Π.Δ. 68/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68

Διορισμός του Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρωθυπουργού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 37, β) της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του Συντάγματος.

2. Το π.δ. 67/2023 «Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου» (Α΄ 118), αποφασίζουμε:

Διορίζουμε Πρωθυπουργό τον Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου, Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το παρόν διάταγμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ