Π.Δ. 70/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70 ΦΕΚ Α 161/9.9.2021

Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 51/1975 «Περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (Α’ 125), και

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που δεν μπορεί να υπολογισθεί.

3. Την υπ’ αρ. 148/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Μεταφορά δομών, αρμοδιοτήτων και εποπτείας

1. Συστήνεται Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας, οι ακόλουθες υπηρεσίες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

α) η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 28 του ν. 4662/2020 (Α’ 27),

β) το Πυροσβεστικό Σώμα, και

γ) το σύνολο των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών της πολιτικής προστασίας των Μερών Α’ έως και Γ’ του ν. 4662/2020.

2. α) Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 1, μεταφέρονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) της περ.  (γγ) της παρ.  3α του άρθρου 25 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) από το Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων,

ββ) της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών θεμάτων και των πολιτικών ως προς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τις περ. (αα) και (ββ) της παρ. 3α του άρθρου 6 του π.δ. 132/2017 από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων.

β) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που υπηρετούν στις υπηρεσίες των οποίων αρμοδιότητες μεταφέρονται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποστηρίζουν παράλληλα την άσκηση των μεταφερόμενων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμοδιοτήτων μέχρι τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2022. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποσπώνται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2022.

3. Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η εποπτεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) του άρθρου 1 του ν. 1349/1983 (Α’ 52).

Άρθρο 2
Μεταφορά αρμοδιότητας επιτροπείας και εκπροσώπησης ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μεταφέρεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η αρμοδιότητα της επιτροπείας και της εκπροσώπησης των ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων, όπως προβλέπεται ιδίως στα άρθρα 32 και 60 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) και στα άρθρα 13 έως 31 του ν. 4554/2018 (Α’ 130). Η αρμοδιότητα του προηγούμενου εδαφίου ασκείται από τη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας του άρθρου 43 του π.δ. 106/2020 (Α’ 255).

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο αρμόδιος Υπουργός σε θέματα των μεταφερομένων υπηρεσιών, νομικών προσώπων και αρμοδιοτήτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρονται οι σχετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το παρόν.

2. Έως τη συγκρότηση νέων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Οι δαπάνες των μεταφερόμενων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων βαρύνουν έως την 31η.12.2021 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ