Π.Δ. 63/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 63 ΦΕΚ Α 161/1.9.2022

Διορισμός Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος,

β) της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε: Διορίζουμε τον Ιωάννη Μπρατάκο του Άγγελου, στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και

εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ