Π.Δ. 58/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 58

Τροποποίηση των άρθρων 10 παρ. 1 και 13 παρ. 1 του προεδρικού διατάγματος 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (Α’ 81), όπως ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150), κατά το μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34), όπως το μεν πρώτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), το δε δεύτερο αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε εν τέλει με το άρθρο 20 του ν. 4753/2020 (Α’ 227).

2. Την Υ22/17.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την Υ9/12.05.2022 (Β’ 2357) όμοια απόφαση.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/73808/1523/3.8.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Την 63/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με το παρόν τροποποιείται το π.δ. 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ» (Α’ 81) με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 κατά το μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία οχημάτων Τροποποίηση του άρθρου 10 του π.δ. 116/2004 (παρ. 3 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849)
Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 116/2004 ως εξής:

«1. Όλα τα ΟΤΚΖ αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), τις γενικές απαιτήσεις του Μέρους Β’ του ν. 4819/2021 και σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I του παρόντος.

Με σκοπό τη μείωση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των ΟΤΚΖ που καταλήγουν σε εργασίες διάθεσης οι μονάδες τεμαχισμού (Shredders) θα πρέπει να διασφαλίζουν την περαιτέρω διαχείριση του συνόλου του μη μεταλλικού υπολείμματος, με ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας σε αδειοδοτημένες για αυτό τον σκοπό εγκαταστάσεις.».

Άρθρο 3
Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση Τροποποίηση του άρθρου 13 του π.δ. 116/2004 (παρ. 6 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/849)
Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 116/2004, ως εξής:

«1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) υποβάλλει τα στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 11 για κάθε ημερολογιακό έτος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τα διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηλεκτρονικά, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν. Η πρώτη περίοδος υποβολής αρχίζει το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή στοιχείων.

Τα στοιχεία που υποβάλλονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου.».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Περιβάλλοντος Υγείας και Ενέργειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας Αναπληρωτής Υπουργός του Πολίτη Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ|