Π.Δ. 66/2021

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 584/1985 (Α’ 204)

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την έξοδο των ασθενών από το αναρρωτήριο, η νοσηλεία τους καταχωρείται ηλεκτρονικά σε πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας από τον υπηρεσιακό ιατρό.».

2. Το άρθρο 35 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 35 Ασθένειες και νοσηλεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

1. Όσοι ασθενούν, υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία τους για την ασθένειά τους και μεταβαίνουν σε υπηρεσιακό ιατρείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, για εξέταση. Σε περίπτωση που ο ασθενής εξετάστηκε από ιδιώτη ιατρό και η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει την εκτέλεση υπηρεσίας, μεταβαίνει την ίδια ή την επόμενη ημέρα στον υπηρεσιακό ιατρό για να κρίνει, αν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας.

2. Αν, όμως, η κατάσταση του ασθενή είναι βαριά και δεν μπορεί να μεταβεί στο ιατρείο ειδοποιεί ο ίδιος ή οι συγγενείς του ή η υπηρεσία του, τον ιατρό της υπηρεσίας, ο οποίος υποχρεούται να μεταβεί στο σπίτι του ασθενή. Στην περίπτωση που προηγήθηκε εξέταση του ασθενή στο σπίτι από ιδιώτη ιατρό, αποστέλλεται, την ίδια ή την επομένη ημέρα στον υπηρεσιακό ιατρό, για τις απαραίτητες ενέργειες, η σχετική γνωμάτευση του ιδιώτη ιατρού.

3. Όσοι από το προσωπικό έχουν δηλώσει ασθένεια, υποχρεούνται, μετά την εξέτασή τους από τον υπηρεσιακό ιατρό, να ενημερώνουν έγκαιρα την υπηρεσία τους για το αποτέλεσμα της εξέτασης.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο ιατρός, στην περίπτωση που ο ασθενής κινείται με φύλλο πορείας, γνωματεύει, αν αυτός μπορεί να ταξιδέψει ή όχι και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ιατρική υπόδειξη. Η σχετική γνωμάτευση του ιατρού παραδίδεται στον ίδιο τον ασθενή ή αποστέλλεται στην υπηρεσία του για τη δέουσα ηλεκτρονική καταχώριση. Αν ο ασθενής αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος, μπορεί να παραμείνει στον τόπο που ασθένησε ή να μεταβεί στον προορισμό του, εκτός αν ο ιατρός έχει γνωματεύσει, ότι δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει».

4. Το άρθρο 37 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 37 Ενέργειες υπηρεσιακού ιατρού

1. Ο υπηρεσιακός ιατρός, αφού εξετάσει τον ασθενή, προβαίνει σε ηλεκτρονική καταχώριση της γνωμάτευσης, σημειώνοντας το χρόνο που κρίνει ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας.

2. Ο υπηρεσιακός ιατρός εξετάζοντας τους ασθενείς οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά σύντομο ιστορικό για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.

3. Κατ’ εξαίρεση, στις υπηρεσίες που δεν υπηρετούν υγειονομικοί αξιωματικοί, καθήκοντα υπηρεσιακού ιατρού εκτελεί ιατρός από το προσωπικό που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην ηλεκτρονική καταχώριση της γνωμάτευσης προβαίνει η υπηρεσία που υπηρετεί ο ασθενής.».

5. Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Προσυπογράφουν και παραδίδουν στον ασθενή το εισιτήριο που εκδίδει ο υπηρεσιακός ιατρός, όταν πρόκειται να γίνει εισαγωγή σε στρατιωτικό νοσοκομείο της περιοχής ή του νομού που υπηρετεί. Όταν πρόκειται να γίνει εισαγωγή σε άλλο μη στρατιωτικό νοσοκομείο ή στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) ή σε κλινική της περιοχής ή του νομού, δεν υποχρεούνται να προβούν σε ενέργεια, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.».

6. Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Τμήμα Διοικητικού των Κεντρικών Ιατρείων και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας των Νομών, σε περίπτωση ασθένειας προσωπικού έχουν τις εξής αρμοδιότητες:».

7. Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 45 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Αναφέρουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, την έκτακτη εισαγωγή του ασθενή, του οποίου και διατάσσεται η προσκόλληση στη δύναμή τους.

β. Ενημερώνουν με σήμα, τόσο τον υπηρεσιακό ιατρό, όσο και την υπηρεσία που υπηρετεί ο ασθενής.».

8. Η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Αν ο υπηρεσιακός ιατρός γνωματεύσει για χορήγηση αναρρωτικής άδειας, ενημερώνει τον ασθενή και τον παραπέμπει στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, η οποία συνέρχεται τρεις (3) φορές την εβδομάδα και αποφαίνεται για τη χορήγηση της άδειας στην πρώτη συνεδρίασή της από την έξοδο του ασθενή από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που η άδεια εγκριθεί αυτή χορηγείται κατά τις διατάξεις του π.δ. 27/1986 (Α’ 11). Μετά τη λήξη της άδειας ο ασθενής παρουσιάζεται στην υπηρεσία που υπηρετεί, εκτός αν η Επιτροπή έχει γνωματεύσει διαφορετικά. Σε περίπτωση όμως που η Επιτροπή δεν εγκρίνει τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, αλλά γνωματεύσει να παραμείνει ελεύθερος υπηρεσίας, ο ασθενής μπορεί να διανύσει αυτόν τον εκτός υπηρεσίας χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος.».

9. Η παρ. 1 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών κοινοποιούνται αυθημερόν στον ίδιο τον κρινόμενο.».

10. Οι παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 49 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών είναι τριμελείς και λειτουργούν ανά μία, αντίστοιχα, στα Κεντρικά Ιατρεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας.».

«3. Οι Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας, συγκροτούνται με διαταγή του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας και αποτελούνται από τον Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, το Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του νομού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, καθώς και τον υπηρεσιακό ιατρό, ως μέλη. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί Υγειονομική Υπηρεσία, ως μέλος της επιτροπής μπορεί να ορίζεται ο κοινοτικός ιατρός ή ιατρός άλλης Υγειονομικής Υπηρεσίας της έδρας. Αν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της επιτροπής από τρία μέλη τότε, μπορεί να συγκροτείται από δύο και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του και τον υπηρεσιακό ιατρό.».

«5. Οι υπηρεσίες, που βρίσκονται εκτός της έδρας λειτουργίας της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών της παραγράφου 3 του παρόντος, χορηγούν στους ασθενείς τους, φύλλο πορείας για να παρουσιασθούν σ’ αυτή στη συγκεκριμένη πρώτη συνεδρίασή της από την ημέρα που ο υπηρεσιακός ιατρός έθεσε ηλεκτρονικά ένδειξη αναρρωτικής άδειας καθώς και για την επιστροφή στη θέση τους. Οι ημέρες που παρεμβάλλονται από την εξέταση του ασθενή από τον υπηρεσιακό ιατρό μέχρι και την ημέρα εξέτασής του από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών θεωρούνται ως χρόνος ελεύθερος υπηρεσίας.».

11. Η παρ. 2 του άρθρου 50 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η παραπομπή στις επιτροπές αναρρωτικών αδειών γίνεται από τον υπηρεσιακό ιατρό και είναι υποχρεωτική για τον ασθενή. Κατ’ εξαίρεση, στις υπηρεσίες που δεν υπηρετούν υγειονομικοί αξιωματικοί και καθήκοντα υπηρεσιακού ιατρού εκτελεί ιατρός από το προσωπικό που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, η παραπομπή στις Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών γίνεται από την υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο ασθενής ή από την υπηρεσία στην οποία έχει προσκολληθεί για νοσηλεία ή άλλο λόγο ή από την τοπική υπηρεσία σε περίπτωση αδυναμίας μετακινήσεως του, όταν βρίσκεται εκτός της περιφέρειας της υπηρεσίας του.».

12. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 50 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η σχετική γνωμάτευση καταχωρείται ηλεκτρονικά.».

13. Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 50 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Κατά την παραπομπή στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών οι υπηρεσίες προέλευσης των ασθενών υποχρεούνται να καταχωρούν ηλεκτρονικά και να αποστέλλουν κάθε στοιχείο σχετικά με την πάθηση του παραπεμπόμενου, όπως εξιτήριο νοσοκομείου ή γνωμάτευση κλινικής, ακτινογραφίες, γνωματεύσεις άλλων ιατρών για διευκόλυνση του ίδιου και της επιτροπής στην κρίση της.».

«8. Για όσους παραπέμπονται στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 100/2003 (Α’ 94) πρέπει να καταχωρούνται, επιπλέον των αναφερομένων, στη προηγούμενη παράγραφο, στοιχείων, αντίγραφο του φύλλου πορείας της μετάθεσής του καθώς και της διαταγής μετάθεσής του. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να συγκεντρωθούν από την υπηρεσία προέλευσης των ασθενών πριν τη διακίνηση των ατομικών εγγράφων του παραπεμπομένου.».

14. Το άρθρο 57 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 57

1. Η παραπομπή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών.

2. Οι Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών καταχωρούν ηλεκτρονικά την ένδειξη (γνωμάτευση) παραπομπής για την Α.Υ.Ε.

3. Η υπηρεσία που υπηρετεί ο ασθενής, έως την προηγουμένη της ημέρας εξέτασής του από την Α.Υ.Ε., διαβιβάζει σε αυτή κάθε νέο στοιχείο σχετικά με την πάθηση του παραπεμπόμενου, όπως εξιτήριο νοσοκομείου ή γνωμάτευση κλινικής, ακτινογραφίες, γνωματεύσεις άλλων ιατρών για τη διευκόλυνση του ίδιου και της επιτροπής στην κρίση της και ενημερώνει τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, χορηγεί φύλλο πορείας, στον ασθενή για την παρουσίασή του στα Κεντρικά Ιατρεία, στα οποία και προσκολλάται.

4. Η Α.Υ.Ε. εξετάζει τον ασθενή, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ηλεκτρονική καταχώριση της παραπομπής, κοινοποιεί στον ίδιο και στην υπηρεσία προέλευσης του ασθενή το περιεχόμενο της γνωμάτευσής της και την καταχωρεί αυθημερόν ηλεκτρονικά.

5. Αν η Α.Υ.Ε γνωματεύσει, ότι πρέπει να χορηγηθεί μακρά αναρρωτική άδεια, το Κεντρικό Ιατρείο την χορηγεί, ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

6. Μετά τη λήξη της πρώτης μακράς αναρρωτικής του άδειας, ο ασθενής παρουσιάζεται στην Α.Υ.Ε. την ημέρα που έχει προγραμματιστεί η επανεξέτασή του. Αν η Α.Υ.Ε γνωματεύσει ότι πρέπει να χορηγηθεί και δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια, ακολουθείται για την έγκριση και χορήγηση αυτής η διαδικασία της παραγράφου 5. Μετά τη λήξη και της δεύτερης μακράς αναρρωτικής άδειας ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

7. Σε περίπτωση που η γνωμάτευση της Α.Υ.Ε. αναφέρεται στη σωματική ικανότητα και την υπηρεσιακή κατάσταση του ασθενή, η Γραμματεία της Α.Υ.Ε. κοινοποιεί στον ίδιο και στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αντίγραφο της παραπάνω γνωμάτευσης, η οποία αναγράφει τις σχετικές με την προθεσμία και τον τρόπο άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΘ.Υ.Ε.) διατάξεις. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν ασκήσει προσφυγή, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

8. Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν ή είναι προσκολλημένοι οι ασθενείς, ενημερώνουν τις επιλαμβανόμενες για την παραπομπή στην Α.Υ.Ε. Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών, για τον ακριβή χρόνο αποχής των ασθενών από τα καθήκοντά τους, συνεπεία νοσήματος, πάθησης ή βλάβης ή άδειας για λόγους υγείας, αποστέλλοντας, όπου απαιτείται τα σχετικά με την κατάσταση του ασθενή νέα δικαιολογητικά ή ατομικά έγγραφα.

9. Ασθενείς που κρίθηκαν ικανοί από την Α.Υ.Ε. και εντός μηνός από την κρίση αυτή δηλώνουν εκ νέου ασθένεια για την ίδια πάθηση, παραπέμπονται από τον υπηρεσιακό ιατρό ή την υπηρεσία τους, ύστερα από ιατρική γνωμάτευση, αμέσως στην Α.Υ.Ε. Στους ασθενείς αυτούς χορηγείται Φύλλο Πορείας για τα Κεντρικά Ιατρεία και αποστέλλονται στην Α.Υ.Ε. σε κάθε περίπτωση από την υπηρεσία προέλευσης των ασθενών τα σχετικά με την κατάστασή τους νέα δικαιολογητικά ή ατομικά έγγραφα. Όταν η Α.Υ.Ε. κρίνει ότι ο εξεταζόμενος είναι ικανός για εκτέλεση υπηρεσίας και δεν συνέτρεχε περίπτωση ασθένειας, διαβιβάζει τη σχετική γνωμάτευση στην υπηρεσία του εξετασθέντα για τον πειθαρχικό του έλεγχο και κοινοποιεί την αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Όταν οι ασθενείς αυτοί δηλώνουν εκ νέου ασθένεια για άλλη πάθηση και έχουν ανάγκη να αφεθούν ελεύθεροι υπηρεσίας μέχρι οκτώ (8) ημέρες σύμφωνα με τις περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 38, εξετάζονται από τον υπηρεσιακό ιατρό. Στην περίπτωση αυτή, αν ο υπηρεσιακός ιατρός διαπιστώσει ότι έχουν ανάγκη αναρρωτικής άδειας, τότε τους παραπέμπει αμέσως στην Α.Υ.Ε. και ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Η υπηρεσία, μετά τη γνωμάτευση του υπηρεσιακού ιατρού, χορηγεί σ’ αυτούς, αμέσως φύλλο πορείας, για την Α.Υ.Ε, μέσω του Κεντρικού Ιατρείου, ύστερα από συνεννόηση για την ημέρα εξέτασης. Επιπλέον η υπηρεσία αποστέλλει στην Α.Υ.Ε. τα σχετικά με την κατάστασή τους νέα δικαιολογητικά ή ατομικά έγγραφα.

β. Η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) εξετάζει αυτούς εντός πενθημέρου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, δύναται να χορηγήσει και συνήθη αναρρωτική άδεια.».

Άρθρο 2
Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται ο όρος ατομικό δελτίο ασθενειών νοείται ο όρος ηλεκτρονικό δελτίο ασθενειών, η τήρηση του οποίου πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 47 του π.δ. 584/1985.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ