Π.Δ. 73/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 73

Οργανισμός Σχολών Αρχηγείου Στόλου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1 περ. β και παρ. 2 και των άρθρων 3 και 6 παρ. 1 του α.ν. 428/1937 «Περί της εν τω Β. Ναυτικώ εκπαιδεύσεως» (Α΄ 15),

β) των άρθρων 14 παρ. 4 περ. ε και 17 παρ. 1 περ. β και ι του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως η περ. ε της παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 71 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 121). 3. Την 20/19.2.2021 γνώμη της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου. 4. Την από 17.5.2021 εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και την από 22.5.2021 σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 212/9.5.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις 180/2021 και 189/2022 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αποφασίζουμε

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Οργανισμού Σχολών Αρχηγείου Στόλου
Κυρώνεται ο Οργανισμός των Σχολών του Αρχηγείου Στόλου (Ο/Σ.Α.Σ.), ο οποίος έχει ως εξής:

Κεφάλαιο Α΄
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις Σχολές των Διοικήσεων του Αρχηγείου Στόλου (Α.Σ.) για τις οποίες δεν υφίστανται ξεχωριστοί Οργανισμοί ή οι Οργανισμοί τους δεν καλύπτουν θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Οργανισμό.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ρυθμίζονται με διαταγές του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/Γ.Ε.Ν.) ή του Αρχηγού Στόλου ή του Διοικητή της οικείας Σχολής Α.Σ., σύμφωνα με τις αρμοδιότητες εκάστου.

Άρθρο 2
Σχολές Αρχηγείου Στόλου Υπαγωγή

1. Οι Σχολές του Α.Σ., οι οποίες υπάγονται με σχέσεις διοικητικού και επιχειρησιακού ελέγχου στο Α.Σ. μέσω των προϊστάμενών τους Διοικήσεων και δεν διέπονται από ξεχωριστό Οργανισμό, είναι:

α. Η Σχολή Φρεγατών (ΣΦΓ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Φρεγατών.

β. Η Σχολή Ταχέων Σκαφών (ΣΤΣ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών.

γ. Η Σχολή Πλοίων Αποβάσεως (ΣΠΛΑ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Αμφίβιων Δυνάμεων.

δ. Η Σχολή Αμφίβιων Επιχειρήσεων (ΣΑΕ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Αμφίβιων Δυνάμεων.

ε. Η Σχολή Ναρκοπολέμου (ΣΝΑΡ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Ναρκοπολέμου.

2. Οι Σχολές του Α.Σ. οι οποίες διέπονται από ξεχωριστούς Οργανισμούς, στους οποίους και καθορίζεται η σχέση υπαγωγή τους στο Α.Σ., είναι:

α. Η Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (π.δ. 16/2001, Α΄ 13).

β. Η Σχολή Υποβρυχίων (ΣΥΒ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Υποβρυχίων (π.δ. 322/2003, Α΄ 271).

γ. Η Σχολή Αεροπορίας Ναυτικού (ΣΧΑΝ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (π.δ. 27/2021, Α΄ 72).

δ. Η Σχολή Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ), δια του Διοικητή της Σχολής Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής (π.δ. 221/1984, Α΄ 83).

Άρθρο 3
Αποστολή

1. Αποστολή των Σχολών του Α.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής, τεχνικής και πρακτικής εκπαίδευσης και η ανάπτυξη ενιαίου πνεύματος στο εκπαιδευόμενο προσωπικό, με σκοπό την απόδοση στελεχών ικανών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των μέσων και υπηρεσιών του Α.Σ.

2. Προς εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Σχολές του Α.Σ. αναλαμβάνουν τα παρακάτω έργα:

α. Τη συγκρότηση και λειτουργία κατάλληλων Σχολείων.

β. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση των θεσμικών κειμένων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων που αφορούν στη λειτουργία τους.

Κεφάλαιο Β΄
Διοίκηση Λειτουργία Οργάνωση

Άρθρο 4
Γενικά

1. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Σχολών υποστηρίζεται από όργανα διοίκησης και διοικητικές υπηρεσίες που καθορίζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό. Οι λεπτομέρειες της άσκησης των καθηκόντων τους καθορίζονται με τους οικείους Κανονισμούς Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ο.Λ.). Η σύνθεση καθώς και η αριθμητική και ποιοτική στελέχωση των Σχολών του Α.Σ. καθορίζεται λεπτομερώς στους οικείους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (Π.Ο.Υ.).

2. Τα όργανα διοίκησης για τις Σχολές του Α.Σ. είναι ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής και το Επιτελείο.

3. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης και των διοικητικών υπηρεσιών των Σχολών καθορίζονται στα άρθρα 5 έως 8.

Άρθρο 5
Διοικητής

1. Ο Διοικητής της Σχολής είναι ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) και συνιστά το ανώτατο διοικητικό όργανο αυτής.

2. Ο Διοικητής έχει τη δικαιοδοσία, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες Διοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το π.δ. 210/1993 (Α΄ 89). Ειδικότερα είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, προκειμένου αυτή να εκπληρώνει την αποστολή της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.

Άρθρο 6
Υποδιοικητής

1. Ο Υποδιοικητής της Σχολής είναι αξιωματικός του Π.Ν. και άμεσος βοηθός και αναπληρωτής του Διοικητή. Όπου η φύση του εκπαιδευτικού έργου το επιτάσσει, τοποθετείται κατάλληλος αξιωματικός διαφορετικού Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), κατόπιν σχετικού αιτήματος του Α.Σ. που προωθείται ιεραρχικά στον κατά περίπτωση Κλάδο.

2. Ο Υποδιοικητής έχει τη δικαιοδοσία Υποδιοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας και τις συναφείς ευθύνες και αρμοδιότητες σύμφωνα με το π.δ. 210/1993. Επιπλέον, εισηγείται στον Διοικητή την κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εποπτεύει τη Διεύθυνση Σπουδών.

Άρθρο 7
Διεύθυνση Σπουδών

1. Η Διεύθυνση Σπουδών υπάγεται απευθείας στον Υποδιοικητή. Αρμοδιότητές της είναι η διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των Σχολείων της Σχολής και η εναρμόνιση του εκπαιδευτικού έργου αυτών με τις διαταγές του Διοικητή και τις οδηγίες του Υποδιοικητή.

2. Η Διεύθυνση Σπουδών διευθύνεται από αξιωματικό του Π.Ν. και το έργο της επιμερίζεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Εκπαίδευσης. Η κύρια αρμοδιότητα του τμήματος είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Σπουδών σε όλα τα ζητήματα εκπαιδεύσεως της Σχολής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β. Τμήμα Προσωπικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Η κύρια αρμοδιότητα του τμήματος είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Σπουδών σε όλα τα ζητήματα εσωτερικής υπηρεσίας της Σχολής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ. Τμήμα Γραμματείας. Η κύρια αρμοδιότητα της γραμματείας είναι η γραμματειακή υποστήριξη σε θέματα προετοιμασίας / έκδοσης πτυχίων και πιστοποιητικών φοίτησης, καθώς και στη διαχείριση / διακίνηση της αλληλογραφίας της Σχολής.

3. Οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων των τμημάτων καθορίζονται στους οικείους Κ.Ο.Λ.

Άρθρο 8
Επιτελείο

1. Το Επιτελείο της Σχολής υπάγεται στον Διοικητή και συνδράμει αυτόν στα καθήκοντά του.

2. Το Επιτελείο αποτελείται από το σύνολο των υπηρετούντων στη Σχολή στελεχών.

Κεφάλαιο Γ΄
Εκπαίδευση

Άρθρο 9
Σχολεία Τύποι Σχολείων

1. Η θεωρητική, η τεχνική και η πρακτική εκπαίδευση στις Σχολές του Α.Σ. λαμβάνει χώρα μέσω τακτικών και έκτακτων Σχολείων. Ο αριθμός, η διάρκεια, ο τίτλος και το εκπαιδευτικό αντικείμενο των τακτικών Σχολείων ορίζονται στον Κατάλογο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εσωτερικού (Κ.Ε.Π.Ε.). Τα έκτακτα Σχολεία συνιστώνται και λειτουργούν με απόφαση του Α/Γ.Ε.Ν. που εκδίδεται μετά από πρόταση των Σχολών ή των οικείων Διοικήσεων.

2. Η διδασκαλία διεξάγεται, με φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων ή μέσω διαδικτυακών εφαρμογών τηλεκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στους αντίστοιχους Κανονισμούς ή Οδηγούς Εκπαίδευσης κάθε Σχολείου.

3. Αναλόγως της φύσης του εκπαιδευτικού τους αντικειμένου, τα Σχολεία των Σχολών του Α.Σ. διακρίνονται σε Σχολεία Εξειδίκευσης και σε Σχολεία Ενημερωτικά ή Επιμορφωτικά. Οι λεπτομέρειες της εκπαίδευσης για τα πρώτα καθορίζονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) και για τα δεύτερα στους αντίστοιχους Οδηγούς Εκπαίδευσης (Ο.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.

Άρθρο 10
Συγκρότηση Σχολείου
Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων για κάθε Σχολείο καθορίζεται στους οικείους Κ.Ε. ή Ο.Ε., κατά περίπτωση, και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24). Για συγκρότηση Σχολείου εκτός των ως άνω ορίων απαιτείται έγκριση του Α.Σ.

Άρθρο 11
Διδακτικά βοηθήματα
Τα απαραίτητα για την εκπαίδευση διδακτικά βοηθήματα χορηγούνται κατά την έναρξη του Σχολείου σε κάθε μαθητή με μέριμνα της Σχολής και επιστρέφονται μετά τη λήξη του.

Άρθρο 12
Επιτηρητής Σχολείου
Ως Επιτηρητής Σχολείου ορίζεται στέλεχος της Σχολής με αρμοδιότητα τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή του Σχολείου, τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τον έλεγχο της προόδου και της επίδοσης των εκπαιδευόμενων και τη λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού υλικού.

Άρθρο 13
Αρχηγός Σχολείου
Στα Σχολεία μονίμων στελεχών των Ε.Δ., ο αρχαιότερος μαθητής καλείται Αρχηγός του Σχολείου. Με διαταγή του Διοικητή της Σχολής δύναται να του ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με την ευταξία της τάξης και την καταγραφή του ημερήσιου εκπαιδευτικού έργου του Σχολείου.

Άρθρο 14
Ροή εκπαίδευσης Αναστολή Διακοπή Αναβίωση Σχολείου

1. Η εκπαίδευση διεξάγεται σε ημερολογιακές εβδομάδες των πέντε (5) εκπαιδευτικών ημερών, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών, ανά εκπαιδευτική ημέρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) και η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας τα σαράντα πέντε (45) λεπτά.

2. Όπου η φύση του εκπαιδευτικού αντικείμενου το επιτάσσει, η εκπαίδευση μπορεί να διεξάγεται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, με απόφαση του Διοικητή της Σχολής, χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 1.

3. Η συνολική χρονική διάρκεια ενός Σχολείου μπορεί να μειώνεται ή να παρατείνεται:

α. Με διαταγή του Αρχηγού Στόλου έως και κατά το 1/5 της προβλεπόμενης και

β. Με απόφαση του Α/Γ.Ε.Ν. για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως και κατά το 1/3 αυτής, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον οικείο Κ.Ε. και Ο.Ε.

4. Η αναστολή ή η διακοπή της λειτουργίας του Σχολείου γίνεται με απόφαση του Α/Γ.Ε.Ν. κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Στόλου. Σε περίπτωση αναστολής, η εκπαίδευση συνεχίζεται από το σημείο κατά το οποίο ανεστάλη.

5. Μετά από έγκριση του Α.Σ., μπορεί να συγκροτείται τάξη από μαθητές οι οποίοι διέκοψαν για αντικειμενικούς λόγους τη φοίτησή τους στο Σχολείο, προκειμένου να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους.

Άρθρο 15
Κανονισμός Εκπαίδευσης Οδηγός Εκπαίδευσης

1. Για κάθε Σχολείο Εξειδίκευσης καταρτίζεται αντίστοιχος Κ.Ε. στον οποίο ορίζονται υποχρεωτικά τα εξής:

α. Η αποστολή και οι αντικειμενικοί σκοποί. β. Τα διδασκόμενα μαθήματα/εκπαιδευτικά αντικείμενα, η διδακτέα ύλη, τα διδακτικά βοηθήματα και τα λοιπά εκπαιδευτικά μέσα.

γ. Ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των θεωρητικών μαθημάτων. δ. Η χρονική διάρκεια του Σχολείου σε εβδομάδες και ημέρες.

ε. Οι ημερομηνίες, ο τόπος και ο τύπος για κάθε εξέταση (γραπτός, προφορικός, πρακτικός ή μέσω διαδικτυακών εφαρμογών).

στ. Το Ανώτατο και Κατώτατο Όριο Βαθμολογίας (Α.Ο.Β. και Κ.Ο.Β., αντιστοίχως) και ο συντελεστής της βαθμολογίας κάθε εξέτασης στον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας. Το Κ.Ο.Β. απαγορεύεται να είναι μικρότερο του 50% και μεγαλύτερο του 70% του Α.Ο.Β.

ζ. Η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση αποτυχίας των εκπαιδευόμενων να συγκεντρώσουν βαθμολογία ίση ή ανώτερη του Κ.Ο.Β.

η. Ο αριθμός, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευόμενων.

θ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναστολή, τη διακοπή, τη μείωση και την παράταση της διάρκειας του Σχολείου.

2. Για κάθε Επιμορφωτικό ή Ενημερωτικό Σχολείο καταρτίζεται αντίστοιχος Ο.Ε., στον οποίο ορίζονται υποχρεωτικά τα αντίστοιχα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία.

3. Οι Κ.Ε. και Ο.Ε. καταρτίζονται από την οικεία Σχολή και εγκρίνονται και τροποποιούνται από τον Α/Γ.Ε.Ν.

Άρθρο 16
Αξιολόγηση εκπαίδευσης

1. Μετά τη λήξη του Σχολείου το διδακτικό/εκπαιδευτικό έργο και οι συνθήκες εκπαίδευσης υπόκεινται σε αξιολόγηση δύο (2) φάσεων, μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Η πρώτη φάση καλείται εσωτερική αξιολόγηση και πραγματοποιείται από τη Σχολή και τους αποφοιτήσαντες. Η δεύτερη φάση καλείται εξωτερική αξιολόγηση και πραγματοποιείται από τους αποφοιτήσαντες και από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών στις οποίες αυτοί επιστρέφουν και καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκπαίδευση.

2. Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης είναι ιδίως: α. Ως προς την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου: η αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα παρεχόμενα μέσα και οι υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αναλογία και η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και μαθητών και ο βαθμός στον οποίο η εκπαίδευση διευκόλυνε και βελτίωσε την άσκηση των καθηκόντων των επιτυχόντων.

β. Ως προς την ποιότητα των συνθηκών εκπαίδευσης: η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες σπουδαστικής μέριμνας, οι υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού.

3. Τα κριτήρια και οι δείκτες για κάθε φάση αξιολόγησης τυποποιούνται, συμπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω από τους οικείους K.E. και Ο.Ε., οι οποίοι εγκρίνονται από τον Α/Γ.Ε.Ν., κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Στόλου ως προς τα ζητήματα αυτά.

Κεφάλαιο Δ΄
Εκπαιδευόμενο και εκπαιδευτικό προσωπικό

Άρθρο 17
Μαθητές

1. Με την έναρξη του Σχολείου, τα εκπαιδευόμενα στελέχη καλούνται «μαθητές».

2. Μαθητές δύνανται να είναι και στελέχη των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) ξένων κρατών, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 18
Επιλογή υποψήφιων μαθητών
Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητών για κάθε Σχολείο αναγράφονται στους οικείους Κ.Ε. και Ο.Ε.

Άρθρο 19
Άδειες μαθητών
Κατά τη διάρκεια του Σχολείου δεν χορηγούνται άδειες πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και κατόπιν έγκρισης της προϊστάμενης Διοίκησης.

Άρθρο 20
Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Ως εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε Σχολή του Α.Σ. αξιοποιείται καταρχήν το διοικητικό προσωπικό της προϊστάμενης Διοίκησης.

2. Όταν το διοικητικό προσωπικό της παραγράφου 1 δεν επαρκεί, συμπληρώνεται κατά περίπτωση από στελέχη λοιπών Διοικήσεων και Υπηρεσιών του Π.Ν., άλλων Κλάδων των Ε.Δ. και των Σ.Α., καθώς και από πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οπλίτες που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Για τη συμπλήρωση με προσωπικό εκτός της προϊστάμενης Διοίκησης απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας στην οποία αυτό υπηρετεί.

Άρθρο 21
Επιλογή και διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού

1. Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και τυχόν αντικατάστασή του μετά την έναρξη του Σχολείου, εκτελείται με μέριμνα της προϊστάμενης Διοίκησης μετά από πρόταση της Σχολής.

2. Ο διορισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του α.ν. 428/1937 και τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις του Π.Ν.

Άρθρο 22
Υποχρεώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού
Για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, το εκπαιδευτικό προσωπικό:

α. Διδάσκει και εκπαιδεύει, χρησιμοποιώντας τα βιβλία, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και τα μέσα που αναγράφονται στον αντίστοιχο εγκεκριμένο Κ.Ε. ή Ο.Ε. Σε περίπτωση που αυτά δεν υφίστανται, συντάσσει το ταχύτερο κατάλληλες εκπαιδευτικές σημειώσεις και τις υποβάλλει στη Διεύθυνση Σπουδών προς έγκριση. Μέχρι την ενσωμάτωση των σημειώσεων στον οικείο Κ.Ε. ή Ο.Ε., συντάσσει και παραδίδει στους μαθητές περιλήψεις των παραδόσεων, ως βοηθήματα.

β. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση και προαγωγή του επιπέδου εκπαίδευσης, υποβάλλοντας εισηγήσεις και προτάσεις για την κατάργηση, αντικατάσταση και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, των εκπαιδευτικών μέσων και της διδακτέας ύλης.

γ. Παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών, διενεργεί τακτικές και έκτακτες εξετάσεις και αναφέρει στον Επιτηρητή του Σχολείου και στη Διεύθυνση Σπουδών σχετικά με την πρόοδο και την απόδοσή τους.

Άρθρο 23
Απαλλαγή καθηκόντων εκπαιδευτικού προσωπικού
Σε περίπτωση που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας, απαλλάσσεται από τα διδακτικά του καθήκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του α.ν. 428/1937 και τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις του Π.Ν.

Κεφάλαιο Ε΄
Εξετάσεις

Άρθρο 24
Εξετάσεις Τύποι εξετάσεων

1. Εξετάσεις είναι οι γραπτές, προφορικές, πρακτικές ή μέσω διαδικτυακών εφαρμογών δοκιμασίες που λαμβάνουν χώρα για να αξιολογηθεί η πρόοδος των μαθητών και να διαπιστωθεί η απόδοση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι εξετάσεις διακρίνονται σε έκτακτες και τακτικές.

2. Οι έκτακτες εξετάσεις διενεργούνται από τον διδάσκοντα άνευ προειδοποίησης και αφορούν στην ύλη που αποτέλεσε αντικείμενο διδασκαλίας την προηγούμενη της εξέτασης ημέρα ή εβδομάδα. Η βαθμολογία των έκτακτων εξετάσεων δεν διαμορφώνει την τελική βαθμολογία, αλλά δύναται να επιφέρει πειθαρχικό έλεγχο εάν από το αποτέλεσμά της συνάγεται αδιαφορία του μαθητή.

3. Οι τακτικές εξετάσεις διαμορφώνουν την τελική βαθμολογία και διακρίνονται σε πρόχειρες και τελικές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 25 και 26. Οι πρόχειρες εξετάσεις διενεργούνται από τον εκπαιδευτή και οι τελικές από την επιτροπή τελικών εξετάσεων του άρθρου 27.

Άρθρο 25
Πρόχειρες εξετάσεις

1. Οι πρόχειρες εξετάσεις καλύπτουν την ύλη σειράς ήδη διδαχθέντων αντικειμένων που αποτελούν ενιαίο κεφάλαιο ή εκπαιδευτική ενότητα.

2. Εάν ο εξεταστής είναι ιεραρχικά κατώτερος ή νεότερος, έστω και ενός εξεταζόμενου μαθητή, τότε κατά τη διάρκεια της εξέτασης παρευρίσκεται στέλεχος της Διεύθυνσης Σπουδών ιεραρχικά ανώτερο ή αρχαιότερο από όλους τους εξεταζόμενους μαθητές. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο στέλεχος διατίθεται, κατόπιν αιτήματος της Σχολής, κατάλληλο στέλεχος από την οικεία Διοίκηση ή το Α.Σ.

3. Μετά το πέρας της πρόχειρης εξέτασης, με μέριμνα του οικείου εξεταστή, λαμβάνει χώρα παρουσίαση και επεξήγηση των ορθών απαντήσεων. Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης, ο εξεταστής υποβάλλει την κατάσταση των βαθμολογιών στη Διεύθυνση Σπουδών και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στους μαθητές.

4. Τα γραπτά δοκίμια των πρόχειρων εξετάσεων φυλάσσονται από τον εξεταστή μέχρι το πέρας του Σχολείου και έπειτα καταστρέφονται.

Άρθρο 26
Τελικές εξετάσεις

1. Οι τελικές εξετάσεις για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα των Σχολείων διενεργούνται επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης από την επιτροπή τελικών εξετάσεων του άρθρου 27, πλην των Σχολείων που αφορούν σε οπλίτες θητείας, οι οποίες διενεργούνται από τον εκάστοτε εκπαιδευτή.

2. Για κάθε εξεταζόμενο εκπαιδευτικό αντικείμενο καταρτίζονται από την Επιτροπή τρεις (3) δέσμες διαφορετικών θεμάτων. Ο αριθμός των ερωτήσεων για κάθε δέσμη δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5) ή μεγαλύτερος από είκοσι (20) και η βαθμολογική αξία κάθε ερώτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τέσσερις (4) και μεγαλύτερη από δέκα (10) μονάδες. Την ημέρα της εξέτασης ο Αρχηγός του Σχολείου επιλέγει με κλήρωση μία από τις τρεις δέσμες θεμάτων, ενώπιον της επιτροπής τελικών εξετάσεων και των λοιπών μαθητών.

3. Στις γραπτές τελικές εξετάσεις οι απαντήσεις των μαθητών σημειώνονται σε κατάλληλο χαρτί εξετάσεων. Στην άνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας αυτού τίθεται η σφραγίδα της Διοίκησης που προΐσταται της Σχολής ή εάν δεν υφίσταται προϊστάμενη Διοίκηση η σφραγίδα της Σχολής και μονογράφεται από τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής. Κάτω από αυτή τίθεται σφραγίδα βαθμολογιών, ορθογώνιας μορφής, για την αναγραφή των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής εξετάσεων. Στην άνω αριστερή γωνία της πρώτης σελίδας, οι μαθητές σημειώνουν τα ατομικά τους στοιχεία, τα οποία καλύπτουν με κατάλληλο αδιαφανές επικάλυμμα με το πέρας της εξέτασης.

4. Στις προφορικές και πρακτικές τελικές εξετάσεις οι μαθητές εξετάζονται από την επιτροπή τελικών εξετάσεων κατά μόνας, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 27. Οι εξετασθέντες μαθητές παραμένουν στον χώρο διενέργειας των εξετάσεων μέχρι να περατωθεί η διαδικασία για το σύνολο των μαθητών.

5. Τα γραπτά δοκίμια των τελικών εξετάσεων φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής για δώδεκα (12) μήνες και έπειτα καταστρέφονται.

Άρθρο 27
Επιτροπή τελικών εξετάσεων

1. Η επιτροπή τελικών εξετάσεων είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον πρόεδρο και δύο (2) μέλη. Έργο της επιτροπής είναι η επιλογή των θεμάτων προς τελική εξέταση και η βαθμολόγηση των μαθητών. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών της επιτροπής συνιστά τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης, πλην των περιπτώσεων αναβαθμολόγησης του άρθρου 30.

2. Η σύνθεση της επιτροπής τελικών εξετάσεων εξαρτάται από τον βαθμό των εκπαιδευόμενων, καθώς και από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της εξέτασης κάθε εκπαιδευτικού αντικειμένου. Καθορίζεται δε με μέριμνα του Διοικητή της Σχολής, ως εξής:

α. Ως πρόεδρος και ως πρώτο μέλος ορίζονται κατάλληλοι αξιωματικοί, αρχαιότεροι των εξεταζόμενων, που υπηρετούν στη Σχολή ή στην προϊστάμενη Διοίκηση ή στο Α.Σ.

β. Ως δεύτερο μέλος ορίζεται ο εκπαιδευτής του εξεταζόμενου εκπαιδευτικού αντικειμένου.

3. Με μέριμνα του προέδρου, η επιτροπή τελικών εξετάσεων συγκαλείται σε προκαθορισμένο χρόνο στην έδρα της Σχολής, προκειμένου να αποφασίσει τα θέματα των εξετάσεων και να καταρτίσει τρεις (3) δέσμες ισοδύναμων θεμάτων προς κλήρωση.

4. Στις γραπτές τελικές εξετάσεις η επιτροπή τελικών εξετάσεων βαθμολογεί τα γραπτά στο αντίστοιχο για κάθε μέλος πεδίο της σφραγίδας βαθμολογιών και, με μέριμνα του προέδρου, τα γραπτά παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Σπουδών. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Σπουδών, αποσφραγίζεται ο φάκελος, αφαιρούνται τα αδιαφανή επικαλύμματα των γραπτών προς αποκάλυψη των στοιχείων των μαθητών και συντάσσεται πρακτικό βαθμολογίας τελικής εξέτασης, στο οποίο καταγράφονται οι βαθμολογίες του προέδρου και των μελών της επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλους τους βαθμολογήσαντες και παραδίδεται με μέριμνα του προέδρου στη Σχολή.

5. Στις προφορικές και πρακτικές τελικές εξετάσεις η επιτροπή τελικών εξετάσεων υποβάλλει τους μαθητές κατά μόνας σε ερωτήσεις και δοκιμασίες, αντίστοιχα, και με το πέρας αυτών συντάσσεται πρακτικό τελικής βαθμολογίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 28
Έκτακτες συνθήκες Ειδικές καταστάσεις

1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια τελικής εξέτασης μαθητής παρουσιάσει αιφνίδιο πρόβλημα υγείας, το οποίο επιβάλλει διακοπή της εξέτασής του, αυτός βαθμολογείται για ό,τι έχει γράψει μέχρι τη στιγμή της διακοπής, εκτός εάν εντός μίας (1) ώρας από αυτή, η επιτροπή τελικών εξετάσεων εγκρίνει επιτόπου και κατά πλειοψηφία σχετικό αίτημά του για συνέχιση της εξέτασης. Το συμβάν αυτό καταγράφεται στο πρακτικό τελικής βαθμολογίας.

2. Εάν το πρόβλημα υγείας δεν επιτρέπει τη συνέχιση της εξέτασης εντός μίας (1) ώρας από τη διακοπή, η επιτροπή τελικών εξετάσεων αποφασίζει για τη διενέργεια νέας τελικής εξέτασης, εντός διαστήματος οκτώ (8) ημερών, συνεκτιμώντας την απόδοση του μαθητή μέχρι τη διακοπή, την εξέλιξη της υγείας του καθώς και τυχόν αίτημα του ιδίου για συμμετοχή στην τελική εξέταση.

Άρθρο 29
Όροι επιτυχούς φοίτησης

1. Επιτυχών και συνεπώς ευδοκίμως αποφοιτήσας, είναι ο μαθητής ο οποίος συγκεντρώνει βαθμολογία ίση ή ανώτερη του Κ.Ο.Β. στις τελικές εξετάσεις του συνόλου των εκπαιδευτικών αντικειμένων του Σχολείου.

2. Αποτυχών είναι ο μαθητής ο οποίος συγκεντρώνει βαθμολογία κατώτερη του Κ.Ο.Β. έστω σε μία (1) τελική εξέταση.

3. Μαθητής ο οποίος απουσίασε για οποιονδήποτε λόγο για περισσότερο από το 1/3 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας, όπως αυτές προβλέπονται στον οικείο Κ.Ε. ή Ο.Ε., δεν λαμβάνει μέρος στις τελικές εξετάσεις και διαγράφεται από το Σχολείο ως ουδέποτε φοιτήσας.

4. Μαθητής ο οποίος δεν συμμετέχει έστω σε μία (1) τελική εξέταση αδικαιολόγητα, λαμβάνει βαθμολογία μηδέν (0) στο οικείο εκπαιδευτικό αντικείμενο και θεωρείται οριστικά αποτυχών του συγκεκριμένου Σχολείου.

5. Μαθητής ο οποίος, μετά από προσωρινή διακοπή του Σχολείου, δεν προσέρχεται να συνεχίσει την εκπαίδευση, θεωρείται ότι ουδέποτε φοίτησε σε αυτό.

6. Μαθητής ο οποίος κατά τη διάρκεια της εξέτασης επιχείρησε ή τέλεσε συνεργασία, αντιγραφή ή χρήση μη επιτρεπόμενων βοηθημάτων, βαθμολογείται με μηδέν (0), αποβάλλεται του Σχολείου ως αποτυχών και ελέγχεται πειθαρχικά.

Άρθρο 30
Αναβαθμολόγηση

1. Κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να προσβάλει αιτιολογημένα την εγκυρότητα της διαδικασίας διενέργειας των εξετάσεων και τη βαθμολογία του σε τελική εξέταση, με γραπτή αναφορά, όπως ορίζεται στο π.δ. 210/1993. Η αναφορά υποβάλλεται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημέρα διενέργειας των εξετάσεων ή γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων.

2. Εάν η αναφορά προσβάλλει την εγκυρότητα των εξετάσεων υποβάλλεται ιεραρχικά στο Α.Σ., συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Σχολής, το οποίο και αποφασίζει τελικά.

3. Εάν η αναφορά προσβάλλει τη βαθμολογία σε τελική εξέταση, η επιτροπή τελικών εξετάσεων του άρθρου 27 επαναξιολογεί τις απαντήσεις του μαθητή. Εάν, μετά και τη δεύτερη αξιολόγηση, ο μαθητής επιμένει αιτιολογημένα στο αίτημά του, τότε η αναφορά υποβάλλεται στην επιτροπή αναβαθμολόγησης του άρθρου 31.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εξετάσεις ακυρωθούν, αυτές επαναλαμβάνονται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από το Α.Σ. ή τον Διοικητή της Σχολής.

Άρθρο 31
Επιτροπή αναβαθμολόγησης

1. Σε περίπτωση που στις βαθμολογίες της επιτροπής τελικών εξετάσεων διαπιστωθεί διαφορά μονάδων μεγαλύτερη του 10% του Α.Ο.Β. μεταξύ τουλάχιστον δύο (2) εκ των τριών (3) βαθμολογητών, ο πρόεδρος αυτής καλεί τα μέλη να επανελέγξουν τη βαθμολογία τους, αιτιολογώντας την ρητά στο οικείο πρακτικό. Εάν και μετά τον επανέλεγχο οι βαθμολογίες διατηρήσουν διαφορά μονάδων μεγαλύτερη του 10% του Α.Ο.Β., για την τελική βαθμολογία του γραπτού του εξεταζόμενου αποφασίζει η επιτροπή αναβαθμολόγησης.

2. Η επιτροπή αναβαθμολόγησης συγκροτείται με διαταγή του Α.Σ., κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Σχολής, με πρόεδρο αξιωματικό αρχαιότερο του προέδρου της επιτροπής τελικών εξετάσεων και δύο (2) νέα μέλη κατάλληλου βαθμού και ειδικότητας. Η οριστική βαθμολογία της τελικής εξέτασης εξάγεται από τον μέσο όρο των βαθμολογιών της επιτροπής αναβαθμολόγησης και δεν προσβάλλεται περαιτέρω.

Άρθρο 32
Συγκεντρωτική βαθμολογία Σειρά αποφοίτησης

1. Μετά το πέρας των τελικών εξετάσεων για όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα ενός Σχολείου συντάσσεται από τη Διεύθυνση Σπουδών το πρωτόκολλο συγκεντρωτικών βαθμολογιών, στο οποίο καταχωρούνται οι τελικές βαθμολογίες των μαθητών για το σύνολο των εκπαιδευτικών αντικειμένων του Σχολείου. Η συγκεντρωτική βαθμολογία των μαθητών, η οποία καθορίζει τη σειρά αποφοίτησης από το Σχολείο και την τάξη του απονεμόμενου πτυχίου, προκύπτει από τις τελικές βαθμολογίες των επιμέρους εκπαιδευτικών αντικειμένων, με τους οριζόμενους στον οικείο Κ.Ε. ή Ο.Ε. συντελεστές για καθένα εξ αυτών.

2. Στον μαθητή με την υψηλότερη συγκεντρωτική βαθμολογία απονέμεται έπαινος πρωτεύσαντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος του άρθρου 35.

Κεφάλαιο ΣΤ΄
Ενδεικτικά επιτυχούς φοίτησης

Άρθρο 33
Πτυχία Πιστοποιητικά

1. Ανάλογα με τον τύπο του Σχολείου, στους επιτυχόντες μαθητές απονέμεται ενδεικτικό επιτυχούς φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος του άρθρου 35, όπως παρακάτω:

α. Για Σχολεία Εξειδίκευσης απονέμεται στρατιωτικό πτυχίο.

β. Για Σχολεία Επιμορφωτικά ή Ενημερωτικά απονέμεται στρατιωτικό πιστοποιητικό.

2. Αντίγραφα των ενδεικτικών επιτυχούς φοίτησης των απόφοιτων στελεχών του Π.Ν. υποβάλλονται, με μέριμνα της Σχολής, στο Γ.Ε.Ν. για ενημέρωση των ατομικών τους φακέλων.

Άρθρο 34
Τάξη πτυχίων και πιστοποιητικών
Ανάλογα με το ποσοστό της συγκεντρωτικής βαθμολογίας επί του Α.Ο.Β., το απονεμόμενο Ενδεικτικό Επιτυχούς Φοίτησης διακρίνεται σε τέσσερις (4) τάξεις:

α. Α΄ τάξης, για συγκεντρωτική βαθμολογία από 95% του Α.Ο.Β. και άνω.

β. Α.Ο.Β. Β΄ τάξης, για συγκεντρωτική βαθμολογία από 75% έως 94,99% του

γ. Α.Ο.Β. Γ΄ τάξης, για συγκεντρωτική βαθμολογία από 60% έως 74,99% του

δ. Α.Ο.Β. Δ΄ τάξης, για συγκεντρωτική βαθμολογία από 50% έως 59,99% του

Κεφάλαιο Ζ΄
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 35
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το Παράρτημα που ακολουθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ Α.Σ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Οδηγίες συμπλήρωσης ενδεικτικού επιτυχούς φοίτησης (1) Όνομα Σχολής (κεφαλαία, arial, bold, 28). (2) Τίτλος Σχολείου (κεφαλαία, arial, 18). (3) Τίτλος και τάξη ενδεικτικού επιτυχούς φοίτησης (κεφαλαία, arial, 18). (4) Βαθμός, ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου (arial, 18). (5) Τίτλος Σχολείου (arial, 18). (6) Ποσοστό επί τοις εκατό (%) του ΑΟΒ (arial, 18). (7) Τάξη πτυχίου/πιστοποιητικού (arial, 14). (8) Τόπος, ημερομηνία αποφοίτησης (arial, 14). (9) Βαθμός, ονοματεπώνυμο, υπογραφή (arial, 14). (10) Βαθμός, ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα (arial, 14).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΑΙΝΟΥ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΟΣ

Σημ.: για το παράρτημα ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 15/2001 “Περί Οργανισμού Σχολών Αεχηγείου Στόλου (Ο/Σ.Α.Σ.)” (Α΄13)

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα,20 Ιουνίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ