Π.Δ. 68/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68

Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Αικατερίνης Επανομής, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, της Δημοτικής Κοινότητος Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977

«Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 223), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. α΄ του αριθμ. 39/1972 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων» (Α’ 103).

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς (αποφ. 133/9.6.2020).

3. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά την ΙΔ’ /7.2.2022 Συνεδρία της 165ης Συνοδικής Περιόδου.

4. Tην 828/19.10.2021 συμβολαιογραφική πράξη πρότασης δωρεάς εν ζωή.

5. Την 777/273/14.2.2022 Βεβαίωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

6. Την Φ1/Γ/112/31014/Β1/18.3.2022 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠAI.Θ., σύμφωνα με την οποία η παρούσα κανονιστική πράξη για την ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Αικατερίνης Επανομής, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, της Δημοτικής Κοινότητος Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, δεν προκαλεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την 82/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται η Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίας Αικατερίνης Επανομής, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, της Δημοτικής Κοινότητος Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ