Π.Δ. 71/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71 ΦΕΚ Α 191/12.10.2022

Τροποποίηση συμπλήρωση του β.δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κ.ο.χ. και άνω» (Α΄ 158), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 παρ. 1 και του άρθρου 135 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261),

β) του άρθρου 118 παρ. 9 και 10 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το 2811.8/38537/2022/01.06.2022 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Την 114/2022 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Μετά το στοιχείο 3 της υποπερ. α΄ της περ. Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κ.ο.χ. και άνω, που εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο μόνο του Β.Δ. 683/1960 (Α΄ 158), όπως ισχύει (εφεξής Κανονισμός), προστίθεται στοιχείο 4 ως εξής:

«4. Ηλεκτρολόγος.»

2. Το στοιχείο 3 της υποπερ. γ΄ της περ. Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Βοηθός Ηλεκτρολόγου.»

3. Το άρθρο 91 του Κανονισμού, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 91 Ηλεκτρολόγος Καθήκοντα εν γένει.

1. Ο Ηλεκτρολόγος τελεί υπό τις εντολές και την άμεση εποπτεία του Α` Μηχανικού, βρίσκεται σε ιεραρχική αντιστοιχία με τον Β’ Μηχανικό και υποχρεούται να εξασφαλίζει υπεύθυνα τη σωστή και ομαλή συντήρηση και λειτουργία όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων παραγωγής διανομής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους χώρους και τα διαμερίσματα του πλοίου, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών συσκευών, πλην αυτών αρμοδιότητας του Αξιωματικού προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τον χειρισμό ραδιοεπικοινωνιών του πλοίου.

2. Ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας για αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και βλάβης.

3. Φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά της αρμοδιότητάς του, τα όργανα μετρήσεων ελέγχου, τα εργαλεία και ευθύνεται για την συντήρηση όλων των συσσωρευτών του πλοίου.

4. Μεριμνά για την σωστή λειτουργία του γενικού φωτισμού και του φωτισμού ασφάλειας του πλοίου, περιλαμβανομένης και της αντικατάστασης των λαμπτήρων.

5. Βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του Μηχανοστασίου κατά τον απόπλου και κατάπλου του πλοίου σε λιμένες, τον διάπλου σε όρμους, διώρυγες, ποταμούς, διαύλους, εφόσον κριθεί απαραίτητη η παρουσία του από τον Α΄ Μηχανικό.

6. Μετέχει και παρακολουθεί τις διενεργούμενες από τα εργοστάσια ή συνεργεία επισκευές της αρμοδιότητάς του.

7. Μεριμνά να υπάρχουν και να είναι διαθέσιμα επί του πλοίου τα αναγκαία υλικά και ανταλλακτικά της αρμοδιότητάς του και τηρεί βιβλία εργασιών και μονώσεων.

8. Ελέγχει και μεριμνά για την καλή κατάσταση της αντίστασης μόνωσης των ηλεκτρογεννητριών, μετασχηματιστών, ηλεκτροκινητήρων, φωτισμού, των γραμμών τροφοδότησης των κυκλωμάτων και κάθε ηλεκτρολογικού μηχανήματος ή συσκευής.

9. Διενεργεί τις επιβαλλόμενες από την τεχνική δεοντολογία ηλεκτρικές περιελίξεις επαγωγίμων κλπ. για αποκατάσταση της λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών, εφόσον υπάρχουν τα μέσα και είναι δυνατόν.

10. Όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ηλεκτρολόγοι, επικεφαλής είναι ο Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος, ο οποίος καταμερίζει τις εργασίες και ορίζει τα λοιπά καθήκοντα των ηλεκτρολόγων και βοηθών ηλεκτρολόγου.

11. Σε έκτακτες περιπτώσεις απουσίας ή αδυναμίας του ναυτολογημένου, σύμφωνα με την οικεία οργανική σύνθεση του πλοίου, Ηλεκτρολόγου να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτά εκτελούνται αποκλειστικά από τον Β΄ Μηχανικό, ο οποίος κατά το διάστημα αυτό πρέπει να απαλλάσσεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 καθήκοντά του.».

4. Μετά το άρθρο 91 του Κανονισμού, προστίθεται άρθρο 91α, ως εξής:

«Άρθρο 91α Βοηθός Ηλεκτρολόγου Καθήκοντα εν γένει

Ο Βοηθός Ηλεκτρολόγου τελεί υπό τις άμεσες διαταγές και τον έλεγχο του Ηλεκτρολόγου και τον βοηθά στα καθήκοντά του.».

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ