Π.Δ. 61/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 61 ΦΕΚ Α 160/30.8.2022

Τροποποίηση του π.δ. 230/2007«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου» (Α’ 264).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

​(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος)

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α’ 34),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και β) του άρθρου 4 του αυτού νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε, διαδοχικώς, με τα άρθρα 7 του

ν. 1775/1988 (Α’ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α’ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α’ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α’ 21), 48 του ν. 3427/2005(Α’ 312), 91 του ν. 3862/2010 (Α’ 113), 50 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) και 20 του ν. 4753/2020 (Α’ 227).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»(Β’ 4805).

4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα»(Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 152126/10.06.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

6. Την υπ’ αρ. 68/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται το Άρθρο 1 «Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής» του π.δ. 230/2007 και προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, το παρόν διάταγμα μπορεί να εφαρμόζεται σε σήραγγες της ελληνικής επικράτειας που δεν ανήκουν στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, έχουν μήκος άνω των 500 μέτρων και βρίσκονται σε στάδιο μελέτης ή και κατασκευής».

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ