Π.Δ. 6/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6

Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Υπαπαντής του Κυρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 223), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. α του 39/1972 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων» (Α΄ 103).

2. Την 126/26.11.2021 σύμφωνη γνώμη του Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

3. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά την ΚΒ΄/ 10.05.2023 Συνεδρία της 166ης Συνοδικής Περιόδου.

4. Tο 7.070/29.07.2022 συμβολαιογραφικό προσύμφωνο δωρεάς εν ζωή ακινήτου.

5. Την 12035/23.04.2018 συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς εν ζωή ακινήτου.

6. Την 2412/982/12.05.2023 βεβαίωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

7. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως προκύπτει από την Φ.1/Γ/391/61843/Β1/02.06.2023 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Την 141/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται η Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή Υπαπαντής του Κυρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος της Περιφέρειας Αττικής.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ