Π.Δ. 72/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72 ΦΕΚ Α 197/19.10.2022

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 παρ. 2 περ. α΄, υποπερ. αα΄ και 145 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 109),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)], όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α´ 133).

2. Τη με αριθμό 13/2022 γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος, για τη διατύπωσή της, έλαβε υπόψιν του τις αιτιολογημένες προτάσεις των Εισαγγελέων Εφετών που διευθύνουν τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας, ήτοι:

α. τη με αριθμό 8929/14.07.2022 γνώμη της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,

β. τη με αριθμό 1822/12.07.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου,

γ. τη με αριθμό 4061/12.07.2022 γνώμη της Αντεισαγγελέως Εφετών Ανατολικής Κρήτης,

δ. τη με αριθμό 184/13.07.2022 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Βορείου Αιγαίου,

ε. τη με αριθμό 917/12.07.2022 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Δυτικής Μακεδονίας,

στ. τη με αριθμό 1564/15.07.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,

ζ. τη με αριθμό 3042/13.07.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου,

η. τη με αριθμό 2377/14.07.2022 γνώμη της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας,

θ. τη με αριθμό 5091/13.07.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης,

ι. τη με αριθμό 4404/18.07.2022 γνώμη του Αντεισαγγελέα Εφετών Θράκης,

ια. τη με αριθμό 1921/15.07.2022 γνώμη της Αντεισαγγελέως Εφετών Ιωαννίνων,

ιβ. τη με αριθμό 741/14.07.2022 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Καλαμάτας,

ιγ. τη με αριθμό 1232/15.07.2022 γνώμη της Αντεισαγγελέως Εφετών Κέρκυρας,

ιδ. τη με αριθμό 3416/15.07.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης,

ιε. τη με αριθμό 366/15.07.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Λαμίας,

ιστ. τη με αριθμό 732/15.07.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας,

ιζ. τη με αριθμό 4107/13.07.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου,

ιη. τη με αριθμό 2623/14.07.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πατρών,

ιθ. τη με αριθμό 1126/15.07.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.

3. Τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή κίνηση των Εισαγγελιών Εφετών της Χώρας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την 127/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών, οι οποίες συνεστήθησαν με το άρθρο 145 του ν. 4938/2022, κατανέμονται στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας, ως εξής:

1. Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).

2. Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).

3. Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).

4. Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ