Π.Δ. 71/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71 ΦΕΚ Α 162/9.9.2021

Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 και των παρ. 1 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τους:

1. Χρήστο Στυλιανίδη του Μέλη, στη θέση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

2. Ευάγγελο Τουρνά του Εμμανουήλ, στη θέση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ