ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 55 ΦΕΚ Α 134/8.7.2022

Τροποποίηση του π.δ. 452/1983 «Σύσταση στην Κοινότητα Καστρίου Κυνουρίας Νομού Αρκαδί ας ιδίου κοινοτικού ιδρύματος με το όνομα ‘’Νο σοκομείο Καστρίου’’».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 226, 227, 232 και 235 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α’ 143), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145), όπως ισχύει.

5. Την Υ22/17-06-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα» ( Β΄2607).

6. Την 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄3053).

7. Τις 90/2009, 273/2011, 96/2015, 165/2017 και 83/ 2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας, όπως προκύπτει από την Α.Π.:ΓΔΟΤΑΑΠ/ 2020/14/20-3-2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Τις 181/2010, 228/2020 και 14/2022 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Υγείας και της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο μόνο του π.δ.452/1983 (Α΄171) τροποποιείται ως εξής :

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας Δημοτικό Ίδρυμα με το όνομα «Νοσοκομείο Καστρίου».

2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Πόροι αυτού είναι : α) Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες φυσικών και νομικών προσώπων. β) Κάθε φύσεως εισοδήματα από την ακίνητη αυτού περιουσία. γ) Τόκοι από μετρητά και ιδίως από ρευστοποίηση της περιουσίας του από μετοχές. δ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος».

3. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από :

α) Τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν ως Πρόεδρος,

β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους,

γ) Τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καστρίου,

δ) Τρεις (3) Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τον σκοπό του ιδρύματος ή χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος,

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών ή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της περιπτώσεως δ της παρούσας παραγράφου. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο ως αντιπρόεδρός του.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 227-234 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019, όπως ισχύουν.».