Π.Δ. 54/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54 ΦΕΚ Α 133/8.7.2022

Τροποποίηση του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

β) του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α΄67),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019,

δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2),

ε) της Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την 2811.8/64871/2021/8-9-2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Την 58/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη

ή Μηχανικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, τριακόσιες πενήντα (350) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

«Σημαιοφόροι έως και τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ενιαίες) τριακόσιες πενήντα (350).»

Άρθρο 2
Η περ. ιστ της παρ. 2 του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιστ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 όπως ισχύει, δύο χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (2.272) οργανικές θέσεις».

Άρθρο 3
Η περ. ιστ της παρ. 2 του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιστ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 όπως ισχύει, δύο χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (2.272) οργανικές θέσεις».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ