιφερειακούς ή διακυβερνητικούς οργανισμούς ή όργανα για θέματα μετανάστευσης και ασύλου,

βδ. την παρακολούθηση των εργασιών διαφόρων επιτροπών και ομάδων εργασίας διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών, που επεξεργάζονται αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε αυτές,

βε. την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, για την επεξεργασία και εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων και μελετών διεθνών οργανισμών και διασκέψεων, σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου,

βστ. την υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας σε διεθνή προγράμματα για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου τους,

βζ. τη μέριμνα για την τροφοδότηση και επικαιροποίηση με σχετικό πληροφοριακό υλικό που αφορά στη μετανάστευση και το άσυλο, των δικτυακών τόπων διεθνών ή περιφερειακών ή πολυμερών οργανισμών,

βη. την παροχή, κατόπιν αιτήματος, πληροφόρησης και απαντήσεων για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε διεθνείς, περιφερειακούς ή διακυβερνητικούς οργανισμούς ή όργανα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

βθ. την εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία και την υποστήριξή της σχετικά με τις θέσεις της Χώρας στα αρμόδια διεθνή όργανα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

βι. την υποβολή προτάσεων για την προετοιμασία, διοργάνωση και υποστήριξη διμερών ή πολυμερών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων, μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με εκπροσώπους τρίτων χωρών και διεθνών και άλλων οργανισμών, και την κατά περίπτωση υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου για την υπογραφή Διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας με διεθνείς θεσμούς, οργανισμούς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς,

βια. τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Χώρας έναντι των αρμοδίων διεθνών οργανισμών και φορέων τρίτων χωρών,

βιβ. την εκπόνηση στρατηγικής, σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για τη διεθνή επικοινωνία και προβολή των θέσεων της Χώρας για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή εξειδικευμένα ινστιτούτα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, δεξαμενές σκέψης και εταιρείες επικοινωνίας,

βιγ. την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή της Χώρας σε νέους ή την αποχώρηση από υφιστάμενους διεθνείς οργανισμούς.

γ. Τμήμα Εθιμοτυπίας Είναι αρμόδιο για: γα. την προετοιμασία και οργάνωση των επίσημων μετακινήσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου στο εξωτερικό, την κατάρτιση του προγράμματος επίσκεψης και των επίσημων επαφών, σε συνεργασία με τα Ιδιαίτερα Γραφεία μελών της Κυβέρνησης,

γβ. την οργάνωση του προγράμματος των επισκέψεων προσκεκλημένων επίσημων προσώπων και αποστολών από το εξωτερικό, την υποδοχή τους, τη συνοδεία και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

γγ. τον συντονισμό για κάθε θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία απονομής μεταλλίου της Διαμνημόνευσης Μεταναστευτικής Αρωγής (ΔΜΑ) και ιδίως τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Διαμνημόνευσης Μεταναστευτικής Αρωγής του άρθρου 2 του π.δ. 95/2021 (Α΄ 224) καθώς και την κατάρτιση σχεδίου πράξης απονομής μεταλλίου Διαμνημόνευσης Μεταναστευτικής Αρωγής.

4. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του ν. 4686/2020 (Α΄ 96)».

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 8 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 8 του π.δ. 106/2020 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 8 Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής

1. Η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής είναι Υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό και έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη νομική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε ζητήματα χορήγησης διεθνούς προστασίας καθώς και σε ζητήματα διαδικασιών υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας.

2. Η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα νομικών ζητημάτων υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία και

β. Τμήμα νομικών ζητημάτων χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας.

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων κατανέμονται ως ακολούθως:

α. Τμήμα νομικών ζητημάτων υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας

Είναι αρμόδιο για: αα. την προετοιμασία και κατάρτιση των απαραίτητων

σχεδίων νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων που αναφέρονται σε θέματα υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας κατόπιν εισήγησης της εκάστοτε επισπεύδουσας Υπηρεσίας και την υποβολή τους στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού,

αβ. τη συμμετοχή στον σχεδιασμό της πολιτικής και της νομοθεσίας για την υποδοχή και φιλοξενία αιτούντων διεθνούς προστασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας,

αγ. την προετοιμασία της εκπροσώπησης σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για θέματα υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου,

αδ. την επεξεργασία διμερών και πολυμερών συμβάσεων και συμφωνιών σε θέματα υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου,

αε. την προετοιμασία και κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων νομοθετικών κειμένων για την ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου σε θέματα υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας στην ελληνική έννομη τάξη, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας και την υποβολή τους στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού καθώς και για την παρακολούθηση του ενωσιακού δικαίου ως προς τα θέματα αυτά,

αστ. τη συλλογή και υποβολή στοιχείων στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού για θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου σε θέματα υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας,

αζ. τη συγκέντρωση και παροχή στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου όλων των στοιχείων και των προτάσεων για τον χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο,

αη. την ενημέρωση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για την υφιστάμενη νομοθεσία και την εφαρμογή της σε θέματα υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας,

αθ. την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε νομικά ζητήματα που άπτονται των διαδικασιών υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας.

β. Τμήμα νομικών ζητημάτων χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας

Είναι αρμόδιο για: βα. την προετοιμασία και κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων που αναφέρονται σε θέματα χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας κατόπιν εισήγησης της εκάστοτε επισπεύδουσας Υπηρεσίας και την υποβολή τους στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού,

ββ. τη συμμετοχή στον σχεδιασμό της πολιτικής και της νομοθεσίας για θέματα χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας,

βγ. την προετοιμασία της εκπροσώπησης σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για θέματα χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου,

βδ. την επεξεργασία διμερών και πολυμερών συμβάσεων και συμφωνιών σε θέματα χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου,

βε. την προετοιμασία και κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων νομοθετικών κειμένων για την ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου σε θέματα χορήγησης ασύλου ή

άλλων μορφών διεθνούς προστασίας στην ελληνική έννομη τάξη, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας και την υποβολή τους στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού καθώς και για την παρακολούθηση του ενωσιακού δικαίου ως προς τα θέματα αυτά,

βστ. τη συλλογή και υποβολή στοιχείων στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού για θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου σε θέματα χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας,

βζ. τη συγκέντρωση και παροχή στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου όλων των στοιχείων και των προτάσεων για τον χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου,

βη. την ενημέρωση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για την υφιστάμενη νομοθεσία και την εφαρμογή της σε θέματα χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας,

βθ. την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε νομικά ζητήματα χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας.

4. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ. 4 έως 7 του άρθρου 53 του ν. 4686/2020 (Α΄ 96)».

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 17 του π.δ. 106/2020
Η υποπερ. γιδ΄ της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«γιδ. την υποστήριξη του συστήματος ελέγχου πρόσβασης (access control) για την έκδοση ή την ακύρωση κάρτας εισόδου για την ελεγχόμενη είσοδο των μελών των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου βάσει των απαιτούμενων στοιχείων τα οποία παρέχονται από τη Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών ΜΚΟ της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων».

Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 19 του π.δ. 106/2020

1. Η υποπερ. αβ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«αβ. την ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών, καθώς και των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών μόνον όταν αυτά ανεγείρονται σε κοινό ενιαίο γεωτεμάχιο με κάθε είδους άλλη δομή του παρόντος, και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών κάθε υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και η ανάθεση και εκπόνηση σχετικών μελετών καθώς και συναφών με τα παραπάνω συμβουλευτικών υπηρεσιών και η παροχή σχετικών υπηρεσιών».

2. Στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 106/2020 προστίθεται υποπερ. αιβ΄ ως ακολούθως:

«αιβ. τη μέριμνα για την εξασφάλιση και δέσμευση της απαιτούμενης πίστωσης που αφορά στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητάς του».

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 24 του π.δ. 106/2020
Στην περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του π.δ. 106/2020 η δεύτερη υποπερ. γη΄ αναριθμείται σε γι΄ και προστίθενται υποπεριπτώσεις για΄, γιβ΄, γιγ΄, γιδ΄ ως εξής:

«για. την τήρηση, διαχείριση και τη διακίνηση της διαβαθμισμένης ή μη, εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής,

γιβ. την προώθηση των προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαταγμάτων, αποφάσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής,

γιγ. τη βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή αντίγραφο,

γιδ. τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς και των πολιτών».

Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 27 του π.δ. 106/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου. β. Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων. γ. Τμήμα Κινητών Κλιμακίων Ασύλου, το οποίο λειτουργεί ως περιφερειακή υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου. δ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου. ε. Τμήμα Διαδικασιών και Εκπαίδευσης».

Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 28 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28 Διεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών

1. Η Διεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Γραφείων και Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, που είναι υπό τον έλεγχό της, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου.

2. Η Διεύθυνση προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των παρακάτω Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου (Π.Γ.Α.) και Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου (Α.Κ.Α.):

α. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης, με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξαιρουμένων των

αιτήσεων που υπάγονται στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου Φυλακίου, Ξάνθης και Παρανεστίου.

β. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης, με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εξαιρουμένων των αιτήσεων που υπάγονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Ασφαλών Χωρών Καταγωγής.

γ. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδας, με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Δυτικής Ελλάδας υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. οικ.11303/21-7-2016 (Β΄ 2335) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

δ. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Κρήτης. Στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Κρήτης υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, οι οποίοι κατοικούν εντός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Π.Γ.Α. Κρήτης.

ε. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ξάνθης, με αρμοδιότητα την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών ή ανιθαγενών που διαμένουν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κοτύλης στην Ξάνθη.

στ. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Φυλακίου, με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

ζ. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου, με αρμοδιότητα την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κορίνθου και που κρατούνται στις δικαστικές φυλακές του Ναυπλίου, της Τίρυνθας και της Τρίπολης.

η. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ιωαννίνων, με αρμοδιότητα την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας (α) αλλοδαπών ή ανιθαγενών που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης, καθώς και σε προσωρινούς χώρους κράτησης/κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και (β) αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται σε Δομές Φιλοξενίας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

θ. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Eξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Ασφαλών Χωρών Καταγωγής, με αρμοδιότητα την εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και υποβάλλονται από υπηκόους Ασφαλών Χωρών Καταγωγής.

ι. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ευάλωτων Ομάδων Θεσσαλονίκης, με αρμοδιότητα την παραλαβή και διαχείριση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες κατά τα οριζόμενα στην περ. λγ του άρθρου 1 του ν. 4939/2022 (Α΄ 111) και τοπική αρμοδιότητα αυτή του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (Π.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης.

ια. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Παρανεστίου, με αρμοδιότητα την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) Παρανεστίου Δράμας».

Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 29 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 29 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 29 Διεύθυνση Αττικής

1. Η Διεύθυνση Αττικής έχει ως επιχειρησιακό στόχο την διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Γραφείων και Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, που είναι υπό τον έλεγχό της, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου.

2. Η Διεύθυνση Αττικής προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των κάτωθι Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου και Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου:

α. Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής, με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου (Δήμοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού), Πάρου (Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου), Μήλου (Δήμοι Μήλου, Κιμώλου, Σερίφου και Σίφνου), Σύρου (Δήμος Σύρου Ερμούπολης), Κέας Κύθνου (Δήμοι Κέας και Κύθνου), Τήνου (Δήμος Τήνου), Μυκόνου (Δήμος Μυκόνου), Άνδρου (Δήμος Άνδρου) και Θήρας (Δήμοι Θήρας, Ιητών, Σίκινου, Φολέγανδρου και Ανάφης) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Αττικής υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που υποβάλλονται εντός της τοπικής του αρμοδιότητας πλην αυτών που υπάγονται στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου Αμυγδαλέζας, Πειραιά, Αλίμου, Ταχείας Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας, Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας ποινικών κρατουμένων και Ευάλωτων Ομάδων Αττικής, καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Πειραιά και Αλίμου.

β. Περιφερειακό Γραφείο Πειραιά, με αρμοδιότητα την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, όπως αυτή ισχύει, και υποβάλλονται από υπηκόους Αφγανιστάν.

γ. Περιφερειακό Γραφείο Αλίμου με αρμοδιότητα την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, όπως αυτή ισχύει, και υποβάλλονται από ανιθαγενείς Παλαιστινιακής καταγωγής, υπηκόους Συρίας, πλην αυτών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ταχείας Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας, καθώς και από υπηκόους των χωρών της Υποσαχάριας Αφρικής και συγκεκριμένα της Αιθιοπίας, Ακτής Ελεφαντοστού, Αγκόλας, Γκαμπόν, Γουϊνέας, Γουϊνέας Μπισάου, Δημοκρατίας της Κεντρικής Αφρικής, Δημοκρατίας του Κονγκό, Δυτικής Σαχάρας, Ερυθραίας, Ζάμπιας, Ζιμπάμπουε, Ισημερινής Γουϊνέας, Καμερούν, Κένυας, Κομόρων Νήσων, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Λεσότο, Λιβέριας, Μαλάουι, Μαλί, Μαυρίκιου, Μπουρουντί, Μποτσουάνας, Μαλδίβων, Μαδαγασκάρης, Μοζαμβίκης, Μπουρκίνας Φασό, Ναμίμπιας, Νίγηρα, Νιγηρίας, Νότιας Αφρικής, Νότιου Σουδάν, Ουγκάντας, Πράσινου Ακρωτηρίου, Ρουάντας, Σάο Τόμε, Σεϊχελλών, Σιέρρας Λεόνε, Σομαλίας, Σουδάν, Σουαζιλάνδης, Τανζανίας, Τζιμπουτί, και Τσαντ.

δ. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αμυγδαλέζας είναι αρμόδιο για (α) την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών κρατουμένων που τελούν σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε χώρους ή καταστήματα κράτησης και φυλακές της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και (β) την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4939/2022, σε ζώνες διέλευσης λιμένων ή αερολιμένων της Χώρας εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ε. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Νίκαιας με αρμοδιότητα (α) την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων για παροχή διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί από υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό διοικητικής διαδικασίας ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής και Εξέτασης, ανεξαρτήτως τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών και (β) την παράδοση ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. οικ. 10302/29-05-2020 (Β΄ 2036) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας, καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία».

στ. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για την ταχεία εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας αρμόδιο για την εξέταση αιτήσεων, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής και υποβάλλονται (α) από υπηκόους Συρίας και ανιθαγενείς με πρώην χώρα συνήθους διαμονής τη Συρία των οποίων η ιθαγένεια ή η ανιθαγένεια αποδεικνύεται με πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως με διαβατήριο Συρίας ή (β) από υπηκόους Συρίας και ανιθαγενείς με πρώην χώρα συνήθους διαμονής τη Συρία των οποίων η ιθαγένεια ή η ανιθαγένεια έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές

και οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 95 του ν. 4939/2022.

ζ. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας με αρμοδιότητα τον έλεγχο των αιτήσεων που αφορούν στην ανανέωση των αδειών διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, την εξέταση αιτήσεων που αφορούν στην οικογενειακή επανένωση των προσφύγων και τη διαχείριση ζητημάτων ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

η. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας ποινικών κρατουμένων με αρμοδιότητα για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών ποινικών κρατουμένων που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

θ. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ευάλωτων Ομάδων Αττικής, με αρμοδιότητα την παραλαβή και διαχείριση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες κατά τα οριζόμενα στην περ. λγ του άρθρου 1 του ν. 4939/2022 και τοπική αρμοδιότητα αυτή της Διεύθυνσης Αττικής».

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 33 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 33 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 33 Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

1. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και έχει ως στρατηγικούς στόχους την οργανωτική και λειτουργική εναρμόνιση των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τον προσδιορισμό των αναγκών ίδρυσης και επέκτασης κέντρων υποδοχής και δομών φιλοξενίας, την ευθύνη του συντονισμού της δράσης των υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης με τις δράσεις των υπολοίπων υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης και προσωρινής διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη Χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (Κ.Ε.Δ.).

β. Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος. γ. Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος. δ. Διεύθυνση Υποστήριξης, όπως μετονομάζεται η

Κεντρική Υπηρεσία. ε. Αυτοτελές Τμήμα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. 3. Στη Διεύθυνση Κ.Υ.Τ. και Κ.Ε.Δ. υπάγονται τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές και οι Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου. Τα Κ.Υ.Τ. και οι Κ.Ε.Δ. λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και είναι αρμόδια για:

α. την πραγματοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισμό ευάλωτων προσώπων, την παροχή ενημέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης μορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής,

β. τη διασφάλιση στέγασης και την παροχή υλικών συνθηκών διαβίωσης σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι:

βα. βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας,

ββ. βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής ή οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22

και 30 του ν. 3907/2011 (A΄ 7), βγ. τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης,

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011, βδ. υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου

76 ή των άρθρων 78 ή 78Α του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), γ. την καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους, των

ποιοτικών χαρακτηριστικών και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού,

δ. την υποστήριξη, τον συντονισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας, τη σύνταξη αναφορών και την εισήγηση απαιτούμενων βελτιώσεων στην οργάνωσή τους,

ε. τη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των αναγκών τους, σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική τους υποδομή,

στ. τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και άλλες, κατά περίπτωση εμπλεκόμενες, δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού για τη λειτουργία τους,

ζ. τον συντονισμό και την εποπτεία των οργανώσεων που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους, την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη διευκόλυνση του έργου τους σε συνεργασία με τη Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών ΜΚΟ της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων.

4. Στις Διευθύνσεις Δομών Βορείου Ελλάδος και Δομών Νοτίου Ελλάδος υπάγονται οι Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο του συνόλου της επικράτειας εκτός των Δομών που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και είναι αρμόδιες για:

α. τη διασφάλιση στέγασης και την παροχή υλικών συνθηκών διαβίωσης σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι:

αα. βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας,

αβ. βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής ή οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22

και 30 του ν. 3907/2011, αγ. τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης,

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011, αδ. υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου

76 ή των άρθρων 78 ή 78Α του ν. 3386/2005,

β. την καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους, των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού,

γ. την υποστήριξη, τον συντονισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας, τη σύνταξη αναφορών και την εισήγηση απαιτούμενων βελτιώσεων στην οργάνωσή τους,

δ. τη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των αναγκών τους, σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική τους υποδομή,

ε. τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και άλλες, κατά περίπτωση εμπλεκόμενες, δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού για τη λειτουργία τους,

στ. τον συντονισμό και την εποπτεία των οργανώσεων που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους, την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη διευκόλυνση του έργου τους σε συνεργασία με τη Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών ΜΚΟ».

Άρθρο 12
Ίδρυση Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Τροποποίηση του άρθρου 34 του π.δ. 106/2020

1. α. Ιδρύονται Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.), ως Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στις νήσους Σάμο, Κω, Λέρο, Λέσβο και Χίο.

β. Ιδρύονται Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Διαβατών και Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Μαλακάσας ως περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και υπάγονται στη Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (Κ.Ε.Δ.)».

2. Το άρθρο 34 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 34 Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (Κ.Ε.Δ.)

Η Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (Κ.Ε.Δ.) έχει ως επιχειρησιακό στόχο να προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση και να εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου, τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των κάτωθι Κ.Υ.Τ., Κ.Ε.Δ. και Δομών:

α. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, β. Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέσβου, γ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Δυτικής Λέσβου, δ. Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Χίου, ε. Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου, στ. Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Κω, ζ. Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέρου,

η. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Διαβατών, θ. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μαλακάσας».

Άρθρο 13
Τροποποίηση άρθρου 35 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 35 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 35 Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος

Η Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος έχει ως επιχειρησιακό στόχο να προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Δομών Βορείου Ελλάδος και να εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των κάτωθι Δομών:

α. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Κατσικά.

β. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Αλεξάνδρειας.

γ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Βαγιοχωρίου,

δ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Λαγκαδικίων.

ε. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Πολυκάστρου.

στ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Βεροίας.

ζ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Σερρών.

η. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Αγίας Ελένης.

θ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Φιλιππιάδας.

ι. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Δράμας.

ια. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Καβάλας.

ιβ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Σιντικής».

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 36 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 36 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 36 Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος

Η Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος έχει ως επιχειρησιακό στόχο να προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Δομών Νοτίου Ελλάδος και να εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου, τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των κάτωθι Δομών:

α. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Βόλου,

β. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Οινοφύτων,

γ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Ελευσίνας,

δ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Ριτσώνας,

ε. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Θερμοπυλών,

στ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Θήβας,

ζ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Πύργου,

η. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Κυλλήνης,

θ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Κορίνθου,

ι. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Κουτσόχερου,

ια. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Αττικού Άλσους,

ιβ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Ελαιώνα,

ιγ. Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Σχιστού».

Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 37 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 37 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 37 Διεύθυνση Υποστήριξης

1. Η Διεύθυνση Υποστήριξης, όπως μετονομάζεται η Κεντρική Υπηρεσία, έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εποπτεία προγραμμάτων και δράσεων με γνώμονα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας όπως αυτές ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την υποδοχή, καθώς και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του συνόλου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α. Τμήμα Συντονισμού και Λειτουργίας Συστημάτων.

β. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας.

γ. Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων.

δ. Τμήμα Διαδικασιών και Εκπαίδευσης.

ε. Τμήμα Μετακινήσεων, Επιδόσεων και Εξόδου, το οποίο λειτουργεί ως περιφερειακή υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

στ. Τμήμα Κινητών Μονάδων Καταγραφής και Συντονισμού Μετακινήσεων, το οποίο λειτουργεί ως περιφερειακή υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ζ. Τμήμα Προγραμμάτων Στέγασης και Υλικών Συνθηκών Υποδοχής.

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Υποστήριξης κατανέμονται ως ακολούθως:

α. Τμήμα Συντονισμού και Λειτουργίας Συστημάτων Είναι αρμόδιο για:

αα. την εξαγωγή δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα και την δημιουργία όλων των απαραίτητων αναφορών περί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

αβ. τον συντονισμό για την ομαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Λογισμικού και Επιχειρησιακών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

αγ. την καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους, των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016,

β. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Είναι αρμόδιο για: βα. τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη όλων των Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου,

ββ. τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή, του Υποδιοικητή και όλων των Διευθυντών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

βγ. τη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αιτημάτων δαπάνης, προμηθειών και άλλων διοικητικών εγγράφων που αφορούν αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

βδ. τη διεκπεραίωση των ζητημάτων επικοινωνίας και ενημέρωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, του κοινού και των δημοσίων και λοιπών φορέων.

γ. Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων

Είναι αρμόδιο για: γα. την παρακολούθηση, καταγραφή και εισήγηση,

συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για συναφείς διαγωνιστικές διαδικασίες, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

γβ. τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της αποφυγής αλληλοεπικαλύψεων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου, με στόχο την άρτια λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

γγ. την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, την επισήμανση τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή εισηγήσεων για τροποποιήσεις και βελτιώσεις,

γδ. τη συνεργασία και αμελλητί ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για κάθε σχετικό ζήτημα, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο αναγκαίος συντονισμός σε πραγματικό χρόνο,

γε. την υλοποίηση δράσεων με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους και τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών σε επιτελικό επίπεδο,

γστ. την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του έργου της Υπηρεσίας και την οργάνωση και τον έλεγχο της επικοινωνιακής διαχείρισης του έργου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνεργασία με το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου.

δ. Τμήμα Διαδικασιών και Εκπαίδευσης Είναι αρμόδιο για: δα. για την οργάνωση της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης,

δβ. τη σύνταξη διαδικασιών και προδιαγραφών ως προς τα θέματα λειτουργίας των Δομών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης εν γένει και την εισήγησή τους στον Διοικητή για έγκριση,

δγ. την αξιολόγηση διαδικασιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και εισήγηση στον Διοικητή μέτρων βελτίωσης και την επικαιροποίησή τους,

δδ. την ανίχνευση προβλημάτων κατά τη ροή και διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και τη λήψη διορθωτικών μέτρων,

δε. την ανίχνευση εξειδικευμένων επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,

δστ. τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δράσεων επιμόρφωσης του προσωπικού με άξονα την εξειδίκευση της διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών ροών και των προσωρινώς φιλοξενουμένων αιτούντων άσυλο και ευάλωτων προσώπων,

δζ. τη διοργάνωση έκτακτων επιμορφωτικών δράσεων για ανταπόκριση σε έκτακτες επιχειρησιακές ανάγκες,

δη. την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και δεικτών μέτρησης, με σκοπό τον εντοπισμό προβληματικών λειτουργιών διαδικασιών,

δθ. την τήρηση βάσεων δεδομένων με στοιχεία για όλες τις λειτουργίες-διαδικασίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού.

ε. Τμήμα Μετακινήσεων, Επιδόσεων και Εξόδου Είναι αρμόδιο για: εα. τον συντονισμό και τη συστηματοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την μετακίνηση αιτούντων άσυλο από ή προς τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις Δομές Φιλοξενίας και τους χώρους στέγασης στο πλαίσιο των υλοποιούμενων προγραμμάτων στέγασης,

εβ. τη συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που δύνανται να μετακινηθούν από τα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και για τις διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας στις Δομές Φιλοξενίας και τους χώρους στέγασης στο πλαίσιο των υλοποιούμενων προγραμμάτων στέγασης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε συνεργασία με τις

Διευθύνσεις Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Βορείου Ελλάδος, Νοτίου Ελλάδος και Κ.Υ.Τ.,

εγ. τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με τους φορείς μέσω των οποίων πραγματοποιείται το έργο των μετακινήσεων των αιτούντων άσυλο, με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού προγραμματισμού και οργάνωσης των μετακινήσεων,

εδ. την κατηγοριοποίηση και αρχειοθέτηση του συνόλου των εντύπων που βεβαιώνουν την αναχώρηση, άφιξη και παραλαβή των αιτούντων άσυλο σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού και Λειτουργίας Συστημάτων,

εε. τη διαδικασία μετακίνησης των αιτούντων άσυλο μετά την απόφαση άρσης του περιορισμού τους για τη γεωγραφική περιοχή και την αποτύπωση των χαρακτηριστικών της Δομής Φιλοξενίας στην οποία είναι δυνατό να παραπεμφθούν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης εντός του Κ.Υ.Τ.,

εστ. τη μέριμνα για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών μετακίνησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη Χώρα, σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους,

εζ. τη διενέργεια της διαδικασίας αντιστοίχισης και τοποθέτησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη Χώρα, σε Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ή άλλους χώρους στην ενδοχώρα, με βάση τη διαθεσιμότητα των δομών, το προφίλ και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη Χώρα, τηρώντας την οικογενειακή ενότητα,

εη. τον συντονισμό και τη συστηματοποίηση των διαδικασιών επίδοσης αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών εγγράφων.

στ. Τμήμα Κινητών Μονάδων Καταγραφής και Συντονισμού Μετακινήσεων

Είναι αρμόδιο για: στα. τον συντονισμό των μετακινήσεων των πολιτών

τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη Χώρα μεταξύ των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των Δομών Φιλοξενίας και των χώρων στέγασης στο πλαίσιο των υλοποιούμενων προγραμμάτων στέγασης,

στβ. τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που έχουν αναλάβει το έργο των μετακινήσεων των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχούς έκβασης των μετακινήσεων,

στγ. τη συλλογή των εντύπων που βεβαιώνουν την αναχώρηση, άφιξη και παραλαβή των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών,

στδ. την αυτοπρόσωπη παρουσία κατά τη διάρκεια της μετακίνησης από την αρχική αναχώρηση μέχρι την τελική άφιξη στον προορισμό των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχούς έκβασης των μετακινήσεων,

στε. την εφαρμογή των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης όπου απαιτηθεί από έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες σε όλη την επικράτεια.

ζ. Τμήμα Προγραμμάτων Στέγασης και Υλικών Συνθηκών Υποδοχής

Είναι αρμόδιο για: ζα. την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων στέγασης και φιλοξενίας πολιτών αιτούντων άσυλο από τρίτες χώρες,

ζβ. την κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος παροχής οικονομικού βοηθήματος με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά το ενωσιακό δίκαιο».

Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 38 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 38 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 38 Αυτοτελές Τμήμα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Το Αυτοτελές Τμήμα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Είναι αρμόδιο για:

α. τον συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως κρατικών υπηρεσιών, διεθνών οργανισμών, εθελοντικών οργανώσεων πολιτών κ.λπ., σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

β. την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης,

γ. τη συμβουλευτική υποστήριξη του Διοικητή των Κ.Υ.Τ. και των Δομών για τη διαχείριση κρίσιμων ή και έκτακτων περιστατικών,

δ. τη διοργάνωση ασκήσεων, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού, της διαλειτουργικότητας και της βελτιστοποίησης των μηχανισμών ανταπόκρισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

ε. την παρακολούθηση επί εικοσιτετράωρης βάσης της εύρυθμης λειτουργίας των Κ.Υ.Τ. και των Δομών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και την με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνία με το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης από τα Κ.Υ.Τ., τις Κ.Ε.Δ. και τις Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο όλης της επικράτειας,

στ. την ενημέρωση και κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και λοιπών φορέων, όπως την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) κ.λπ., με κάθε πρόσφορο μέσο για την αντιμετώπιση κρίσιμων ή και έκτακτων περιστατικών,

ζ. την καθημερινή καταγραφή σε ειδικό δελτίο όλων των συμβάντων στα οποία επελήφθησαν είτε η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είτε λοιπές υπηρεσίες, όπως η Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Ε.Ο.Δ.Υ. κ.λπ., εντός των Κ.Υ.Τ., των Κ.Ε.Δ. και των Ελεγχόμενων Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο όλης της επικράτειας,

η. τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων, εντός των Κ.Υ.Τ., των Κ.Ε.Δ. και των Ελεγχόμενων Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, όπως σεισμών, πλημμυρών, μεγάλων αυτοκινητικών ή σιδηροδρομικών ατυχημάτων, πυρκαγιών και λοιπών αντίστοιχης εμβέλειας γεγονότων».

Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 44 του π.δ. 106/2020

1. Η Μονάδα Συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του π.δ. 106/2020 μετονομάζεται σε Μονάδα Συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Φορείς και Ο.Τ.Α.. Η Μονάδα Συνεργασίας με φορείς και Ο.Τ.Α. της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 44 του π.δ. 106/2020 μετονομάζεται σε Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 44 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α. Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών ΜΚΟ.

β. Μονάδα Συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Φορείς και Ο.Τ.Α.

γ. Μονάδα Ανταποδοτικών Προγραμμάτων. δ. Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης. Όλες οι Μονάδες λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος και υπάγονται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα».

Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 45 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 45 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 45 Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών ΜΚΟ

Είναι αρμόδια για: α. τον έλεγχο, την εξέταση και επεξεργασία όλων

των απαιτούμενων προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» και στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» και τη διαχείριση της πιστοποίησης, κατά την κείμενη νομοθεσία, των Μ.Κ.Ο. και των μελών τους που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της ελληνικής επικράτειας καθώς επίσης για τη διαχείριση οποιουδήποτε συναφούς Μητρώου ή Υπομητρώου της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων,

β. την τήρηση βάσης δεδομένων των Μητρώων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της, καθώς επίσης την παρακολούθηση των τηρούμενων στη βάση αυτή ηλεκτρονικών στοιχείων και δικαιολογητικών,

γ. τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στις έδρες, δομές και λοιπά σημεία που δραστηριοποιούνται Μ.Κ.Ο. διασφαλίζοντας ότι, τόσο οι εγγεγραμμένες και πιστοποιημένες Μ.Κ.Ο., όσο και τα μέλη τους, τηρούν όλους τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο,

δ. τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη δημιουργία, διατήρηση και τεχνική υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος και της διαδικτυακής εφαρμογής του «Μητρώου Ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της ελληνικής επικράτειας,

ε. την υποβολή εισηγήσεων για τη δημιουργία και τροποποίηση του νομικού πλαισίου για το «Μητρώο Ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» και το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της ελληνικής επικράτειας,

στ. τη μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων έγγραφης και ταυτόχρονης πιστοποίησης των ΜΚΟ και των Μελών τους καθώς και τη μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων απόρριψης εγγραφής και πιστοποίησης, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία,

ζ. τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων και τεχνικών δελτίων προς τις Διαχειριστικές Αρχές και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς για την αναζήτηση, συμμετοχή, παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, σε τομείς αρμοδιότητάς της,

η. την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την υποστήριξη του συστήματος ελέγχου πρόσβασης (access control) για την έκδοση ή την ακύρωση κάρτας εισόδου για την ελεγχόμενη είσοδο σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου».

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 46 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 46 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 46 Μονάδα Συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Φορείς και Ο.Τ.Α.

Είναι αρμόδια για: α. την επικοινωνία, τις διαβουλεύσεις και τον συντονισμό κοινών δράσεων με τις εγγεγραμμένες και πιστοποιημένες Μ.Κ.Ο., δημιουργώντας τις απαραίτητες ομάδες εργασίας για την υποστήριξη των τομέων φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης,

β. τη συνεργασία με τα παραρτήματα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών και Υπηρεσιών στην Ελλάδα για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και επιχειρησιακών προγραμμάτων και ζητημάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας κατά το λόγο της αρμοδιότητας του καθενός,

γ. την εποπτεία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των παραρτημάτων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών και Υπηρεσιών που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αναφορικά με τα θέματα του Υπουργείου,

δ. τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων και τεχνικών δελτίων προς τις Διαχειριστικές Αρχές και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς για την αναζήτηση, συμμετοχή, παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, σε τομείς αρμοδιότητάς της,

ε. τη μέριμνα για τη διασφάλιση της εποικοδομητικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας, συντονισμού και συνεργασίας με τους δήμους και τις Περιφέρειες (ΟΤΑ) στους οποίους λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας αλλά και με τρίτους φορείς, με σκοπό τη διασφάλιση και διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας τους, σε πλήρη αρμονία με την ύπαρξη και λειτουργία Δομών Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών εντός των διοικητικών τους ορίων,

στ. τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης στους τομείς του μεταναστευτικού (παρατηρητήρια κτλ)».

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 47 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 47 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 47 Μονάδα Ανταποδοτικών Προγραμμάτων

Η Μονάδα Ανταποδοτικών Προγραμμάτων είναι αρμόδια για:

α. τη διαχείριση του «Ταμείου Αλληλεγγύης» του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 (A΄ 27), η οποία συνίσταται στην επιλογή και τη χρηματοδότηση έργων, προμηθειών και μελετών για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη σχετική νομοθεσία,

β. τη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων που σχετίζονται με τη δράση και τους σκοπούς της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων,

γ. την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργα και δράσεις για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη φιλοξενία δικαιούχων διεθνούς προστασίας,

δ. την καταγραφή και αποτύπωση των βέλτιστων πρακτικών για τη φιλοξενία μεταναστών, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς και για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και του αποτυπώματος των σχετικών ενεργειών και λοιπών δράσεων,

ε. την εισήγηση και σύνταξη και, στα πλαίσια των ανωτέρω, υποβολή προτάσεων για νέα έργα και δράσεις και την υποβολή προτάσεων για τυχόν τροποποίηση των υφιστάμενων,

στ. τον σχεδιασμό ενεργειών διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων,

ζ. τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων και τεχνικών δελτίων προς τις Διαχειριστικές Αρχές και άλλους

χρηματοδοτικούς φορείς για την αναζήτηση, συμμετοχή, παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, σε τομείς αρμοδιότητάς της».

Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 48 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 48 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 48 Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης

Είναι αρμόδια για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και αρχείου, καθώς και τη διαχείριση υλικού, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 49 του π.δ. 106/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 49 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από τις ανωτέρω θέσεις προσωπικού, χίλιες επτακόσιες εβδομήντα εννέα (1.779) είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού, τριακόσιες είκοσι μία (321) είναι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), σαράντα (40) θέσεις είναι Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τέσσερις (4) είναι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, δύο (2) είναι θέσεις δημοσιογράφων, έξι (6) είναι θέσεις προσωπικού επί θητεία, μία (1) είναι θέση ελεγκτή-ιατρού, και οχτώ (8) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων του άρθρου 54 του ν. 4686/2020».

Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 50 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 50 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 50 Κατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικού, κατά κατηγορία και κλάδο.

Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου (Δ.Δ.) ορίζονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 575

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 14

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 35

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 20

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 6

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 31

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 718

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 150

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 10

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 19

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 98

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 70

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 347

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 450

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 50

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 10

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 58

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 576

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 138

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 138

Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 51 του π.δ. 106/2020 Η παρ. 1 του άρθρου 51 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), συμπεριλαμβανομένων και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ορίζονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 207

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

40

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 267

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 22

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 30

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 38

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 14

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 7

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 59

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 5

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 55 του π.δ. 106/2020
Οι περ. 3 και 4 του άρθρου 55 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3. Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΕΕΠ ή, ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή, ΠΕ Νομικών

4.

Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Προγραμμάτων Μετανάστευσης Υποθέσεων και και Διαχείρισης Εσωτερικών

ΠΕ όλων ειδικοτήτων των κλάδων

Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 57 του π.δ. 106/2020
Το άρθρο 57 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 57 Προϊστάμενοι Τμημάτων

1. Σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΕΕΠ ή του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ελλείψει αυτών, ΠΕ όλων των κλάδων.

2. Στα Γραφεία Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών και Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων.

3. Στο αυτοτελές Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων.

4. Στα Τμήματα Νομικών Ζητημάτων Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και Νομικών Ζητημάτων Χορήγησης Ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Νομικών και, ελλείψει αυτών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΕΕΠ.

5. Στα Τμήματα Μελετών και Κατασκευών και Τεχνικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων και, ελλείψει αυτών, ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών οποιασδήποτε ειδικότητας ή ελλείψει αυτών, οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών.

6. Στα Γραφεία Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών και Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Νομικών ή της κατηγορίας ΕΕΠ.

7. Στο Γραφείο Αναλύσεων και Μελετών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΕΕΠ ή του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

8. Στα Τμήματα Μόνιμου Προσωπικού και Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή της κατηγορίας ΕΕΠ. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη της ίδιας Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και, ελλείψει αυτών, ΔΕ όλων των κλάδων.

9. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΕΕΠ ή του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ ή

ΤΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

10. Σε όλα τα τμήματα των Διευθύνσεων Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης, προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΕΠ ή του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

11. Σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

12. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Νομικών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΠΕ κάθε κλάδου/ειδικότητας ή της κατηγορίας ΕΕΠ.

13. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Νομικών ή της κατηγορίας ΕΕΠ και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΠΕ κάθε κλάδου/ειδικότητας.

14. Στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών και Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και, ελλείψει αυτών, ΠΕ κάθε κλάδου/ειδικότητας ή της κατηγορίας ΕΕΠ. Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών της ίδιας Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ και, ελλείψει αυτών, ΔΕ όλων των κλάδων.

15. Στα τμήματα που υπάγονται στην Υπηρεσία Ασύλου προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΕΠ ή υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, πλην του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Υποστήριξης στο οποίο προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων.

16. Στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΕΠ ή υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

17. Στα τμήματα που υπάγονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΕΠ ή υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, πλην του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Υποστήριξης στο οποίο προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων.

18. Στα τμήματα που υπάγονται στην Αρχή Προσφυγών προΐστανται υπάλληλοι ως εξής: α) Στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Νομικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή της κατηγορίας ΕΕΠ. β) Στο Τμήμα Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των ειδικοτήτων/κλάδων ή της

κατηγορίας ΕΕΠ και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΤΕ όλων των ειδικοτήτων/κλάδων.

19. Στα τμήματα της Διεύθυνσης Επιστροφών και Ανακλήσεων προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΕΠ ή του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Νομικών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.

20. Στις μονάδες που υπάγονται στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνοδεύτων Ανηλίκων και στην Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή της κατηγορίας ΕΕΠ και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.

21. Στις μονάδες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή της κατηγορίας ΕΕΠ».

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 59 του π.δ. 106/2020
Η παρ. 3 του άρθρου 59 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Υποδιοικητής ασκεί όλα τα παραπάνω οριζόμενα καθήκοντα του Διοικητή όταν τον αναπληρώνει και αυτά που ειδικώς του ανατίθενται από τον Υπουργό ή τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα».

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 61 του π.δ. 106/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 61 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων και αυτοτελών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:»

2. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 61 του π.δ. 106/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με τον στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται ή, στην περίπτωση των αυτοτελών Διευθύνσεων, με την εν γένει αποστολή του Υπουργείου στα θέματα αρμοδιότητάς τους».

Άρθρο 29
Καταργούμενες Μεταβατικές διατάξεις

1. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας μετονομάζεται σε Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Ασφαλών Χωρών Καταγωγής. Ο υπηρετών Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας της Διεύθυνσης Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής συνεχίζει να ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου στο μετονομασθέν Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Ασφαλών Χωρών Καταγωγής.

2. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης Αιτήσεων Ασύλου Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Πακιστάν καταργείται. Το υπηρετούν προσωπικό στο καταργούμενο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης Αιτήσεων Ασύλου Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Πακιστάν μεταφέρεται με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής.

3. Οι Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μετονομάζονται σε Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

4. Στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.) Σάμου, Κω, Λέρου, Λέσβου και Χίου μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας, τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Σάμου, Κω, Λέρου και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι Προσωρινές Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Μυτιλήνης και Χίου αντίστοιχα της παρ. 1 του άρθρου 34 του π.δ. 106/2020. Τα ως άνω Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Σάμου, Κω, Λέρου και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι Προσωρινές Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Μυτιλήνης και Χίου καταργούνται.

5. Η Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών «Δολιανών» μετονομάζεται σε Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο Αγίας Ελένης. Οι Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών «Κάτω Μηλιάς», «Λουτρών Νέας Απολλωνίας» και «Γρεβενών» καταργούνται. Η Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών «Διαβατών» καταργείται και το σύνολο των θέσεων και προσωπικού μεταφέρεται με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Διαβατών της Διεύθυνσης Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (Κ.Ε.Δ.) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το οποίο ιδρύεται με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος.

6. Οι Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών «Λαυρίου» και «Σκαραμαγκά» καταργούνται. Η Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών «Μαλακάσας» καταργείται και το σύνολο των θέσεων και προσωπικού μεταφέρεται με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Μαλακάσας της Διεύθυνσης Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (Κ.Ε.Δ.) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το οποίο ιδρύεται με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος.

7. Οι υπηρετούντες Προϊστάμενοι στη Μονάδα Συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες και στη Μονάδα Συνεργασίας με φορείς και ΟΤΑ της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων συνεχίζουν να ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου στις μετονομασθείσες Μονάδα Συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Φορείς και Ο.Τ.Α. και στη Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης αντίστοιχα.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.

9. Κάθε αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες οργανικές μονάδες που συστήνονται με το παρόν, επιλύεται με απόφαση του Υπουργού.

Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.