Π.Δ. 65/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65 ΦΕΚ Α 152/26.8.2021

Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) Οινουσσών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης ‘’για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978’’» (Α΄ 2).

β) Της περ. α΄ της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 2743/ 1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 211).

γ) Του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ε) Της υπό στοιχεία Υ70/2020/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

2. Τη γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 02/16-10-2020 πρακτικό του.

3. Το γεγονός ότι από το παρόν π.δ. δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), πέραν εκείνης που προβλέφθηκε κατά την ψήφιση των διατάξεων του αρ. 137 του ν. 4504/2017.

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2814.1-2/77447/2020/18-11-2020 Εισηγητικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Την υπό στοιχεία Δ72/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.), με έδρα τις Οινούσσες, είναι η παρεχόμενη εκπαίδευση να καταστήσει τους ναυτικούς ικανούς στην ορθή και γρήγορη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των πλοίων, σε περίπτωση ανάγκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2
Όργανα Διοίκησης
Όργανα διοίκησης της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Οινουσσών είναι τα εξής:

α) Διοικητής, β) Υποδιοικητής, γ) Διευθυντής Σπουδών.

Άρθρο 3
Διοικητής
Διοικητής στη Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. μετατίθεται Ανώτερος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων και των αποφάσεων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και έχει, πέραν των όσων προβλέπονται σε επιμέρους διατάξεις, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.

β) Συντονίζει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των υπηρεσιών της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.

γ) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

δ) Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.), ως δεύτερος αξιολογητής και ως πρώτος αξιολογητής για το Διευθυντή Σπουδών.

ε) Υπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία. στ) Προσδιορίζει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών και εισηγείται σχετικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 4
Υποδιοικητής
Υποδιοικητής στη Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. μετατίθεται Ανώτερος ή Κατώτερος Αξιωματικός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο Υποδιοικητής ασκεί τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. και αναπληρώνει τον Διοικητή, αν απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 5
Διευθυντής Σπουδών
Ο Διευθυντής Σπουδών ασκεί άμεση εποπτεία στην εκτέλεση των προβλεπομένων από το παρόν διάταγμα καθηκόντων των καθηγητών εκπαιδευτών και των ναυκλήρων.

Ειδικότερα, ο Διευθυντής Σπουδών: α) Συγκροτεί τα τμήματα των τάξεων που λειτουργούν και καταρτίζει τους αντίστοιχους ονομαστικούς πίνακες των σπουδαστών.

β) Κατανέμει σε συνεργασία με τον Διοικητή το εκπαιδευτικό προσωπικό στις διάφορες τάξεις και παρακολουθεί το εκπαιδευτικό τους έργο και την απόδοσή τους, αναφερόμενος σχετικά στον Διοικητή.

γ) Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης των σπουδαστών και εισηγείται στον Διοικητή για τις ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος ή της διδακτέας ύλης.

δ) Καταρτίζει τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας και παρακολουθεί την κανονική τους εκτέλεση.

ε) Παραλαμβάνει τα δελτία διδασκομένης ύλης και απουσίας των σπουδαστών, τα οποία καταχωρεί στα οικεία βιβλία.

στ) Συντάσσει κατάσταση των πραγματοποιουμένων κατά μήνα ωρών διδασκαλίας των ωρομισθίων καθηγητών.

ζ) Τηρεί ενημερωμένο μητρώο και ατομικά δελτία σπουδαστών που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία, τις βαθμολογίες και τις απουσίες.

η) Φυλάσσει τα γραπτά δοκίμια των σπουδαστών για διάστημα ενός τριμήνου.

θ) Διαπιστώνει από τα τηρούμενα στοιχεία τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την έκδοση των απονεμόμενων τίτλων σπουδών από τη Σχολή.

ι) Εισηγείται στο Διοικητή για τα μέτρα και τις κυρώσεις σε σπουδαστές που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον κανονισμό εκπαίδευσης.

ια) Μεριμνά για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του εκπαιδευτικού εξοπλισμού της σχολής, καθώς και για τη διακίνηση του αναλώσιμου υλικού εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διαταγές του Διοικητή.

ιβ) Συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, ως πρώτος αξιολογητής.

ιγ) Εισηγείται στον Διοικητή την προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής.

Άρθρο 6
Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας της Δ.Σ.Ε.Ν./ Σ.Π.Μ. Οινουσσών

Η Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Οινουσσών αποτελείται από τα εξής Γραφεία:

α) Γραμματείας Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. β) Γραμματείας Σπουδών. γ) Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής. δ) Επιμελητείας. ε) Επιστασίας.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας

1. Στην Γραμματεία Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. ανήκουν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Ο καθορισμός και η επιτήρηση των αιθουσών διδασκαλίας και των λοιπών χώρων της Σχολής.

β) Η παραλαβή, η πρωτοκόλληση και η κατανομή της εισερχομένης αδιαβάθμητης αλληλογραφίας στα αρμόδια γραφεία, καθώς και η διεκπεραίωση της υπηρεσιακής εξερχομένης αλληλογραφίας.

γ) Η τήρηση του αρχείου και των φακέλων τρέχουσας φύσης, καθώς και των οικείων βιβλίων (πρωτοκόλλου, εγγράφων και σημάτων).

2. Η Γραμματεία Σπουδών έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγγραφής των σπουδαστών και την έκδοση πιστοποιητικών αποφοίτησης. β) Την τήρηση του αρχείου και των φακέλων τρέχουσας φύσης, καθώς και των οικείων βιβλίων της Διεύθυνσης Σπουδών.

γ) Τη μέριμνα για τη μετάφραση πάσης φύσης κειμένων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Διεύθυνσης Σπουδών.

δ) Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή Σπουδών, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού, στο πλαίσιο που καθορίζει ο Διευθυντής Σπουδών.

3. Το Γραφείο Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την υποβολή εισηγήσεων στην αρμόδια Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π.), για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. που βαρύνουν τις πιστώσεις του Κ.Ν.Ε.

β) Τη διενέργεια καταθέσεων και αναλήψεων από Τραπεζικό Λογαριασμό, τον οποίο θα διαχειρίζεται ο ορισμένος με σχετική απόφαση Υπόλογος Διαχειριστής Πάγιας Προκαταβολής Κ.Ν.Ε. της Σχολής.

γ) Την αποστολή δαπανών στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) για έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας των οικείων δικαιολογητικών.

δ) Την απόδοση των κρατήσεων στο Δημόσιο και σε τρίτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ε) Την τήρηση των οικείων διαχειριστικών βιβλίων, τη διαφύλαξη γενικά των παραστατικών της διαχείρισης καθώς και την τήρηση λοιπών υποχρεώσεων/αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον ισχύοντα οικονομικό κανονισμό Κ.Ν.Ε. και στις λοιπές κείμενες διατάξεις.

Με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύσταση του Γραφείου Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής Κ.Ν.Ε., τον ορισμό διαχειριστή και του ύψους αυτής, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικονομικό κανονισμό Κ.Ν.Ε. και τις κείμενες διατάξεις.

4. Το Γραφείο Επιμελητείας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Τη διενέργεια των προμηθειών και των απαραίτητων εργασιών για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. και του εξοπλισμού της.

β) Τη διαφύλαξη των ειδών απογραφής.

γ) Την τήρηση των βιβλίων απογραφής και των δελτίων κίνησης υλικού απογραφής.

δ) Την έκδοση γραμματίων εισαγωγής και εξαγωγής υλικών.

ε) Την εποπτεία και τον έλεγχο διακίνησης των αναλώσιμων υλικών και των σχετικών προς αυτά παραστατικών.

στ) Την εποπτεία και τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας της αποθήκης και των υπολόγων υλικού της Δ.Σ.Ε.Ν./ Σ.Π.Μ. και ειδικότερα:

αα) Την παραλαβή, τη διαφύλαξη και τη διάθεση αμοιβών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, αναλώσιμου υλικού, καθώς και υλικών παντός είδους.

ββ) Τη διάθεση και την παραλαβή των εποπτικών οργάνων και μέσων διδασκαλίας, την έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων ειδών ή υλικών των οποίων το απόθεμα εξαντλείται και την τήρηση των οικείων βιβλίων, παραστατικών και λοιπών στοιχείων, τα οποία σχετίζονται με τα φυλασσόμενα είδη.

5. Το Γραφείο Επιστασίας της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, δηλαδή των προσλήψεων, απολύσεων, μεταθέσεων, αδειών, ποινών, της κανονικής προσέλευσης και της αποχώρησης του διοικητικού προσωπικού.

β) Τη συντήρηση, καθαρισμό, φύλαξη, επιτήρηση των χώρων της Σχολής και του εξοπλισμού της, πλην του εκπαιδευτικού εξοπλισμού.

γ) Την οργάνωση της πυρασφάλειας του κτηριακού συγκροτήματος της Σχολής.

δ) Την εποπτεία για την ομαλή λειτουργία των κυλικείων της Σχολής.

ε) Τη διαφύλαξη, τη συντήρηση του απαραίτητου υλικού της Σχολής και την τήρηση των οικείων βιβλίων απογραφής του.

6. Τα γραφεία της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Οινουσσών στελεχώνονται με προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που κατανέμεται στα γραφεία, με απόφαση του Διοικητή. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα γραφεία της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. δύνανται να στελεχώνονται και με πολιτικό προσωπικό, το οποίο υπάγεται οργανικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 8
Καθήκοντα καθηγητών εκπαιδευτών
Οι Καθηγητές Εκπαιδευτές οφείλουν: α) Να προσέρχονται έγκαιρα και τακτικά στις παραδόσεις τους. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής τους, υποχρεούνται να τη γνωστοποιούν στον Διευθυντή Σπουδών, για να λαμβάνει έγκαιρα μέριμνα για την αναπλήρωση ή αντικατάστασή τους.

β) Να τηρούν το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. γ) Να ενημερώνουν το Διευθυντή Σπουδών για την πρόοδο κάθε τάξης. δ) Να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας κατά τον χειρισμό των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, τα οποία χειρίζονται οι σπουδαστές.

ε) Να συμπληρώνουν και να υπογράφουν τα προβλεπόμενα δελτία, βιβλία, πίνακες και λοιπά παραστατικά διδασκαλίας του μαθήματός τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 9
Εκπαιδευτικό Προσωπικό Θέσεις Προσόντα πρόσληψης

1. α) Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες λειτουργίας της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Οινουσσών, προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού αριθμητικά και κατά ειδικότητα κατανέμονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Η πρόσληψη του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις περί πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

γ) Προσόντα πρόσληψης του Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικού προσωπικού της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Οινουσσών είναι τα οριζόμενα στις διατάξεις περί διορισμού/πρόσληψης του Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικού προσωπικού των Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ., του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Σε περίπτωση έλλειψης Διευθυντή Σπουδών, δύναται να ανατίθενται τα καθήκοντα αυτά, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν γνώμης του Διοικητή, σε εκπαιδευτικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. εκ των υπηρετούντων στην οικεία εκπαιδευτική μονάδα, κάτοχο Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. Εάν στην οικεία εκπαιδευτική μονάδα δεν υπηρετούν εκπαιδευτικοί με το ανωτέρω Α.Ν.Ι., τα καθήκοντα Διευθυντή Σπουδών της Σχολής ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή ΙΔΑΧ εκπαιδευτικό άλλης μονάδας της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που διαθέτει το απαιτούμενο Α.Ν.Ι.

3. Για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών της Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Οινουσσών, μπορεί να προσλαμβάνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από προκήρυξη, εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία.

Η επιλογή του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται από τριμελή/είς επιτροπή/ές που αποτελείται/ούνται από μόνιμο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό προσωπικό των μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η/Οι επιτροπή/ές συγκροτείται/ούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 10
Θέματα σπουδών
Τα θέματα που σχετίζονται με τους κύκλους σπουδών, τους τομείς εκπαίδευσης κάθε κύκλου, τη διάρκεια φοίτησης, τα διδασκόμενα μαθήματα, τη διδακτέα ύλη, τον τύπο του χορηγούμενου τίτλου σπουδών, και κάθε άλλο συναφές θέμα, καθορίζονται με τον ισχύοντα οικείο κανονισμό εκπαίδευσης των Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ., κατ’ εξουσιοδότηση της περ. β΄ της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 2743/ 1999 (Α΄ 211).

Άρθρο 11
Πιστοποιητικά χορηγούμενα από τη Σχολή
Στους αποφοιτούντες με επιτυχία από τη Σχολή χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από τον ισχύοντα κανονισμό εκπαίδευσης των Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ