Π.Δ. 65/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65 ΦΕΚ Α 129/8.9.2022

Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 4398/1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 Συντακτικής Αποφάσεως περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» (Α’ 308), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από  26.4/7.5.1932 π.δ. (Α’ 144).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 6 και 113 του ν. 4398/1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 Συντακτικής Αποφάσεως περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» (Α’ 308), όπως το άρθρο 6 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 26.4/7.5.1932 π.δ. (Α’ 144).

2. Τα άρθρα 1 και 5 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθ. σφάλμ. Α’ 126).

6. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

10. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).

12. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

13. Την από 20.3.2019 πρόταση της Τάξης Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών (Γ’ τάξη) της Ακαδημίας Αθηνών και την από 27.6.2019 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών περί έγκρισης της πρότασης αυτής.

14. Την από 30.1.2020 απόφαση της 3064ης συνεδρίας της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών.

15. Την υπό στοιχεία 6403/Υ1/27.7.2022 εισήγηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/389/94166/Β1/27.7.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από το οικονομικό έτος 2023, η οποία ανέρχεται ετησίως στο ποσό των διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (228.112,80 €) και βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2120288001 «Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)» του φορέα 1019-901-0000000 «Δαπάνες του Νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)».

17. Την υπ’ αρ. 116/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αύξηση των μελών της Ακαδημίας Αθηνών
Το άρθρο 6 του ν. 4398/1929 (Α’ 308) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 6 Ο αριθμός των τακτικών μελών της Ακαδημίας Αθηνών ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75), εκ των οποίων είκοσι πέντε (25) ανήκουν στην Α’ τάξη, είκοσι πέντε (25) στη Β’ τάξη και είκοσι πέντε (25) στη Γ’ τάξη αυτής.

Η Ακαδημία Αθηνών έχει επιπλέον: σαράντα πέντε (45) ξένους εταίρους, ήτοι δεκαπέντε (15) στην Α’, δεκαπέντε (15) στη Β’ και δεκαπέντε (15) στη Γ’ τάξη, τριακόσια (300) αντεπιστέλλοντα μέλη, ήτοι εκατό (100) στην Α’, εκατό (100) στη Β’ και εκατό (100) στη Γ’ τάξη, σαράντα πέντε (45) πρόσεδρα μέλη, ήτοι δεκαπέντε (15) στην Α’, δεκαπέντε (15) στη Β’ και δεκαπέντε (15) στη Γ’ τάξη και επίτιμα μέλη αόριστα ως προς τον αριθμό και την τάξη.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ