Π.Δ. 73/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 73 ΦΕΚ Α 167/14.9.2021

Καθορισμός αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της  Διοίκησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 5 του άρθρου 104 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Nομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/15307/28.7.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται οικονομική επιβάρυνση εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία, λόγω του τρόπου κάλυψης των θέσεων μπορεί να προσδιορισθεί μόνο κατ’ εκτίμηση, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης,ανερχόμενη ετησίως, από το έτος 2022, σε 2.250.000 ευρώ περίπου και είναι εντός των ορίων του ΜΠΔΣ 20222025.

5. Την υπ’ αρ. 125/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συνιστώνται στις υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 του ν. 4622/2019, τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις του κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ