Π.Δ. 7/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7

Τροποποίηση του π.δ. 86/1998 «Αλιεία οστράκων» (Α’ 78).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 19 και 20 του Κανονισμού (ΕΕ).1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, «σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου» (L 354),

β) των περ. α’, ε’, ι’ και ιβ της παρ. 1 και της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 10, όπως ισχύει, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α’ 27),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την 3065/13.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Κελέτση» (Β’ 4527).

4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο 288/28.4.2023 (θέμα 3ο) πρακτικό του.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την 145/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του π.δ. 86/1998 (Α’ 78)
Το π.δ. 86/1998 «Αλιεία οστράκων» (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 227/2003 (Α’ 198), τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Οι περ. στ’ και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 1, αντικαθίστανται ως εξής:

«στ) Εντός των περιοχών ζωνών παραγωγής, όπου προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές υγειονομικές διατάξεις.

ζ) Εκτός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.».

2. Στην περ. Ι της παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται υποπερ. Ι, ως εξής:

«Ι. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: MARGARITIDAE Pinctada radiata (στρειδόχτενο ή τηγανάκι), με μήκος μικρότερο από 5 εκατ.».

3. Στην υποπερ. Β της περ. ΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 2: α) το κείμενο «Phyllonotus trunculus» αντικαθίσταται από το κείμενο «Hexaplex trunculus», β) το κείμενο «Thais haemastoma» αντικαθίσταται από το κείμενο «Stramonita haemastoma».

4. Στο Παράρτημα ΙΙΙ (Δίθυρα) προστίθεται σχέδιο, ως εξής:

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ