Π.Δ. 67/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 67 ΦΕΚ Α 173/12.9.2022

Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής  Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

2. το άρθρο τέταρτο του ν. 4464/2017 «Κύρωση της Συμφωνίας Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 46),

3. τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (A΄ 258), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 46 αυτού,

4. το άρθρο 24 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄86) και τα άρθρα 229259 και 473 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141),

5. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),

6. τα άρθρα 4 παρ. 1 και 10 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

7. το άρθρο 3 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3),

8. την 48/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β΄ 3100),

9. την Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805),

10. την προβλεπόμενη, στο άρθρο 43 παρ. 3 του ν. 4310/2014, εισήγηση της ΕΕΑΕ (απόσπασμα πρακτικού της 239ης/10.6.2016 Συνεδρίασης και της 247ης/ 24.7.2017 Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ),

11. την προβλεπόμενη, στο άρθρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4464/2017, 75305/6.7.2021 αιτιολογημένη έκθεση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

12. την 19549/23.2.2022 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με το 67125/1.7.2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

13. το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος επέρχεται συνολική πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ύψους 72.252,00 ευρώ κατ΄ έτος, η οποία θα καλυφθεί, σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων, με ανακατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΥΠΑΝΕΠ (Ε.Φ. 1035-212-0000000 και ΑΛΕ 2310802889) και η οποία στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 (ν. 4813/2021, Α΄ 111),

14. την 135/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,

15. την 103/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Αποστολή της ΕΕΑΕ

1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) των άρθρων 41 και 43 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που απολαύει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η ΕΕΑΕ είναι τεχνολογικός φορέας, υπάγεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελεί την αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας.

2. Η ΕΕΑΕ απολαύει της ανεξαρτησίας που επιτάσσουν η παρ. 2 του άρθρου 6 της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 (OJ L 199), η οποία θεσπίζει ευρωπαϊκό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (π.δ. 122/2013, Α΄177 και π.δ. 91/2017, Α΄ 130), η παρ. 2 του άρθρου 5 της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 (OJ L 172) όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 (OJ L 219), η οποία θεσπίζει ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (π.δ. 60/2012, Α΄ 111), και η παρ. 1 του άρθρου 76 της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013 (OJ L 13), η οποία καθορίζει βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες (π.δ. 101/2018, Α΄ 194).

3. Σκοποί της ΕΕΑΕ είναι: α) Η προστασία του γενικού πληθυσμού, των ασθενών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

β) Ο έλεγχος και η εποπτεία των εφαρμογών της πυρηνικής τεχνολογίας, των πυρηνικών επιστημών και των ακτινοβολιών (ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών) στη βιομηχανία, στη γεωργία, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στην υγεία, στις βιολογικές και άλλες επιστήμες.

γ) Η ασφαλής και ειρηνική χρήση των εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας και τεχνολογίας.

δ) Η ασφαλής διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

ε) Η οργάνωση και λειτουργία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4085/2012 (Α΄ 194), ως Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου για θέματα ραδιενέργειας, μεταφορών και ασφάλειας καταλοίπων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Διάσκεψης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΑΕ έργων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα ραδιενέργειας, μεταφορών και ασφάλειας καταλοίπων.

στ) Η υποστήριξη των αρμόδιων Υπουργών στην άσκηση των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων τους στον τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας.

Άρθρο 2
Διάρθρωση
Η ΕΕΑΕ αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες: α. Διεύθυνση Αδειών και Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ). Η ΔΑΡΕ αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: αα. Τμήμα Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, ββ. Τμήμα Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. β. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ). Η ΔΕΡΣΥΕ αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: αα. Τμήμα Δοσιμετρίας και Βαθμονομήσεων,

ββ. Τμήμα Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, γγ. Τμήμα Πληροφορικής. γ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων. δ. Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. ε. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικού. στ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Αυτοτελές Τμήμα).

Άρθρο 3
Διεύθυνση Αδειών και Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ)

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της ΔΑΡΕ είναι η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την ακτινοπροστασία από ιοντίζουσες και τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, και την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια. Η ΔΑΡΕ:

α. Εμπλέκεται σε όλα τα στάδια κανονιστικού ελέγχου των δραστηριοτήτων σχετικά με τη χρήση/λειτουργία ιοντιζουσών και τεχνητά παραγομένων μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και συναφών εγκαταστάσεων και πηγών ακτινοβολίας.

β. Διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους για να διαπιστώσει τον βαθμό συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων και εμπλεκόμενων συναφών οργανισμών (undertakings) με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο.

γ. Αξιολογεί το εθνικό πρόγραμμα ακτινοπροστασίας, από ιοντίζουσες και τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, και πυρηνικής ασφάλειας και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ.

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της διεύθυνσης έχουν ως εξής:

α) Τμήμα Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΤΙΑ) αα. Αξιολογεί δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά

τις διαδικασίες του κανονιστικού ελέγχου και διενεργεί επιθεωρήσεις και μετρήσεις για κάθε είδους πρακτικών (practices) των ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ιατρικών, βιομηχανικών, ερευνητικών και λοιπών εφαρμογών) που διενεργούνται σε κάθε είδους οργανισμούς (undertakings), καθώς και για εγκαταστάσεις ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, προκειμένου να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους κανονισμούς και όρους.

ββ. Γνωμοδοτεί για τα ζητήματα του κανονιστικού ελέγχου των πάσης φύσης πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και των ιατρικών εγκαταστάσεων μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

γγ. Γνωμοδοτεί για τα ζητήματα αδειοδότησης σχετικά με τη λειτουργία στη χώρα πυρηνικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης και τις σχετικές μετρήσεις του ΤΕΡΠ/ΔΕΡΣΥΕ.

δδ. Πραγματοποιεί τον κανονιστικό έλεγχο για την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφορά των πάσης φύσης ραδιενεργών ή σχασίμων υλικών.

β) Τμήμα Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΤΜΙΑ) αα. Πραγματοποιεί ελέγχους και μετρήσεις σε διατάξεις και εγκαταστάσεις εκπομπής στατικών και χαμηλών

συχνοτήτων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων καθώς και σε διατάξεις και εγκαταστάσεις εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού και προτείνει τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα προφύλαξης του κοινού.

ββ. Πραγματοποιεί ελέγχους και μετρήσεις σε διατάξεις και εγκαταστάσεις εκπομπής στο φάσμα των τεχνητά παραγομένων οπτικών ακτινοβολιών και προτείνει τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα προφύλαξης του κοινού.

γγ. Ελέγχει τις μελέτες ραδιοεκπομπών και τις περιβαλλοντικές μελέτες για τις εγκαταστάσεις κεραιών στην ξηρά και παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της προς τους αρμόδιους φορείς για την αδειοδότηση των σταθμών κεραιών, προτείνοντας τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα προφύλαξης του κοινού.

δδ. Δημοσιεύει υποδείγματα μελετών ραδιοεκπομπών για διάφορες κατηγορίες κεραιών.

εε. Λειτουργεί το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

στστ. Προσδιορίζει τη μεθοδολογία των σχετικών μετρήσεων, καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν την εξουσιοδότηση συνεργείων άλλων φορέων που διενεργούν μετρήσεις και συντονίζει τη διαδικασία διεξαγωγής μετρήσεων. Διοργανώνει διεργαστηριακές συγκριτικές μετρήσεις.

Άρθρο 4
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ)

1. Η ΔΕΡΣΥΕ έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ και την παροχή συμβουλευτικού έργου και εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης εντός και εκτός ΕΕΑΕ μέσω των υποδομών της. Η ΔΕΡΣΥΕ:

α. Επεξεργάζεται τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες της ΕΕΑΕ στα αντικείμενα της ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας βάσει, ιδίως, της παρακολούθησης του σχετικού ενωσιακού δικαίου και της μεταφοράς του στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και της παρακολούθησης της προόδου που συντελείται διεθνώς στο ρυθμιστικό πεδίο.

β. Συντονίζει το έργο σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και κατάρτιση, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, και εισηγείται σχετικά με την εκτέλεση επιστημονικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και δραστηριοτήτων σε θέματα αρμοδιότητας ΕΕΑΕ.

γ. Αξιολογεί τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού της ΕΕΑΕ και συντονίζει το εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

δ. Μεριμνά για την ενίσχυση της νοοτροπίας ασφάλειας (safety culture) στη χώρα. Σχεδιάζει την παροχή εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης

και επιμόρφωσης στον τομέα της ακτινοπροστασίας και της ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας.

ε. Συντονίζει τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα σε κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

στ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ και υλοποιεί τις αποφάσεις του σχετικά με τα ζητήματα αναγνώρισης υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας.

ζ. Συντονίζει το έργο της παροχής υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης τόσο εσωτερικά στην ΕΕΑΕ όσο και εξωτερικά σε τρίτους.

η. Μεριμνά για τη λειτουργία και συντήρηση των εργαστηρίων, τη συντήρηση του επιστημονικού εξοπλισμού και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΑΕ.

θ. Παρακολουθεί τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού της ΕΕΑΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του μέσα κι έξω από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ.

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της διεύθυνσης έχουν ως εξής:

α) Τμήμα Δοσιμετρίας και Βαθμονομήσεων (ΤΔΒ) αα. Συντονίζει ή και υλοποιεί, μέσω του εργαστηρίου

δοσιμετρίας, το έργο της ατομικής δοσιμέτρησης των εκτιθέμενων εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες από εξωτερική ακτινοβόληση, περιλαμβανομένου και του ιπτάμενου προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών, και τηρεί το εθνικό αρχείο δόσεων της περ. ιη της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

ββ. Πραγματοποιεί τη στατιστική ανάλυση της ατομικής δοσιμέτρησης και διαβιβάζει τα αποτελέσματα στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

γγ. Λειτουργεί εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών το οποίο πραγματοποιεί βαθμονομήσεις στα όργανα που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και μέτρηση των ιοντιζουσών ακτινοβολών σε όλα τα πεδία των εφαρμογών τους και τηρεί τα εθνικά πρότυπα ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

β) Τμήμα Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ)

αα. Συντονίζει και υλοποιεί το πρόγραμμα εποπτείας ραδιενέργειας περιβάλλοντος, προσδιορίζει τη φύση και την έκτασή της μέσω εργαστηριακών μετρήσεων και μέσω του τηλεμετρικού συστήματος.

ββ. Συντονίζει, όπου απαιτείται, το έργο άλλων εξουσιοδοτημένων φορέων στο αντικείμενο των μετρήσεων ραδιενέργειας περιβάλλοντος.

γγ. Διαβιβάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων ραδιενέργειας περιβάλλοντος στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

δδ. Συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα έγκαιρης ειδοποίησης και έχει την ευθύνη της εγκατάστασης και της λειτουργίας των σχετικών συστημάτων.

εε. Συντονίζει και υλοποιεί το πρόγραμμα πυρηνικής προστασίας ιδίως για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών από, προς ή εντός της χώρας.

στστ. Διενεργεί in vivo και in vitro μετρήσεις εσωτερικής δοσιμετρίας και διαβιβάζει στο ΤΔΒ τα δεδομένα για την τήρηση του εθνικού αρχείου δόσεων των εκτιθέμενων εργαζομένων.

ζζ. Συντάσσει τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης ασφάλειας πυρηνικών εγκαταστάσεων για όλες τις φάσεις της ζωής τους καθώς και τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης περιβαλλοντικών ραδιολογικών επιπτώσεων για κάθε είδους εγκαταστάσεις.

ηη. Παρέχει τεχνική υποστήριξη προς το ΤΙΑ/ΔΑΡΕ διενεργώντας μετρήσεις ή αναλύσεις που απαιτούνται κατά την άσκηση του κανονιστικού ελέγχου.

θθ. Μεριμνά για τα ζητήματα σχετικά με i) την επαγγελματική έκθεση ή την έκθεση του κοινού στις καταστάσεις υφιστάμενης έκθεσης, ιδίως σε φυσικά ραδιενεργά υλικά, και την έκθεση στο ραδόνιο, καθώς και ii) τον εντοπισμό έκθετων πηγών ή ρυπασμένων από ραδιενέργεια μεταλλικών προϊόντων.

γ) Τμήμα Πληροφορικής (ΤΠ) αα. Εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής της ΕΕΑΕ. Ανανεώνει και διατηρεί τον υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό της σε υψηλό επίπεδο, συμβατό με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

ββ. Αναπτύσσει, συντηρεί και υποστηρίζει ολοκληρωμένες εφαρμογές για την τήρηση όλου του φάσματος της εθνικής βάσης δεδομένων της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 και μηχανογραφεί διαδικασίες υπηρεσιακών λειτουργιών.

γγ. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και αναπτύσσει τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, καθώς και την παρουσίαση και ανάδειξη του επιτελούμενου έργου της ΕΕΑΕ.

δδ. Εξασφαλίζει την κατάλληλη πρόσβαση του προσωπικού στα συστήματα μέσω εσωτερικού δικτύου.

εε. Διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεριμνώντας για την αδιάλειπτη λειτουργία τους.

Άρθρο 5
Αυτοτελή Τμήματα
Στην ΕΕΑΕ λειτουργούν τα παρακάτω Αυτοτελή Τμήματα τα οποία υπάγονται στον Πρόεδρο αυτής, με την επιφύλαξη της περ. α της παρ. 4 του παρόντος άρθρου:

1. Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων (ΑΤΝΥΠ) Το ΑΤΝΥΠ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις

στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ, καθώς και υποστήριξη των υπηρεσιών της ΕΕΑΕ σε νομικά ζητήματα.

β. Συμμετέχει ή αναλαμβάνει την εκπόνηση σχεδίων κανονιστικών ή και ατομικών διοικητικών πράξεων, συνεργαζόμενο με τις λοιπές οργανικές μονάδες της ΕΕΑΕ ή προβαίνει στη νομοτεχνική επεξεργασία των κειμένων που συντάσσονται στην ΕΕΑΕ.

γ. Αναλαμβάνει την επιμέλεια και παράσταση των πάσης φύσης νομικών υποθέσεων της ΕΕΑΕ ενώπιον δικαστηρίων και εξωδίκως.

δ. Υποστηρίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, τις διαδικασίες διαγωνισμών, όπως, ενδεικτικά, έλεγχο νομιμότητας όρων διαγωνισμού και συμβάσεων, απάντηση σε περίπτωση ενστάσεων. Δύναται να συμμετέχει στις συνιστώμενες επιτροπές στο πλαίσιο του διαγωνισμού ή προς παρακολούθηση της εκτέλεσης του εκάστοτε έργου.

ε. Ελέγχει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, τις συμβάσεις που συνάπτει η ΕΕΑΕ προς διασφάλιση της νομιμότητας και των συμφερόντων της.

στ. Προβαίνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, στις αναγκαίες νομικές ενέργειες σε περιπτώσεις ελέγχου της διαπίστωσης παραβάσεων και εξέτασης υποβαλλόμενων καταγγελιών, περιλαμβανομένης και της προετοιμασίας των διαδικασιών ακρόασης.

ζ. Μεριμνά για τη διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεων της ΕΕΑΕ.

Προϊστάμενος του ΑΤΝΥ είναι ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΕΑΕ.

Στο ΑΤΝΥ δύνανται να απασχολούνται έως δύο (2) ασκούμενοι δικηγόροι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208), όπως ισχύει.

2. Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων (ΑΤΔΗΣ) Το ΑΤΔΗΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Εισηγείται τον σχεδιασμό των δράσεων της ΕΕΑΕ για θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού. β. Εισηγείται την ενημέρωση για τα εφαρμοστέα μέτρα προστασίας σε περίπτωση έκτακτου ραδιολογικού ή πυρηνικού κινδύνου, σε συνεργασία με τις υπηρεσιακές μονάδες.

γ. Μεριμνά για την προβολή του επιτελούμενου έργου της ΕΕΑΕ, συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα από τις οργανικές μονάδες και επιμελείται, σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες, το περιεχόμενο της ενημέρωσης που παρέχει η ΕΕΑΕ (διαδικτυακός τόπος, έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό κ.α.).

δ. Παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης και μεριμνά για τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) του ρυθμιστικού αντικειμένου.

ε. Μεριμνά για θέματα εσωτερικής επικοινωνίας, ανάπτυξης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και διαφάνειας.

στ. Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης.

ζ. Μεριμνά για τον συντονισμό των διοργανώσεων στην Ελλάδα εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσιακές μονάδες.

3. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΤΟΑΔ)

Το ΑΤΟΑΔ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Διεκπεραιώνει τα θέματα διορισμού ή πρόσληψης,

υπηρεσιακής κατάστασης, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα και ό,τι αφορά στις μετακινήσεις πάσης φύσης προσωπικού.

β. Παρακολουθεί και ελέγχει τα θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του προσωπικού.

γ. Διακινεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, λειτουργεί το κεντρικό πρωτόκολλο και το τηλεφωνικό κέντρο και διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες της ΕΕΑΕ.

δ. Μεριμνά για την κίνηση και συντήρηση των οχημάτων και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της ΕΕΑΕ.

ε. Μεριμνά για την εφαρμογή των αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – εφαρμογής του δημόσιου λογιστικού, σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

στ. Μεριμνά για την εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού.

ζ. Διενεργεί τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

η. Τηρεί την καταγραφή πάσης φύσης υλικών και ασκεί τη διαχείριση της εκποίησης των πάσης φύσης υλικών.

θ. Επιφορτίζεται με τη συλλογή και την ταξινόμηση της νομοθεσίας, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων και τις λοιπές οργανικές μονάδες.

ι. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ.

Οι αρμοδιότητες i) του ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής, ii) της εξόφλησης και iii) των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατανέμονται σε διαφορετικούς υπαλλήλους.

4. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Αυτοτελές Τμήμα)

α. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) αποτελεί αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4310/2014, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και των άρθρων 229-256, 258-259 και 473 του ν. 4957/2022, όπως ισχύουν. Όλες οι αρμοδιότητες οικονομικού αντικειμένου που αφορούν τον ΕΛΚΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας που αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων του ΕΛΚΕ ασκούνται από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ.

β. Οι αρμοδιότητες της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ περιγράφονται στο άρθρο 235 του ν. 4957/2022, όπως ισχύει. Σκοπός είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και των ιδίων πόρων του ΕΛΚΕ και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, παροχής επιστημονικών ή τεχνολογικών υπηρεσιών και λοιπών προγραμμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς λειτουργίας της ΕΕΑΕ.

γ. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ ασκεί ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της (Προϊστάμενος ΑΤΟΑΔ).

ε. Στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ λειτουργεί Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξόφληση των δαπανών, τηρώντας και σχετικό αρχείο δαπανών.

στ. Οι αρμοδιότητες i) του ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής, ii) της εξόφλησης και iii) των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατανέμονται σε διαφορετικούς υπαλλήλους.

ζ. Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ εκτελούνται από ομάδες έργου με Επιστημονικούς Υπεύθυνους (ΕΥ). Οι ΕΥ ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ και είναι υπεύθυνοι για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων τους καθώς και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση τους, σύμφωνα με το άρθρο 234 του ν. 4957/2022, όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Οριζόντιες λειτουργίες
Με οριζόντια συνεργασία μεταξύ των δύο Διευθύνσεων ΔΑΡΕ και ΔΕΡΣΥΕ, και υποστήριξη από τα Αυτοτελή Τμήματα, διασφαλίζονται οι ακόλουθοι επιχειρησιακοί στόχοι της ΕΕΑΕ:

α. Η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή κρίσεων. Η σύνταξη και η εφαρμογή του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης της ΕΕΑΕ για πυρηνικά ή ραδιολογικά ατυχήματα και πυρηνικές ή ραδιολογικές απειλές. Η εισήγηση για τερματισμό κατάστασης έκθεσης έκτακτης ανάγκης και τη μετάβαση σε κατάσταση υφιστάμενης έκθεσης.

β. Η εκπόνηση σχεδίων απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από πυρηνικά ή ραδιολογικά ατυχήματα ή περιστατικά καθώς και αντιμετώπισης απειλών Ρ/Π (ραδιολογικών, πυρηνικών) και η συνεργασία με άλλες αρμόδιες κρατικές αρχές.

γ. Η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης και η υλοποίηση ερευνητικών έργων.

δ. Η εκπόνηση σχεδίων κανονιστικών πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 7
Οργανικές Θέσεις
1. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού της ΕΕΑΕ ανέρχεται σε εξήντα εννέα (69), ως εξής:

α) δεκαέξι (16) θέσεις Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου,

β) τριάντα πέντε (35) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου,

γ) δεκαέξι (16) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

δ) μία (1) θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, και

ε) μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου. 2. Οι εξήντα εννέα οργανικές (69) θέσεις προσωπικού

της παρ. 1 κατανέμονται ως εξής: α. Οι δεκαέξι (16) θέσεις ειδικών λειτουργικών επιστημόνων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου είναι κοινές για τις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4386/2016 και ισχύει.

β. Οι τριάντα πέντε (35) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατανέμονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

αα. Είκοσι τρεις (23) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:

ααα. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: 2 θέσεις. ααβ. Κλάδος ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων: 21

θέσεις. ββ. Έντεκα (11) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων. γγ. Μία (1) θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. γ. Οι δεκαέξι (16) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

αα. Πέντε (5) θέσεις βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:

ααα. Ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων: 4 θέσεις.

ααβ. Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: 1 θέση.

ββ. Τρεις (3) θέσεις βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων.

γγ. Οκτώ (8) θέσεις βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), εκ των οποίων:

γγα. Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: 6 θέσεις. γγβ. Ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 1 θέση. γγγ. Ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών: 1 θέση. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής

θέσης των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

δ. Η μία (1) θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής καλύπτεται από Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με πολύ καλή γνώση της αγγλικής, με εξειδίκευση σε συναφές με τους σκοπούς της ΕΕΑΕ αντικείμενο και με πέντε τουλάχιστον έτη εμπειρίας στο εν λόγω αντικείμενο.

ε. Η μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου καλύπτεται από Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με πολύ καλή γνώση της αγγλικής, με διδακτορικό τίτλο σε συναφές με τους σκοπούς της ΕΕΑΕ αντικείμενο και με δέκα τουλάχιστον έτη εμπειρίας στο εν λόγω αντικείμενο.

Άρθρο 8
Πλήρωση θέσεων, προσόντα και διαδικασίες διορισμού

1. Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) Με τις παρ. 1 και 2 καθορίζονται τα προσόντα και οι διαδικασίες εκλογής, κρίσης και προαγωγής των ΕΛΕ της ΕΕΑΕ κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4386/2016 και ισχύει, και της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4386/2016 και ισχύει.

α. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων.

β. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες, τις Α΄, Β΄, Γ΄.

γ. Ο πειθαρχικός έλεγχος των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων της ΕΕΑΕ ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

δ. Η πλήρωση των κενών θέσεων των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων γίνεται ύστερα από προκήρυξη στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες που θα έχουν οι διοριζόμενοι επιστήμονες. Η προκήρυξη αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ και περίληψή της δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Εφόσον πρόκειται για πρόσληψη σε οποιαδήποτε βαθμίδα ή για προαγωγή σε Β’ βαθμίδα, η πλήρωσης της θέσης γίνεται με ανοικτή διαδικασία. Εφόσον πρόκειται για προαγωγή σε βαθμίδα Α’, η πλήρωση της θέσης γίνεται με κλειστή διαδικασία.

ε. Πέραν των βασικών προσόντων της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, τα προσόντα διορισμού ή προαγωγής κατά βαθμίδα ορίζονται ως εξής:

αα. Στη βαθμίδα Γ’: τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έρευνα και τεχνολογικό έργο, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις ενός έργου σε άλλα μέλη προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να τα καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα ή και να έχει συγγράψει αντιστοίχου επιπέδου νομοκανονιστικά κείμενα και τεχνικές εκθέσεις.

ββ. Στη βαθμίδα Β΄: πέρα από τα παραπάνω προσόντα απαιτείται να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και διευθύνει τεχνολογικά και αναπτυξιακά προγράμματα, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στα επιμέρους έργα ενός προγράμματος και να προωθεί την ανάπτυξη νέων τεχνικών και πρότυπων μεθόδων εν γένει, σε κλάδο θετικών, οικονομικών, τεχνικών, νομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή και να έχει συντάξει αντίστοιχου επιπέδου νομοκανονιστικά κείμενα και τεχνικές εκθέσεις και να έχει προσφέρει στην εκπαίδευση και κατάρτιση και στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η προσφορά του να έχει τύχει αναγνώρισης από επιστήμονες του οικείου κλάδου.

γγ. Στη βαθμίδα Α΄: πέρα από τα παραπάνω προσόντα απαιτείται να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει και συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ή να οργανώνει και συντονίζει τη μεταφορά και ανάπτυξη τεχνολογιών και τη δημιουργία αντίστοιχων εργαστηρίων ή να οργανώνει και συντονίζει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων, να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία σε κλάδο θετικών, οικονομικών, τεχνικών, νομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης, να συμβάλει στη χάραξη πολιτικής στους τομείς ενδιαφέροντος του οργανισμού και να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές. Επίσης απαιτείται να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του επιστημονικού ή τεχνολογικού τομέα της ειδικότητάς του, να έχει ικανό συγγραφικό έργο σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή και πλούσιο συγγραφικό έργο νομοκανονιστικών κειμένων και σημαντικών τεχνικών εκθέσεων και να έχει τύχει αναγνώρισης από επιστήμονες του οικείου κλάδου η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

δδ. Η αξιολόγηση του έργου των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων για την πρόσληψη ή προαγωγή γίνεται με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που περιγράφονται στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις αα, ββ, και γγ, καθώς και τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης. Ειδικότερα συνυπολογίζονται η παρουσίαση τεχνολογικού και αναπτυξιακού έργου και η συνεχής προσφορά του υποψηφίου στην επιστήμη και τεχνολογία και η ύπαρξη τεκμηριωμένου έργου στο αντικείμενο που εμπίπτει στο άρθρο 39 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

στ. Για τα ζητήματα επιλογής και πλήρωσης θέσεων ΕΛΕ της ΕΕΑΕ, καθώς και της συγκρότησης των επιτροπών κρίσης που τους αφορούν, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4386/2016 και ισχύει.

2. ΠΕ Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες α. Οι θέσεις ειδικών τεχνικών επιστημόνων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να καλυφθούν από τις κάτωθι, ή συναφείς αυτών, ειδικότητες που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη: Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Οικονομικών Επιστημών, Επιστημών Διοίκησης, Πολιτικών Επιστημών ή Επικοινωνίας.

β. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης των ΠΕ ειδικών τεχνικών επιστημόνων ορίζονται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής εμπίπτει στις παραπάνω ειδικότητες της περίπτωσης α, ή σε συναφείς αυτών ειδικότητες, και επιπλέον πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας και ετήσια τουλάχιστον επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα ή απασχόληση, μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, σε θέματα του αντικειμένου της ΕΕΑΕ. Η επιστημονική δραστηριότητα σε ΑΕΙ νοείται ετήσια, εφόσον καλύπτει ένα ακαδημαϊκό έτος.

3. ΤΕ Τεχνολόγων α. Οι θέσεις προσωπικού ΤΕ Τεχνολόγων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να καλυφθούν από τις κάτωθι, ή συναφείς αυτών, ειδικότητες που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη: Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Ιατρικών Οργάνων, Ιατρικών Συστημάτων, Ιατρικών Εργαστηρίων, Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων.

β. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού ΤΕ Τεχνολόγων ορίζονται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ είναι ομώνυμο ή εμπίπτει στις ειδικότητες της περίπτωσης α, ή αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισοτίμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον πολύ καλή γνώση της αγγλικής, πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας.

4. Προσωπικό ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΔΕ και ΥΕ Για τις θέσεις προσωπικού ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΔΕ και ΥΕ με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τα κατά κλάδο ή ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

5. Για τον Δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής και τον Νομικό Σύμβουλο, ως προσόντα πρόσληψης, ορίζονται τα αναφερόμενα στις περ. δ και ε, αντίστοιχα, της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος.

6. Η ΕΕΑΕ μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και ισχύει. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Η ΕΕΑΕ προκηρύσσει τις θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής αυτού, καθώς και η διαδικασία άσκησης ενστάσεων.

β. Τριμελής επιτροπή που συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ, κατόπιν συνέντευξης των υποψηφίων εισηγείται στην ΕΕΑΕ για την επιλογή τους. Στη σύνθεση της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ και, κατά προτίμηση, ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας για την οποία προορίζεται η πρόσληψη. Η τριμελής επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της επιλέγει τους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν, κατά την κρίση της, την ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται.

γ. Οι πίνακες των επιλεγομένων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του οποίου γίνεται η τελική επιλογή και πρόσληψη και συνάπτεται η σύμβαση.

δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρατείνονται οι εν λόγω συμβάσεις, χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνήφθησαν εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τον ΕΛΚΕ, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου,σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και ισχύει.

7. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού η ΕΕΑΕ μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση χορηγίας (υποτροφία) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των προγραμμάτων/έργων που εκτελούνται με πόρους του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, εκτός τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4386/2016 και ισχύει.

α. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου συνάπτονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της ΕΕΑΕ, και κατόπιν προκήρυξης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι επείγουσας ανάγκης ή πρόκειται για παράταση υφιστάμενης σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου για την εκτέλεση του οποίου συνήφθη. Για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου η ΕΕΑΕ εξαιρείται των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

β. Οι συμβάσεις χορηγίας (υποτροφία) συνάπτονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της ΕΕΑΕ, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της περ. κβ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

Άρθρο 9
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Διατάκτης, επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης

1. α) Των Διευθύνσεων ΔΑΡΕ και ΔΕΡΣΥΕ της ΕΕΑΕ, καθώς και σε κάθε ένα από τα Τμήματα αυτών των Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι που προέρχονται από την κατηγορία των ΕΛΕ ή την κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ.

β) Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος, των Αυτοτελών Τμημάτων της ΕΕΑΕ προΐστανται υπάλληλοι που προέρχονται από την κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ.

γ) Στο Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ επικεφαλής υπάλληλος της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ. Σε περίπτωση έλλειψης αυτής, δύνανται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας/ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ και εν ελλείψει αυτής ΔΕ.

2. Οι προϊστάμενοι ορίζονται με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται αιτιολογημένα.

3. Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΕΑΕ.

4. α) Οι προϊστάμενοι της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επιλέγονται και τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ, κατόπιν αξιολόγησης, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω είδη κριτηρίων: αα) τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, συναφών με το αντικείμενο της θέσης ευθύνης, ββ) εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης, γγ) διοικητικές ικανότητες και ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με το

προσωπικό και τις βαθμίδες της ιεραρχίας, δδ) επικοινωνιακές δεξιότητες και χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης και διαχείρισης κρίσεων. Στην περίπτωση ορισμού και τοποθέτησης προϊσταμένου Τμήματος ζητείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η παροχή γνώμης του προϊσταμένου της υπερκείμενης Διεύθυνσης.

β) Οι προϊστάμενοι της περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που θέτει ο ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ αποτελεί τον κύριο διατάκτη αυτής.

Άρθρο 10
Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων

1. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Διευθύνσεων της ΕΕΑΕ είναι τα ακόλουθα:

α. Η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Διεύθυνσης, περιλαμβανομένης και της ορθής επιχειρησιακής λειτουργίας της Διεύθυνσης σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται από το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

β. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης.

γ. Η παροχή εισηγήσεων στον Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο για τα θέματα που άπτονται των αντικειμένων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

δ. Η κατανομή στο προσωπικό των εγγράφων που εισρέουν στη Διεύθυνση. Η διαχείριση των πάσης φύσης εμπιστευτικών εγγράφων που αφορούν στη Διεύθυνση.

ε. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο.

στ. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης και η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη αυτών των στόχων.

ζ. Η διασφάλιση της ακεραιότητας και αμεροληψίας στην παροχή του ρυθμιστικού έργου στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, ιδίως του σχετιζόμενου με επιθεωρήσεις, ελέγχους, εποπτεία, μετρήσεις, εγκρίσεις μελετών, αξιολογήσεις μελετών, πιστοποιήσεις.

η. Η παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των στόχων και σε περίπτωση αποκλίσεων η ανάληψη των κατά περίπτωση διορθωτικών ενεργειών.

θ. Η κατάρτιση δεικτών απόδοσης για τη Διεύθυνση και η θέσπιση τιμών/στόχων για τον κάθε έναν από αυτούς.

ι. Η εκπόνηση, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους Τμημάτων, των σχεδίων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού της Διεύθυνσης και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού.

ια. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τους προϊστάμενους των Τμημάτων, των σχεδίων του ετήσιου προϋπολογισμού της Διεύθυνσης.

ιβ. Η λειτουργική διασύνδεση και η διασφάλιση των πόρων, ιδίως ανθρώπινου δυναμικού, που απαιτούν οι οριζόντιες λειτουργίες του άρθρου 6.

ιγ. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων της Διεύθυνσης.

ιδ. Η εκπόνηση των κειμένων διαβουλεύσεων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα.

ιε. Η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

ιστ. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς αρμοδιότητας που του ανατίθεται ιεραρχικά και αρμοδιότητας που προβλέπεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις.

ιζ. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ ορίζεται η επιφόρτιση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων ΔΑΡΕ και ΔΕΡΣΥΕ με τον σχεδιασμό και τήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων της ΕΕΑΕ και με τον εσωτερικό συντονισμό που απαιτεί η εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

2. Ο προϊστάμενος Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας του οικείου τμήματος. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της ΕΕΑΕ είναι τα ακόλουθα:

α. Η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Τμήματος, περιλαμβανομένης και της ορθής επιχειρησιακής λειτουργίας του Τμήματος σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται από το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

β. Η ορθολογική κατανομή των αντικειμένων/αρμοδιοτήτων του Τμήματος στο προσωπικό και ο συντονισμός όλων των εργασιών που εκτελεί το προσωπικό.

γ. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο.

δ. Ο καθορισμός των στόχων του Τμήματος σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της Διεύθυνσης ή της ΕΕΑΕ προκειμένου για τα Αυτοτελή Τμήματα, και η προδιαγραφή, σε συνεργασία με το προσωπικό, του τρόπου υλοποίησης των στόχων.

ε. Η παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των στόχων και σε περίπτωση αποκλίσεων η ανάληψη των κατά περίπτωση διορθωτικών ενεργειών.

στ. Η κατάρτιση δεικτών απόδοσης για το Τμήμα και η θέσπιση τιμών/στόχων για τον κάθε έναν από αυτούς.

ζ. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων του Τμήματος και η παρότρυνση του προσωπικού για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος.

η. Η ανασκόπηση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των συμβάσεων προμήθειας ειδών ή υπηρεσιών του Τμήματος.

θ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης των στόχων σε ατομικό επίπεδο και της ανάληψης πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.

ι. Η κατάρτιση προτάσεων για τον προγραμματισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, μετακινήσεις και λοιπές ανάγκες. Η κατάρτιση προτάσεων για την ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας.

ια. Η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

ιβ. Προκειμένου για τα Αυτοτελή Τμήματα, η υποβολή εισηγήσεων στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που άπτονται των αντικειμένων αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος, η εκπόνηση των σχεδίων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος και η κατάρτιση των σχεδίων του ετήσιου προϋπολογισμού του Αυτοτελούς Τμήματος.

ιγ. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς αρμοδιότητας που του ανατίθεται ιεραρχικά και αρμοδιότητας που προβλέπεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις.

Άρθρο 11
Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ συγκροτείται βάσει των διατάξεων του ν. 3528/2007 και είναι αρμόδιο για όλο το προσωπικό της ΕΕΑΕ, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 8 και στην παρ. 4 του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 12
Όροι εργασίας του προσωπικού της ΕΕΑΕ
Το προσωπικό της ΕΕΑΕ, με οποιαδήποτε έννομη σχέση, μπορεί να απασχολείται υπερωριακά, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες για την κάλυψη, όταν απαιτείται, ειδικών υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως πραγματοποίησης εκτάκτων επιθεωρήσεων, ελέγχων ή επισκοπήσεων, διαπίστωσης παραβάσεων, απόκρισης σε περιστατικά ή συμβάντα ή απειλής με πυρηνικό ή ραδιολογικό παράγοντα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε συναφείς ασκήσεις, συμμετοχή σε κλιμάκια επιφυλακών, παροχής έκτακτης ενημέρωσης, όπως απορρέουν από τις κατά νόμο αρμοδιότητες της ΕΕΑΕ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014. Η αμοιβή για την ως ανωτέρω υπερωριακή εργασία καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. Α και Β του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της ωριαίας αμοιβής. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Άρθρο 13
Σκοποί

1. Στο παρόν κεφάλαιο ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας της ΕΕΑΕ, ως Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου (ΠΕΕΚ) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για θέματα ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, ασφάλειας στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών και ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων (radiation, transport and waste safety), σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ του ΔΟΑΕ και της Ελλάδας, που κυρώθηκε με τον ν. 4085/2012 (Α΄ 194).

2. Σκοπός του ΠΕΕΚ είναι η διενέργεια εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων στην αγγλική γλώσσα, σε θέματα ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, ασφάλειας στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών και ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, κατ’ εφαρμογή της μακροπρόθεσμης συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και του ΔΟΑΕ, που κυρώθηκε με τον ν. 4085/2012, καθώς και η προαγωγή των βασικών προτύπων ασφάλειας (Basic Safety Standards –BSS) και του σχετικού διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού του ΔΟΑΕ, μέσω δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άρθρο 14
Λειτουργία του περιφερειακού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού κέντρου (ΠΕΕΚ)

1. Η ΕΕΑΕ παρέχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της, ως ΠΕΕΚ, συμπεριλαμβανόμενης και της συντήρησης και της λειτουργίας τους. Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΕΑΕ συνεργάζεται και με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. κβ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014. Οι όροι συνεργασίας καθορίζονται μέσω σύναψης μνημονίων αλληλοκατανόησης ή συνεργασίας.

2. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ), ορίζεται για τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΕΕΚ διευθυντής του κύκλου σπουδών. Οι αρμοδιότητες του διευθυντή του κύκλου σπουδών περιγράφονται στο άρθρο 16. Ο διευθυντής του κύκλου σπουδών είναι επιστήμονας της ΕΕΑΕ που προέρχεται από την κατηγορία των ΕΛΕ ή την κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ. Ο διευθυντής του κύκλου σπουδών εντάσσεται στη ΔΕΡΣΥΕ και αναφέρεται στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης. Ως πρόσθετα προσόντα για τον διευθυντή του κύκλου σπουδών απαιτούνται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η ευρύτητα στην επιστημονική εξειδίκευση ως προς τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΕΕΚ και η εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα ίδια αντικείμενα.

3. Η ΕΕΑΕ διαθέτει στο ΠΕΕΚ τις ακόλουθες υπηρεσίες: α. Αναγκαίο προσωπικό για την ομαλή διεξαγωγή των σειρών μαθημάτων στο ΠΕΕΚ, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι διοικητικές και γραμματειακές ανάγκες του. Το προσωπικό αυτό μεριμνά, επίσης, για την υλοποίηση των τοπικών μετακινήσεων και για τη διασφάλιση κατάλληλων καταλυμάτων για τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη προς τους συμμετέχοντες κατά τη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων προξενικών θεωρήσεων με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4085/2012. Το προσωπικό το οποίο καλύπτει τις ανάγκες αυτές ορίζεται από τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της ΔΕΡΣΥΕ.

β. Αναγκαία υποστήριξη για την υλοποίηση της οικονομικής διαχείρισης κάθε κύκλου σπουδών με βάση τα συμφωνηθέντα μεταξύ ΕΕΑΕ και ΔΟΑΕ. Η ως άνω διαχείριση περιλαμβάνει και την εκτέλεση πληρωμών εκ μέρους του ΔΟΑΕ που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα,ιδίως προς τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές και προς τρίτους. Τα ως άνω καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης ανατίθενται στον προϊστάμενο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Άρθρο 15
Ασφάλεια του ΠΕΕΚ

1. Η ΕΕΑΕ μεριμνά ευλόγως για τη διασφάλιση της ασφαλούς διενέργειας των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του ΠΕΕΚ κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου ΙΙ της μακροπρόθεσμης συμφωνίας της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές ή και με ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

2. Η ΕΕΑΕ εξασφαλίζει σε αλλοδαπούς-τρίτους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του ΠΕΕΚ πρόσθετη ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη πέραν της κάλυψης την οποία παρέχει ο ΔΟΑΕ, στην περίπτωση που η ανωτέρω δραστηριότητα είναι διάρκειας για την οποία απαιτείται άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Διευθυντή του κύκλου σπουδών

1. Ο διευθυντής του κύκλου σπουδών είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΕΕΚ και αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του ΠΕΕΚ και του ΔΟΑΕ. Εκπροσωπεί την ΕΕΑΕ στις συναντήσεις και στις ομάδες εργασίας του ΔΟΑΕ που αφορούν στο αντικείμενο του ΠΕΕΚ. Εισηγείται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο ΙΙΙ της μακροπρόθεσμης συμφωνίας της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΔΟΑΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους.

2. Ο διευθυντής του κύκλου σπουδών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας και σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, ορίζει τους Έλληνες ομιλητές και εκπαιδευτές των κύκλων σπουδών του ΠΕΕΚ και συμμετέχει στην επιλογή των εξωτερικών/ προσκεκλημένων ομιλητών και εκπαιδευτών από τον ΔΟΑΕ.

3. Ο διευθυντής του κύκλου σπουδών εισηγείται στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας σχετικά με τα οικονομικά κονδύλια που πρέπει να διαθέσει η ΕΕΑΕ για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων και κονδυλίων του αποθεματικού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4310/2014.

4. Ο διευθυντής του κύκλου σπουδών εκπονεί σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση και κατάρτιση στα αντικείμενα της ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, της ασφάλειας στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών και της ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνδιάσκεψης του ΔΟΑΕ σε ό,τι αφορά τα ΠΕΕΚ και τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στα παραπάνω αντικείμενα. Το ως άνω σχέδιο εθνικής στρατηγικής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Ρυθμιστικού Σχεδιασμού, Υποδομών και Έρευνας, και ισχύει με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατ’ εφαρμογή των περ. α και ζ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4310/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις
Εάν με μεταγενέστερες διατάξεις ανατεθούν στην ΕΕΑΕ νέες αρμοδιότητες, αυτές κατανέμονται στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες της ΕΕΑΕ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 18
Κατάταξη Προσωπικού

1. Οι υπάλληλοι της ΕΕΑΕ που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων του άρθρου 7 του παρόντος, ως ακολούθως:

Οι υπάλληλοι που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΕ ΔιοικητικούΛογιστικού, κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.

2. Οι υπάλληλοι της ΕΕΑΕ που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν σε κλάδους ή ειδικότητες που μετονομάζονται, κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, ως εξής:

α. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου: αα. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β υποπερ. ββ, και

ββ. οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β υποπερ. γγ.

β. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

αα. Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων του άρθρου 7 παρ. 2 περ. γ υποπερ. ββ, και

ββ. οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του άρθρου 7 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ εδάφιο γγα.

3. Για την κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου κατάταξη προσωπικού, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της ΕΕΑΕ.

Άρθρο 19
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται το π.δ. 404/1993 (Α΄ 173), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτό.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος του Οργανισμού
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.