Π.Δ. 56/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 56 ΦΕΚ Α 142/13.8.2021

Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 και των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τους:

1. Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο του Βασιλείου, στη θέση του Υπουργού Επικρατείας,

2. Ιωάννη Οικονόμου του Δημητρίου, στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,

3. Χρήστο Τριαντόπουλο του Γεωργίου, στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,

4. Θεόδωρο Λιβάνιο του Γεωργίου, στη θέση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και

5. Γεώργιο Στύλιο του Δημοσθένη, στη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ