Π.Δ. 59/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59

Μεταφορά της έδρας της Ενορίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλεισούρας, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου Κλεισούρας, που βρίσκεται στον Οικισμό Κλεισούρας της Κοινότητας Βαλανίδας της Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και μετονομασία της ενορίας σε Ενορία Ιερού Ναού Αγίων Πέτρου και Παύλου Κλεισούρας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146),

β) των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α’ 1/1980).

2. Τη διατυπωθείσα στη Συνεδρία ΙΑ’/09.12.2022 της 166ης Συνοδικής Περιόδου έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

3. Την 6/04.11.2022 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος.

4. Το 8/02.11.2022 πρακτικό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλεισούρας.

5. Την 170/2022 γνωμοδότηση (Πρακτικό 18ης Συν./ 01.11.2022) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως προκύπτει από την Φ.1/Γ/101/15216/Β1/10.02.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Την 58/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταφέρεται η έδρα της Ενορίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλεισούρας, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου Κλεισούρας που βρίσκεται στον Οικισμό Κλεισούρας της Κοινότητας Βαλανίδας της Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και μετονομάζεται η υφιστάμενη ενορία σε Ενορία Ιερού Ναού Αγίων Πέτρου και Παύλου Κλεισούρας.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ