Π.Δ. 72/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72 ΦΕΚ Α 163/9.9.2021

Συμμόρφωση προς την Οδηγία 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 279/31.10.2019) και τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (Α’ 135), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως η παρ. 1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2, του άρθρου 41 και της παρ. 1 του άρθρου 73 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (εφεξής Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), (ν. 3850/2010, Α’ 84).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

6. Την υπ’ αρ. 01/03.03.2021 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.).

7. Την υπ’ αρ. οικ. 5965/292/10.03.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την υπ’ αρ. 84/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός Αντικείμενο
Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 «Για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής» (EΕ L 279, σελ. 31 της 31.10.2019) και η τροποποίηση του π.δ. 307/1986.

Άρθρο 2
Στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 307/1986 (Α’ 135), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 90/1999 (Α’ 94), την παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 339/2001 (Α’ 227), το άρθρο 2 του π.δ. 162/2007 (Α’ 202), την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 12/2012 (Α’ 19), το άρθρο 3 του π.δ. 82/2018 (Α’ 152) και το άρθρο 3 του π.δ. 26/2020 (Α’ 50):

α) Αναθεωρούνται οι οριακές τιμές και οι ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων για τους παρακάτω χημικούς παράγοντες, και αντικαθίστανται οι σχετικές καταχωρήσεις ως ακολούθως:

β) Η καταχώρηση για: «Τολουϊδίνη (όλα τα ισομερή)», όπως αρχικώς προστέθηκε στον εν λόγω πίνακα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 90/1999 και ακολούθως αντικαταστάθηκε με την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 3, του π.δ. 26/2020, αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:

Σημ.: για τον πίνακα ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο 3
(άρθρο 4 οδηγίας) Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την 20ή Μαΐου 2021, πλην της περιπτώσεως β’ του άρθρου 2, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή του.

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ