Π.Δ. 54/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54 ΦΕΚ Α 139/6.8.2021

Εφαρμογή της απόφασης 2528 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄242).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Την από 10.9.2020 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ.3400.15/ΑΣ 43062 «Απόφαση 2528 (2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό» (Α΄176).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αρ. 9/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρατείνεται η ισχύς των άρθρων 1 έως 5 του προεδρικού διατάγματος 126/2017 «Εφαρμογή της απόφασης 2293 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄154) σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία είχε παραταθεί με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 19/2019 «Εφαρμογή της απόφασης 2360 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄24), με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 77/2019 «Εφαρμογή της απόφασης 2424 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄116) και με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 79/2020 «Εφαρμογή της απόφασης 2478 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄175).

Άρθρο 2
Το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύει από την 25η Ιουνίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η απόφαση 2528 (2020) και έως την 1η Ιουλίου 2021.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεσή του.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας Δικαιοσύνης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ναυτιλίας Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ