Π.Δ. 62/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 62 ΦΕΚ Α 160/30.8.2022

Καθορισμός διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης προστίμου του άρθρου 15 του ν. 4278/2014  (Α’ 157).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4278/2014 «Φάροι,Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 157), β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την 121/2021 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110),

4. Την υπ’ αρ. 217/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασίες βεβαίωσης και επιβολής προστίμου

1. Πριν από την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. ββ’ της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4278/2014, η αρμόδια λιμενική αρχή καλεί εγγράφως τον υπόχρεο αποκατάστασης του φωτισμού να εκθέσει τις απόψεις του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999, Α’ 45).

2. Η επιβολή του προστίμου επέρχεται αφού συνεκτιμηθούν τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ακρόαση του παραβάτη ή από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος ακρόασης. Για την επιβολή του συντάσσεται σχετική πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, στην οποία αναγράφονται:

α. Τα ακριβή στοιχεία ταυτοποίησης του παραβάτη.

β. Ο αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

γ. Η νόμιμη αιτία επιβολής του προστίμου και η διαδικασία καταβολής του.

δ. Το ακριβές ύψος του προστίμου και ο Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων (Α.Λ.Ε.) προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται και αποδίδεται το χρηματικό πρόστιμο.

3. Για τον προσδιορισμό του ποσού του προστίμου, λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός της υπαίτιας συμπεριφοράς του παραβάτη και το ύψος της συνολικής δαπάνης που κατέβαλε η Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ) για την αποκατάσταση της φωτοσήμανσης, και ιδίως:

α. Για την προμήθεια φανού ή φωτοσημαντήρα μετά των παρελκόμενων αυτών σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές.

β. Για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων, την ημερήσια αποζημίωση και τυχόν λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού, που προβλέπονται από σχετική διάταξη νόμου για το προσωπικό της ΥΦ που εγκατέστησε τη φωτοσήμανση.

γ. Για τη διάθεση μέσων της ΥΦ ή την εκμίσθωση αυτών.

δ. Για τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

ε. Για τη μεταφορά της φωτοσήμανσης κατά την πρόοδο των εκτελούμενων έργων, στις περιπτώσεις φωτοσήμανσης λιμενικών έργων.

Άρθρο 2
Είσπραξη του προστίμου

1. Η πράξη επιβολής του προστίμου από την αρμόδια λιμενική αρχή, αποτελεί το νόμιμο τίτλο για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), όπως ισχύουν. Τα εισπραχθέντα ποσά εμφανίζονται στον Α.Λ.Ε. 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

2. Η πράξη επιβολής του προστίμου αποστέλλεται μαζί με χρηματικό κατάλογο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), για την ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη του προστίμου. Η ανωτέρω πράξη κοινοποιείται στον παραβάτη και στην ΥΦ και αντίγραφο αυτής καθώς και του χρηματικού καταλόγου τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

3. Αρμόδια ΔΟΥ για τη βεβαίωση και είσπραξη, είναι αυτή της φορολογίας του υπόχρεου και σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας δεν είναι γνωστή, η ΔΟΥ της έδρας της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεση αυτού.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υποδομών και Ναυτιλίας και Μεταφορών Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ