Π.Δ. 76/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76

Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 2 εδάφιο πρώτο και 35 παρ. 2 περ. α΄ του Συντάγματος.

2. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, από το οποίο προκύπτει ότι το Κόμμα της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) με Αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτικών εδρών, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγό του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτικών εδρών.

Το παρόν διάταγμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ