Π.Δ. 69/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 69

Μεταφορά της έδρας της Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Πέτας Κουβαρά της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στον Ιερό  Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πέτας Κουβαρά και  μετονομασία της Ενορίας σε Ενορία Ιερού Ναού  Κοιμήσεως Θεοτόκου Πέτας, της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄1/1980) και

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( Α’ 98).

2. Την 1042587/2663/0010/25-4-1995 κ.υ.α. (Δ’ 344) με θέμα «Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στη θέση «Πέτα» κοινότητας Κουβαρά νομού Αττικής για αρχαιολογικούς σκοπούς».

3. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά τη ΙΒ΄/16.12.2020 Συνεδρία της 164ης Συνοδικής Περιόδου.

4. Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής (απόσπασμα πρακτικών της 8/16.10.2020 συνεδρίασης).

5. Τη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Πέτα Κουβαρά (πράξη 4η/28-9-2020).

6. Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού (αριθ. απόφασης 86/2021 της τακτικής συνεδρίασης 11/2021).

7. Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΒΜΑΜ/500412/ 353867/11186/790/15.09.2020 έγγραφο του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάζεται στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής το από 10.9.2020 Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής του απαλλοτριωμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ακινήτου του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων στη θέση Πέτα Κουβαρά.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του κρατικού προϋπολογισμού όπως προκύπτει από την Φ.1/Γ/073/22993/Β1/01.03.2022 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) και ισχύει.

9. Την 81/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταφέρεται η έδρα της Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Πέτας Κουβαρά της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πέτας Κουβαρά και μετονομάζεται η ήδη υπάρχουσα Ενορία σε Ενορία Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πέτας, της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ