Π.Δ. 5/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5 ΦΕΚ Α 15/4.2.22

Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), και ιδίως του άρθρου 20,

β) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

δ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, όπως διορθώθηκε στο τεύχος Α’ 126),

στ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ζ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) Της υπ’ αρ. Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805),

2. Τις υπ’ αρ. 59622/28-05-2021, 90348/10-08-2021 και 142626/28-12-2021 εισηγήσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, από τις οποίες προκύπτει ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι δεν συνιστώνται επιπλέον οργανικές θέσεις ή οργανικές μονάδες σε σχέση με τις υφιστάμενες,

3. Την υπ’ αρ. 195/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:

Την κατάρτιση του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Κεφάλαιο Α’. ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1 Αποστολή

Άρθρο 2 Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 3 Πολιτική ηγεσία και ιδιαίτερα γραφεία

Άρθρο 4 Υπηρεσιακός Γραμματέας και γραφείο αυτού

Άρθρο 5 Γενικές Διευθύνσεις

Άρθρο 6 Εποπτευόμενοι και λοιποί ειδικοί Φορείς

Άρθρο 7 Θεσμοθετημένα Συλλογικά Όργανα Κεφάλαιο Β’. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Υποκεφάλαιο Β1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 8 Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Άρθρο 9 Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Άρθρο 10 Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας (ΓΣΑ)

Άρθρο 11 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ)

Άρθρο 12 Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) Υποκεφάλαιο Β2. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 13 Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)

Άρθρο 14 Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 15 Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου

Άρθρο 16 Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Άρθρο 17 Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής (ΥΠΑΝΕΦ)

Άρθρο 18 Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων και Στατιστικής Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΙΕ-ΣΔΙΤ)

Άρθρο 19 Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών Κεφάλαιο Γ’. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 20 Υπηρεσία Συντονισμού

Άρθρο 21 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)

Άρθρο 22 Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 23 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 24 Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων

Άρθρο 25 Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΔΔΥΠ)

Άρθρο 26 Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Άρθρο 27 Διεύθυνση Προμηθειών και Τεχνικής Μέριμνας

Άρθρο 28 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΓΔΕΠ)

Άρθρο 29 Διεύθυνση Συστημάτων και Δικτύων

Άρθρο 30 Διεύθυνση Έργων και Εφαρμογών

Άρθρο 31 Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου Κεφάλαιο Δ’. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 32 Αποστολή Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Άρθρο 33 Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 34 Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης

Άρθρο 35 Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

Άρθρο 36 Διεύθυνση Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Άρθρο 37 Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή

Άρθρο 38 Διεύθυνση Εταιρειών

Άρθρο 39 Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας

Άρθρο 40 Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή

Άρθρο 41 Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή Κεφάλαιο Ε’. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Άρθρο 42 Αποστολή Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Άρθρο 43 Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής και Μεταρρυθμίσεων

Άρθρο 44 Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής

Άρθρο 45 Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων

Άρθρο 46 Διεύθυνση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (ΔΙΚΑΝΕΠ)

Άρθρο 47 Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Άρθρο 48 Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων

Άρθρο 49 Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας

Άρθρο 50 Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων

Άρθρο 51 Γραφείο Διεθνούς Βιομηχανικής Συνεργασίας Κεφάλαιο ΣΤ’. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άρθρο 52 Αποστολή Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας

Άρθρο 53 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας

Άρθρο 54 Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Άρθρο 55 Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Άρθρο 56 Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Άρθρο 57 Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Άρθρο 58 Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας Κεφάλαιο Ζ’. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)

Άρθρο 59 Αποστολή Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ

Άρθρο 60 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)

Άρθρο 61 Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων

Άρθρο 62 Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)

Άρθρο 63 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Αναπτυξιακών Νόμων και ΑΞΕ

Άρθρο 64 Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 65 Διεύθυνση Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 66 Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 67 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 68 Μονάδα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Άρθρο 69 Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών Κεφάλαιο Η’. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ)

Άρθρο 70 Αποστολή Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Άρθρο 71 Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 72 Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 73 Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) Κεφάλαιο Θ’. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Άρθρο 74 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής (ΕΤΠΑ-ΤΣ)

Άρθρο 75 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κεφάλαιο Α’. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 76 Αριθμός οργανικών θέσεων

Άρθρο 77 Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 78 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 79 Θέσεις προσωπικού με έμμισθη εντολή και επί θητεία

Άρθρο 80 Ειδικές Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 81 Προσόντα Διορισμού – Πρόσληψης

Άρθρο 82 Κατάταξη Προσωπικού Κεφάλαιο Β’. ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 83 Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 84 Κλάδοι και Ειδικότητες Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 85 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 86 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 87 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κεφάλαιο Α
ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1
Αποστολή

1. Αποστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας, και ιδίως η αύξηση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου παραγόμενου προϊόντος, όπως προκύπτει από την ενίσχυση των επενδύσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, επιχειρήσεων και πολιτών, που καταναλώνεται.

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μεριμνά, στο πλαίσιο της αποστολής του, κυρίως, για την εγχώρια παραγωγή και διάθεση διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, μέσα από την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για:

α) Την διευκόλυνση επενδύσεων για την ενίσχυση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας και για τη βελτίωση των όρων εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων.

β) Τον σχεδιασμό και τη χρηστή διαχείριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, εγχώριων και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, και γενικότερα της δημόσιας δαπάνης.

γ) Την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και τη διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή.

δ) Τον διαρκή εκσυγχρονισμό της εγχώριας βιομηχανίας, την κατάρτιση του προσωπικού της, καθώς και την παραγωγή τεχνολογικά προηγμένων, περισσότερο διαφοροποιημένων και ασφαλών προϊόντων.

ε) Την τόνωση του εμπορίου, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τον υγιή ανταγωνισμό, και την προστασία του καταναλωτή.

στ) Την απλούστευση του θεσμικού πλαισίου, που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα, την παραγωγικότητα, και την ανάπτυξη του δικτύου εφοδιασμού και διανομής.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Υπηρεσιών

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς εκπλήρωση της αποστολής του, οργανώνεται σε οριζόντιες επιτελικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και σε Γενικές και Ειδικές Γραμματείες των επιμέρους θεματικών τομέων ανάπτυξης και επενδύσεων, με την εξής βασική διάρθρωση:

α) Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό: αα) Οριζόντιες Επιτελικές Υπηρεσίες: (1) Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (2) Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) (3) Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας (ΓΣΑ) (4) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), επιπέδου διεύθυνσης (5) Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), επιπέδου τμήματος αβ) Θεματικές Υπηρεσίες: (1) Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχων Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) (2) Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής (ΥΠΑΝΕΦ), επιπέδου τμήματος (3) Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων και Στατιστικής Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΙΕ-ΣΔΙΤ)

(4) Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών

β) Οριζόντιες υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπηρεσιακό Γραμματέα:

βα) Υπηρεσία Συντονισμού, επιπέδου διεύθυνσης ββ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) βγ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΔΔΥΠ) βδ) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΓΔΕΠ) γ) Θεματικός Τομέας Ανάπτυξης: γα) Γενική Γραμματεία Εμπορίου γβ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας γγ) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δ) Θεματικός Τομέας Επενδύσεων: δα) Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) δβ) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) δγ) Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής (ΕΤΠΑ-ΤΣ)

δδ) Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

2. Στο Υπουργείο λειτουργούν εκτός της οργανωτικής του διάρθρωσης οι παρακάτω Ειδικές Υπηρεσίες, ως αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο του ν. 4314/2014 (Α’ 265), ως εξής:

α) Υπαγόμενες στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ:

αα) Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου, στην οποία υπάγονται, ως υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου διεύθυνσης, οι παρακάτω ειδικές υπηρεσίες:

(1) Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ),

(2) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ),

(3) Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ),

(4) Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ),

(5) Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), (6) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ). αβ) Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Αρχή Πιστοποίησης, ΕΥ ΑΠ), επιπέδου διεύθυνσης.

αγ) Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ), επιπέδου διεύθυνσης.

αδ) Μονάδα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΜΟΝ-ΕΣΕΕ), επιπέδου τμήματος.

β) Υπαγόμενες στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ:

βα) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», επιπέδου διεύθυνσης.

ββ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», επιπέδου διεύθυνσης.

βγ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», επιπέδου διεύθυνσης.

γ) Υπαγόμενες στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ:

γα) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», επιπέδου διεύθυνσης.

γβ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», επιπέδου διεύθυνσης.

δ) Λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες: δα) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ ΒΕΚ) του άρθρου 160 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), υπαγόμενη στον Υπουργό.

δβ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Τομέων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) της υπ’ αρ. 123511/ΕΥΘΥ880/ 1511-2017 (Β’3992) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

3. Στο Υπουργείο λειτουργούν επιπλέον, εκτός της οργανωτικής του διάρθρωσης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις τους:

α) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου β) Γραφεία Νομικού Συμβούλου του Κράτους: βα) Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. ββ) Τομέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. βγ) Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Άρθρο 3
Πολιτική ηγεσία και ιδιαίτερα γραφεία

1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων προΐσταται του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διευθύνει τις Υπηρεσίες αυτού και ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ιδίως το άρθρο 13 του ν. 4622/2019. Ο Αναπληρωτής Υπουργός και οι Υφυπουργοί ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Σε κάθε Γενική Γραμματεία του Υπουργείου προΐσταται Γενικός Γραμματέας. Οι Γενικοί Γραμματείς έχουν τα εξής καθήκοντα: α) επικουρούν τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στο πεδίο αρμοδιοτήτων που τους έχει ανατεθεί, β) προΐστανται αμέσως μετά τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό και Υφυπουργό, όλων των υπηρεσιών που αποτελούν τη Γενική Γραμματεία και τις συντονίζουν, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών πολιτικών, της εξυπηρέτησης ή περαιτέρω εξειδίκευσης των στρατηγικών της στόχων και της διαχείρισης ενδεχόμενων κρίσεων ή κινδύνων, γ) μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και προς τον σκοπό αυτό συνεργάζονται με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου για κάθε θέμα αρμοδιότητας του τελευταίου, δ) προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, ε) συμμετέχουν στη διαδικασία σύνταξης του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής του κυβερνητικού έργου, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα Κεφάλαια Α’ και Β’ του Μέρους Γ’ του ν. 4622/2019, στ) υλοποιούν τη στοχοθεσία και το πρόγραμμα δράσεων που τους έχει τεθεί βάσει του Συμβολαίου Απόδοσης του άρθρου 43 του ν. 4622/2019 και ζ) ασκούν κάθε αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται σε αυτούς. (άρθρο 41 του ν. 4622/2019)

3. Κάθε Ειδικός Γραμματέας: α) προΐσταται των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας, β) συντονίζει τη λειτουργία της και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του έργου της και την αποδοτικότητά της, γ) προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες και υπογράφονται από τον προϊστάμενό του Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό ή Γενικό Γραμματέα και μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο σε οποιοδήποτε Συμβούλιο ή Επιτροπή εκτός από τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά. (άρθρο 42 του ν. 4622/2019)

4. Για τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό, για κάθε Υφυπουργό, για κάθε Γενικό και Ειδικό Γραμματέα, λειτουργεί ιδιαίτερο γραφείο, το οποίο τους επικουρεί στο έργο τους. Τα ιδιαίτερα γραφεία αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες, που υπάγονται απευθείας σε εκείνον, για την επικουρία του οποίου λειτουργούν. (παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4622/2019)

5. Στις αρμοδιότητες των ιδιαίτερων γραφείων περιλαμβάνονται: α) η μελέτη θεμάτων και η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης, β) η επιμέλεια της αλληλογραφίας, γ) η τήρηση του προσωπικού πρωτοκόλλου, δ) η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία με βουλευτές, πολίτες, εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και δημόσιους γενικά λειτουργούς, και ε) η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών υποχρεώσεων. (παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4622/2019)

6. Σε κάθε ιδιαίτερο γραφείο, πλην των ιδιαίτερων γραφείων Ειδικών Γραμματέων, προΐσταται διευθυντής. Ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες όλων όσοι υπηρετούν σε αυτό και φροντίζει για όλα τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας, που αφορούν το προσωπικό του ιδιαίτερου γραφείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων και οι εργαζόμενοι σε αυτά με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν επιτρέπεται να ασκούν διοίκηση ή διαχείριση των υποθέσεων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου, ούτε έχουν το χαρακτήρα προϊσταμένης αρχής των υπηρεσιών αυτών. (παρ. 4 και 5 του άρθρου 45 του ν. 4622/2019)

Άρθρο 4
Υπηρεσιακός Γραμματέας και γραφείο αυτού

1. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου υπάγεται στον Υπουργό και έχει ως καθήκοντα τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Υπουργείου, καθώς και για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου προΐσταται όλων των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και της Υπηρεσίας Συντονισμού. (παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019)

2. Για τον Υπηρεσιακό Γραμματέα λειτουργεί Γραφείο το οποίο τον επικουρεί στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες. Στο Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα δύνανται να τοποθετούνται με απόφασή του έως και πέντε υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου ή από εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, ως άμεσοι συνεργάτες του. (παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019)

Άρθρο 5
Γενικές Διευθύνσεις

1. Οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και μεριμνούν για τον επιτελικό συντονισμό των υφιστάμενων οργανικών μονάδων, με βάση τις αρχές των άρθρων 18 και 19 του ν. 4622/2019, στο πλαίσιο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, που τους ανατίθενται με το παρόν.

2. Οι Γενικές Διευθύνσεις είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον συντονισμό της εκτέλεσης και διοικητικής εφαρμογής των πολιτικών εκ μέρους των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτές, καθώς και για την επίλυση κατά τον προσφορότερο τρόπο ειδικών προβλημάτων που ανακύπτουν, προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Ιδιαίτερα μεριμνούν για:

α) Την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την τήρηση των αρχών καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης.

β) Την παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην κοινωνία, τηρουμένης της προστασίας της ισότητας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

γ) Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα θεμάτων και υποθέσεων, εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, που εμπίπτουν στο πεδίο πολιτικής τους, με σκοπό την εκτίμηση κινδύνων, εντοπισμό δυσλειτουργιών, κενών και ευκαιριών δημόσιας πολιτικής.

δ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση υπαρκτών και δυνητικών κινδύνων και για τον διαρκή εκσυγχρονισμό των λειτουργιών τους.

ε) Τη μελέτη και εκπόνηση ειδικών εσωτερικών εγχειριδίων, οδηγιών και μνημονίων ενεργειών για την καλή εκτέλεση της εργασίας από το προσωπικό τους.

στ) Την αποτύπωση, τυποποίηση και εποπτεία επί των εφαρμοζόμενων εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών και την διεξαγωγή ελέγχων για την βελτίωσή τους.

ζ) Την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων με ενδογενείς δικλίδες ασφαλείας.

η) Την υποστήριξη σύνταξης του ετησίου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την διαρκή παρακολούθηση του βαθμού επίτευξής του, καθώς και του πλαισίου διοίκησης με στόχους.

θ) Την αξιολόγηση των υπηρεσιών σχετικά με την επίτευξη των στόχων και αποτελεσμάτων και την έγκαιρη λήψη διορθωτικών και συμπληρωματικών μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους.

Άρθρο 6
Εποπτευόμενοι και λοιποί ειδικοί Φορείς

1. Στους φορείς που εποπτεύει ή/και υποστηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις ειδικότερες κατά περίπτωση διατάξεις, περιλαμβάνονται:

α) Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές: αα) Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠΑΝ) αβ) Συνήγορος του Καταναλωτή (ΣτΚ) β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: βα) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) ββ) Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) βγ) Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας (ΠΕΛ), που τελεί υπό κατάργηση με την πρόβλεψη για σύσταση της ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το Μέρος Ε’ (άρθρα 58 έως 66) του ν. 4605/2019 (Α’ 52).

γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου: γα) Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) γβ) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) γγ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) γδ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) γε) Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) γστ) ICC Ελλάς Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΕΕΕΔΕΕ) γζ) ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης

δ) Ανώνυμες Εταιρείες: δα) Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ) δβ) Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ, πρώην ΕΤΕΑΝ) δγ) Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) δδ) Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)

δε) Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ) δστ) Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)

2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ασκεί διαχειριστική κατασταλτική εποπτεία του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), καθώς και τις λοιπές αρμοδιότητες που ορίζονται στο Μέρος Β’ του ίδιου νόμου, επί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) των Επιμελητηρίων, που υπάγονται στο ως άνω Μέρος, στα οποία περιλαμβάνονται:

α) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) β) Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Επαγγελματικά Επιμελητήρια: βα) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) ββ) Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) βγ) Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) βδ) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) βε) Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) βστ) Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) βζ) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) βη) Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) βθ) Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΕΠ) βι) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (ΕΒΕΡ) βια) Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης βιβ) Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας βιγ) Επιμελητήριο Αργολίδας βιδ) Επιμελητήριο Αρκαδίας βιε) Επιμελητήριο Άρτας βιστ) Επιμελητήριο Αχαΐας βιζ) Επιμελητήριο Βοιωτίας βιη) Επιμελητήριο Γρεβενών βιθ) Επιμελητήριο Δράμας βκ) Επιμελητήριο Δωδεκανήσου βκα) Επιμελητήριο Έβρου βκβ) Επιμελητήριο Εύβοιας βκγ) Επιμελητήριο Ευρυτανίας βκδ) Επιμελητήριο Ζακύνθου βκε) Επιμελητήριο Ηλείας βκστ) Επιμελητήριο Ηρακλείου βκζ) Επιμελητήριο Ημαθίας βκη) Επιμελητήριο Θεσπρωτίας βκθ) Επιμελητήριο Ιωαννίνων βλ) Επιμελητήριο Καβάλας βλα) Επιμελητήριο Καρδίτσας βλβ) Επιμελητήριο Καστοριάς βλγ) Επιμελητήριο Κέρκυρας βλδ) Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης βλε) Επιμελητήριο Κιλκίς βλστ) Επιμελητήριο Κοζάνης βλζ) Επιμελητήριο Κορινθίας βλη) Επιμελητήριο Κυκλάδων βλθ) Επιμελητήριο Λακωνίας βμ) Επιμελητήριο Λάρισας βμα) Επιμελητήριο Λασιθίου βμβ) Επιμελητήριο Λέσβου βμγ) Επιμελητήριο Λευκάδας βμδ) Επιμελητήριο Μαγνησίας βμε) Επιμελητήριο Μεσσηνίας βμστ) Επιμελητήριο Ξάνθης βμζ) Επιμελητήριο Πέλλας βμη) Επιμελητήριο Πιερίας βμθ) Επιμελητήριο Πρέβεζας βν) Επιμελητήριο Ρεθύμνης βνα) Επιμελητήριο Σάμου βνβ) Επιμελητήριο Σερρών βνγ) Επιμελητήριο Τρικάλων βνδ) Επιμελητήριο Φθιώτιδας βνε) Επιμελητήριο Φλωρίνης βνστ) Επιμελητήριο Φωκίδας βνζ) Επιμελητήριο Χαλκιδικής βνη) Επιμελητήριο Χανίων βνθ) Επιμελητήριο Χίου

3. Ο Υπουργός και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, ασκούν εποπτεία σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις που τους διέπουν κατά περίπτωση, στους οποίους περιλαμβάνονται:

α) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: αα) Ερευνητικά Κέντρα του ν. 4310/2014 (Α’ 258): (1) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), (2) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), (3) Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), (4) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». αβ) Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), τεχνολογικός φορέας του ν. 4310/2014. β) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου: βα) Ερευνητικά Κέντρα του ν. 4310/2014: (1) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), (2) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), (3) Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (ΕΙΠ), (4) Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της γνώσης «Αθηνά»,

(5) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),

(6) Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»,

(7) Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»,

(8) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Ερευνών.

ββ) Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, τεχνολογικός φορέας του ν. 4310/2014.

βγ) Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΙΔΕΚ) του ν. 4429/2016 (Α’ 199).

γ) Ανώνυμη Εταιρεία Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ ΑΕ), τεχνολογικός φορέας του ν. 4310/2014.

4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ως προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την εφαρμογή ειδικών περί αυτής διατάξεων.

Άρθρο 7
Θεσμοθετημένα Συλλογικά Όργανα
Στα θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα που λειτουργούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες του, περιλαμβάνονται:

1. Σε επίπεδο Υπουργείου και οριζόντιων υπηρεσιών: α) Αναπτυξιακό Συμβούλιο του Τμήματος Β’ του ν. 4399/2016 (Α’ 117). β) Κυβερνητική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της ΠΥΣ 20/2020 (Α’ 113). γ) Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής του ν. 4302/2014 (Α’ 225). δ) Υπηρεσιακό Συμβούλιο. ε) Πειθαρχικό Συμβούλιο. στ) Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ). ζ) Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ). 2. Στο πλαίσιο δράσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου: α) Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εξέταση επάρκειας επανορθωτικών μέτρων.

β) Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) για την εναρμόνιση των πολιτικών που ασκούνται από τα συναρμόδια υπουργεία και τη χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

γ) Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του ν. 2251/1994 (Α’ 191), όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 5338/17-1-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’40).

δ) Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 για την πιστοποίηση της πραγματικής λειτουργίας ενώσεων καταναλωτών.

ε) Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) του άρθρου 12 του ν. 2251/1994.

στ) Επιτροπή Ελληνικού Σήματος του άρθρου 185 του ν. 4072/2012 (Α’ 86).

ζ) Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (ΔΕΣ) του άρθρου 40 του ν. 4679/2020 (Α’ 71).

3. Στο πλαίσιο δράσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας:

α) Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας της ΠΥΣ 35/2020 (Α’ 158).

β) Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).

γ) Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 31 του ν. 3982/2011.

δ) Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του ν. 3982/2011 για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

ε) Συντονιστικό Συμβούλιο Εποπτείας της Αγοράς του άρθρου 26 του ν. 4072/2012 για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας.

στ) Ομάδα Διαχείρισης Έργου του άρθρου 16 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

ζ) Ομάδα Διαχείρισης Έργου του άρθρου 134 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) για την εποπτεία οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων.

4. Στο πλαίσιο δράσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας:

α) Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) του άρθρου 143 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), στο οποίο λειτουργούν:

αα) Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 143 του ν. 4635/2019.

αβ) Επιτροπή Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 143 του ν. 4635/2019.

β) Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια της παρ. 7 του άρθρου 143 του ν. 4635/2019.

γ) Σύνοδος Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 4310/2014.

5. Στο πλαίσιο δράσης της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ:

α) Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 11 του ν. 4864/2021 (Α’ 237).

β) Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΣΕΣΕ) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4608/2019, που συστάθηκε με την ΠΥΣ 19/28.5.2020 (Α’ 109).

γ) Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 16 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), στο οποίο προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ στις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4608/2019.

δ) Επιτροπή Αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016.

ε) Επιτροπή εξέτασης Ενστάσεων του άρθρου 15 του ν. 4399/2016.

στ) Επιτροπή δειγματοληπτικού ελέγχου επενδύσεων της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

ζ) Όργανα Ελέγχου επενδύσεων του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

η) Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26 του ν. 4399/2016.

θ) Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 για τις ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων.

ι) Επιτροπή του άρθρου 64 του ν. 4399/2016 για την αξιολόγηση ολοκληρωμένων επενδυτικών προγραμμάτων και μεμονωμένων επενδυτικών σχεδίων.

ια) Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Α’ 261).

ιβ) Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 3 του ν.δ. 2687/ 1953 (Α’ 317) για την έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού.

ιγ) Επιτροπή του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), για τον έλεγχο του εφαρμοζόμενου ποσοστού περιθωρίου κέρδους.

ιδ) Όργανο Ελέγχου του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967 για τον επιτόπιο έλεγχο εταιρειών που λαμβάνουν ενισχύσεις.

ιε) Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του άρθρου 3 του ν. 3389/2005 (Α’ 232).

ιστ) Επιτροπή του άρθρου 17 του ν. 3389/2005 για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης εκάστου έργου με εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, του δημοσίου φορέα και του ιδιωτικού φορέα, που συμβάλλονται σε ένα έργο ΣΔΙΤ.

6. Στο πλαίσιο δράσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ:

α) Τεχνική Γραμματεία του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-20 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 57693/25-5-2017 (Β’1819) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άρθρου 110 του ν. 4497/2017.

β) Τεχνική Γραμματεία του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-20 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 57693/25-5-2017 (Β’1819) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άρθρου 110 του ν. 4497/2017.

γ) Τεχνική Γραμματεία του Ειδικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 25276/21-3-2020 (Β’971) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο του άρθρου 130 του ν. 4635/2019.

Κεφάλαιο Β
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Υποκεφάλαιο Α

Άρθρο 8
Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

1. Το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, και συνεργάζεται για κάθε σχετικό θέμα με την Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου, καθώς και με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες. (άρθρο 40 του ν. 4622/2019)

2. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται:

α) Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Υπουργείου και η προβολή του έργου του.

β) Η κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου.

γ) Η παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, που αφορούν δραστηριότητες του Υπουργείου και η ενημέρωση του Υπουργού.

δ) Η παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών, σχετικά με το έργο του Υπουργείου και του Υπουργού.

ε) Η επιμέλεια οργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων, καθώς και ευαισθητοποίησης και διάχυσης των δημοσίων πολιτικών του Υπουργείου στην κοινωνία.

στ) Ο συντονισμός των υπηρεσιών για οποιαδήποτε δημοσίευση του Υπουργείου.

ζ) Η εποπτεία του περιεχομένου της ιστοσελίδας και η έγκριση κάθε επικαιροποίησής της, καθώς και η σύνδεση με την κεντρική και με άλλες κυβερνητικές ιστοσελίδες.

η) Η οργάνωση εκδηλώσεων του Υπουργείου, η παροχή αιγίδας και η διοικητική οργάνωση συνεντεύξεων της πολιτικής ηγεσίας.

θ) Η υποστήριξη για κάθε διαβούλευση του Υπουργείου με κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

ι) Η διαχείριση κάθε είδους διαφημιστικής προβολής ή καμπάνιας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες.

Άρθρο 9
Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

1. Το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και αποτελεί οριζόντια υπηρεσία, με σκοπό την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Υπουργείο και την υποστήριξη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου.

2. Ο Επικεφαλής του Γραφείου ορίζεται ως ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου (ΥΠΔ) κατά την έννοια του «Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119/1)» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

3. Ο ΥΠΔ λειτουργεί κατά τρόπο ανεξάρτητο και δεν λαμβάνει εντολές από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ΥΠΔ ενημερώνει και συμβουλεύει το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου και το προσωπικό, που διενεργεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και εποπτεύει όλες τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

4. Ο ΥΠΔ και το προσωπικό του Γραφείου του, που τον επικουρεί στο έργο του, δεσμεύονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους από την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας.

5. Στις αρμοδιότητες του ΥΠΔ περιλαμβάνονται:

α) Η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του Υπουργείου.

β) Η συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την εργασία, ήτοι στο σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

γ) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Υπουργείου με το σύνολο της νομοθεσίας, που αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως, κατά τη διάρκεια ελέγχων, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού που συμμετέχει σε πράξεις επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων.

δ) Η παροχή συμβουλών, όσον αφορά στην εκτίμηση αντίκτυπου σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η παρακολούθηση της εφαρμογής της.

ε) Η παρακολούθηση της τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και των πολιτικών του δημόσιου φορέα σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως της λογοδοσίας, και των σχετικών ελέγχων.

στ) Η εκπροσώπηση του υπεύθυνου επεξεργασίας έναντι των αρχών, εθνικών και ευρωπαϊκών.

ζ) Η επιτέλεση της λειτουργίας του σημείου επαφής για αιτήματα φυσικών προσώπων, που αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών και στην άσκηση των δικαιωμάτων τους.

η) Η επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως σημείο επαφής, και η συνεργασία με αυτήν σε θέματα που αφορούν την επεξεργασία, και ιδίως τη διενέργεια προηγούμενης διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΓΚΠΔ, και την αναζήτηση οδηγιών και καθοδήγησης.

θ) Η κατάρτιση και υποβολή στον Υπουργό ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Γραφείου.

Άρθρο 10
Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας (ΓΣΑ)

1. Το Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, και στελεχώνεται από τον Σύμβουλο Ακεραιότητας του Μέρους Β’ του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

2. Αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου, που διαπιστώνουν, υφίστανται τις συνέπειες ή επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις ακεραιότητας, καθώς και η παροχή υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλής σε αυτούς, αναφορικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας στο χώρο εργασίας τους.

3. Οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι οι εξής:

α) Η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής συνδρομής για ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, που αντιμετωπίζει ο υπάλληλος, κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση συμφερόντων.

β) Η παραλαβή αναφορών από τους υπαλλήλους του Υπουργείου, για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς και η άσκηση διαμεσολάβησης, προκειμένου να επιληφθούν τα όργανα του Υπουργείου ή εξωτερικοί φορείς, που είναι αρμόδιοι για τη διερεύνησή τους.

γ) Η παρακολούθηση της διαδικασίας της διερεύνησης της αναφοράς και η σχετική ενημέρωση του υπαλλήλου που την υπέβαλε.

δ) Η παροχή ενημέρωσης στο προσωπικό του Υπουργείου, για θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας.

ε) Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός δράσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους υπαλλήλους του Υπουργείου και τους υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για θέματα εκπαίδευσης, καθώς και με εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης.

στ) Η συμμετοχή στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, όπως κώδικες ηθικής και δεοντολογίας, κανονισμοί διαχείρισης φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων, πρωτόκολλα αντιμετώπισης περιστατικών απάτης και διαφθοράς.

ζ) Η ενημέρωση και συνεργασία με τον Υπουργό, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και προτύπων ακεραιότητας εντός του Υπουργείου.

η) Η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των μηχανισμών πρόληψης, αποτροπής και εντοπισμού προς τον Υπουργό, αναφορικά με περιστατικά παραβιάσεων ακεραιότητας.

θ) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η υποβολή στον Υπουργό και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας, που χρησιμοποιεί το Υπουργείο, το έργο που επιτελέστηκε, καθώς και για την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε.

Άρθρο 11
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ)

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και αποτελεί οριζόντια επιτελική υπηρεσία, επιπέδου διεύθυνσης, που επιτελεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό, τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, οι οποίοι δεν έχουν δική τους Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. H MEE, και οι οργανικές μονάδες που υπάγονται σε αυτήν, διενεργούν προγραμματισμένους ελέγχους, βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος ελεγκτικών αποστολών, και έκτακτους ελέγχους, κατόπιν σχετικής απόφασης έγκρισης ή εντολής του Υπουργού.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τους εξής επιχειρησιακούς στόχους:

α) Τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του Υπουργείου για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων.

β) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ηγεσία και στο σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου, για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου και ασφαλιστικών δικλίδων (internal controls).

γ) Τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων.

δ) Την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Υπουργείου, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

ε) Τον εντοπισμό και την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων και υπηρεσιών, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.

3. Οι αρμοδιότητες της ΜΕΕ κατανέμονται στις οργανικές της μονάδες ως έξης:

α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων:

αα) Η ανάπτυξη και διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

αβ) Η σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου.

αγ) Η σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων.

αδ) Η κατάρτιση εξαμηνιαίου, ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματος εσωτερικών ελέγχων, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου.

αε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο, για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων, που απειλούν την επίτευξη των στόχων του.

αστ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών.

αζ) Η διενέργεια προγραμματισμένων εσωτερικών ελέγχων στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων αυτού.

αη) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal controls) του Υπουργείου και η εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

αθ) Ο έλεγχος εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου.

αι) Η αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

αια) Η αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του Υπουργείου.

αιβ) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του Υπουργείου, για τον εντοπισμό φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον.

αιγ) Ο έλεγχος της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων.

αιδ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών και λοιπών αναφορών.

αιε) Ο έλεγχος της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, που απειλούν τις πολιτικές και τα προγράμματά του.

αιστ) Η επίβλεψη και η διασφάλιση της ορθής διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ελεγκτικό πρόγραμμα του Υπουργείου.

αιζ) Η σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η αποστολή τους στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου για την επίτευξη συμφωνίας επί των διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών.

αιη) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες.

αιθ) Η περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.

ακ) Η υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Υπουργό, σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών προτάσεων.

ακα) Η επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι, που εξακολουθούν να απειλούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.

β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών:

βα) Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των υποθέσεων παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι του Υπουργείου ή του εποπτευόμενου φορέα.

ββ) Η διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για τη διερεύνηση ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων, καθώς και η παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.

βγ) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική και ποινική δίωξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων, και για την συναφή επιβολή ή άρση των προβλεπόμενων ποινών.

βδ) Η συλλογή, η διερεύνηση, η επεξεργασία, η σύνθεση, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή εποπτευόμενου φορέα του σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα.

βε) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου δημοσίων υπόλογων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και ο καταλογισμός των ευθυνόμενων.

βστ) Η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.

βζ) Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων του τμήματος και η εισήγηση στον Υπουργό για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών-αναφορών, που κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες, καθώς και η επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

Άρθρο 12
Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

1. Η Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και αποτελεί οριζόντια επιτελική υπηρεσία, επιπέδου τμήματος, αρμόδια για την εφαρμογή του ν.δ. 17/1974 (Α’ 236) και για τον συντονισμό του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» της υπ’ αρ. 1299/10-4-2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’423), στις υπηρεσίες του Υπουργείου, και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

2. Αποστολή της Υπηρεσίας ΠΣΕΑ είναι η σχεδίαση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, από τον καιρό της ειρήνης, προς επιβίωση στον πόλεμο και τη συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα, καθώς και σε περιόδους κρίσης ή έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης, προς συνέχιση της λειτουργίας τους. Για την εκπλήρωση της αποστολής, η Υπηρεσία ΠΣΕΑ μεριμνά για την ομαλή μετάπτωση από τον καιρό ειρήνης σε κατάσταση κρίσης ή πολέμου και για τον συντονισμό όλων των ενεργειών και υπηρεσιών, για την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης και την Πολιτική Άμυνα, σύμφωνα με την επιχειρησιακή σχεδίαση προς εξασφάλιση της προστασίας προσωπικού, υλικού, μέσων και υποδομών.

3. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας ΠΣΕΑ περιλαμβάνονται:

α) Η κατάρτιση, τήρηση και αναθεώρηση των σχεδίων ΠΣΕΑ, από την περίοδο της ειρήνης και εφαρμογής αυτών σε καιρό πολέμου, κρίσης ή έκτακτης ανάγκης.

β) Η σύνταξη, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών επί της επιχειρησιακής σχεδίασης ΠΣΕΑ, και η διατύπωση εισηγήσεων για τη διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.

γ) Ο σχολιασμός, ο έλεγχος και η έγκριση των σχεδίων ΠΣΕΑ περιφερειακού επιπέδου, αρμοδιότητας Υπουργείου.

δ) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εκπόνηση και αναθεώρηση των οικείων σχεδίων ΠΣΕΑ και η συμμετοχή σε αντίστοιχες ομάδες λοιπών Υπουργείων.

ε) Ο σχολιασμός των σχεδίων ΠΣΕΑ λοιπών υπουργείων, στα οποία εμπλέκεται το Υπουργείο.

στ) Η κοινοποίηση των σχεδίων του Υπουργείου στους εμπλεκόμενους φορείς και η παροχή οδηγιών προς αυτούς, για την κατάρτιση σχεδίων/μνημονίων ενεργειών.

ζ) Ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, για τη συμμετοχή τους σε Εθνικές Ασκήσεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

η) Η παρακολούθηση της ετοιμότητας του Συστήματος Συναγερμού ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

θ) Η λήψη μέτρων εξασφάλισης των αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για την υποστήριξη των σχεδίων ΠΣΕΑ αρμοδιότητας Υπουργείου.

ι) Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών για την οικονομική υποστήριξη της επιχειρησιακής σχεδίασης ΠΣΕΑ του πολιτικού τομέα και η υποβολή σχετικής εισήγησης δια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)/ΓΕΕΘΑ.

ια) Η τήρηση στοιχείων για την υποστήριξη της επιχειρησιακής σχεδίασης ΠΣΕΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε προσωπικό, υλικά και μέσα τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.

ιβ) Η εφαρμογή του ν.δ. 107/1973 (Α’ 195) και η υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο Αναστολών Κατάταξης (ΣΑΚ) δια των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), για την ένταξη οργανισμών και επιχειρήσεων, που υποστηρίζουν την οικεία επιχειρησιακή σχεδίαση, κεντρικού και περιφερειακού επιπέδου, στην Α’ ή Β’ κατηγορία, καθώς και η μέριμνα για την χορήγηση Αναστολών Κατάταξης σε εφέδρους, που εργάζονται στους άνω οργανισμούς και επιχειρήσεις, για την απρόσκοπτη λειτουργία τους σε περίοδο πολέμου.

ιγ) Η υποβολή στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), δια του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ, κατά τον μήνα Φεβρουάριο, έκθεσης επί της προόδου σε θέματα ΠΣΕΑ, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, αρμοδιότητας του Υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων, συνοδευόμενη από εισηγήσεις σχετικές με την αναβάθμιση της ΠΣΕΑ.

ιδ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων αυτού φορέων σε θέματα ΠΣΕΑ.

ιε) Η εποπτεία εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αρ. Φ.120/01/510313/Σ.94/27-2-2018 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’683), και του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αρ. Φ.120/402565/Σ.3497/22-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’4071), τόσο στο Υπουργείο όσο και στους εποπτευόμενους φορείς του, και η διατύπωση εισηγήσεων για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών του.

ιστ) Η μέριμνα για την εξουσιοδότηση του προσωπικού που χειρίζεται θέματα Εθνικών Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και Υλικών (ΕΔΠΥ), καθώς και η εποπτεία εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας των ΕΔΠΥ, και των διαδικασιών ασφαλείας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, που τηρούνται και διακινούνται με φυσικό και ψηφιακό τρόπο.

ιζ) Ο χειρισμός θεμάτων των κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού Εθνικού και ΝΑΤΟ, έργων υποδομής Εθνικών και ΝΑΤΟ και ασφαλείας βιομηχανικών επιχειρήσεων.

ιη) Ο συντονισμός επί των θεμάτων της «Ανώτερης Επιτροπής ΠΣΕΑ του ΝΑΤΟ», και των επιτροπών αυτής, στον τομέα δράσης του Υπουργείου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ.

ιθ) Η συγκρότηση Μικτών Επιτελικών Επιτροπών ή Ομάδας Εργασίας, από υπαλλήλους συναρμοδίων Υπουργείων, μετά από υπόδειξή τους, με σκοπό τη μελέτη, εισήγηση και σχεδίαση των επιμέρους θεμάτων ΠΣΕΑ, για τα οποία είναι αναγκαία η επίλυση με τη συνδρομή τους.

κ) Η συμμετοχή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ΠΣΕΑ ή του νόμιμου αναπληρωτή του στις Μικτές Επιτελικές Επιτροπές του ΓΕΕΘΑ, για την επιθεώρηση των δομών ΠΣΕΑ περιφερειακού επιπέδου.

κα) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας, των Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.δ. 17/1974, που έχουν έδρα στον Νομό Αττικής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

κβ) Η μέριμνα εκπροσώπησης του Υπουργείου στις αρμόδιες επιτροπές του τομέα ΠΣΕΑ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

κγ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε συσκέψεις επιπέδου Υπουργείων και ΓΕΕΘΑ.

4. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΠΣΕΑ είναι ο υπεύθυνος «Συντονιστής» κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 17/1974.

5. Στην Υπηρεσία ΠΣΕΑ δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του και το προσωπικό των υπολοίπων οργανικών μονάδων του Υπουργείου σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες επιτέλεσης της αποστολής της και της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 13
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)
1. Η ΔΙΜΕΑ, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), αποτελεί αυτοτελή Μονάδα που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, έχει την έδρα της στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τις οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

2. Η ΔΙΜΕΑ αποτελεί την Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης για το πεδίο εποπτείας «Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών» της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 127 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4712/2020.

3. Της ΔΙΜΕΑ προΐσταται Διοικητής, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των υπηρεσιών αυτής και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία και την επιχειρησιακή της επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4712/2020.

4. Αποστολή της ΔΙΜΕΑ είναι: α) Η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της εμπορίας απομιμητικών προϊόντων, της παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής/πνευματικής ιδιοκτησίας, η εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (Α’ 202), με εξαίρεση της παρ. 9 αυτού και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,

β) Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

5. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙΜΕΑ αφορούν: α) Στη διενέργεια ελέγχων για την αντιμετώπιση του

παράνομου εμπορίου κατά την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων στην αγορά και την παροχή υπηρεσιών,

β) Στον έλεγχο για την τήρηση του ν. 4177/2013 (Α’ 173) και του ν. 4849/2021 (Α’ 207), κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες, την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών, καθώς και της παροχής υπηρεσιών, τη διαπίστωση παραβάσεων, τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα όργανά της,

γ) Στην εκπόνηση, από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών,

δ) Στον έλεγχο όλων των νόμιμων παραστατικών, που αφορούν στη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή στην αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2013 και στην τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 65 και την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α’ 240),

ε) Στη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και στον συντονισμό αυτών, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με τα Κεφάλαια ΣΤ’ και Ζ’ του ν. 4849/2021, της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και των Διευθύνσεων Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, όποτε αυτό απαιτείται,

στ) Στην τήρηση του ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, τα δεδομένα του οποίου θεωρούνται απόρρητα για λόγους δημόσιου συμφέροντος, στη διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που συλλέγονται και

διαχέονται από και προς όλες τις εμπλεκόμενες, με τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες της περ. ε’, και ιδίως την υποχρέωση διαβίβασης πληροφοριών ή καταγγελιών σε αυτές, εκτός των καταγγελιών για προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης,

ζ) Στην εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της,

η) Στην εποπτεία, εφαρμογή και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186)», καθώς και στη διερεύνηση συναφών παραβάσεων, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως και στην επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον ν. 4753/2020 (Α’ 227),

θ) Στη διενέργεια τακτικών, έκτακτων ελέγχων και ελέγχων κατόπιν καταγγελίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων που αφορούν στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

6. Η ΔΙΜΕΑ διαρθρώνεται ως εξής: α) Γραφείο Διοικητή, το οποίο επικουρεί αυτόν στην

άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες.

β) Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης.

γ) Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου.

δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Υποκεφάλαιο Β
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 14
Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός και η διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της ΔΙΜΕΑ.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Συντονισμού: αα) Ο συντονισμός του έργου των διευθύνσεων της ΔΙΜΕΑ και των επιχειρήσεων ελέγχου αυτής, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

αβ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

αγ) Η τήρηση μητρώου ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ελεγκτές που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΔΙΜΕΑ, καθώς και οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων διοικήσεων, που συμμετέχουν σε ελέγχους της ΔΙΜΕΑ.

αδ) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας, η εισήγηση αλλαγών και τροποποιήσεων αυτής, καθώς και η εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.

αε) Η εισήγηση προτάσεων για τον έλεγχο της αγοράς, η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, και ιδίως του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, και η εκπαίδευση των ελεγκτών.

αστ) Η σύνταξη ενημερωτικών και πληροφοριακών εγγράφων.

αζ) Η σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

αη) Η κατάρτιση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης των ελεγκτών όλων των υπηρεσιών και φορέων, που εμπλέκονται στον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων.

β) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης: βα) Η παροχή διοικητικής υποστήριξης στη ΔΙΜΕΑ. ββ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη ΔΙΜΕΑ

η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει: (1) Την ανταλλαγή πάσης φύσεως αλληλογραφίας διαμέσου της γραμματείας με τις κατά περίπτωση ελεγκτικές αρχές ή άλλες υπηρεσίες και φορείς.

(2) Την τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία κατά περίπτωση, καθώς και την επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

(3) Την τήρηση του αρχείου, και ειδικού φακέλου για κάθε υπόθεση/περίπτωση, καθώς και τη χρέωση ανά Διεύθυνση των εισερχομένων αιτημάτων.

(4) Τον συντονισμό της κίνησης των κλιμακίων (ελεγκτές, οδηγοί, οχήματα).

βγ) Η διοργάνωση συσκέψεων ή άλλων εκδηλώσεων σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

βδ) Ο συντονισμός των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω εκπόνησης σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.

βε) Η επεξεργασία των εισερχόμενων καταγγελιών και η ανάθεση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

βστ) Η έκδοση εντολών ελέγχου. βζ) Η απάντηση σε αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου και η επιμέλεια δικαστικών θεμάτων αρμοδιότητας της ΔΙΜΕΑ.

Άρθρο 15
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α) Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, με τη συνεργασία των ελεγκτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κατά τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών για την πάταξη του παράνομου εμπορίου, και ιδίως των υπηρεσιών της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 13 και των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο, σύμφωνα με τα Κεφάλαια ΣΤ’ και Ζ’ του ν. 4849/2021, σε εφαρμογή του ετήσιου προγραμματισμού δράσης της ΔΙΜΕΑ.

β) Η ενημέρωση των λοιπών Διευθύνσεων της ΔΙΜΕΑ με στοιχεία που σχετίζονται αφενός με τον προγραμματισμό των ελέγχων και αφετέρου με διενεργηθέντες ελέγχους, όπως: βα) τον αριθμό και τη σύνθεση των κλιμακίων, ββ) τον αριθμό και το είδος των παραβάσεων, βγ) τον αριθμό και το ύψος των προστίμων.

γ) Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

δ) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και διακίνηση καταναλωτικών αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή.

ε) Η σύνταξη της έκθεσης των απόψεων της Διοίκησης, καθώς και η σύνταξη κάθε σχετικού εγγράφου προς τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) για τη βεβαίωση των προστίμων.

στ) Η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών ιδίως επί των κυρώσεων και των ενστάσεων, καθώς και εκθέσεων αντιρρήσεων επί επιβαλλομένων παραβάσεων από τους ελεγκτές της ΔΙΜΕΑ.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης: αα) Ο συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παράνομου εμπορίου, τον έλεγχο της αγοράς και τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, και ιδίως των υπηρεσιών της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 13.

αβ) Η οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, επιχειρησιακών σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τη συγκρότηση των μικτών κλιμακίων, καθώς και η σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων τακτικά και εκτάκτως.

αγ) Ο έλεγχος με τη μορφή δειγματοληψίας, η δέσμευση ή κατάσχεση και η καταστροφή αγαθών (προϊόντων) και υπηρεσιών, που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και τη δημόσια υγεία εν γένει.

αδ) Ο έλεγχος προϊόντων υδροφθοράνθρακα υπό τη μορφή δειγματοληψίας, η δέσμευση ή κατάσχεση και η καταστροφή των συγκεκριμένων προϊόντων, ο έλεγχος εμφιάλωσης και ο έλεγχος ποσοστώσεων εισαγωγών προϊόντων υδροφθοράνθρακα και λοιπών πεδίων επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας αυτών των προϊόντων. O έλεγχος δύναται να πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις περιπτώσεις ελέγχου της ορθής εφαρμογής του «Κανονισμού 2014/517 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

842/2006 (L150)» και των συμπληρωματικών εθνικών μέτρων περί της εφαρμογής του.

αε) Η πραγματοποίηση συσκέψεων με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με στόχο τον συντονισμό των δράσεων.

αστ) Η αναζήτηση και λήψη κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου, που αφορά στην άσκηση του έργου του, κατόπιν σχετικής εντολής του Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού απορρήτου.

αζ) Η εκτέλεση των σχεδίων δράσεως, με την συγκρότηση μικτών κλιμακίων για τη διενέργεια ελέγχων, σε συνεργασία με άλλες ελεγκτικές αρχές σε όλη την Επικράτεια.

αη) Η αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων στην εσωτερική αγορά, στο πλαίσιο επιχειρησιακών σχεδίων εντατικοποίησης των ελέγχων.

αθ) Η πραγματοποίηση ελέγχων επί των καταγγελιών και άλλων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της ΔΙΜΕΑ.

αι) Οι επιτόπιες κατασχέσεις προϊόντων που διατίθενται στην αγορά παρανόμως.

αια) Κάθε άλλη ελεγκτική αρμοδιότητα που συνάδει με την αποστολή της ΔΙΜΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς κατά τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας.

β) Τμήμα Ελέγχου Αγοράς: βα) Η οργάνωση, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός

και η εκτέλεση των ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς σε καθημερινή βάση.

ββ) Η συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την επικράτεια και με άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες και αρμόδιες αρχές, ύστερα από εντολή του Διοικητή της ΔΙΜΕΑ.

βγ) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες.

βδ) Ο έλεγχος χρήσης του ελληνικού σήματος, όπως προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α’ 86).

βε) Ο έλεγχος, με τη μορφή δειγματοληψίας, η δέσμευση ή κατάσχεση και η καταστροφή αγαθών (προϊόντων), που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και τη δημόσια υγεία εν γένει.

βστ) Η συνδρομή στην αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω εφαρμογής σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.

βζ) Η διερεύνηση καταγγελιών και πληροφοριών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΔΙΜΕΑ.

βη) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες εμπορίας και διακίνησης προϊόντων.

βθ) Η επιμέλεια επί δικαστικών θεμάτων αρμοδιότητας της ΔΙΜΕΑ.

γ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων: γα) Η διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιόλαδου με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιόλαδου.

γβ) Η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων για την προστασία του ελληνικού ελαιόλαδου.

γγ) Η ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που διενεργεί το τμήμα για το ελληνικό ελαιόλαδο, καθώς και την εκπροσώπησή του σε διεθνείς οργανισμούς, σαν εμπειρογνώμονες.

γδ) Η διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιόλαδου, κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και η γνωμοδότηση για την κατάταξη του ελαιόλαδου, σύμφωνα με τον «Κανονισμό (ΕΟΚ) 1991/2568 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των πυρηνέλαιων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού (L248)».

γε) Ο εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων ελαιόλαδου κρατικών προμηθειών, εφόσον προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των σχετικών συμβάσεων.

γστ) Η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιόλαδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30/002/000/8788/27-01-2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (Β’181) και την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3377/2005 (Α’ 202).

γζ) Η συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών, για θέματα που αφορούν στις φυσικές και χημικές σταθερές, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στις μεθόδους ελέγχου ελαιόλαδου.

γη) Η συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη γνωμοδότηση επί των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης ελαιόλαδου.

γθ) Η συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών, για θέματα που αφορούν στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου.

γι) Η διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιόλαδου.

για) Η συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών, που πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης και των εργαστηρίων.

γιβ) Η διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιόλαδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.

γιγ) Η παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική παραγωγή ελαίων και σπορέλαιων.

γιδ) Η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιόλαδου.

γιε) Η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες.

γιστ) Η οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιόλαδου.

Άρθρο 16
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α) Η συλλογή, διαχείριση, διάχυση και ανατροφοδότηση της πληροφορίας για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) Η συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς που εδρεύουν εκτός της ελληνικής Επικράτειας, για την αντιμετώπιση του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου:

αα) Η συλλογή στοιχείων και η συγκέντρωση δεδομένων από τις διευθύνσεις της Μονάδας, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον προγραμματισμό των ελέγχων, την ανάλυση κινδύνου, τις στατιστικές μελέτες και τα δελτία τύπου. Στο ως άνω σύστημα καταχωρούνται επιπλέον στοιχεία σχετικά με:

(1) τη διενέργεια ελέγχων και τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου,

(2) τον αριθμό και το είδος των καταγεγραμμένων παραβάσεων,

(3) τον αριθμό και το ύψος των βεβαιωμένων προστίμων,

(4) τον αριθμό και τη θεματολογία των κατατιθέμενων ενώπιον της ΔΙΜΕΑ προσφυγών/ενστάσεων.

αβ) Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο από τις συναρμόδιες και συνεργαζόμενες υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τους φορείς της αγοράς.

αγ) Η επικοινωνία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας.

αδ) Η επικοινωνία με Πρεσβείες, υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού, για θέματα αντιμετώπισης παράνομου εμπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

αε) Η συνεργασία με ελεγκτικές υπηρεσίες και φορείς της αλλοδαπής για την αντιμετώπιση και την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την πάταξη του παράνομου εμπορίου.

αστ) Η εκπροσώπηση σε όργανα και υπηρεσίες της ΕΕ, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας για θέματα ελέγχου αγοράς και αντιμετώπισης παράνομου εμπορίου.

αζ) Ο έλεγχος πληροφοριών και καταγγελιών, που αφορούν σε παράνομη εμπορία ή διακίνηση αγαθών μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστήματα (eshops), η συλλογή αποδείξεων ή στοιχείων με τη βοήθεια και άλλων κρατικών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών ή νομικών ή φυσικών προσώπων με έννομο συμφέρον, ή η άρση του τηλεφωνικού απόρρητου, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας προς τις αρμόδιες εταιρείες τηλεφωνίας, ή η αποδοχή εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης από τους προαναφερθέντες φορείς που πιστοποιούν την παράνομη εμπορία ή διακίνηση των αγαθών, και η αποστολή της σχετικής εντολής προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία υποχρεούται να διαγράφει, οριστικά και αμετάκλητα, καταργώντας την όποια μελλοντική χρήση της διαγραφείσας διεύθυνσης (URL), κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διατάξεις του εθνικού δικαίου, τους ιστοτόπους, που υποδεικνύει η ΔΙΜΕΑ, καθώς και η ενημέρωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

αη) Η διαχείριση της πληροφοριακής εφαρμογής e-Καταναλωτής για την εξέλιξη των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών:

(1) σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, βιομηχανικά προϊόντα, καύσιμα και υπηρεσίες που καταλήγουν στους καταναλωτές,

(2) για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύματα σε ιχθυόσκαλες,

(3) την επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη τιμών και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων,

(4) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών.

αθ) Η απάντηση σε αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου.

αι) Ο έλεγχος διαδικτυακών ιστοτόπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων ως προς την πληρότητα των υποχρεωτικά παρεχόμενων γενικών πληροφοριών του άρθρου 3 του π.δ. 131/2003 (Α’ 116) και η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 13α του ν. 2251/1994. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση μη αναγραφής των υποχρεωτικά παρεχόμενων γενικών πληροφοριών του άρθρου 4 του π.δ. 131/2003 στους διαδικτυακούς ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, η ΔΙΜΕΑ ενημερώνει την επιχείρηση σχετικά, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατόν, με χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης τις πέντε εργάσιμες ημέρες. Με την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης ή σε περιπτώσεις όπου η επικοινωνία με την επιχείρηση δεν καθίσταται δυνατή, αποστέλλεται εντολή προς την ΕΕΤΤ, η οποία υποχρεούται να διαγράφει, οριστικά και αμετάκλητα, καταργώντας την όποια μελλοντική χρήση της διαγραφείσας διεύθυνσης ιστοσελίδας (URL), κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής εθνικής διάταξης, τους ιστότοπους που υποδεικνύει η ΔΙΜΕΑ.

αια) Η τήρηση και η διαχείριση του μητρώου των οργανώσεων, ενώσεων και φορέων που δύνανται να προβαίνουν στις δικαστικές διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4753/2020.

β) Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων:

βα) Η παραγωγή πρότυπων, συνοπτικών εκθέσεων σε τακτική βάση για βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τη λήψη αποφάσεων (Management Information System Decision Support System), και ειδικότερα η κατάρτιση περιοδικών αναφορών, η καταχώριση και στατιστική ανάλυση, η διεξαγωγή ερευνών για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, η εκπόνηση μελετών ανάλυσης κινδύνου ανά κλάδο, η ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τις μεθόδους και τους τρόπους ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου.

ββ) Η παροχή στην υπερκείμενη ιεραρχικά Διεύθυνση ειδικών πληροφοριών για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Executive Support Systems).

βγ) Η σύνταξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για τη ΔΙΜΕΑ, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.

Άρθρο 17
Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής (ΥΠΑΝΕΦ)

1. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, και έχει ως αντικείμενο τον επιτελικό συντονισμό εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την εφοδιαστική αλυσίδα, και ιδίως του ν. 4302/2014 (Α’ 225).

2. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται:

α) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, οργάνων και ενεργειών για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση του δικτύου εφοδιασμού της χώρας, καθώς και την υποστήριξη παροχής συναφών υπηρεσιών και πληροφόρησης.

β) Η μελέτη για την εισήγηση μέτρων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της εφοδιαστικής αλυσίδας, και ιδίως του ν. 4302/2014, μετά από γνώμη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.

γ) Η εισήγηση πολιτικών και μέτρων για την ενσωμάτωση λειτουργιών εφοδιαστικής στην εσωτερική λειτουργία δημόσιων φορέων, ιδίως σε ό,τι αφορά στις προμήθειες και στη διαχείριση αποθεμάτων, ώστε να καταστούν αποδοτικές αλυσίδες αξίας.

δ) Η εποπτεία και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων, που αφορούν στην ανάπτυξη του δικτύου εφοδιασμού της χώρας, σε εθνικό επίπεδο.

ε) Η υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του άρθρου 7 του ν. 4302/2014 και της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της ΠΥΣ 20/2020, και η εισήγηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων του τομέα της εφοδιαστικής, καθώς και η σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας Συντονισμού.

Άρθρο 18
Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων και Στατιστικής Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΙΕ-ΣΔΙΤ)

1. Το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων και Στατιστικής Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ έχει ως αντικείμενο την παροχή συγκεντρωτικής τεκμηριωμένης πληροφόρησης στον Υπουργό για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

2. Στις αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται: α) Η αναλυτική υποστήριξη στην ενημέρωση του Υπουργού.

β) Η παρακολούθηση της πορείας του συνόλου των επενδυτικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (ΓΓΙΕ-ΣΔΙΤ).

γ) Ο εντοπισμός καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών στην υλοποίηση των επενδύσεων και η εισήγηση για λήψη μέτρων επίλυσης τους.

δ) Η εξαγωγή και οργάνωση συγκεντρωτικών και επιμέρους στατιστικών δεδομένων προς εντοπισμό δυνατών και αδύναμων σημείων.

ε) Η σύνταξη στατιστικών μελετών για τα θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΙΕ-ΣΔΙΤ.

στ) Η περιοδική ενημέρωση σχετικά με κάθε θέμα που αφορά αριθμό υπαγωγών, παροχής ενισχύσεων, καθυστερήσεις και εν γένει διαδικαστικά και ουσιαστικά εμπόδια, που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή των νόμων.

ζ) Η ηλεκτρονική, στατιστική παρακολούθηση των επενδυτικών προτάσεων και των επενδύσεων, που υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και έξυπνων προγραμμάτων.

η) Η υποβολή λειτουργικών προδιαγραφών για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των διαδικασιών που πραγματοποιούνται στη ΓΓΙΕ-ΣΔΙΤ.

θ) Η ανάλυση και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων των αναπτυξιακών νόμων και η παρουσίαση και έκδοσή τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ν. 4305/2014 (Α’ 237) περί Ανοικτών δεδομένων.

ι) Η μέριμνα για την έκδοση οδηγιών επιχειρησιακής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η ανάρτηση στο διαδίκτυο των ανακοινώσεων, προσκλήσεων και εν γένει ενημερωτικών σημειωμάτων της ΓΓΙΕ-ΣΔΙΤ, καθώς και η διαχείριση του περιεχομένου της οικείας ιστοσελίδας και η βελτίωση και αναβάθμιση αυτής.

ια) Ο σχεδιασμός διαδικασιών λειτουργίας και συστημάτων οργάνωσης της ΓΓΙΕ-ΣΔΙΤ, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους και τα στελέχη των τμημάτων, η διατύπωση προτάσεων θεσμοθέτησής τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

ιβ) Η ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος ποιότητας της ΓΓΙΕ-ΣΔΙΤ, καθώς και η πιστοποίησή του, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.

ιγ) Η παροχή στοιχείων προς τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τον Στατιστικό Επικεφαλής του Υπουργείου.

Άρθρο 19
Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών

1. Το Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, και έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και την υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στα αρμόδια όργανα των Διεθνών Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών και των Πολυμερών Αναπτυξιακών Τραπεζών, όπου εκπροσωπείται η Ελλάδα.

2. Στις αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται: α) Η παρακολούθηση των εργασιών, διαμόρφωση εισηγήσεων και συμμετοχή στις συνεδριάσεις επιτροπών και ομάδων εργασίας Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών, όπου συμμετέχει ως μέλος η Ελλάδα, όπως: η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD), ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA), o Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC), o Πολυμερής Οργανισμός Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA) και το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών Επενδύσεων (ICSID), η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB/ΤΑΣΕ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB/ΤΕΑΕΠ). Ακόμη, o Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) και το Ταμείο Κεφαλαιουχικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNCDF).

β) Η διαμόρφωση εισηγήσεων για την οικονομική συμμετοχή της Ελλάδος στις αναπληρώσεις των πόρων και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών. Η επεξεργασία για τη νομοθετική κύρωση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων, που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω διεθνών θεσμών και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα.

γ) Η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των χρηματοδοτήσεων, η σύνταξη εισηγήσεων έγκρισης των συνεισφορών και η κατάρτιση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την καταβολή των συνεισφορών και των συμμετοχών της Ελλάδος στους ως άνω Διεθνείς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες, καθώς και η μέριμνα για την κατάρτιση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την καταβολή των συνεισφορών στα έργα Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ.

δ) Η μέριμνα για τον ορισμό Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών για την Ελλάδα στους ανωτέρω Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες.

ε) Η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στους ανωτέρω Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες, καθώς και για θέματα των ανωτέρω Οργανισμών και Τραπεζών στις επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

στ) Η εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής συμμετοχής της Ελλάδος σε Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Διεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες, όπου δεν συμμετέχει ακόμα, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων.

ζ) Η τακτική επικοινωνία με υφιστάμενες αντιπροσωπείες των ανωτέρω Οργανισμών και Τραπεζών στην Ελλάδα και παρακολούθηση των εργασιών αυτών, όπως και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και συναρμόδιους Φορείς, αναφορικά με πρωτοβουλίες για τη λειτουργία νέων γραφείων ή αντιπροσωπειών των ανωτέρω Οργανισμών και Τραπεζών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

η) Η μέριμνα για την καταβολή συνεισφορών, που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις, εθελοντικών

συνεισφορών και κάθε άλλης μορφής χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στους ως άνω Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες.

Κεφάλαιο Γ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 20
Υπηρεσία Συντονισμού

1. Η Υπηρεσία Συντονισμού υπάγεται στον Υπηρεσιακό Γραμματέα και αποτελεί οριζόντια επιτελική υπηρεσία, επιπέδου διεύθυνσης.

2. Αποστολή της Υπηρεσίας Συντονισμού είναι ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων για:

α) Τη σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων, όπως αυτοί τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα,

β) Την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης, κατά τη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική διαδικασία, στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου,

γ) Την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εν γένει καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων με τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής,

δ) Την έγκαιρη ενημέρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης για κάθε ζήτημα που μπορεί να καθυστερήσει την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών,

ε) Τον σχεδιασμό και την προώθηση καινοτομιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών.

3. Η Υπηρεσία Συντονισμού αποτελείται από τα παρακάτω Γραφεία, επιπέδου τμήματος, με τις εξής αρμοδιότητες:

α) Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών: αα) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη σύνταξη του ετήσιου Σχεδίου Δράσης και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, καθώς και για το πλαίσιο διοίκησης μέσω στόχων και μέτρησης επιδόσεων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

αβ) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου, κατά τη συμμετοχή τους στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα ή υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και της λειτουργίας του Αναπτυξιακού Συμβουλίου του Τμήματος Β’ του ν. 4399/2016 (Α’ 117).

αγ) Ο ορισμός υπηρεσιακών παραγόντων για τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή του αυτού Υπουργείου, καθώς και η παρακολούθηση της δραστηριότητας των εκπροσώπων του Υπουργείου σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, συλλογικά όργανα, συνέδρια, φόρουμ, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

αδ) Ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου για την έγκαιρη σύνταξη κειμένων με τις προτεραιότητες του φορέα, στο πλαίσιο της κατάρτισης της επεξηγηματικής έκθεσης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, η επικοινωνία αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η κοινοποίηση στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

αε) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, που απαιτούν διυπηρεσιακό συντονισμό ή κρίνονται βαρύνουσας σημασίας, της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4622/2019.

αστ) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για την κωδικοποίηση και την προσαρμογή του Οργανισμού του Υπουργείου σε νέες απαιτήσεις, καθώς και η εισήγηση για την κατάρτιση και έκδοσή του.

αζ) Ο συντονισμός της συλλογής στατιστικών στοιχείων συνολικά για το Υπουργείο και η διαβίβασή τους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

β) Γραφείο Νομικών Θεμάτων: βα) Ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου για την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και την κανονιστική διαδικασία, καθώς και την αξιολόγηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (ΓΓΝΚΘ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης, και τη Βουλή.

ββ) Ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη διενέργεια διαβουλεύσεων επί σχεδίων νόμων ή κανονιστικών διαταγμάτων, καθώς και την οργάνωση και υποστήριξη Ομάδων Διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

βγ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης του ενωσιακού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη ΓΓΝΚΘ.

βδ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των ενεργειών των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου επί της προκαταρκτικής και της επίσημης διαδικασίας διερεύνησης παράβασης του ενωσιακού δικαίου, καθώς και των προδικαστικών ερωτημάτων ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Προεδρία της Κυβέρνησης.

βε) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

γ) Γραφείο Κοινοβουλευτικών Θεμάτων: γα) Ο συντονισμός των υπηρεσιών για την έγκαιρη

και ουσιαστική ανταπόκριση του Υπουργείου στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

γβ) Η ανάπτυξη ευρύτερα της σχέσης των υπηρεσιών του Υπουργείου με τη Βουλή.

4. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών φέρει, εκ της θέσεώς του, την ιδιότητα του Στατιστικού Επικεφαλής του Υπουργείου.

Άρθρο 21
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η ενιαία δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οικονομικών θεμάτων και λειτουργιών του Υπουργείου, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται ή περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του. Ειδικότερα:

α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του σχεδιασμού και συντονισμού, της διαχείρισης και εποπτείας όλων των θεμάτων, που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.

β) Η σύνταξη οικονομικών εκθέσεων, για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε εφαρμογή του ν. 4270/2014 (A’143) και των λοιπών διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού.

γ) Η ευθύνη για τη δημοσιονομική διαχείριση όλων των φορέων, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και του συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αρμοδιότητάς του.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελεί οριζόντια υποστηρικτική υπηρεσία και διαρθρώνεται ως εξής:

α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

γ) Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων.

Άρθρο 22
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση του τακτικού Προϋπολογισμού και του ΠΔΕ του Υπουργείου, ο συντονισμός της προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), η κατάρτιση των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών, και ο συντονισμός κατάρτισης των εισηγήσεων δημοσιονομικών επιπτώσεων.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ): αα) Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, η επεξεργασία, η κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων, η μεταφορά και η ανακατανομή αυτών μετά από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών.

αβ) Η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση εισηγήσεων δημοσιονομικών επιπτώσεων επί νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων.

αγ) Ο προσδιορισμός και η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών.

αδ) Η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών.

αε) Η πρόταση για αναθεώρηση του προϋπολογισμού. αστ) Η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

αζ) Ο καθορισμός των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών.

αη) Ο καθορισμός του μηνιαίου ορίου απαιτούμενων πιστώσεων για την πληρωμή των δαπανών του επόμενου μηνός, η κατάρτιση σχετικών πινάκων και η ηλεκτρονική υποβολή αυτών στην ειδική πύλη (portal) του ΓΛΚ.

αθ) Ο συντονισμός της προετοιμασίας του ΜΠΔΣ και των επικαιροποιήσεων αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΛΚ.

αι) Η μέριμνα για την έγκριση του ΜΠΔΣ και την υποβολή αυτού, καθώς και επικαιροποιήσεις αυτού στο ΓΛΚ.

αια) Η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο ΜΠΔΣ.

αιβ) Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους φορείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εντός των ορίων του ΜΠΔΣ.

αιγ) Η μεταφορά πιστώσεων για την πραγματοποίηση μετατάξεων και αποσπάσεων από και προς το Υπουργείο και από εποπτευόμενους φορείς αυτού.

αιδ) Η έκδοση αποφάσεων για προεγκρίσεις πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4270/2014.

αιε) Η ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων (ΜΔ) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ/SAP) με τις μεταβολές των πιστώσεων των ειδικών φορέων του Υπουργείου.

αιστ) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

β) Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:

βα) Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, η επεξεργασία τους και η κατάρτιση του ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου και οι τροποποιήσεις αυτού, το οποίο αποστέλλεται για έγκριση στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

ββ) Η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση εισηγήσεων δημοσιονομικών επιπτώσεων επί νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων.

βγ) Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και πληρωμών.

βδ) Η κατάρτιση του ΜΠΔΣ, προϋπολογισμού των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας.

βε) Η πρόταση για αναθεώρηση του προγράμματος χρηματοδότησης.

βστ) Η ανακατανομή πιστώσεων ΠΔΕ, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, για την λογιστική τακτοποίηση.

βζ) Η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο e-ΠΔΕ για έργα όπου φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο.

γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών: γα) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων καθώς και των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου, με άμεση πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου μέρους του ΠΔΕ.

γβ) Η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση εισηγήσεων δημοσιονομικών επιπτώσεων επί νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων.

γγ) Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους ειδικούς φορείς του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές.

γδ) Η σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

γε) Ο συντονισμός της διαδικασίας άντλησης/συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου της ορθότητας των πάσης φύσεως πρωτογενών δημοσιονομικών στοιχείων που υποβάλλονται από τους ειδικούς και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.

γστ) Η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

γζ) Η κατάρτιση και η υποβολή εκθέσεων και προτάσεων βελτίωσης που αφορούν στις οικονομικές καταστάσεις, αναφορές εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων.

Άρθρο 23
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εκτέλεση του τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, η εκκαθάριση των δαπανών, των αποδοχών του προσωπικού και η πληρωμή των δαπανών πρόσθετων αμοιβών και εκκαθάρισης των δαπανών υπηρεσιακών μετακινήσεων όλων των ειδικών φορέων του Υπουργείου.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού: αα) Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

αβ) Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για τις δαπάνες του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

αγ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αρμοδιότητας του τμήματος και η υποβολή στο ΓΛΚ.

αδ) Η έκδοση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

αε) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

αστ) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα, για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

αζ) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος.

αη) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) περί ανάληψης υποχρεώσεων.

αθ) Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

αι) Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού ή τους έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ποσά καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου.

αια) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και η κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

αιβ) Η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ήτοι ο έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση και τακτοποίηση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ).

αιγ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

αιδ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών αρμοδιότητας του τμήματος. αιε) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.

β) Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:

βα) Η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, σε συνέχεια αιτημάτων φορέων και μετά από έλεγχο των ορίων πιστώσεων βάσει των εγκεκριμένων συλλογικών αποφάσεων.

ββ) Η κατάρτιση αποφάσεων κατανομής και μεταφοράς πιστώσεων και η καταχώριση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα των Δημοσίων Επενδύσεων (e-pde), καθώς και οι εσωτερικές μεταφορές πιστώσεων.

βγ) Η κατάρτιση αποφάσεων ορισμού υπολόγων διαχειριστών έργων του ΠΔΕ σε συνέχεια αιτημάτων φορέων του Υπουργείου.

βδ) Ο έλεγχος και η εκκαθάριση δαπανών του ΠΔΕ του φορέα, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών και του διαθέσιμου υπολοίπου ανά ενάριθμο και υπεύθυνο λογαριασμού, η έκδοση εντολών πληρωμής και η διαβίβαση αυτών στον αντίστοιχο υπεύθυνο λογαριασμού προς εκτέλεση.

βε) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αυτών αποφάσεων, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

βστ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης απλήρωτων υποχρεώσεων και αδιάθετων πιστώσεων, καθώς

επίσης και για την διαχείριση κάθε είδους δαπάνης του ΠΔΕ.

βζ) Η έκδοση των συμψηφιστικών ενταλμάτων, μέσω του ΟΠΣ-ΔΠ του ΓΛΚ, για την εμφάνιση στην δημόσια ληψοδοσία των πληρωμών του ΠΔΕ, εκάστου προηγουμένου έτους, για το σύνολο των έργων των οποίων φορέας χρηματοδότησης είναι η ΓΔΟΥ.

βη) Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

βθ) Η συγκέντρωση και διαβίβαση των πρωτότυπων δικαιολογητικών προς την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου για τον έλεγχο των Δαπανών του ΠΔΕ, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την παραπάνω υπηρεσία, καθώς και η συνεργασία με αυτήν επί θεμάτων σχετικών με τον διενεργούμενο έλεγχο.

βι) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του ΠΔΕ του Υπουργείου για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του, καθώς και η συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για τον σκοπό αυτό.

βια) Η συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του ΠΔΕ και την επίλυση θεμάτων σχετικών με την χρηματοδότηση των έργων.

βιβ) Η συνεργασία με το ΓΛΚ για την ορθή αποτύπωση των Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων και ειδικών φορέων καθώς και επί άλλων θεμάτων σχετικών με την πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ.

βιγ) Η έκδοση των αποφάσεων για τον ορισμό των νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως υπόλογων διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ, για τα οποία φορέας χρηματοδότησης είναι η ΓΔΟΥ του Υπουργείου.

γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών: γα) Η τήρηση μισθολογικών μητρώων, καθώς και

στοιχείων για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου.

γβ) Η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

γγ) Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών, αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις, και κάθε άλλο συναφές θέμα, για το πάσης φύσεως, τέως και νυν, προσωπικό του Υπουργείου.

γδ) Η παροχή οικονομικών στοιχείων για την συνταξιοδότηση υπαλλήλων.

γε) Η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο τμήμα.

γστ) Η αποκατάσταση των πάγιων προκαταβολών.

γζ) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων και του Μητρώου Δεσμεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 80/2016.

γη) Η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των κάθε είδους αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και κάθε άλλης καταβαλλόμενης απολαβής του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των αμοιβών επιτροπών, ομάδων εργασίας και οργάνων ελέγχου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθηςεντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου.

γθ) Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών υπηρεσιακής μετακίνησης του πάσης φύσεως προσωπικού, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και λοιπών φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, περιλαμβανομένων των δαπανών για καύσιμα και διόδια των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

γι) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, αρμοδιότητας του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη.

για) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και το π.δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

γιβ) Η έκδοση τίτλου για την εντολή πληρωμής δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

γιγ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αρμοδιότητας του τμήματος και η υποβολή τους μετά του σχετικού φακέλου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

γιδ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

γιε) Η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και αποδέκτη αχρεωστήτως πληρωμής.

γιστ) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και η κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

γιζ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών αρμοδιότητας του Τμήματος.

γιη) Η έκδοση και η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

γιθ) Η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ήτοι ο έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση και τακτοποίηση των ΧΕΠ.

δ) Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων:

δα) Η παραγωγή στο ΟΠΣ-ΔΠ του ΓΛΚ ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών

των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

δβ) Η εκτέλεση των εντολών πληρωμών του Τμήματος Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

δγ) Η πληρωμή των δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και εξωτερικό. δδ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

δε) Ο ορισμός των υπεύθυνων λογαριασμών με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.

δστ) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

δζ) Η τήρηση μητρώων κατασχέσεων και εκχωρήσεων και η καταχώριση στοιχείων στα τηρούμενα μητρώα.

δη) Η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και του ΓΛΚ.

δθ) Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών.

δι) Η έκδοση βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων και η ανάρτηση των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων στην ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

δια) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Άρθρο 24
Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση του συνόλου των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου αναφορικά με την αποτελεσματική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τη δυνατότητα χρηματοδότησης και επιχορήγησής τους, την καθοδήγησή τους για την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και τον συντονισμό για την κατάρτιση εισηγήσεων δημοσιονομικών επιπτώσεων.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) και Δημοσίων Επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ):

αα) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων φορέων που περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν υποχρέωση εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) περί ΔΕΚΟ.

αβ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων από τους εποπτευόμενους ΦΓΚ και ΔΕΚΟ απολογισμών διάθεσης χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων.

αγ) Η εισήγηση για την έγκριση καταβολής επιχορήγησης τακτικού προϋπολογισμού στους εποπτευόμενους φορείς, η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης

για την καταβολή των επιχορηγήσεων, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η αποστολή τους για εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών.

αδ) Η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση εισηγήσεων δημοσιονομικών επιπτώσεων επί νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων.

αε) Η καθοδήγηση των εποπτευομένων ΦΓΚ και ΔΕΚΟ για την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ.

αστ) Η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τους εποπτευόμενους ΦΓΚ και ΔΕΚΟ.

αζ) Η παροχή οδηγιών, η υποβολή και η έγκριση αιτημάτων που αφορούν σε θέματα οικονομικού χαρακτήρα των φορέων που εποπτεύει το τμήμα.

αη) Η μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους εποπτευόμενους φορείς για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους.

αθ) Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τις δαπάνες των φορέων που βαρύνουν απευθείας τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου.

αι) Η εισήγηση νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών πράξεων σε εφαρμογή ειδικών διατάξεων για την οικονομική λειτουργία των φορέων αρμοδιότητας του τμήματος.

β) Τμήμα Λοιπών Φορέων: βα) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων φορέων, αρμοδιότητας του Υπουργείου, που δεν ανήκουν στην γενική κυβέρνηση του μητρώου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και δεν εμπίπτουν στους υπόχρεους εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005.

ββ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων, από τους εποπτευόμενους φορείς, απολογισμών διάθεσης χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων.

βγ) Η παροχή οδηγιών, η υποβολή και η έγκριση αιτημάτων που αφορούν σε θέματα οικονομικού χαρακτήρα των φορέων που εποπτεύει το τμήμα.

βδ) Η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση εισηγήσεων δημοσιονομικών επιπτώσεων επί νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων.

βε) Η μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας, για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους.

βστ) Η εισήγηση νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών πράξεων σε εφαρμογή ειδικών διατάξεων για την οικονομική λειτουργία των φορέων αρμοδιότητας του τμήματος.

Άρθρο 25
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΔΔΥΠ)

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι η εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Υπουργείου, και ιδίως:

α) Η βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για την επαγγελματική του αξιοποίηση, ανάπτυξη και εξέλιξη, βάσει της αποστολής και των επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου.

β) Η άσκηση διοικητικής εποπτείας και υποστήριξης στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.

γ) Η ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων μέσων και την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών, καθώς επίσης και την διευκόλυνση των διαλειτουργικών διαδικασιών διασύνδεσης των Γενικών Γραμματειών.

2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελεί οριζόντια υποστηρικτική υπηρεσία και διαρθρώνεται ως εξής:

α) Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού. β) Διεύθυνση Προμηθειών και Τεχνικής Μέριμνας.

Άρθρο 26
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: α) Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας διοίκησης προσωπικού, η βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η επιμέλεια της διαρθρωτικής οργάνωσης του Υπουργείου.

β) Η αποτελεσματική παρακολούθηση της ταυτότητας και της δραστηριότητας του συνόλου των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου και η διοικητική υποστήριξη των φορέων για τους οποίους υφίσταται σχετική εξουσιοδοτική πρόβλεψη στον Υπουργό.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης και Κινητικότητας: αα) Η εφαρμογή της νομοθεσίας, και ιδίως του Μέρους Δ’ (άρθρα 65 έως 105) του ν. 3528/2007 (Α’ 26), για την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην της αξιολόγησης.

αβ) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διατάξεων για την κινητικότητα του προσωπικού, και ιδίως του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

αγ) Ο διορισμός και η λύση της υπαλληλικής σχέσης του τακτικού και έκτακτου προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και οι μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού, συμπεριλαμβανομένων της τοποθέτησης και μετακίνησής του στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου, αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταφορών από κατηγορία σε κατηγορία, από κλάδο σε κλάδο καθώς και από και προς άλλους φορείς.

αδ) Ο διορισμός, η λύση της σχέσης, και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού ειδικών θέσεων και των μετακλητών υπαλλήλων, καθώς και η στελέχωση των ιδιαίτερων γραφείων της πολιτικής ηγεσίας.

αε) Η στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, με μετακινήσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τον ν. 3614/2007 (Α’ 267), καθώς και τον ν. 4314/2014 και ιδίως του Κεφαλαίου Θ’ (άρθρα 34 έως 41) και των άρθρων 59 και 60 αυτού.

αστ) Η έκδοση αποφάσεων μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου.

αζ) Η σύνταξη της ετήσιας κατάστασης υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) του ν. 3213/2003 (Α’ 309), και η καταχώρισή της σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, καθώς και η ενημέρωση των υπόχρεων για την συμπερίληψή τους σε αυτήν.

αη) Η παροχή στοιχείων και απόψεων στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού.

αθ) Η σύσταση και συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, για το Υπουργείο και τους φορείς που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και η μέριμνα για τη γραμματειακή τους υποστήριξη.

αι) Η μέριμνα για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

β) Τμήμα Μητρώου: βα) Η αριθμητική καταγραφή, παρακολούθηση και

απογραφή του πάσης φύσεως υπηρετούντος προσωπικού του Υπουργείου και η σύνταξη της ετήσιας κατάστασης με τα στοιχεία του προσωπικού.

ββ) Η εφαρμογή του άρθρου 23 του ν. 3528/2007 για το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων του Υπουργείου.

βγ) Η τήρηση του ατομικού φακέλου στοιχείων για το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού και η έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.

βδ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων κατάταξης σε μισθολογικά κλιμάκια και απονομής βαθμολογικών προαγωγών.

βε) Η εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 για το ψηφιακό οργανόγραμμα του Υπουργείου.

βστ) Η διαρκής ενημέρωση του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών βάσεων δεδομένων προσωπικού του Υπουργείου.

βζ) Η ανάλυση και περιγραφή των καθηκόντων και των συναφών περιγραμμάτων εργασίας.

βη) Η παρακολούθηση και κατανομή των οργανικών θέσεων του Υπουργείου, και η εισήγηση για την ορθολογικότερη κατανομή αυτών για όλους τους κλάδους και ειδικότητες.

βθ) Ο προγραμματισμός προσλήψεων και η αποτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό και η κατανομή αυτών σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες, προς υποστήριξη της κινητικότητας.

γ) Τμήμα Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και Προγραμματισμού:

γα) Η εφαρμογή των διατάξεων για θέματα εκπαίδευσης, αδειών και ηθικών αμοιβών, και ιδίως των Κεφαλαίων Δ’ έως Θ’ του Μέρους Γ’ (άρθρα 47 έως 64) του ν. 3528/2007.

γβ) Η καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, η κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, και η παροχή στοιχείων στο Τμήμα Μητρώου για το προσωπικό, το οποίο επιμορφώθηκε.

γγ) Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου, και η προώθηση συμμετοχής των υπαλλήλων σε προγράμματα επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος και επαγγελματικής εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους και σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας.

γδ) Η υποστήριξη της διαδικασίας εκτέλεσης πρακτικής άσκησης φοιτητών, καθώς και των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

γε) Η εφαρμογή των διατάξεων περί αξιολόγησης του προσωπικού, και ιδίως του Μέρους Β’ του ν. 4369/2016 (Α’ 33), συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, συγκρότησης και γραμματειακής υποστήριξης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) για το Υπουργείο και τους φορείς που εποπτεύονται από αυτό.

γστ) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που απαιτούν την έκδοση διοικητικής πράξης.

γζ) Η μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου και για την έγκριση υπερωριών του πάσης φύσεως προσωπικού.

γη) Η σύσταση και συγκρότηση των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων, όπως συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου (ΟΔΕ), που αφορούν στη λειτουργία του Υπουργείου και για τα οποία δεν υφίσταται ρητή αρμοδιότητα σε άλλη οργανική μονάδα.

γθ) Ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας και λοιπά συλλογικά όργανα λοιπών φορέων του Δημοσίου Τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, πλην των Υπουργείων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, και η σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας Συντονισμού.

γι) Η μέριμνα για την προετοιμασία, σύνταξη, κατάρτιση και εισήγηση αποφάσεων ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων του Υπουργείου, καθώς και θεμάτων που άπτονται στο ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό.

δ) Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας και Υποστήριξης Φορέων:

δα) Η αριθμητική καταγραφή, παρακολούθηση, απογραφή και ταξινόμηση των πάσης φύσεως φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο ή επί των οποίων υφίσταται εξουσιοδοτική αρμοδιότητα στον Υπουργό, και η μέριμνα για την τήρηση ξεχωριστού φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου στοιχείων και αρχείου για κάθε έναν από τους ανωτέρω.

δβ) Η διαρκής ενημέρωση του ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει κάθε εποπτευόμενο φορέα και η τήρηση της ιστορικότητας των μεταβολών αυτού, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση απόφασης περί υπαγωγής των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου σε ειδικές διατάξεις νομοθεσίας, όπως για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και των διατάξεων για τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

δγ) Η απογραφή και παρακολούθηση του πάσης φύσεως υπηρετούντος προσωπικού ανά εποπτευόμενο φορέα, και η συνδρομή στην υποστήριξη αυτών στις διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων και κινητικότητας, και η μέριμνα για την διεκπεραίωση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και κινητικότητας του προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου.

δδ) Η έκδοση αποφάσεων σύστασης και συγκρότησης των συλλογικών και μονομελών οργάνων διοίκησης, πειθαρχικών συμβουλίων, και λοιπών συμβουλίων, επιτροπών και συλλογικών οργάνων των εποπτευόμενων φορέων, καθώς και λοιπών φορέων για τους οποίους υφίσταται σχετική εξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και η σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας Συντονισμού.

δε) Η παροχή απόψεων και παρατηρήσεων κατά τη διαδικασία κατάρτισης νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και δραστηριότητας όλων των εποπτευόμενων φορέων, προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και τον Υπουργό.

δστ) Η μέριμνα για την προετοιμασία, εισήγηση και έκδοση νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών πράξεων των φορέων που υπόκεινται στην εξουσιοδοτική αρμοδιότητα του Υπουργού, εξαιρουμένων των φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και του ν. 4429/2016, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και των Επιμελητηρίων του Μέρους Β’ του ν. 4497/2017 και των αντίστοιχων διμερών, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, για:

(1) θέματα οργανωτικής διάρθρωσης, εσωτερικής λειτουργίας, οργάνων διοίκησης, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και θέσεων εργασίας, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες όποτε απαιτείται,

(2) κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητας του Υπουργού που αφορά σε εφαρμογή ειδικών διατάξεων, από κοινού με την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, πλην της νομοθεσίας περί εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΓΕΜΗΥΜΣ), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εταιρειών.

δζ) Η προετοιμασία και εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, που αφορούν στην νομοθεσία για τα Επιμελητήρια για:

(1) θέματα πειθαρχικής ευθύνης και δικαίου, και ιδίως του Κεφαλαίου Ζ’ (άρθρα 90 έως 93) του Μέρους Β’ και της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4497/2017,

(2) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και κινητικότητας του προσωπικού των Επιμελητηρίων, και ιδίως του άρθρου 80 του ν. 4497/2017.

δη) Η συλλογή στοιχείων από τους εποπτευόμενους φορείς, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, και για την αποστολή απόψεων της Διοίκησης προς τα αρμόδια δικαστήρια, καθώς και για την ταξινόμηση των απαντήσεων του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

δθ) Κάθε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με την διοικητική εποπτεία και έλεγχο, την υποστήριξη και ενημέρωση σε θέματα διοικητικής φύσης των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Άρθρο 27
Διεύθυνση Προμηθειών και Τεχνικής Μέριμνας
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η υποστήριξη της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Υπουργείου και ειδικότερα:

α) Η συγκέντρωση αιτημάτων και η μελέτη αναγκών προμηθειών.

β) Η κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω δημοσίων συμβάσεων.

γ) Η χρηστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και του υλικού στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του Υπουργείου.

δ) Η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υλικών, εφοδίων, πόρων για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων.

ε) Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των κτηρίων και του προσωπικού.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού: αα) Η μελέτη αναγκών και η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεσης τεχνικών έργων.

αβ) Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών, από το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

αγ) Η επεξεργασία των αιτημάτων αυτών και η σύνταξη συγκεντρωτικών εκθέσεων με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές.

αδ) Η ενημέρωση του οικείου πληροφοριακού συστήματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

β) Τμήμα Προμηθειών: βα) Η επεξεργασία του ετήσιου προγράμματος προμηθειών εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού και των αναγκών του Υπουργείου.

ββ) Η μέριμνα για τη δημοσιότητα των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.

βγ) Η συγκέντρωση και αποστολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών δαπανών που αναλαμβάνονται ή εκκαθαρίζονται.

βδ) Η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων των λογαριασμών και τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες, η ανάρτηση στοιχείων στη ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και η διαβίβασή τους προς εκκαθάριση.

βε) Ο προγραμματισμός, η διαχείριση των επιμέρους διαδικασιών και η κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών.

βστ) Ο έλεγχος των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ύδρευσης, τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και των ενοικίων και των σχετικών βεβαιώσεων, και η διαβίβασή τους προς εκκαθάριση.

βζ) Η υλοποίηση έκτακτων προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών.

βη) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων και του μητρώου δεσμεύσεων.

βθ) Ο ορισμός υπολόγων για την διαχείριση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

βι) Η συγκρότηση των απαιτούμενων συλλογικών οργάνων που αφορούν στη λειτουργία του τμήματος, για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

βια) Η μέριμνα και ο συντονισμός της επίβλεψης, καταμέτρησης και παραλαβής υλικών και τεχνικών εργασιών.

βιβ) Η τήρηση του μητρώου συμβάσεων και του μητρώου προμηθευτών.

γ) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού: γα) Η απογραφή του πάσης φύσεως υλικού του Υπουργείου. γβ) Η παραλαβή των υλικών προμηθειών από τις επιτροπές παραλαβής. γγ) Η εισαγωγή, ταξινόμηση και αποθήκευση των προμηθευόμενων υλικών στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου.

γδ) Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου αναλωσίμου υλικού και παγίου εξοπλισμού και η ενημέρωση του μηχανογραφημένου προγράμματος.

γε) Η τήρηση και διαχείριση των αποθηκών παγίου εξοπλισμού, αναλώσιμου ή μη, υλικού, και η ενημέρωση του μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

γστ) Η διάθεση υλικού και εξοπλισμού στις υπηρεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου προς κάλυψη των αναγκών τους.

γζ) Η διαχείριση, παρακολούθηση, καταγραφή, ενημέρωση για τις αναλώσεις υλικών και εξοπλισμού και η πρόταση για την ανανέωση των αποθεμάτων του αναλώσιμου και μη υλικού.

γη) Ο ορισμός υπολόγων, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των διαχειριστικών εργασιών των επιμέρους αποθηκών του Υπουργείου.

γθ) Η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την απόσυρση παλιού και ακατάλληλου εξοπλισμού, μετά από αιτιολογημένο αίτημα υπηρεσίας του Υπουργείου.

δ) Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων: δα) Η απογραφή και τήρηση του αρχείου για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου. δβ) Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του κοινού.

δγ) Η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του Υπουργείου, και η παρακολούθηση των δαπανών λογαριασμών κοινής ωφέλειας, όπως ύδρευσης, σταθερής τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου.

δδ) Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισμός των διαδικασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη, ασφάλεια, υγιεινή και πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων.

δε) Η φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου.

δστ) Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου.

δζ) Η παραλαβή και βεβαίωση λογαριασμών ύδρευσης, τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και φυσικού αερίου.

δη) Ο ορισμός υπευθύνων και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τις ανάγκες χρηστής διαχείρισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου.

δθ) Η λειτουργία και εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των βιβλιοθηκών του Υπουργείου.

δι) Η μέριμνα για την ουσιαστική και έγκαιρη ανταπόκριση σε αιτήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για διάθεση προσωπικού του τμήματος για πάσης φύσεως τεχνικές και βοηθητικές εργασίες.

ε) Τμήμα Κίνησης και Οχημάτων: εα) Ο συντονισμός των υπηρεσιακών κινήσεων οχημάτων, ο έλεγχος της καλής κατάστασης και των κινήσεών τους, για μεταφορά προσώπων ή φορτίων για υπηρεσιακούς λόγους.

εβ) Η διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Υπουργείου, μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά για την κίνηση έγγραφα.

εγ) Η εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του Υπουργείου, της κατανάλωσης καυσίμου και της ανάγκης περιοδικής προληπτικής συντήρησης.

εδ) Η διερεύνηση των συνθηκών ατυχημάτων και η μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών.

εε) Η τήρηση αρχείου οχημάτων, κινήσεων και μεταφορικού έργου.

εστ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από την εκτέλεση των λειτουργιών διαχείρισης του μεταφορικού έργου και η διαμόρφωση και παρακολούθηση σχετικών δεικτών αποδοτικότητας.

εζ) Η συστηματική εφαρμογή και εποπτεία των προγραμμάτων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, καθώς και η πιστοποίηση της ποιότητας των εργασιών αυτών.

εη) Η μέριμνα για τη διαθεσιμότητα οδηγών και οχημάτων.

εθ) Η ορθή λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και η πιστοποίηση κάθε εργασίας επί των οχημάτων.

ει) Η καθημερινή έκδοση και υπογραφή των δελτίων κίνησης των οχημάτων.

εια) Η τήρηση αρχείου κίνησης των οχημάτων, καθώς και του αρχείου συντήρησης και επισκευών για κάθε όχημα.

ειβ) Η απόσυρση και αντικατάσταση των οχημάτων και η εισήγηση για κάθε ζήτημα για τα οχήματα του Υπουργείου.

Άρθρο 28
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΓΔΕΠ)

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών παρέχοντας ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, και ειδικότερα:

α) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ψηφιακής πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος στους τομείς δραστηριότητας του Υπουργείου.

β) Ο σχεδιασμός δράσεων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση τα πλέον σύγχρονα πρότυπα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

γ) Ο συντονισμός δράσεων για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος ψηφιακής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής, αποτελεί οριζόντια υποστηρικτική υπηρεσία, ορισμένη για το Υπουργείο ως η Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης του άρθρου 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και διαρθρώνεται ως εξής:

α) Διεύθυνση Συστημάτων και Δικτύων. β) Διεύθυνση Έργων και Εφαρμογών. γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου.

3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής αποτελεί τον Υπεύθυνο Ψηφιακών Δράσεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4727/2020 για το Υπουργείο.

Άρθρο 29
Διεύθυνση Συστημάτων και Δικτύων

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

α) Η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και η υποστήριξη των χρηστών του Υπουργείου.

β) Η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της συνολικής υποδομής εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων, επικοινωνιών και βάσεων δεδομένων.

γ) Η συνεχής παρακολούθηση των λειτουργιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η αξιολόγησή τους και η εφαρμογή βέλτιστων τεχνολογικών πρακτικών, προς αύξηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

δ) Η μέριμνα για την προσφορά δυνατότητας τηλεργασίας.

ε) H μέριμνα για την παρακολούθηση της παραλαβής και της εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.

στ) Η εισήγηση για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων και της πολιτικής ασφαλείας πληροφορικής και επικοινωνιών.

ζ) Η μέριμνα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

η) Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων:

αα) Η εγκατάσταση, κεντρική διαχείριση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αναβάθμιση του εξοπλισμού των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων, καθώς και των Βάσεων Δεδομένων των συστημάτων του Υπουργείου με στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών.

αβ) Ο σχεδιασμός, ο καθορισμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της πολιτικής ασφαλείας των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων, ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή της, όπως επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ανάγκες του Υπουργείου.

αγ) Η σύνταξη προδιαγραφών για την απόκτηση σταθμών εργασίας, εκτυπωτών, σαρωτών και εξυπηρετητών για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

αδ) Η σύνταξη προδιαγραφών και η εφαρμογή πολιτικής παροχής ποιοτικών υπηρεσιών (QoS Quality of Service).

αε) Η διαχείριση και η διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων.

β) Τμήμα Διαχείρισης και Ασφάλειας Δικτύων:

βα) Η υποστήριξη και η αποκατάσταση βλαβών των τοπικών δικτύων σε α’ και β’ επίπεδο.

ββ) Η εγκατάσταση, κεντρική διαχείριση, συντήρηση, καλή λειτουργία, και η αναβάθμιση του εξοπλισμού των δικτύων και επικοινωνιών με στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών.

βγ) Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση προδιαγραφών και η υλοποίηση της τηλεργασίας.

βδ) Η σύνταξη προδιαγραφών για την απόκτηση εξοπλισμού δικτύων για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

βε) Ο σχεδιασμός, ο καθορισμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση των πολιτικών ασφάλειας για τα δίκτυα και τον εξοπλισμό τους, όπως αυτές απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο.

βστ) Η διαχείριση και η διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα δικτύων, ασφάλειας της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

βζ) Η αξιολόγηση και υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς στα θέματα της ασφάλειας και της καινοτομίας.

γ) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού: γα) Η ανάπτυξη διαδικασιών και μεθόδων για την αποτελεσματική και παραγωγική υποστήριξη διαχείρισης χρηστών και των υποδομών τους επί τόπου.

γβ) Η διαχείριση και διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και εξειδικευμένων εφαρμογών καθώς και στην εκπόνηση πρακτικών ορθής χρήσης αυτών.

γγ) Η τήρηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών καθώς και του δικτύου μετά από οποιαδήποτε διακοπή ή βλάβη.

γδ) Η εγκατάσταση και η υποστήριξη τοπικά όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προστασίας από ιούς, τηλεργασίας.

γε) Η μέριμνα για την παρακολούθηση της παραλαβής και της εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.

δ) Τμήμα Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών: δα) Η μέριμνα για τη λειτουργία, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του τηλεφωνικού κέντρου και των υπαρχουσών δορυφορικών επικοινωνιών.

δβ) Η τεχνική υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής καταναλωτή 1520.

δγ) Η εκπόνηση δράσεων για τη λειτουργία, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του τηλεφωνικού κέντρου και των δορυφορικών επικοινωνιών.

δδ) Η σύνταξη μελετών, προτάσεων και προδιαγραφών για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών καθώς και η διαβίβασή τους προς τη Διεύθυνση Προμηθειών και Τεχνικής Μέριμνας, για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού.

δε) H παρακολούθηση της ποιότητας των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων συντήρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών και βλαβών του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και η κατάργηση άχρηστων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

δστ) Η τεχνική υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων (video-conference).

δζ) Η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργικότητα των ραδιοτηλεοπτικών υποδομών και μέσων, όπως κύκλωμα τηλεόρασης, εξοπλισμός βίντεο, δορυφορικά, εξοπλισμός συνεδριακών κέντρων, εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας.

δη) Η μελέτη και εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών τηλεπικοινωνιών για τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συστημάτων και Δικτύων αποτελεί τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Δικτύου του Υπουργείου.

Άρθρο 30
Διεύθυνση Έργων και Εφαρμογών

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

α) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πενταετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ψηφιακή Πολιτική.

β) Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διαχείριση έργων ΤΠΕ σύμφωνα με τις ανάγκες των τομέων πολιτικής και των υπηρεσιών του Υπουργείου.

γ) Η ανάπτυξη, συντήρηση και αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρμογών του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος.

δ) Η ασφαλής και ομαλή διαλειτουργικότητα των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου.

ε) Η ανάπτυξη και διαχείριση ασφαλών διαδικτυακών πυλών του Υπουργείου και η προσαρμογή τους στα συνεχώς μεταβαλλόμενα παγκόσμια πρότυπα.

στ) Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών και η αξιολόγησή τους.

ζ) Η μέριμνα για την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων ΤΠΕ σε συνεργασία με ακαδημαϊκάερευνητικά ιδρύματα και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς.

η) Η συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα για την ανταλλαγή εμπειριών αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, την από κοινού συμμετοχή σε προγράμματα και τη διάχυση των πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων: αα) Η διερεύνηση και η τεκμηρίωση των αναγκών του Υπουργείου και η εισήγηση για δράσεις σε θέματα ΤΠΕ.

αβ) Ο εντοπισμός δυσλειτουργιών στη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων και έργων ΤΠΕ και η πρόταση διορθωτικών ενεργειών.

αγ) Η διαμόρφωση της τεχνολογικής στρατηγικής και ο καθορισμός δράσεων για τη βελτίωση και τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών.

αδ) Η παρακολούθηση τήρησης των διαδικασιών και η ανάληψη δράσεων για τα ανοικτά δεδομένα.

αε) Ο επιχειρησιακός, τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός έργων ΤΠΕ και η ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμασης των έργων.

αστ) Η διερεύνηση για τη διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των έργων ΤΠΕ.

αζ) Η παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας έργων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

αη) Η διαμόρφωση και η παρακολούθηση των διαδικασιών διαχείρισης των έργων ΤΠΕ, του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων.

αθ) Η μέριμνα για την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων ΤΠΕ σε συνεργασία με ακαδημαϊκά-ερευνητικά ιδρύματα και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς.

αι) Η συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα για την ανταλλαγή εμπειριών αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, την από κοινού συμμετοχή σε προγράμματα και τη διάχυση των πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών.

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών: βα) Η κεντρική διαχείριση, ανάπτυξη, συντήρηση, αναβάθμιση, έλεγχος και μέτρηση απόδοσης των υφιστάμενων και των νέων εφαρμογών.

ββ) Η συγκέντρωση διεθνών καλών πρακτικών και νέων εργαλείων, η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων και η εφαρμογή τους για την ανάπτυξη και έλεγχο των εφαρμογών.

βγ) Ο σχεδιασμός των εφαρμογών και η συνδρομή στην ανάπτυξη και συντήρησή τους.

βδ) Η ανάληψη δράσεων για την ομογενοποίηση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας της κυβέρνησης.

βε) Η εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στο Γενικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.e-gif.gov. gr) στα πληροφοριακά συστήματα.

γ) Τμήμα Λειτουργίας Εφαρμογών: γα) Η ανάληψη δράσεων για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία και υποστήριξη των εφαρμογών. γβ) Η δημιουργία και λειτουργία γραφείων υποστήριξης των χρηστών των εφαρμογών. γγ) Η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των χρηστών σε θέματα λειτουργίας των εφαρμογών.

γδ) Η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση διαδικασιών και λειτουργιών και για τη βελτιστοποίηση της χρήσης μέσω αναδιοργανώσεων.

γε) Η μέριμνα για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.

δ) Τμήμα Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών: δα) Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση διαδικτυακών πυλών για τη βέλτιστη παροχή ποιοτικών και

ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος.

δβ) Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των διαδικτυακών πυλών και ιστοσελίδων, η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, η παρακολούθηση και βελτίωση της αποδοτικότητας αυτών και η υποστήριξη του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού χρηστών που τις επισκέπτονται.

δγ) H υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων, κατόπιν αξιολόγησης της λειτουργίας των πυλών και σελίδων.

δδ) Η διασφάλιση, μέσω του περιεχομένου των διαδικτυακών πυλών της διαθεσιμότητας επικαιροποιημένων δεδομένων, στατιστικών στοιχείων, αναφορών, επισκεψιμότητας πυλών, ώστε να εξάγονται πληροφορίες που μπορούν να βελτιώσουν την επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων και το θεσμικό πλαίσιο αυτών.

δε) Η εξαγωγή, με την χρήση μεθόδων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (Big Data Analytics), αναφορών με προβλέψεις για την πορεία της αγοράς και των επιχειρήσεων και την κοινοποίηση αυτών στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για άσκηση πολιτικών αναφορικά με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

δστ) Η υποστήριξη της λειτουργίας κέντρου βοήθειας (helpdesk) για παροχή Τεχνικής Βοήθειας στους εξωτερικούς χρήστες των συστημάτων, η συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο λειτουργίας διευθύνσεων, και η παροχή διαδικαστικής ή επιχειρησιακής υποστήριξης.

δζ) Η παροχή τηλεφωνικής και τεχνικής υποστήριξης προς πολίτες και φορείς για θέματα που αφορούν στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Υπουργείου.

δη) Η ενημέρωση του Υπεύθυνου για τα ανοικτά δεδομένα (Open Data) του Υπουργείου ώστε τα δεδομένα να αναρτώνται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο.

δθ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση στην χρήση των συστημάτων από τους φορείς και εξωτερικούς χρήστες.

δι) Η ενημέρωση του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων.

δια) Η σύνταξη προτάσεων για νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

διβ) Η διενέργεια δημοσκοπήσεων μέσω της ιστοσελίδας με σκοπό την μέτρηση της κοινής γνώμης για τις διαδικασίες των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

διγ) Η προσωποποιημένη πληροφόρηση και ενημέρωση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 31
Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου

1. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου επιτελεί τον ρόλο της κεντρικής γραμματείας του Υπουργείου, με σκοπό την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του κοινού, και την εύρυθμη λειτουργία του πρωτοκόλλου του Υπουργείου.

2. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται τα παρακάτω, ανά γραφείο:

α) Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού: αα) Η πληροφόρηση, η εξυπηρέτηση του κοινού και

η μέριμνα για τη βελτίωσή τους.

αβ) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την αποδοτικότερη ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων.

β) Γραφείο Πρωτοκόλλου, Γραμματείας και Αρχείου: βα) Η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου, καθώς και η χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και η παρακολούθηση της ορθής διακίνησης αυτών.

ββ) Η παραλαβή, πρωτοκόλληση, διανομή και διεκπεραίωση της αδιαβάθμητης και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας κάθε μορφής, η συσχέτιση και ταξιθέτηση αυτών, και η τήρηση αρχείου εγγράφων και φακέλων ανά οργανική μονάδα.

βγ) Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του γενικού αρχείου του Υπουργείου, φυσικού και ηλεκτρονικού, και η υποβολή προτάσεων για την εκκαθάριση του κρινόμενου ως άχρηστου υλικού.

βδ) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων εγγράφων κάθε μορφής, η επικύρωση αυτών, καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

βε) Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων, για την επίδοση κάθε είδους εγγράφου ή έντυπου υλικού εντός και εκτός του Υπουργείου και η εν γένει γραμματειακή υποστήριξη.

Κεφάλαιο Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 32
Αποστολή Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου είναι η ανάπτυξη της αγοράς και της εγχώριας εμπορικής δραστηριότητας, μέσα από την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για το εμπόριο, την κατανάλωση, τις επιχειρήσεις, την προστασία του καταναλωτή, την καταπολέμηση του παρεμπορίου και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθώς και για την ανταποδοτική αξιοποίηση του θεσμού των δημοσίων συμβάσεων. Προς εκπλήρωση αυτών, μεριμνά ιδίως για τη διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος για:

α) Τη βελτίωση των κανόνων σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, την προαγωγή και τον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην αγορά, στο εμπόριο, καθώς και τη στήριξη των δομών της αγοράς προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

β) Τον εκσυγχρονισμό και ρύθμιση των κανόνων λειτουργίας του χονδρικού, του λιανικού, του ηλεκτρονικού και του υπαίθριου εμπορίου με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και του υγιούς ανταγωνισμού.

γ) Την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τη διασφάλιση στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή.

δ) Τον συντονισμό υπηρεσιών και αρχών για την εποπτεία της αγοράς σε περιόδους κρίσεων, κυρίως υγειονομικών και οικονομικών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας της αγοράς, των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας, αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και την ενημέρωση του κοινού για κανόνες και διαδικασίες λειτουργίας της αγοράς.

ε) Τον σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων σε κεντρικό επίπεδο μέσω των δραστηριοτήτων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών, τον προγραμματισμό των προμηθειών του κράτους για αγαθά και υπηρεσίες, τον διαρκή εκσυγχρονισμό των τεχνικών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικές διαδικασίες και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης κόστους-ποιότητας, την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις προμήθειες του δημοσίου.

2. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου υπάγονται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων. β) Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή.

Άρθρο 33
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων είναι η αξιοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, ως ουσιαστικό εργαλείο άσκησης πολιτικών ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων μέσω της κεντρικής υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και η προαγωγή της καθολικής εφαρμογής των εργαλείων ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (e-procurement) επιδιώκοντας την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη χρήση δημοσίων πόρων, με παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τη βελτίωση της σχέσης ποιότητας-τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο προμήθειας. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

α) Την εξοικονόμηση δημοσίων πόρων με την κεντρική υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, τόσο μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας στις προμήθειες του Δημοσίου (άμεσα), όσο και μέσω της απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και της μείωσης του διοικητικού βάρους που επωμίζονται οι επιχειρήσεις και οι αναθέτουσες αρχές (έμμεσα).

β) Την εξασφάλιση αυξημένης συμμετοχής των επιχειρήσεων στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και τη διαφύλαξη της τήρησης των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού.

γ) Τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων κεντρικών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων αναθετουσών αρχών.

δ) Την υποστήριξη των αναθετουσών αρχών της χώρας με την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.

ε) Τη διαρκή βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων συμβάσεων, με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, τη διαρκή ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων με τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς της αγοράς, μέσω της ορθολογικής οργάνωσης και της αποτελεσματικής και βιώσιμης λειτουργίας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία φιλικά προς το περιβάλλον.

στ) Τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τις αναθέτουσες αρχές και τις επιχειρήσεις μέσω της υλοποίησης στρατηγικών επαύξησης του επαγγελματισμού στο χώρο των δημόσιων συμβάσεων.

ζ) Την υποστήριξη της εκπροσώπησης του Υπουργείου στα όργανα της ΕΕ σε θέματα δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών.

η) Την εφαρμογή και προώθηση πολιτικών όσον αφορά στην ηλεκτρονικοποίηση, την καινοτομία, και την χρήση περιβαλλοντικών κριτηρίων και κύκλου ζωής στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων.

2. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) του ν. 4412/2016, και διαρθρώνεται ως εξής:

α) Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης.

β) Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών.

γ) Διεύθυνση Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών.

Άρθρο 34
Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α) Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών που υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Η εξοικονόμηση πόρων και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, μέσω της κεντρικής υλοποίησης διαγωνισμών και της ομαδοποίησης αγαθών και υπηρεσιών.

γ) Η διεύρυνση του κύκλου των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς, μέσω θεσμικών ρυθμίσεων και βέλτιστων πρακτικών που αίρουν τα διοικητικά εμπόδια και διασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

δ) Η ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με την ευρύτερη ενημέρωση των αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων μέσω εγκυκλίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενημερωτικών δράσεων.

ε) Η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.

στ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων επί θεσμικών ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η υποστήριξη της εκπροσώπησης του Υπουργείου σε αυτήν και σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα που αφορούν ιδίως στη λειτουργία Κεντρικών Αρχών Αγορών.

ζ) Η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ηλεκτρονικών τεχνικών αγορών και νέων μεθόδων σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

η) Η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας προς την κατεύθυνση της παραγωγής νέων τεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών:

αα) Η υποστήριξη, μέσω εισηγήσεων, της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σε ζητήματα που αφορούν στην έκδοση ή την τροποποίηση θεσμικών ρυθμίσεων ή κανονιστικών πράξεων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις.

αβ) Η εκπόνηση του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών και η εισήγησή του προς τον Γενικό Γραμματέα και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

αγ) Ο καθορισμός της στοχοθεσίας των υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών και η παρακολούθηση της επίτευξής της.

αδ) Η εκπόνηση του χρονοπρογραμματισμού των δράσεων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών.

αε) Η καταγραφή και αποτύπωση των διοικητικών διαδικασιών προετοιμασίας, διαχείρισης και εκτέλεσης διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών και η διατύπωση προτάσεων βελτιστοποίησης αυτών.

αστ) Η εισήγηση για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση δεικτών απόδοσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών.

αζ) Η εκπόνηση περιοδικών αναφορών για την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης των διαγωνιστικών διαδικασιών βάσει προσδιορισμένων δεικτών απόδοσης που αναφέρονται στη στοχοθεσία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών.

αη) Η κατάρτιση και η υποβολή προς τον Γενικό Γραμματέα και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου του ετήσιου απολογισμού του έργου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών στο πλαίσιο της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και των σχετικών επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.

β) Τμήμα Β’ Νομικής Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων:

βα) Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.

ββ) Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως μέσω της εκπόνησης ενημερωτικών σημειωμάτων, εισηγήσεων και προτάσεων τροποποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων.

βγ) H εισήγηση για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

βδ) Η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης κατά τη σύνταξη και την εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων.

βε) Η σύνταξη και η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων, σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση, τον ορισμό των μελών, το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών που λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση, καθώς και έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας που συγκροτούνται για ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων και η μέριμνα για την αποζημίωση των μελών των επιτροπών, καθώς και κάθε τρίτου που δικαιούται αμοιβής λόγω συμμετοχής του στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας.

βστ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων επί θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

βζ) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων επί θεσμικών θεμάτων των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

βη) Η παρακολούθηση των εξελίξεων επί ζητημάτων ρυθμιστικού πλαισίου επί των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΕ και η έκδοση εγκυκλίων με σκοπό τον συντονισμό των φορέων, σχετικά με την ομοιόμορφη εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

βθ) Η υποστήριξη της εκπροσώπησης του Υπουργείου στην ΕΕ και σε διεθνείς οργανισμούς ιδίως για θέματα που αφορούν στη λειτουργία Κεντρικών Αρχών Αγορών.

βι) Η δημιουργία υποδειγμάτων διακηρύξεων, συμβάσεων, πρακτικών επιτροπών και πρωτοκόλλων παραλαβής, καθώς και η διαρκής επιμέλεια για την επικαιροποίησή τους, σχετικά με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που διενεργεί η Γενική Διεύθυνση ή άλλες αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών.

γ) Τμήμα Γ’ Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών και Επιτελικής Πληροφόρησης:

γα) Ο προσδιορισμός της διαδικασίας και των όρων υποβολής των επιμέρους προγραμμάτων αγαθών και υπηρεσιών των Κεντρικών Αρχών Αγορών και των Αναθετουσών Αρχών στη Γενική Διεύθυνση, η σύνταξη των σχετικών κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων για την εφαρμογή τους, καθώς και η μέριμνα για τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και επεξεργασία των επιμέρους προγραμμάτων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

γβ) Η διερεύνηση σχετικά με την ομαδοποίηση αγαθών και υπηρεσιών των επιμέρους προγραμμάτων των φορέων, και η εισήγηση για την προσφυγή σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών για την προμήθειά τους.

γγ) Ο προσδιορισμός των αναθετουσών αρχών που προσφεύγουν υποχρεωτικά στις κεντρικές δραστηριότητες αγορών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών

που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση για την έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων.

γδ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των προγραμματισμένων αναγκών των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν σε κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών της Γενικής Διεύθυνσης.

γε) Η χρήση του κωδικολογίου της ΕΕ (CPV). γστ) Η εισήγηση για την υιοθέτηση οργανωτικών και

θεσμικών ρυθμίσεων σχετικά με τον προγραμματισμό των προμηθειών αγαθών και γενικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών της χώρας.

γζ) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών τεχνικών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και, ιδίως, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών καταλόγων και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

γη) Η παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στο Τμήμα Διαχείρισης Συμφωνιών – Πλαίσιο και Ηλεκτρονικών Καταλόγων σχετικά με τον σχεδιασμό, τη δημιουργία, την επικαιροποίηση και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών καταλόγων, καθώς και η επίλυση των σχετικών προβλημάτων.

γθ) Η μέριμνα για την υλοποίηση του Μητρώου Οικονομικών Φορέων για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.

γι) Η παρακολούθηση, μελέτη και αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και ηλεκτρονικών τεχνικών αγορών από ευρωπαϊκές χώρες και η υποβολή σχετικών προτάσεων στη Γενική Διεύθυνση για την ομαλή και έγκαιρη υιοθέτηση αυτών.

για) Η επιχειρησιακή διαχείριση του υποσυστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) του ΕΣΗΔΗΣ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης του ΕΣΗΔΗΣ.

γιβ) Η εκπόνηση και παροχή περιοδικών αναφορών επιτελικής πληροφόρησης στατιστικών, απολογιστικών και ενημερωτικών στοιχείων, μέσω του υποσυστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) του ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις των φορέων του Δημοσίου, και ιδίως αυτών που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση, και που καταχωρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, προς το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών, άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.

γιγ) Η εισήγηση για τη λήψη βελτιωτικών μέτρων για το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και για το ΚΗΜΔΗΣ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης του ΕΣΗΔΗΣ.

δ) Τμήμα Δ’ Αναθετουσών Αρχών και Καινοτομίας: δα) Η σύνταξη και η εισήγηση εγκυκλίων και η παροχή

πληροφοριών προς τις αναθέτουσες αρχές και τις Κεντρικές Αρχές Αγορών σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν σε συγκεντρωτικές αγορές και τεχνικές αγορών, αγαθών και υπηρεσιών.

δβ) Η σύνταξη και εισήγηση εγκυκλίων και η παροχή πληροφοριών προς αναθέτουσες αρχές σχετικά με ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων, όπως δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας, πράσινες δημόσιες συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις κατ’ αποκλειστικότητα.

δγ) Η υποστήριξη των αναθετουσών αρχών με οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο κεντρικών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται για λογαριασμό τους από τη Γενική Διεύθυνση.

δδ) Η παροχή οδηγιών και η σύνταξη εγκυκλίων προς τις Κεντρικές Αρχές Αγορών και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τη διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών.

δε) Η εισήγηση για τον ορισμό των Κεντρικών Αρχών Αγορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών κανονιστικών πράξεων με τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων.

δστ) Η εισαγωγή στο αρμόδιο συλλογικό όργανο που συγκροτείται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης των εισηγήσεων των αναθετουσών αρχών σχετικά με ζητήματα που αφορούν στον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις.

δζ) Η τήρηση μητρώου αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν σε κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών της Γενικής Διεύθυνσης.

δη) Ο σχεδιασμός και η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης.

δθ) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις διαδικασίες προετοιμασίας και διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.

δι) Η υλοποίηση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επαγγελματοποίηση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά στα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης.

δια) Η διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων με τη συμμετοχή αναθετουσών αρχών και επιχειρήσεων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

διβ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της χρήσης των εργαλείων των Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας και των Προεμπορικών Δημοσίων Συμβάσεων.

διγ) Η μέριμνα για τη λειτουργία Κέντρου Αριστείας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας και Προεμπορικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 35
Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η επιστημονική υποστήριξη για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την κεντρική διαχείριση της παροχής κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά ιδίως για:

α) Την υποστήριξη του σχεδιασμού και την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κεντρικών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών.

β) Τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά με σκοπό τη διεύρυνση της συμμετοχής των

οικονομικών φορέων στους δημόσιους διαγωνισμούς, μέσω της αξιοποίησης των βέλτιστων εθνικών και ενωσιακών πρακτικών για την προαγωγή και εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

γ) Τη διενέργεια διαβουλεύσεων με τις αναθέτουσες αρχές για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων που αντιστοιχούν στις προγραμματισμένες ανάγκες τους για αγαθά και υπηρεσίες.

δ) Την έρευνα της αγοράς και την παροχή οικονομοτεχνικής συνδρομής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες.

ε) Την εκπόνηση και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τους φορείς του δημοσίου, στο πλαίσιο των κεντρικών αγορών ή της παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.

στ) Την εκπόνηση και επικαιροποίηση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες.

ζ) Την παροχή τεχνογνωσίας στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς, στα Επιμελητήρια και στις κλαδικές ενώσεις οικονομικών φορέων μέσω ενημερωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών, πράσινων δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Τεχνικών Προδιαγραφών Αγαθών και Υπηρεσιών:

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αφορούν σε αγαθά και υπηρεσίες εκτός του μηχανολογικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και είναι οι ακόλουθες:

αα) Η μελέτη, η διαβούλευση, η εκπόνηση, η επικαιροποίηση και η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για κεντρικές αγορές ή στο πλαίσιο των επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών της Γενικής Διεύθυνσης.

αβ) Η εκπόνηση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες που προμηθεύονται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς.

αγ) Η υλοποίηση, η τήρηση, η επικαιροποίηση και η διαχείριση του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες.

αδ) Η μελέτη περιβαλλοντικών κριτηρίων, απαιτήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας, ενεργειακής εξοικονόμησης, χαρακτηριστικών βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και ολικής ποιότητας, και η εισήγηση για την ενσωμάτωσή τους στις τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών.

αε) Η μελέτη καινοτόμων προϊόντων και η ενσωμάτωση σχετικών απαιτήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών για τη διενέργεια δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας.

αστ) Η παροχή οδηγιών και τεχνικής συνδρομής στις Κεντρικές Αρχές Αγορών, στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες.

αζ) Η παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που προκύπτουν για θέματα τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και την εκτέλεση των συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε διαγωνισμούς της Γενικής Διεύθυνσης (ΕΚΑΑ).

αη) Η εισήγηση σχετικά με ποιοτικές τεχνικές εκτροπές και η εισήγηση μέτρων, προτάσεων και λύσεων για κάθε θέμα τεχνικής φύσεως επί των Δημόσιων Συμβάσεων που παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που διενεργούνται από τη Γενικής Διεύθυνση (ΕΚΑΑ), για αγαθά και υπηρεσίες.

αθ) Η συνδρομή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση.

αι) Η χρήση του ενωσιακού κωδικολογίου (CPV) για αγαθά και υπηρεσίες.

αια) Η ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστημονικούς φορείς, θεσμικούς φορείς, κλαδικούς φορείς οικονομικών φορέων και άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων καθώς και καλών πρακτικών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.

αιβ) Η επισκόπηση της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ για τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η επακόλουθη αξιολόγηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτή.

αιγ) Η μέριμνα για την οργάνωση και την τήρηση ψηφιακής Τεχνικής Βιβλιοθήκης ΕΚΑΑ με αρχείο επίσημων ενωσιακών προτύπων (standards), εθνικών προτύπων, άλλων διεθνών προτύπων και τεχνικού επιστημονικού υλικού, όπως συγγράμματα, μελέτες, βιβλία, και αρχείου τεχνικών προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες.

αιδ) Η τεχνική επιθεώρηση, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των εγκαταστάσεων κατασκευαστών -προμηθευτών και ο έλεγχος της παραγωγής των προς προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς παραγωγικής δυνατότητας.

αιε) Η παροχή τεχνογνωσίας στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς, στα Επιμελητήρια και στις κλαδικές ενώσεις οικονομικών φορέων μέσω ενημερωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών, πράσινων δημοσίων συμβάσεων και άλλα συναφή θέματα.

αιστ) Η τήρηση του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών ως προς αγαθά και υπηρεσίες.

β) Τμήμα Β’ Τεχνικών Προδιαγραφών Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού:

βα) Η μελέτη, η διαβούλευση, η εκπόνηση, η επικαιροποίηση και η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος που προορίζονται για κεντρικές αγορές ή στο πλαίσιο των επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών της Γενικής Διεύθυνσης.

ββ) Η εκπόνηση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τα αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος που προμηθεύονται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς.

βγ) Η δημιουργία, η τήρηση, η επικαιροποίηση και η διαχείριση του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος.

βδ) Η μελέτη πράσινων κριτηρίων, απαιτήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας, ενεργειακής εξοικονόμησης, χαρακτηριστικών βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και ολικής ποιότητας, και η εισήγηση για την ενσωμάτωσή τους στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος.

βε) Η μελέτη καινοτόμων προϊόντων και η ενσωμάτωση σχετικών απαιτήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος για τη διενέργεια δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας.

βστ) Η παροχή οδηγιών και τεχνικής συνδρομής στις Κεντρικές Αρχές Αγορών, στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών των συγκεντρωτικών αγορών και των επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος.

βζ) Η παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που προκύπτουν για θέματα τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και την εκτέλεση των συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος σε διαγωνισμούς της Γενικής Διεύθυνσης (ΕΚΑΑ).

βη) Η εισήγηση σχετικά με ποιοτικές τεχνικές εκτροπές και η εισήγηση μέτρων, προτάσεων και λύσεων για κάθε θέμα τεχνικής φύσεως επί των Δημόσιων Συμβάσεων που παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος.

βθ) Η συνδρομή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαγωνισμών προμήθειας αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση.

βι) Η χρήση του ενωσιακού κωδικολογίου (CPV) για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος.

βια) Η ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστημονικούς φορείς, θεσμικούς φορείς, κλαδικούς φορείς οικονομικών φορέων και άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων καθώς και καλών πρακτικών για την προμήθεια αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος.

βιβ) Η εποπτεία της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ για τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος, καθώς και η επακόλουθη αξιολόγηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτή.

βιγ) Η μέριμνα για την οργάνωση και την τήρηση ψηφιακής Τεχνικής Βιβλιοθήκης ΕΚΑΑ με αρχείο επίσημων ενωσιακών προτύπων (standards), εθνικών προτύπων, άλλων διεθνών προτύπων και τεχνικού επιστημονικού υλικού, όπως συγγράμματα, μελέτες, βιβλία, και αρχείου

Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος.

βιδ) Η τεχνική επιθεώρηση, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των εγκαταστάσεων κατασκευαστών -προμηθευτών και ο έλεγχος της παραγωγής των προς προμήθεια αγαθών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς παραγωγικής δυνατότητας.

βιε) Η παροχή τεχνογνωσίας στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς, στα Επιμελητήρια και στις κλαδικές ενώσεις οικονομικών φορέων μέσω ενημερωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών, πράσινων δημοσίων συμβάσεων.

βιστ) Η τήρηση του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών ως προς τον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

γ) Τμήμα Γ’ Έρευνας Αγοράς: γα) Η τεκμηριωμένη εκτίμηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προς προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών κατά το στάδιο της προετοιμασίας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

γβ) Η οργάνωση και διενέργεια διαβουλεύσεων με τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

γγ) Η εισήγηση για τον σχηματισμό και τη σύνθεση των ομάδων διαβουλεύσεων μέσω των οποίων θα υλοποιείται, αποκλειστικά, η επικοινωνία με την αγορά καθ’ όλην τη διάρκεια του προδιαγωνιστικού σταδίου.

γδ) Η μελέτη και η εισήγηση επί θεμάτων έρευνας αγοράς, τιμών και κόστους των υπό προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και επί των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων των υποψήφιων αναδόχων, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της εκτέλεσης μιας σύμβασης, εφόσον ζητηθεί από όργανο της Γενικής Διεύθυνσης ή στο πλαίσιο παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.

γε) Η δημιουργία φακέλου έρευνας αγοράς, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, για τις επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της προετοιμασίας των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση.

γστ) Η συνεργασία με Επιμελητήρια και κλαδικές ενώσεις κατασκευαστών, προμηθευτών καθώς και με αναγνωρισμένα κέντρα μελετών για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο, με σκοπό την άντληση οικονομοτεχνικών πληροφοριών και στοιχείων.

γζ) Η διερεύνηση των πιθανών εναλλακτικών για την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και η οικονομοτεχνική τεκμηρίωση των στοιχείων της έρευνας για τη λήψη αποφάσεων περί επανάληψης ή ματαίωσης προμήθειας που διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση.

γη) Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού για ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη των μεθόδων και των εργαλείων σχετικά με την έρευνα αγοράς.

γθ) Η στατιστική επεξεργασία, κατάρτιση, τήρηση, και συνεχής ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων (τράπεζα πληροφοριών) αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύεται το Δημόσιο, ύστερα από έρευνα της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, καθώς και από τις επιτευχθείσες τιμές σε διαγωνισμούς.

Άρθρο 36
Διεύθυνση Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και η υλοποίηση και παρακολούθηση συμβάσεων κεντρικών αγορών και επικουρικών αγορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών επιδιώκοντας την εξοικονόμηση πόρων και την ταχεία ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών αξιοποιώντας κατάλληλες τεχνικές και ηλεκτρονικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά ιδίως για:

α) Την τήρηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης καθώς και την σύνταξη των τευχών διακηρύξεων διενέργειας κεντρικών αγορών ή παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τη Γενική Διεύθυνση.

β) Την υποστήριξη και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών της περ. α’ αξιοποιώντας μεθόδους προμηθειών, όπως οι συμφωνίες – πλαίσιο και οι ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, όπως τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών, οι Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, οι Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί ή τα εργαλεία των Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας και των προεμπορικών δημοσίων συμβάσεων.

γ) Την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ για την παροχή πληροφόρησης και την εξαγωγή γνώσης για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Διαγωνισμών για Αγαθά και Υπηρεσίες: αα) Η σύνταξη των τευχών των διακηρύξεων για τη

διενέργεια κεντρικών αγορών ή την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τη Γενική Διεύθυνση για αγαθά και υπηρεσίες, εκτός του μηχανολογικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και η υποστήριξη και η διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

αβ) Η υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων πριν την έκδοση της διακήρυξης.

αγ) Η μέριμνα για τη δημοσίευση προκηρύξεων και κάθε μορφής ανακοινώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο ΚΗΜΔΗΣ για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που διενεργούνται από το τμήμα.

αδ) Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του τμήματος και εκτελούνται από τη Διεύθυνση.

αε) Η συγκρότηση και η τήρηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με το περιεχόμενο που ορίζεται από τον νόμο, καθώς και στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση και διαχείριση των συμβάσεων που συνάπτονται από τη Γενική Διεύθυνση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως ΕΚΑΑ για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του τμήματος.

β) Τμήμα Β’ Διαγωνισμών Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού:

βα) Η σύνταξη των τευχών των διακηρύξεων για τη διενέργεια κεντρικών αγορών ή την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τη Γενική Διεύθυνση για τα αγαθά της αρμοδιότητας του τμήματος, και η υποστήριξη και η διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

ββ) Η υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων πριν την έκδοση της διακήρυξης.

βγ) Η μέριμνα για τη δημοσίευση προκηρύξεων και κάθε μορφής ανακοινώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο ΚΗΜΔΗΣ για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που διενεργούνται από το τμήμα.

βδ) Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων προμήθειας αγαθών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του τμήματος και εκτελούνται από τη Διεύθυνση.

βε) Η συγκρότηση και η τήρηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με το περιεχόμενο που ορίζεται από τον νόμο, καθώς και στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση και διαχείριση των συμβάσεων που συνάπτονται από τη Γενική Διεύθυνση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως ΕΚΑΑ για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών της αρμοδιότητας του τμήματος.

γ) Τμήμα Γ’ Διαχείρισης Συμφωνιών – Πλαίσιο και Ηλεκτρονικών Καταλόγων:

γα) Η σύνταξη των προσκλήσεων για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται δυνάμει συμφωνίας πλαίσιο (call-offs) που έχει συναφθεί από τη Γενική Διεύθυνση στο πλαίσιο της διενέργειας κεντρικών αγορών ή της παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τη Γενική Διεύθυνση για αγαθά και υπηρεσίες.

γβ) Η διενέργεια και η διαχείριση των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται δυνάμει συμφωνίας πλαίσιο (call-offs) που έχει συναφθεί από τη Γενική Διεύθυνση στο πλαίσιο της διενέργειας κεντρικών αγορών ή της παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τη Γενική Διεύθυνση για αγαθά και υπηρεσίες, μέχρι και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

γγ) Η υποβολή αιτημάτων στις αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν ως αγοραστές στις συμφωνίες πλαίσιο που συνάπτονται για τη δέσμευση της απαιτούμενης πίστωσης πριν την έκδοση της πρόσκλησης για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται δυνάμει συμφωνίας πλαίσιο (call-offs).

γδ) Η διαχείριση του εργαλείου των ηλεκτρονικών καταλόγων, οι διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που διεξάγονται μέσω αυτού και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών.

γε) Η σύνταξη απολογιστικών αναφορών για την πορεία εκτέλεσης των συμφωνιών πλαίσιο και των διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων.

γστ) Η μέριμνα για την έγκαιρη προειδοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης και των συλλογικών γνωμοδοτικών

οργάνων, επιτροπών, αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμών των συμφωνιών πλαίσιο προκειμένου για ανάγκες τροποποίησης των συμβάσεων σε ισχύ ή την ενεργοποίηση δικαιωμάτων προαίρεσης εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης.

γζ) Η μέριμνα για την κοινοποίηση των συναφθεισών συμφωνιών πλαίσιο στις αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν σε αυτές ως αγοραστές.

Άρθρο 37
Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή είναι:

α) Ο σχεδιασμός πολιτικής για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την προστασία των εμπορικών συναλλαγών και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, και

β) Η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων και της ασφάλειάς τους, η προαγωγή της πληροφόρησης και επιμόρφωσής τους ώστε να επηρεάζουν σε όφελός τους τις εξελίξεις στην αγορά, η υποστήριξη της οργάνωσής τους σε ενώσεις καταναλωτών και της ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

2. Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή διαρθρώνεται ως εξής:

α) Διεύθυνση Εταιρειών. β) Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας. γ) Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή. δ) Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

Άρθρο 38
Διεύθυνση Εταιρειών

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α) H παρακολούθηση και η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο Δίκαιο Εταιρειών. β) Η παρακολούθηση και η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αναφορικά με τις Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, τους ετήσιους λογαριασμούς και τις σχετικές εκθέσεις αυτών, τους μετασχηματισμούς και τα υποκαταστήματα εταιριών κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), τη Σύσταση Εταιρειών.

γ) Η παρακολούθηση και ανάπτυξη της λειτουργίας του ΓΕΜΗ καθώς και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του.

δ) Η παρακολούθηση και η ανάπτυξη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (ΥΜΣ) και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία τους.

ε) Η εποπτεία των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4635/2019.

στ) Η τήρηση και η παρακολούθηση της λειτουργίας του Μητρώου Πλασματικών Ενεχύρων και Απαιτήσεων.

ζ) Ο έλεγχος νομιμότητας των εισηγμένων ανωνύμων εταιριών, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και των Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες εταιρειών, για τις πράξεις και στοιχεία που απαιτούν δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ.

η) Η τήρηση του ΓΕΜΗ για τις ανωτέρω οντότητες και η καταχώριση σε αυτό πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τους νόμους περί εταιρειών και τον ν. 4635/2019 για το ΓΕΜΗ.

θ) Η έγκριση διασυνοριακών συγχωνεύσεων εταιρειών.

ι) Η έγκριση διάσπασης επωφελούμενων εταιρειών που η έδρα τους βρίσκεται σε Περιφέρεια διαφορετικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών: αα) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική

ρύθμιση θεμάτων Εταιριών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών) και ετήσιων λογαριασμών και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας.

αβ) Η παρακολούθηση του ενωσιακού δικαίου και η εναρμόνισή του με το εθνικό, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ανώνυμη Εταιρεία, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού και τα υποκαταστήματα αυτών ή τρίτων χωρών.

αγ) Η συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), για την κατάρτιση προτύπων αιτήσεων, πράξεων, πιστοποιητικών και ηλεκτρονικών αιτήσεων που απαιτούν αυτοματοποιημένη καταχώριση στο ΓΕΜΗ, καθώς και τη διεξαγωγή του δειγματοληπτικού ελέγχου αυτών.

αδ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως με την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα θέματα που άπτονται του εταιρικού δικαίου και η χορήγηση σε αυτούς στοιχείων και πληροφοριών.

αε) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του εταιρικού δικαίου, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

αστ) Η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σχετικά με τις αλλαγές της εταιρικής νομοθεσίας.

αζ) Η συνεχής ενημέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) σχετικά με την νομοθεσία και τις εγκυκλίους που αφορούν στο εταιρικό δίκαιο, καθώς και με ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερόμενους και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

β) Τμήμα Β’ Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΓΕΜΗ-ΥΜΣ):

βα) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στα Εμπορικά Μητρώα, τα Μητρώα Εταιρειών και τις ΥΜΣ και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας.

ββ) Η παρακολούθηση του ενωσιακού δικαίου, η εναρμόνιση των υποχρεώσεων εμπορικής δημοσιότητας με το εθνικό δίκαιο, καθώς και η εναρμόνιση των κανόνων χρήσης ψηφιακών εργαλείων κατά τη σύσταση εταιρείας με αυτό.

βγ) Η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί ΓΕΜΗ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕ.

βδ) Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων με τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ, ΥΜΣ και e-ΥΜΣ και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

βε) Η προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.

βστ) Η μέριμνα για την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ με αντίστοιχα άλλων υπουργείων, ΝΠΔΔ, εποπτικών ή ανεξάρτητων αρχών ή μητρώων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

βζ) Η μέριμνα για την εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου στο σύστημα διασύνδεσης των Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών e-justice (BRIS).

βη) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες περί Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών της ΕΕ για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης.

βθ) Η εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ στις ισχύουσες διατάξεις σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της ΚΕΕ.

βι) Η κατάρτιση προτύπων αιτήσεων, πράξεων, πιστοποιητικών, καθώς και ηλεκτρονικών αιτήσεων που απαιτούν αυτοματοποιημένη καταχώριση στο ΓΕΜΗ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της ΚΕΕ, και η μέριμνα για τον δειγματοληπτικό έλεγχο αυτών.

βια) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ηλεκτρονικών αιτήσεων καταχώρισης, πιστοποιητικών και αντιγράφων στο ΓΕΜΗ.

βιβ) Η σύσταση επιτροπών για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών των υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ, σχετικά με την επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του ν. 4635/2019.

βιγ) Η έκδοση οδηγιών για την πιστοποίηση των χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, προκειμένου να ενταχθούν στο ενιαίο ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

βιδ) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών, σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, καθώς και με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

βιε) Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) σχετικά με τις απαιτήσεις της εμπορικής δημοσιότητας, τους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, την νομοθεσία και τις εγκυκλίους, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της ΚΕΕ.

βιστ) Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής πύλης της ΥΜΣ (eyms.businessportal.gr) με την νομοθεσία και τις εγκυκλίους, τα πρότυπα καταστατικά, καθώς και με ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερόμενους, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

βιζ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στην αρχή «Μόνον Άπαξ» (ΤΟΟP) και την επέκτασή της στο σύνολο του κύκλου ζωής της επιχείρησης.

βιη) Η απλούστευση των διαδικασιών και η κατάρτιση πρότυπων πράξεων και καταστατικών.

βιθ) Η μέριμνα για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων στο ΓΕΜΗ και των εταιρειών που συστήνονται μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-YMS) και η εισήγηση για λήψη των κατάλληλων μέτρων.

γ) Τμήμα Γ’ Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών: γα) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α’ 104).

γβ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα αλλά έχουν έδρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

γγ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

γδ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

γε) Ο έλεγχος νομιμότητας κάθε άλλης μη εισηγμένης εταιρείας που προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

γστ) Ο έλεγχος νομιμότητας για πράξεις μετασχηματισμού που απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) για τις ως άνω εταιρείες.

γζ) Ο έλεγχος νομιμότητας που απαιτείται για την διασυνοριακή συγχώνευση των ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 3777/2009 (Α’ 127).

γη) Ο έλεγχος νομιμότητας που απαιτείται για την διασυνοριακή συγχώνευση των εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 3777/2009.

γθ) Ο έλεγχος νομιμότητας που απαιτείται για την διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 3777/2009, όταν η απορροφώσα εταιρεία είναι ελληνική.

γι) Η έγκριση διάσπασης επωφελούμενων εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 4601/2019, που η έδρα τους βρίσκεται σε Περιφέρεια διαφορετικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

για) Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων των ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019 (Α’ 167).

γιβ) Η έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων πράξεων και στοιχείων της μερίδας των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019.

δ) Τμήμα Δ’ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ:

δα) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των πιστωτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την τραπεζική νομοθεσία.

δβ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των ασφαλιστικών εταιρειών όλης της χώρας που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την ασφαλιστική νομοθεσία.

δγ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των κατωτέρω Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία διέπονται, ήτοι:

(1) Των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου,

(2) Των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων,

(3) Των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

(4) Των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, και

(5) Των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ).

δδ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

δε) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020 (Α’ 128).

δστ) Ο έλεγχος νομιμότητας για πράξεις μετασχηματισμού που απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 4601/2019 για τις ως άνω εταιρείες.

δζ) Ο έλεγχος νομιμότητας που απαιτείται για την διασυνοριακή συγχώνευση των ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 3777/2009 (Α’ 127).

δη) Ο έλεγχος νομιμότητας που απαιτείται για την διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών των ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 3777/2009, όταν απορροφώσα είναι μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες.

δθ) Η μέριμνα για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ ανακοίνωσης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών, με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ή με έδρα τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019.

δι) Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ όλων των πράξεων και στοιχείων, των ως άνω εταιρειών και υποκαταστημάτων με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτης χώρας, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019.

δια) Η έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων πράξεων και στοιχείων της μερίδας των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019.

Άρθρο 39
Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α) Ο σχεδιασμός και η εισήγηση κανόνων λειτουργίας της αγοράς με στόχο την απαλοιφή διοικητικών εμποδίων, τη διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς με όρους υγιούς ανταγωνισμού και τη διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών.

β) Η προώθηση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, και η παρακολούθηση των εξελίξεων του θεσμικού πλαισίου της συνεργατικής οικονομίας διαμοιρασμού.

γ) Η εποπτεία θεμάτων λιανεμπορίου και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς καθώς και η εισήγηση για τροποποίηση και εναρμόνιση των κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) σε εθνικό επίπεδο.

δ) Η θεσμική υποστήριξη της ΔΙΜΕΑ για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, του οργανωμένου εμπορίου και της αντιμετώπισης του παρεμπορίου.

ε) Η παρακολούθηση, ο σχεδιασμός και η εισήγηση τροποποιήσεων επί του κανονιστικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο, τους μεσίτες αστικών συμβάσεων, τις εμπορικές εκθέσεις και τους εκθεσιακούς χώρους.

στ) Η συνεργασία με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς για την ανάπτυξη του υπαίθριου εμπορίου και των βραχυχρόνιων αγορών, με σκοπό την προώθηση τοπικών και εποχιακών προϊόντων σε συνδυασμό με την ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής φυσιογνωμίας κάθε τόπου.

ζ) Η ενοποίηση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο επιμέρους δράσεων, όπως η διαφημιστική προβολή, η τουριστική ανάπτυξη, η διενέργεια καλλιτεχνικών δράσεων, η διάθεση προϊόντων, και η ένταξή τους στη διενέργεια οργανωμένων υπαίθριων αγορών.

η) Η διαμόρφωση πολιτικής για την προαγωγή του θεσμού των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών Επιμελητηρίων και η εισήγηση λήψης νομοθετικών μέτρων.

θ) Η διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής και του θεσμικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό και για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).

ι) Η υποστήριξη θεσμικών θεμάτων για τα εμπορικά σήματα και η προώθηση του ελληνικού σήματος, καθώς και η εφαρμογή του δικαίου περί ελληνικών, ενωσιακών και διεθνών σημάτων και η διαφύλαξη και προαγωγή των δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στις οργανικές της μονάδες ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Ηλεκτρονικού Εμπορίου: αα) Ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και η συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς.

αβ) Η εισήγηση και λήψη μέτρων για την άρση των εμποδίων και την είσοδο των επιχειρήσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και για την εμπέδωση πνεύματος εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα.

αγ) Η επεξεργασία, εισήγηση και προώθηση πρωτοβουλιών, μέτρων και νομοθετικών προτάσεων, περιλαμβανομένης της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο, σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

αδ) Η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος στην ΕΕ και σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών.

αε) Η ενημέρωση και η παροχή οδηγιών σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, και ιδίως σχετικά με το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών αρχών, οργανισμών ή ενώσεων, που οι αποδέκτες των υπηρεσιών μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφόρηση.

αστ) Η μέριμνα για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σημαντικών ελληνικών διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και των πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές, τα συναλλακτικά ήθη και τα έθιμα, που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα.

αζ) Η μέριμνα για την προώθηση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και των στελεχών του Δημοσίου.

αη) Η συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία έχουν ως γνωστικό πεδίο το ηλεκτρονικό εμπόριο.

αθ) Η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου του ηλεκτρονικού εμπορίου και στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας διαμοιρασμού.

β) Τμήμα Β’ Οργανωμένου Εμπορίου: βα) Γραφείο Εμπορικών Ρυθμίσεων: (1) Η υποστήριξη της έκδοσης νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα που αφορούν σε:

(i) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

(ii) Ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου, ωράριο καταστημάτων, λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, θεσμικό πλαίσιο περί διενέργειας εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών και λειτουργία καταστημάτων τύπου «stock» και «outlet».

(iii) Μεσίτες αστικών συμβάσεων, εμπορικούς αντιπροσώπους, επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις και μισθώσεις κατοικίας.

(iv) Υπαίθριο εμπόριο και ειδικότερα λαϊκές αγορές, βραχυχρόνιες αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο.

(v) Χονδρεμπορικές αγορές, Δημοπρατήρια και Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων.

(vi) Εμπορικές εκθέσεις και εκθεσιακούς χώρους.

(2) Η εποπτεία των χονδρεμπορικών αγορών, του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμου Εταιρίας (ΟΚΑΑ), της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Ανωνύμου Εταιρίας (ΚΑΘ), και η υποστήριξη θεμάτων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ).

(3) Η παρακολούθηση του ενωσιακού δικαίου για θέματα αρμοδιότητας, βάσει των σχεδίων που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συμβουλίου της ΕΕ.

(4) Η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ ή διεθνών οργανισμών και γενικά η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών.

(5) Η συμμετοχή στο σύστημα Κοινοποιήσεων του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information System ΙΜΙ) για τον τομέα των Υπηρεσιών ως Αρμόδια Αρχή.

(6) Η συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα εμπορίου.

(7) Η συμμετοχή στην προετοιμασία υπηρεσιακού φακέλου για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για θέματα εμπορίου.

(8) Η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ενωσιακό, αναφορικά με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, για τις ανωτέρω θεματικές.

ββ) Γραφείο Σχεδιασμού και Ενημέρωσης Εμπορικών Πολιτικών:

(1) Η μέριμνα για τον εντοπισμό και την άρση διοικητικών εμποδίων που προκύπτουν από την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητας του τμήματος, αξιοποιώντας τις εισηγήσεις φορέων της αγοράς και των καταναλωτών, ιδίως ως προς την προσαρμογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

(2) Η επεξεργασία των δεδομένων σε πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο, όπως του ΟΠΣ Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και ΟΠΣ «Ανοιχτή Αγορά», και η εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά.

(3) Η ενημέρωση και η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των ΟΤΑ, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου.

(4) Η ενημέρωση και ο χειρισμός θεμάτων και ερωτημάτων που τίθενται από ενδιαφερόμενους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και περιφερειακές υπηρεσίες.

(5) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση τομεακών πολιτικών των εταιρειών του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρεμπορίου αγαθών (τρόφιμα) και υπηρεσιών (virtual auction), προς διασφάλιση της πρόσβασης των παραγωγικών προϊόντων στις οργανωμένες αγορές, της βελτίωσης του ανταγωνισμού, της επαύξησης της δημόσιας περιουσίας, της ανάπτυξης υποδομών, και της προώθησης καλών διεθνών εμπορικών πρακτικών.

(6) Η αξιολόγηση και η εισήγηση για το Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν στις εμπορικές επιχειρήσεις, στην εμπορική δραστηριότητα και στη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών για τα προβλήματα, που αυτές αντιμετωπίζουν.

γ) Τμήμα Γ’ Επιμελητηρίων: γα) Η εισήγηση μέτρων πολιτικής για την προαγωγή του θεσμού των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών Επιμελητηρίων στην Ελλάδα, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), των Επιμελητηρίων διμερούς ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΕΕΕΔΕΕ), του Επιμελητηρίου Αλεξανδρείας, και του Αραβοελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, και των Επιμελητηρίων στο εξωτερικό.

γβ) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για τα ανωτέρω Επιμελητήρια, η παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ορθολογική οργάνωση και ομαλή λειτουργία τους.

γγ) Η προετοιμασία και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που εντάσσονται στην νομοθεσία για τα Επιμελητήρια, και ιδίως η εφαρμογή του Μέρους Β’ (άρθρα 61 έως 99) του ν. 4497/2017, εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν:

(1) στην οικονομική λειτουργία, και ιδίως του Κεφαλαίου Γ’ του ως άνω Μέρους και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 85 του ν. 4497/2017,

(2) σε θέματα πειθαρχικού δικαίου, και ιδίως του Κεφαλαίου Ζ’ του ως άνω Μέρους και της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4497/2017,

(3) σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και κινητικότητας του προσωπικού των Επιμελητηρίων, και ιδίως του άρθρου 80 του ν. 4497/2017.

γδ) Η συμμετοχή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της ΚΕΕ.

γε) Η διαμόρφωση πολιτικών για ανάληψη και προώθηση πρωτοβουλιών, σχετικά με την ανάπτυξη διεθνών εμπορικών συνεργασιών, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες.

γστ) Η παρακολούθηση, η αλληλογραφία και ο συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων για διμερή Επιμελητήρια.

γζ) Η ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και η ταξινόμηση των σχετικών απαντήσεων των Επιμελητηρίων.

γη) Η αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών Επιμελητηρίων.

γθ) Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στις εταιρείες που συστήνουν ή συμμετέχουν τα Επιμελητήρια αρμοδιότητας του τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας και λοιπών διοικητικών θεμάτων.

γι) Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στη συνεργασία των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών Επιμελητηρίων με δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

δ) Τμήμα Δ’ Ανταγωνισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ): δα) Γραφείο Ανταγωνισμού:

(1) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου, εθνικού και ενωσιακού, και η εισήγηση μέτρων για τον υγιή ανταγωνισμό, και για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business – B2B).

(2) Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ και διεθνών οργανισμών, καθώς και η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών και καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, για θέματα ανταγωνισμού.

(3) Η υποστήριξη του Υπουργού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε ζητήματα συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, σχετικά με τον ανταγωνισμό.

(4) Η εποπτεία της δραστηριότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η υποστήριξη του έργου της, και ιδίως στην έκδοση πράξεων που προβλέπονται στον ν. 3959/2011 (Α’ 93).

(5) Η συμβολή στη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής, που διασφαλίζουν συνθήκες ομαλότητας στην αγορά, αποτελεσματικό ανταγωνισμό, που οδηγούν σε χαμηλό επίπεδο τιμών, με τη μελέτη της δομής και των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, των παραγόντων που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής στη χώρα και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της.

δβ) Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ):

(1) Η εισήγηση της εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ που έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

(2) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της ευρωπαϊκού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου για την ΕΚΕ και η εισήγηση των απαιτούμενων μέτρων.

(3) Η προώθηση Πλαισίου Αρχών και Πρακτικών ΕΚΕ.

(4) Η εισήγηση για την υιοθέτηση κριτηρίων ΕΚΕ για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων.

(5) Η ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα καλών

πρακτικών για την ΕΚΕ, η δημοσιοποίηση καλών πρακτικών ΕΚΕ, η διοργάνωση σεμιναρίων και η παροχή συμβουλών σε θέματα ΕΚΕ, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ε) Τμήμα Ε’ Σημάτων: εα) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων εμπορικών σημάτων, καθώς και η συναφής παρακολούθηση και εναρμόνιση του ενωσιακού δικαίου με το εθνικό.

εβ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

εγ) Η συνεργασία με τη ΔΙΜΕΑ και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για θέματα σημάτων.

εδ) Η υποστήριξη της έκδοσης νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σε θέματα Ελληνικού Σήματος.

εε) Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.

εστ) Η μέριμνα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος.

εζ) Η διενέργεια δράσεων για την προώθηση και την προβολή του ελληνικού σήματος.

στ) Στο Τμήμα Σημάτων λειτουργούν επιπλέον τα παρακάτω Γραφεία στα οποία κατανέμονται οι εξής αρμοδιότητες της Διεύθυνσης:

στα) Γραφείο Κατάθεσης Σημάτων:

(1) Η παροχή οδηγιών στους καταθέτες εθνικών σημάτων για την ακολουθητέα διαδικασία κατάθεσης της σχετικής δήλωσης.

(2) Η παραλαβή των δηλώσεων σημάτων και η επιμέλεια βιβλιοδεσίας αυτών.

(3) Η παραλαβή των αιτήσεων μετατροπής ενωσιακού και διεθνούς σήματος σε εθνικό.

(4) Η τήρηση Μητρώου Σημάτων.

(5) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας ηλεκτρονικού ευρετηρίου σημάτων.

(6) Η εποπτεία της αίθουσας Μητρώου Σημάτων και η παροχή οδηγιών για χρήση της από τους ενδιαφερόμενους.

(7) Η μέριμνα για την έκδοση βιβλίων και εντύπων.

(8) Η έκδοση αντιγράφων σημάτων. (9) Η μέριμνα για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων εξεταστών και της ΔΕΣ.

(10) Η παραλαβή των εισερχομένων εγγράφων, η τήρηση πρωτοκόλλου και διαχείριση αυτών.

(11) Η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων εγγράφων.

(12) Η διοικητική μέριμνα για την έκδοση απόφασης συγκρότησης της ΔΕΣ και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της.

(13) Η παραλαβή των παραχωρήσεων αδειών χρήσεως σήματος.

(14) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας του αρχείου των αποφάσεων των εξεταστών και της ΔΕΣ.

(15) Η καταχώριση στο Μητρώο Σημάτων των μεταβολών επί των σημάτων, των παραχωρήσεων αδειών χρήσεως, καθώς και η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως για μεταβιβάσεις, ανανεώσεις, αλλαγή διεύθυνσης, επωνυμίας, νομικής μορφής, πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου, ενέχυρα, κατασχέσεις.

(16) Η παροχή οδηγιών στους Έλληνες καταθέτες ενωσιακού και διεθνούς σήματος για την ακολουθητέα διαδικασία καταθέσεων δηλώσεων ενωσιακών και διεθνών σημάτων.

(17) Η επιμέλεια της σύναψης συμβάσεων με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

(18) Ο έλεγχος της αρχαιότητας ενωσιακών σημάτων που στηρίζονται σε εθνικά σήματα και η ενημέρωση του Μητρώου Σημάτων.

(19) Η παραλαβή, μετάφραση, έλεγχος των στοιχείων των διεθνών σημάτων, η αλληλογραφία με το Διεθνές Γραφείο στις περιπτώσεις λάθους ή ανακρίβειας των στοιχείων αυτών, η συμπλήρωση των δηλώσεων διεθνών σημάτων με χώρα προορισμού την Ελλάδα, η επιμέλεια βιβλιοδεσίας αυτών και η ένταξη σε ηλεκτρονικό μητρώο και η μέριμνα για την τήρηση και λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου-μητρώου διεθνών σημάτων με χώρα προέλευσης και με χώρα προορισμού την Ελλάδα.

(20) Η παραλαβή αιτήσεων διεθνών σημάτων που στηρίζονται σε εθνικές δηλώσεις ή καταχωρίσεις, ο έλεγχος αυτών και η διαβίβασή τους στο Διεθνές Γραφείο (WIPO) εντός διμήνου από την κατάθεση, και η επικοινωνία με αυτό και τον καταθέτη στις περιπτώσεις παραλείψεων ή λαθών προς αποκατάσταση αυτών.

(21) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας αρχείου κατάθεσης Διεθνών σημάτων με χώρα προορισμού την Ελλάδα.

(22) Η παραλαβή των αιτήσεων αντικατάστασης εθνικών σημάτων από διεθνή εξέταση αυτών και η ενημέρωση των βιβλίων-Μητρώου και του Διεθνούς Γραφείου (WIPO).

(23) Η διαρκής παρακολούθηση των εθνικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων που αποτελούν βάση διεθνούς αίτησης και η ενημέρωση του Διεθνούς Γραφείου (WIPO) για κάθε μεταβολή τους.

(24) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας αρχείου κατάθεσης/μεταβολών σε ειδικούς φακέλους ανά διεθνές σήμα βάσει κοινοποιήσεων από το Διεθνές Γραφείο Σημάτων (WIPO).

(25) Η παρακολούθηση του λογαριασμού απολήψεων από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

(26) Η μέριμνα για την υποβολή εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα δήλωσης κατάθεσης και μεταβολής σήματος.

(27) Η σύνταξη προϋπολογισμού του Τμήματος. στβ) Γραφείο Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων: (1) Η τήρηση ειδικού βιβλίου χρέωσης ανά ελεγκτή

και εξεταστή των κατατεθειμένων δηλώσεων σημάτων. (2) Ο έλεγχος επί των προγενεστέρων σημάτων για

την παραδοχή ή όχι των εθνικών και διεθνών δηλώσεων σημάτων, εθνικών, διεθνών και εκ μετατροπής, και η υποβολή του πορίσματος του ελέγχου στους εξεταστές.

(3) Η τήρηση ειδικού βιβλίου, στο οποίο καταχωρούνται τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου.

(4) Η εξέταση των δηλώσεων σημάτων από τους εξεταστές.

(5) Η μέριμνα για την κοινοποίηση και δημοσίευση των αποφάσεων των εξεταστών.

(6) Η παραλαβή των ενδίκων μέσων, αιτήσεων ανακοπών, προσφυγών, αιτήσεων διαγραφής, ο προσδιορισμός της εκδίκασής τους και η εγγραφή τους στο οικείο Μητρώο ενδίκων.

(7) Η μέριμνα για την εγγραφή του ενδίκου στο οικείο βιβλίο Σημάτων, καθώς και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

(8) Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων της ΔΕΣ.

(9) Η μέριμνα για την προετοιμασία του φακέλου των υποθέσεων του εκθέματος εκάστης συνεδρίασης.

(10) Η μέριμνα για τη σύνταξη εκθέματος κάθε δικασίμου και για τη δημόσια ανάρτησή του.

(11) Η τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων δικασίμων της ΔΕΣ, η καταγραφή των εκδικαζόμενων υποθέσεων και η γνωστοποίηση στους καταθέτες της ημερομηνίας δικασίμου.

(12) Η τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων της ΔΕΣ και η καταγραφή των εκδικαζομένων υποθέσεων.

(13) Η τήρηση βιβλίου διασκέψεων της ΔΕΣ. (14) Η έκδοση αποφάσεων από τη ΔΕΣ επί των εκδικαζομένων υποθέσεων. (15) Η τήρηση ειδικού βιβλίου δημοσιεύσεων των

αποφάσεων της ΔΕΣ, ήτοι Δεκτών Δεκτών εν μέρει – Απορριπτικών Ενδίκων Μέσων, και η ενημέρωση των βιβλίων σημάτων.

(16) Η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων της ΔΕΣ και η τήρηση βιβλίουμητρώου δικαστικών επιμελητών.

(17) Η μέριμνα για τη δημοσίευση των αποφάσεων της ΔΕΣ.

(18) Η οριστική καταχώριση των σημάτων στα βιβλία και στο Μητρώο.

(19) Οι οριστικοποιήσεις των σημάτων. (20) Η μέριμνα για τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ή άλλου αρμοδίου δικαστηρίου.

(21) Η έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στο σύνολο των θεμάτων του τμήματος.

(22) Η απάντηση σε προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν σε εκκρεμείς υποθέσεις στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

(23) Η εξέταση των Διεθνών Σημάτων και η έκδοση αποφάσεων επ’ αυτών.

(24) Η παρακολούθηση της έκδοσης των αποφάσεων των εξεταστών εντός των νόμιμων προθεσμιών για τα Διεθνή Σήματα.

(25) Η μετάφραση των κυριότερων στοιχείων των αποφάσεων των εξεταστών και της ΔΕΣ και η κατά νόμο κοινοποίησή τους στο Διεθνές Γραφείο.

(26) Η κατά νόμο κοινοποίηση στο Διεθνές Γραφείο και η ενημέρωση των διεθνών καταθετών περί των ασκηθέντων ενδίκων μέσων επί των διεθνών σημάτων και των αποφάσεων επ’ αυτών.

Άρθρο 40
Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α) Η χάραξη πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή, η πρόταση και επεξεργασία νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή.

β) Η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης καταναλωτή.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Πολιτικής, Θεσμικών Σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας:

αα) Ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή και η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος στρατηγικής δράσης για θέματα καταναλωτή, βάσει των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές.

αβ) Η μελέτη, επεξεργασία, εισήγηση και προώθηση πρωτοβουλιών, μέτρων και νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή.

αγ) Η παρακολούθηση της διεθνούς πολιτικής, της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες προβλέπονται στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 2126/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’27) για την προστασία του καταναλωτή.

αδ) Η συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων σε συνεργασία με την ΕΕ και με τους διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας του καταναλωτή.

αε) Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών και γενικά η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών ή με διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας καταναλωτή.

αστ) Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή.

αζ) Η συμμετοχή στη διαδικασία κωδικοποίησης της καταναλωτικής νομοθεσίας.

αη) Η λειτουργία ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του «Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (L345)».

αθ) Η συμμετοχή στην ετήσια διενέργεια σαρώσεων (sweeps) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ιστοσελίδες εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, για τον εντοπισμό των παραβάσεων διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394, καθώς και η παροχή συνδρομής στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή σε σχέση με σαρώσεις (sweeps) ιστοσελίδων που πραγματοποιεί η ίδια σε εθνικό επίπεδο.

αι) Η σύγκληση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του ν. 2251/1994, η σύνταξη εισηγήσεων για την έκδοση αποφάσεων του αρμόδιου Υπουργού και η υιοθέτηση κωδίκων ορθής πρακτικής για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

αια) Η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την σύναψη μνημονίων στον τομέα προστασίας καταναλωτή με τις υπό ένταξη χώρες στην ΕΕ.

αιβ) Η εποπτεία της δραστηριότητας του Συνηγόρου του Καταναλωτή, και η υποστήριξη του έργου του, και ιδίως στην έκδοση κανονιστικών πράξεων που τον αφορούν.

β) Τμήμα Β’ Νομικής Υποστήριξης Πολιτικών Καταναλωτή:

βα) Η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών αρμοδιότητας επί θεμάτων προστασίας του καταναλωτή.

ββ) Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου στο ρυθμιστικό πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

βγ) Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και η διαχείριση των Μητρώων Διοικητικών Κυρώσεων, Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και λοιπών μητρώων σχετικών με την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή.

βδ) Η σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών σε σχέση με πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή καθώς και των απόψεων επί προδικαστικών ερωτημάτων που τίθενται από το Δικαστήριο της ΕΕ για θέματα προστασίας καταναλωτή.

βε) Η καταγραφή και τήρηση σε αρχείο περιλήψεων των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατόπιν προσφυγών κατά πράξεων της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και η σχετική ενημέρωση αυτής.

γ) Τμήμα Γ’ Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας: γα) Η ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, και τα μέσα προστασίας των συμφερόντων τους. γβ) Η μέριμνα για τη λειτουργία και την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης για θέματα καταναλωτών.

γγ) Η μέριμνα για τη διεξαγωγή και οργάνωση προωθητικών ενεργειών για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους, όπως έκδοση δελτίων τύπου, ενημερωτικών φυλλαδίων, και η διοργάνωση εκδηλώσεων-ημερίδων.

γδ) Η οργάνωση και η λειτουργία των ψηφιακών μέσων, και ιδίως της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και της τηλεφωνικής γραμμής καταναλωτή 1520, μέσω των οποίων παρέχεται πληροφόρηση στους καταναλωτές για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους και λαμβάνονται αναφορές, καταγγελίες και παράπονα σχετικά με παραβιάσεις διατάξεων καταναλωτικής νομοθεσίας.

γε) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία αναφορικά με τις ενώσεις καταναλωτών, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς και τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών σε εθνικά, διεθνή ή άλλα συλλογικά όργανα της ΕΕ.

γστ) Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, η εισήγηση και η υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την ενίσχυση ορθών καταναλωτικών προτύπων καθώς και την προαγωγή της εκπαίδευσης ανηλίκων σε καταναλωτικά θέματα.

γζ) Η τήρηση και η διαχείριση του μητρώου ενώσεων καταναλωτών.

γη) Η συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών και οργανώσεις πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών.

γθ) Η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τους καταναλωτές, τα στελέχη των καταναλωτικών οργανώσεων, φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και φορέων που εκπροσωπούν προμηθευτές για θέματα προστασίας καταναλωτή.

γι) Η επιδίωξη συνεργειών με άλλους δημόσιους φορείς για την προώθηση και υλοποίηση δράσεων σχετικών με την προστασία του καταναλωτή.

για) Η παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και εξωστρέφειας και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους με τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και προτάσεων για επανασχεδιασμό των δράσεων.

γιβ) Η συγκέντρωση μελετών, ερευνών, στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την προστασία του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394, και από τις ενώσεις καταναλωτών με σκοπό την αποτύπωση του βαθμού προστασίας του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα.

Άρθρο 41
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α) Η προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής της καταναλωτικής νομοθεσίας και ειδικότερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά σε συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών αγαθών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών.

β) Η αποτροπή και καταστολή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προς τους καταναλωτές.

γ) H παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, καθώς και για την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες: α) Η λήψη και η επεξεργασία καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και των κανόνων που αφορούν στην προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης.

β) Η διενέργεια ελέγχου, περιλαμβανομένων των σαρώσεων (sweeps) σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών.

γ) Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας του καταναλωτή.

δ) Η παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρμογής των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, ιδίως του ν. 2251/1994, ή άλλων ειδικών διατάξεων που προβλέπουν αρμοδιότητα της Διεύθυνσης σε σχέση με αγαθά και υπηρεσίες.

ε) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή ή κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας για ελλείψεις στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

στ) Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σε ζητήματα εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο και την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών.

ζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα προστασίας καταναλωτή περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες,

τον Συνήγορο του Καταναλωτή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού και τους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

η) Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών για θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και υπηρεσιών.

θ) Η άσκηση των εξουσιών έρευνας και επιβολής που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 για την διερεύνηση κάθε υπόθεσης και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητάς της, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

ι) Η λειτουργία ως Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 και η συνεργασία στο πλαίσιο αυτού με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, με το Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης, αλλά και με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, για την εφαρμογή του.

ια) Η παρακολούθηση συνεδριάσεων ομάδων εργασίας στο πλαίσιο της Διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών από υπαλλήλους που έχουν οριστεί σημεία επαφής της Αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Καταναλωτικών Προϊόντων: Το Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης όσον αφορά στα καταναλωτικά προϊόντα, για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της.

β) Τμήμα Β’ Υπηρεσιών: Το Τμήμα Υπηρεσιών ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης όσον αφορά σε κάθε είδους υπηρεσίες προς καταναλωτές για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τραπεζικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

γ) Τμήμα Γ’ Τραπεζικών Υπηρεσιών: Το Τμήμα Τραπεζικών Υπηρεσιών ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της όσον αφορά στις υπηρεσίες και τα τραπεζικά προϊόντα που παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα για:

γα) Υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες που συνδέονται με κάποιο τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών.

γβ) Πιστώσεις και υπηρεσίες που συνδέονται με δανεισμό χρημάτων, όπως δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά, στεγαστικά, πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

δ) Τμήμα Δ’ Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών: Το Τμήμα Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της, όσον αφορά σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και χρηματοοικονομικά προϊόντα, που παρέχονται από χρηματοοικονομικούς φορείς, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως:

δα) Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως μεταφορά χρημάτων, που δεν συνδέονται με κάποιο τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών καθώς και υπηρεσίες μετατροπής συναλλάγματος.

δβ) Υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης, όπως ασφαλίσεις γενικών κλάδων, μεταφορών, αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα ή άλλα μέσα, ασφαλίσεις υγείας, ατυχημάτων, ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και κάθε άλλης ασφάλισης.

δγ) Επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που συνδέονται με επενδύσεις σε ομόλογα, κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ή επενδυτικά προϊόντα.

δδ) Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

δε) Την παρακολούθηση της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και την ενημέρωση των οφειλετών.

Κεφάλαιο Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Άρθρο 42
Αποστολή Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας είναι η ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της εγχώριας οικονομίας, μέσα από την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τη βιομηχανία, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, και την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, μεριμνά για την ανάπτυξη και τον καινοτόμο εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να βελτιώνονται οι όροι εμπορίου και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων διεθνώς και να αξιοποιείται περισσότερο και πιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

2. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υπάγονται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής και Μεταρρυθμίσεων.

β) Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

γ) Γραφείο Διεθνούς Βιομηχανικής Συνεργασίας, επιπέδου τμήματος.

Άρθρο 43
Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής και Μεταρρυθμίσεων

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής και Μεταρρυθμίσεων είναι:

α) Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση και η εποπτεία υλοποίησης της Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής και της Εθνικής Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), υποστηρίζοντας την Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας και τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, σε συμφωνία με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, της Νέας Βιομηχανικής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και της Στρατηγικής για τις ΜΜΕ, και

β) Ο συντονισμός των μεταρρυθμιστικών ενεργειών για την απλοποίηση της αδειοδότησης και την αναμόρφωση της άσκησης εποπτείας στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων και στην αγορά προϊόντων.

2. Η Γενική Διεύθυνση συμμετέχει στην εκπροσώπηση της Ελλάδος στις εξής ομάδες υψηλού επιπέδου:

α) Ομάδα Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη» (High Level Group on Competitiveness and Growth).

β) Ομάδα Πολιτικής Επιχειρήσεων Γενικοί Διευθυντές (Enterprise Policy Group Directors General) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

γ) Δίκτυο Εθνικών Απεσταλμένων για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (SME Envoy Network) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Η Γενική Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής. β) Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων. γ) Διεύθυνση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (ΔΙΚΑΝΕΠ).

Άρθρο 44
Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, μέσα από:

α) Την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης και τεχνολογικής αξίας.

β) Τη βελτίωση των επιδόσεών της στην έρευνα και στην καινοτομία, στην παραγωγικότητα, στην οργάνωση και ποιότητα, και στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

γ) Την ανάπτυξη της εξαγωγικής της ικανότητας και την ενίσχυση της συμμετοχής της στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Σχεδιασμού Βιομηχανικής Πολιτικής: αα) Η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία, ο συντονισμός και η εποπτεία της υλοποίησης και η αποτίμηση αυτής.

αβ) Η ευθύνη και η τεχνική υποστήριξη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας (ΠΥΣ 35/2020, Α’158) για την εκπλήρωση του έργου της και για τον διυπουργικό συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων, που αποφασίζονται.

αγ) Η εισήγηση επί των βασικών αξόνων των δημόσιων πολιτικών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και των συναφών προς αυτήν υπηρεσιών και την ανάπτυξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων και η πρόταση πρωτοβουλιών και δράσεων. Για την τεκμηριωμένη διαμόρφωση των σχετικών προτάσεων, το τμήμα λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις και πολιτικές σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και άλλων υπουργείων και ζητάει τη συμβολή των εμπλεκομένων μερών και των συλλογικών οργάνων τους.

αδ) Ο σχεδιασμός και η προώθηση δράσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων δομών και μηχανισμών στήριξης της βιομηχανίας.

αε) Η οργάνωση της τεκμηρίωσης των επιλογών και των εισηγήσεων μέσα από την παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών, εμπορικών και τεχνικών στοιχείων, που αφορούν στη διάρθρωση, τη δραστηριότητα, τις εξελίξεις και τις προοπτικές των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων στην Ελλάδα και διεθνώς και η εισήγηση μέτρων πολιτικής και τρόπων παρέμβασης.

αστ) Η μέριμνα για τη μείωση του διοικητικού βάρους που αφορά στον βιομηχανικό τομέα.

αζ) Η διαχείριση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, χρηματοδοτούμενης από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, για την υλοποίηση των δράσεων, με δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία.

αη) Η διαχείριση του Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης, που υποβάλλουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με βιβλία γ’ ή ανάλογης κατηγορίας, σύμφωνα με τα νέα λογιστικά πρότυπα και η έκδοση, κατόπιν ελέγχου, του Αποδεικτικού Κατάθεσής του.

β) Τμήμα Β’ Βιομηχανικής Καινοτομίας: βα) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής Βιομηχανικής Καινοτομίας, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας και του Εθνικού Συμβουλίου Έξυπνης Εξειδίκευσης.

ββ) Ο σχεδιασμός εξειδικευμένων Προγραμμάτων Βιομηχανικής Καινοτομίας, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), και συναφών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

βγ) Η συμμετοχή στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, στην οργάνωση της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και η συμβολή στη διασφάλιση εκπλήρωσης των κριτηρίων ένταξης, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων.

βδ) Η ανάδειξη εξειδικευμένων νέων αγορών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και υψηλής εξειδίκευσης για την ελληνική βιομηχανία, η προώθηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας.

βε) Η προώθηση δράσεων ανάπτυξης της έρευνας από τη βιομηχανία και διασύνδεσης των βιομηχανιών με τα ερευνητικά κέντρα και υποδομές.

βστ) Η προώθηση δράσεων ανάπτυξης βιομηχανικών τεχνολογικών συμπράξεων και οικοσυστημάτων, με τη συμμετοχή βιομηχανικών επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, νεοφυών επιχειρήσεων, και γενικότερα ανάπτυξης των εθνικών και περιφερειακών συστημάτων βιομηχανικής καινοτομίας, καθώς και εξειδικευμένων μηχανισμών υποστήριξης.

βζ) Η παρακολούθηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο των εξελίξεων και των τάσεων, των μηχανισμών αξιολόγησης (assessment) και συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων (benchmarking), για τη μέτρηση της προόδου στον τομέα της βιομηχανικής καινοτομίας και η εκπόνηση προτάσεων πολιτικής.

βη) Η ανάπτυξη δράσεων για την υιοθέτηση καινοτομικής και ποιοτικής συνείδησης στην παραγωγική διαδικασία, σε συνεργασία με τις βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενώσεις, τα κλαδικά Επιμελητήρια και τις επαγγελματικές ενώσεις.

βθ) Η εποπτεία και η υποστήριξη του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ως προς την εκπλήρωση του σκοπού του και τη συμβολή αυτού στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.

βι) Η εισήγηση για κάθε ζήτημα, που αφορά σε εφαρμογή του ν. 1733/1987 (Α’ 171), μετά από τεκμηριωμένη πρόταση από τον ΟΒΙ.

βια) Η μέριμνα για τη διασύνδεση των εθνικών πολιτικών προστασίας βιομηχανικής, πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας με την εθνική πολιτική προτύπων και διαπιστεύσεων, για την αξιοποίηση της τυποποίησης, της διαπίστευσης, της προστασίας βιομηχανικών και πνευματικών δικαιωμάτων και ευρύτερα της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς, με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικής καινοτομίας.

βιβ) Η εισήγηση των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών, για την εφαρμογή του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

γ) Τμήμα Γ’ Βιομηχανικού Μετασχηματισμού: γα) Ο σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης της ψηφιακής και πράσινης αναβάθμισης της βιομηχανίας, ενίσχυσης τομεακών συνεργατικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ενίσχυσης εμβληματικών επενδυτικών έργων, και ενίσχυσης δράσεων βιομηχανικής μετάβασης σε κλαδικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

γβ) Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής «Βιομηχανία 4.0» και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία και την Πράσινη Μετάβαση.

γγ) Ο σχεδιασμός και η προώθηση δράσεων για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την αναδιαμόρφωση των λειτουργικών μοντέλων της βιομηχανίας, την ψηφιακή αναβάθμιση, τη βιομηχανική συμβίωση και κυκλική οικονομία, την ενεργειακή αναβάθμιση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

γδ) Η στήριξη εμβληματικών έργων ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και σύνθετων έργων βιομηχανικής μετάβασης και περιφερειακής επαναβιομηχάνισης, σχεδιάζοντας και συντονίζοντας δράσεις εξειδικευμένων κινήτρων προσέλκυσης επενδύσεων, νέων υποδομών, καινοτομικών θεσμικών παρεμβάσεων σε κλαδικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

γε) Η στήριξη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στην προώθηση Αναπτυξιακών Συμφωνιών, με βασικούς τομείς του παραγωγικού συστήματος, σχεδιάζοντας και συντονίζοντας δράσεις συνεργατικού κυρίως χαρακτήρα, για την ανάπτυξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των συναφών με αυτές υπηρεσιών, όπως εξειδικευμένα ταμεία χρηματοδότησης, κλαδικές συμφωνίες δεξιοτήτων, εξειδικευμένες υποδομές, κέντρα έρευνας και μηχανισμοί υποστήριξης, δράσεις διεθνοποίησης.

γστ) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς για την προώθηση της διεθνοποίησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων, σχεδιάζοντας δράσεις: α) για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και β) για την ανάπτυξη της εξαγωγικής τους ικανότητας.

Άρθρο 45
Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και ΜικρώνΜεσαίων Επιχειρήσεων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η στήριξη της Επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο και η ανάπτυξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των συναφών με αυτές υπηρεσιών, μέσα από:

α) Τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην παραγωγικότητα, στην ποιότητα, στην οργάνωση, στην καινοτομία, και στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

β) Την ανάπτυξη των διεπιχειρησιακών συνεργασιών και την προώθηση πολιτικών μεγέθυνσης.

γ) Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων για τα οποία απαιτείται η έκδοση επαγγελματικής άδειας, επί ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Σχεδιασμού Πολιτικών Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ:

αα) Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των ΜΜΕ και η εισήγηση επί των βασικών αξόνων της δημόσιας εθνικής πολιτικής, σε οριζόντιο και τομεακό επίπεδο.

αβ) Ο συντονισμός και η εποπτεία της υλοποίησης του ως άνω Σχεδίου Δράσης, οργανώνοντας την συνεργασία υπηρεσιών και φορέων, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό.

αγ) Η εισήγηση επί των βασικών αξόνων των σχετικών δημόσιων πολιτικών με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, προτείνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις.

αδ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των θεσμικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών για τις ΜΜΕ, σχετικά με το «Μικρό Επιχειρείν» (SmallBusinessAct) και η ανάδειξη και διάχυση των καλών επιχειρηματικών πρακτικών για τις ΜΜΕ, ως το «Εθνικό Σημείο Αναφοράς».

αε) Η υποστήριξη του έργου του Εντεταλμένου Εθνικού Εκπροσώπου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (SME-Envoy) στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Απεσταλμένων (SME-Envoy Network).

αστ) Η ευθύνη του συντονισμού και της λειτουργίας των δράσεων του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ, το οποίο αποτελεί μηχανισμό της πολιτείας, για τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών, εμπορικών και τεχνικών στοιχείων, που αφορούν στη διάρθρωση, τη δραστηριότητα, τις εξελίξεις και τις προοπτικές των ΜΜΕ, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και η εισήγηση μέτρων πολιτικής και τρόπων παρέμβασης.

β) Τμήμα Β’ Εφαρμογής και Υποστήριξης Δράσεων ΜΜΕ:

βα) Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Προετοιμασίας και Διαχείρισης της Αλλαγής και της Αναδιάρθρωσης των ΜΜΕ, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς και τους επαγγελματικούς εταίρους, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

ββ) Η ανάπτυξη δράσεων για τη δημιουργία μηχανισμών και δομών στήριξης των ΜΜΕ για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

βγ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και εξειδικευμένων δράσεων, για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των κλάδων της χειροτεχνίας και της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας.

βδ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνή, ενωσιακά και διακρατικά δίκτυα υποστήριξης της επιχειρηματικής δράσης των ΜΜΕ, όπως το Enterprise Europe Network.

βε) Η μέριμνα για την αξιοποίηση των ευκαιριών στις διεθνείς αγορές και η εισήγηση της σύναψης, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης διμερών συμφωνιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας για την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

βστ) Η ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στις δημόσιες συμβάσεις και για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στις ευκαιρίες, που προσφέρει η ενιαία αγορά.

βζ) Η μέριμνα και η διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων, που πηγάζουν από τις εκτελούμενες, από τις υπό εκκαθάριση θυγατρικές εταιρείες του πρώην Ελληνικού Οργανισμού Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), δράσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

γ) Τμήμα Γ’ Δεξιοτήτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων: γα) Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Δεξιότητες για τη Βιομηχανία», σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς και τους βασικούς παραγωγικούς κλάδους, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

γβ) Ο σχεδιασμός σύγχρονων και εξειδικευμένων συστημάτων, εργαλείων και προγραμμάτων: α) αναβάθμισης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και πιστοποίησής τους στη βιομηχανία, με επικέντρωση στις ψηφιακές, πράσινες και τεχνολογικές δεξιότητες, β) ανάπτυξης ολοκληρωμένων δράσεων κλαδικών συνεργασιών, γ) ενίσχυσης της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης στη βιομηχανία, δ) στήριξης της κινητικότητας στελεχών από και προς το εξωτερικό για την μεταφορά τεχνογνωσίας που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επενδύσεις, ε) απασχόλησης ερευνητών σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανικών επιχειρήσεων, στ) ανάπτυξης βιομηχανικών διδακτορικών στις κρίσιμες τεχνολογίες.

γγ) Η συμβολή στη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, καθώς και στη βελτίωση και δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης των δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, μέσα από την εκπόνηση σχετικών πολιτικών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

γδ) Η προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ και την ανάπτυξη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της διαχείρισης των αλλαγών για την επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των ΜΜΕ και την αντίστοιχη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων σε αυτές.

γε) Ο προσδιορισμός, για τα τεχνικά επαγγέλματα, που ασκούνται στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τους ν. 3982/2011 (Α’ 143) και ν. 6422/1934 (Α’ 412), του τεχνικού τους αντικειμένου (κατηγοριοποίηση, εγκατάσταση), για την άσκηση του οποίου κατοχυρώνεται η υποχρέωση αναγγελίας ή αδειοδότησης ή πιστοποίησης, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα, που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος και η διαβάθμισή του.

γστ) Ο προσδιορισμός, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, του πλαισίου χορήγησης επαγγελματικών αδειών άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, για τις οποίες προβλέπονται εξετάσεις, και ο προσδιορισμός του ύψους των παραβόλων και των προβλεπόμενων κυρώσεων.

γζ) Ο προσδιορισμός, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, του πλαισίου για την αδειοδότηση των ιδιωτικών φορέων διεξαγωγής εξετάσεων για χορήγηση επαγγελματικής άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων.

γη) Ο προσδιορισμός, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, των προϋποθέσεων έγκρισης των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, που δύναται να υποκαταστήσει την επαγγελματική εμπειρία για την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων, του περιεχομένου και της διάρκειας της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και των προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας, με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής, θεωρητικής και πρακτικής, κατάρτισης, από εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς.

γθ) Ο προσδιορισμός των επαγγελματικών υποχρεώσεων των πιστοποιούμενων, καθώς και του περιεχομένου της απαιτούμενης υποχρεωτικής κατάρτισης, που πρέπει να λάβουν, πριν από την πιστοποίηση σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες.

γι) Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά, διεθνή όργανα και οργανισμούς, για τα θέματα των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων και η λήψη κατάλληλων μέτρων, σχετικά με την ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη.

για) Η εισήγηση στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του ν. 3982/2011, σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων.

γιβ) Η ανάπτυξη του Ενιαίου Μητρώου Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα.

γιγ) Η συμμετοχή σε εθνικά όργανα, συμβούλια και ομάδες εργασίας, που ασχολούνται με θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή τίτλων τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

γιδ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων, καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σε ξένους υπηκόους, για προσωρινή παροχή υπηρεσίας.

γιε) Η υποστήριξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ), με το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ χωρών της ΕΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα προσώπων τα οποία ασκούν τεχνικά επαγγέλματα στις δραστηριότητες του ν. 3982/2011.

γιστ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας περί άσκησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, από τις αρμόδιες διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω του ενιαίου τρόπου εφαρμογής αυτής.

γιζ) Η εισήγηση μέτρων, προκειμένου οι διαδικασίες, αρμοδιότητας των Περιφερειών, για την άσκηση δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011, να διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ, ως κέντρα υποδοχής της αίτησης και ενημέρωσης.

Άρθρο 46
Διεύθυνση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (ΔΙΚΑΝΕΠ)

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και ειδικότερα:

α) Η προώθηση και παρακολούθηση των ενεργειών για την απλοποίηση της αδειοδότησης και την αναμόρφωση της άσκησης εποπτείας στις οικονομικές δραστηριότητες και την αγορά προϊόντων, καθώς και η αξιολόγηση της εφαρμογής των εν λόγω ενεργειών.

β) Η υποστήριξη και η ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, η εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τελικό στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

γ) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

δ) Η αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης, σε εφαρμογή του άρθρου 10 του «Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (L169)», με στόχο την εκπροσώπηση της συντονισμένης θέσης των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, την κοινοποίηση των εθνικών στρατηγικών εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας των κρατών-μελών της ΕΕ.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Απλούστευσης Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων:

αα) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των ενεργειών για τη διασφάλιση της οριζόντιας εφαρμογής των θεσμικών παρεμβάσεων, καθώς και της συνοχής της μεταρρύθμισης σχετικά με την απλοποίηση της αδειοδότησης των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το Γενικό Μέρος του ν. 4442/2016.

αβ) Η διαμόρφωση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, της στρατηγικής προσέγγισης των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με θέματα απλούστευσης της αδειοδότησης των οικονομικών φορέων.

αγ) Η υποστήριξη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου του άρθρου 16 του ν. 4442/2016.

αδ) Ο σχεδιασμός και η προώθηση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, των νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

αε) Η συνεργασία με τις αδειοδοτούσες αρχές, τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων, και τους κοινωνικούς εταίρους για τη διαμόρφωση πολιτικών βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

αστ) Η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών προς τις αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης νομοθετικής ερμηνείας και εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών ενεργειών, σύμφωνα με το Γενικό Μέρος του ν. 4442/2016.

αζ) Η ανάλυση και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών ενεργειών και η λειτουργία του ως αποθετηρίου τεχνογνωσίας και εμπειρίας, όσον αφορά την αδειοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων.

αη) Η ανατροφοδότηση, ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βελτιωτικές προτάσεις επί του θεσμικού πλαισίου.

αθ) Η συμβολή στη διάχυση των μεταρρυθμιστικών ιδεών, στην εκπαίδευση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών και η προώθηση και η διάδοση των καλών πρακτικών στο πλαίσιο της απλούστευσης της αδειοδότησης.

β) Τμήμα Β’ Συντονισμού Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων:

βα) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, των ενεργειών για τη διασφάλιση της οριζόντιας εφαρμογής των θεσμικών παρεμβάσεων, καθώς και της συνοχής της μεταρρύθμισης σχετικά με την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων, σε συνεργασία με τις Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και τις Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης του άρθρου 130 του ν. 4512/2018.

ββ) Η υποστήριξη των ανωτέρω αρχών για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και η αποτελεσματική εφαρμογή των προτεινόμενων προσεγγίσεων και εργαλείων του ν. 4512/2018.

βγ) Η διαμόρφωση σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και τις εποπτεύουσες αρχές της στρατηγικής προσέγγισης των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τα θέματα εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων.

βδ) Η υποστήριξη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου του άρθρου 134 του ν. 4512/2018.

βε) Η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης νομοθετικής ερμηνείας και εφαρμογής της μεθοδολογίας και των εργαλείων εποπτείας.

βστ) Η ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών ενεργειών και η λειτουργία ως αποθετήριο τεχνογνωσίας και εμπειρίας όσον αφορά στην εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων.

βζ) Η λειτουργία του Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4712/2020 και του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020.

βη) Η ανατροφοδότηση, ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βελτιωτικές προτάσεις επί του θεσμικού πλαισίου.

βθ) Η συμβολή στη διάχυση των μεταρρυθμιστικών ιδεών, στην εκπαίδευση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών και η προώθηση και διάδοση των καλών πρακτικών στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της άσκησης εποπτείας.

γ) Τμήμα Γ’ Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Απαιτήσεων ΟΠΣ-ΑΔΕ:

γα) Ο προσδιορισμός των λειτουργικών προδιαγραφών του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές αδειόδοτησης και εποπτείας, καθώς και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

γβ) Η υποστήριξη στη διαχείριση του συστήματος, και στη διασφάλιση της παραγωγικής του λειτουργίας και των βελτιώσεών του, συνδράμοντας την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

γγ) Η διασφάλιση, μέσω του περιεχομένου του ΟΠΣΑΔΕ, της διαθεσιμότητας των επικαιροποιημένων δεδομένων, στατιστικών στοιχείων, αναφορών, κατευθύνσεων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας εποπτείας, σχετικών υποδειγμάτων των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, και της πληροφόρησης για την απλοποίηση της αδειοδότησης και την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων.

γδ) Η επεξεργασία των δεδομένων του ΟΠΣ-ΑΔΕ με στόχο την υποστήριξη της παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των ενεργειών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, και με σκοπό τη διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων επί του θεσμικού πλαισίου.

γε) Η υποστήριξη των αρμόδιων αρχών εφαρμογής και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, ως τελικών χρηστών, σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών και οδηγιών για τη χρήση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, αξιοποιώντας τις υποδομές και τεχνολογικές δυνατότητες του συστήματος, όπως το κέντρο βοήθειας (helpdesk).

Άρθρο 47
Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για την δημιουργία ευνοϊκού κανονιστικού επιχειρηματικού και

επενδυτικού περιβάλλοντος ως προς τις βιομηχανικές υποδομές και αδειοδοτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Διεύθυνση μεριμνά για:

α) Τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με όρους υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων όσον αφορά στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία των βιομηχανικών προϊόντων και τεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και την προστασία της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος,

β) Την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών εν γένει βιομηχανικών δραστηριοτήτων, των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Εφοδιαστικής), καθώς και των σχετιζόμενων διαδικασιών χωροθέτησης,

γ) Την ανάπτυξη Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης,

δ) Την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας της χώρας, των δομών και των υποδομών του, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και προϊόντων.

2. Η Γενική Διεύθυνση αποτελεί την Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων κατά το άρθρο 65 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).

3. Η Γενική Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων. β) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας. γ) Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων.

Άρθρο 48
Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: α) Η διασφάλιση της κυκλοφορίας στην αγορά ασφαλών βιομηχανικών προϊόντων, τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, και ιδίως στοχεύουν στην προστασία της υγείας και στην ασφάλεια των προϊόντων, στην υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, και στην προστασία των χρηστών, στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας.

β) Η ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς μέσω των ενεργειών της Διεύθυνσης ως Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης κατά το άρθρο 65 του ν. 4712/2020 για τα βιομηχανικά προϊόντα και τις τεχνικές εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την τεχνική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία των Παραρτημάτων του ιδίου νόμου, με εξαίρεση τα προϊόντα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για τα μετρητικά συστήματα και τα όργανα ζύγισης (Οδηγίες 2014/32/ΕΕ και 2014/31/ΕΕ).

γ) Η παροχή σαφών και ολοκληρωμένων κανόνων στους οικονομικούς φορείς, η εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης και η προώθηση της στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Αποδόσεων:

αα) Στο πεδίο αρμοδιότητας του τμήματος ανήκουν τα σχετικά βιομηχανικά προϊόντα του Παραρτήματος Ι του ν. 4712/2020, όπως:

(1) Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρολογικό υλικό, επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συσκευές και συστήματα που προορίζονται σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα (ATEX).

(2) Προϊόντα που συνδέονται με ενέργεια ως προς τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, και το ενωσιακό πλαίσιο για την ενεργειακή σήμανση.

αβ) Στο πεδίο αρμοδιότητας του τμήματος ανήκουν επίσης οι Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον ν. 4483/1965 (Α’ 118), για τις οποίες το Τμήμα τηρεί το Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

β) Τμήμα Β’ Μηχανημάτων, Συσκευών Αερίου, Εξοπλισμού υπό Πίεση και Τεχνικών Εγκαταστάσεων:

βα) Στο πεδίο αρμοδιότητας του τμήματος ανήκουν τα σχετικά βιομηχανικά προϊόντα του Παραρτήματος Ι και ΙΙΙ του ν. 4712/2020, όπως:

(1) Μηχανήματα και επιτρεπόμενα όρια θορύβου και καυσαέρια σε αυτά, ανυψωτικά μηχανήματα, απλά δοχεία πίεσης, συσκευές αερίου, μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, εξοπλισμοί υπό πίεση, πυροσβεστήρες, συσκευές αερολυμάτων.

(2) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες, συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενους πεζόδρομους. Για τα προϊόντα αυτά, το Τμήμα τηρεί το Μητρώο Ανελκυστήρων και το Μητρώο Κυλιόμενων Κλιμάκων και Πεζόδρομων.

γ) Τμήμα Γ’ Δομικών, Χημικών και λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων:

γα) Στο πεδίο αρμοδιότητας του τμήματος ανήκουν βιομηχανικά προϊόντα, όπως:

(1) Δομικά προϊόντα, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος και μεταλλικά ικριώματα, προϊόντα πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων αυτών, στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί των όρων εμπορίας δομικών προϊόντων, τον έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών, την παραγωγή και διάθεση αυτών.

(2) Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης, πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών, είδη πυροτεχνίας, στο πλαίσιο ιδίως των κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 1682/1987 (Α’ 14) σχετικά με την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών.

(3) Χημικά προϊόντα, και ιδίως σχετικά με την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κατά την αδειοδότηση και την επιβολή περιορισμών σε αυτά.

(4) Μέσα ατομικής προστασίας. (5) Σκάφη αναψυχής και εξοπλισμός επί πλοίων. (6) Παιχνίδια. γβ) Το Τμήμα λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για

τα δομικά προϊόντα βάση του άρθρου 10 του «Κανονισμού 2011/305 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L88)», παρέχοντας πληροφορίες για τις διατάξεις που ισχύουν στην επικράτεια για τις επιδόσεις των ουσιωδών χαρακτηριστικών σε σχέση με την προοριζόμενη χρήση των δομικών προϊόντων.

δ) Τμήμα Δ’ Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων: δα) Η συμμετοχή και παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό

επίπεδο, ως αρμόδια Ρυθμιστική Εθνική Αρχή, των πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών, στον τομέα της Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων και η εποπτεία σε εθνικό επίπεδο της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

δβ) Η μέριμνα για την ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου και η εισήγηση της έκδοσης εφαρμοστικών πράξεων στον τομέα της επισήμανσης και της γενικής ασφάλειας προϊόντων, ιδιαίτερα των μη υπαγομένων, σε ειδικότερες τομεακές νομοθεσίες της ευρωπαϊκής τεχνικής εναρμόνισης, η εισήγηση των όρων διάθεσης στην αγορά των προϊόντων, που δεν υπάγονται σε εναρμονισμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά ποιότητας αυτών και η δημοσιοποίηση των προϋποθέσεων διάθεσης των προϊόντων αυτών, για την κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών.

δγ) Η εισήγηση των εθνικών ρυθμίσεων, σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας χρηστών καταναλωτών, καθώς και των όρων διάθεσης στην αγορά, των

προϊόντων που εμπίπτουν στο ενωσιακό δίκαιο, στο πεδίο της γενικής ασφάλειας των προϊόντων.

δδ) Η εισήγηση και παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος εποπτείας της αγοράς, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις Περιφέρειες της χώρας, στον τομέα της γενικής ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων.

δε) Η συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις τελωνειακές αρχές, για τους ελέγχους προϊόντων στα σημεία εισόδου.

δστ) Ο έλεγχος, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα, για τη συμμόρφωση των διατειθέμενων στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων με τη νομοθεσία.

δζ) Η συμμετοχή σε διμερή και κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα εποπτείας της αγοράς, όπως τα προγράμματα του Οργανισμού PROSAFE, οι ομάδες εργασίας για το σύστημα RAPEX, καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκά όργανα για τον τομέα της γενικής ασφάλειας προϊόντων, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ασφάλεια των Προϊόντων, και τις σχετικές ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

δη) Η λήψη των κατάλληλων περιοριστικών μέτρων, όπως δεσμεύσεις, αποσύρσεις, ανακλήσεις, για την προστασία του κοινού από την κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων στην ελληνική αγορά και η επιβολή κυρώσεων.

δθ) Η έκδοση πρακτικών οδηγών, κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων δεοντολογίας, σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, φορείς της αγοράς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σχετικά με

την επισήμανση, την παρουσίαση και την προώθηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, που επικαλούνται οφέλη σχετικά με την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση πόρων και, ιδιαίτερα, για καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, σε σύγκριση με συμβατικά προϊόντα.

δι) Η εποπτεία της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τις ονομασίες των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και της εθνικής νομοθεσίας για τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα και τα δερμάτινα είδη.

δια) Η εισήγηση προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την πληροφόρηση των οικονομικών παραγόντων και των εμπλεκομένων φορέων ελέγχου καθώς και η επιθεώρηση της εφαρμογής της τεχνικής νομοθεσίας και των κανόνων εποπτείας της αγοράς, αναφορικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων.

διβ) Ο ορισμός ως Εθνικού Σημείου Επαφής για τη λειτουργία και παρακολούθηση του ενωσιακού πλαισίου, που αφορά στην αμοιβαία αναγνώριση και την επίκληση ρήτρας διασφάλισης, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά.

διγ) Ο ορισμός ως Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη Ασφαλή Προϊόντα (σύστημα RAPEX) και η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση των ανακλήσεων και διορθωτικών μέτρων.

διδ) Η δημοσιοποίηση δελτίων τύπου του συστήματος RAPEX στην ελληνική γλώσσα, για την ενημέρωση των καταναλωτών, των ελεγκτικών αρχών και των οικονομικών φορέων.

διε) Η αξιολόγηση και συνεργασία με επιτροπές εμπειρογνωμόνων, για την εκτίμηση κινδύνων καταναλωτικών προϊόντων, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύστημα RAPEX.

3. Στα Τμήματα Α’, Β’ και Γ’ κατανέμονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, οι οποίες οργανώνονται σε δύο Γραφεία για κάθε τμήμα ανά θεματική του αντίστοιχου πεδίου βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων, ως εξής:

α) Γραφείο Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας: αα) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, του άρθρου 22 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης στην αγορά, χρήσης και κατανάλωσης βιομηχανικών προϊόντων.

αβ) Η παρακολούθηση, συμμετοχή και εκπροσώπηση στα όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας της ΕΕ, για θέματα αναδιαμόρφωσης και εφαρμογής ενωσιακών κανόνων για την εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, σε συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών μελών.

αγ) Η επεξεργασία και κατάρτιση ρυθμίσεων για: (1) Την ενσωμάτωση του ενωσιακού στο εθνικό δίκαιο, σε θέματα ασφάλειας, κατασκευής, εμπορίας και διάθεσης στην αγορά βιομηχανικών προϊόντων,

(2) Την καθιέρωση τεχνικών κανονισμών, προτύπων, προδιαγραφών και διαδικασιών για την παραγωγή,έναρξη λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και διάθεσή τους στην αγορά,

(3) Τη λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής Κανονισμών της ΕΕ για την παραγωγή, διάθεση, χρήση και λειτουργία βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων από τη λειτουργία βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων,

(4) Την προώθηση μεθόδων και διαδικασιών ελέγχου.

αδ) Η εισήγηση, διαμόρφωση και κατάρτιση εθνικών τεχνικών κανονισμών, ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής προς τους οικονομικούς φορείς, τα Επιμελητήρια, και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, τις τελωνειακές αρχές, σχετικά με:

(1) Τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων και για την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και τη χρήση και λειτουργία ασφαλών βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 (Α’ 14),

(2) Την ενιαία και ορθή εφαρμογή της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

αε) Η έκδοση ενημερωτικού υλικού και εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, και για την ενημέρωση των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ελεγκτών που δραστηριοποιούνται στο σύστημα Εποπτείας της Αγοράς.

αστ) Η χρήση της εφαρμογής του συστήματος για την πληροφορία και επικοινωνία της Εποπτείας της Αγοράς της ΕΕ, (Information and Communication System on Market Surveillance, ICSMS) και η χρήση της εφαρμογής RAPEX (Κοινοποιήσεις Μη Ασφαλών Προϊόντων) για προϊόντα τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

β) Γραφείο Ελέγχου Βιομηχανικών Προϊόντων: βα) Η μέριμνα για την διενέργεια ελέγχων και την εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και φορείς, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4072/2012.

ββ) Η εισήγηση συγκρότησης των οργάνων ελέγχου και η έκδοση της σχετικής ηλεκτρονικής εντολής διενέργειας επιτόπιου ελέγχου για την εποπτεία της αγοράς.

βγ) Η διενέργεια ελέγχων για διαπίστωση συμμόρφωσης με την τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, και ιδίως:

(1) Των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, μέσω πιστοποιητικών εγγράφων και του τεχνικού φακέλου ή κατόπιν αυτοψίας, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές της χώρας, βάση των άρθρων 25 έως 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020.

(2) Των χαρακτηριστικών και της σήμανσης CE, καθώς και ο έλεγχος της επικινδυνότητάς τους στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας αυτών, μέσω του τεχνικού φακέλου και με λήψη δειγμάτων, με εντολή αποστολής αυτών για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων.

βδ) Η τήρηση και ενημέρωση των αρχείων ελέγχου που διενεργούνται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς, και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων εποπτείας της αγοράς συνολικά.

βε) Η διαχείριση και διερεύνηση καταγγελιών και ατυχημάτων που αφορούν σε βιομηχανικά προϊόντα σχετικά με τη μη τήρηση της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

βστ) Η εισήγηση και η υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων, η εξέταση ενστάσεων και προσφυγών, καθώς και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων απόψεων της υπηρεσίας προς τα αρμόδια δικαστήρια.

βζ) Η διερεύνηση και διοικητική διαχείριση υποθέσεων με την έκδοση αποφάσεων και δελτίων τύπου που αφορούν σε επικίνδυνα προϊόντα του ευρωπαϊκού συστήματος RAPEX, σε εθελοντικές αποσύρσεις δυνητικά επικίνδυνων προϊόντων και σε υλοποίηση σχετικών Εκτελεστικών Αποφάσεων (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατ’ εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης.

βη) Η λήψη των μέτρων που προβλέπονται για την αρμόδια αρχή από το άρθρο 6 της υπ’ αρ. Ζ3-2810/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1885) για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων.

Άρθρο 49
Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η υποστήριξη θεσμών προώθησης της ποιότητας και της εποπτείας της αγοράς, μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στους τομείς τυποποίησης, διαπίστευσης, μετρολογίας και της εποπτείας της αγοράς, την προώθηση βραβείων ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας.

2. Η Διεύθυνση υποστηρίζει την Γενική Διεύθυνση στο ρόλο της ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων κατά το άρθρο 65 του ν. 4712/2020 και μεριμνά για την εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών για την ποιότητα, για την ορθή λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης για τα πρότυπα και τους τεχνικούς κανόνες, ως Εθνική Αρχή στο πεδίο αυτό.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Συντονισμού Εποπτείας Βιομηχανικών Προϊόντων:

αα) Ο συντονισμός, η οργάνωση και η εποπτεία της ορθής εφαρμογής των κανόνων εποπτείας της αγοράς, στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και συνεκτική τήρησή τους, προς όφελος των επιχειρήσεων, της οικονομίας και των πολιτών, σε εφαρμογή των παρ. 2 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4712/2020.

αβ) Η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, ως Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, και ιδίως στα αντικείμενα των περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4712/2020.

αγ) Η συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας εθνικού επιπέδου, οι οποίες προωθούν διατάξεις ή ενσωματώνουν ενωσιακή νομοθεσία για βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας στην ευρωπαϊκή διοικητική συνεργασία (ADCO Administrative Cooperation).

αδ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την ένταξη στο Μητρώο Επιθεωρητών Ελεγκτών των υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών, που συμμετέχουν στο σύστημα εποπτείας της αγοράς.

αε) Η εισήγηση προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων μερών στο σύστημα εποπτείας της αγοράς, και η διοργάνωση συναντήσεων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή ορθών πρακτικών.

αστ) Η ενημέρωση του κοινού, πολιτών, καταναλωτών και οικονομικών φορέων, για θέματα ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως μέσω έντυπων μέσων.

β) Τμήμα Β’ Πολιτικής Ποιότητας και Εποπτείας Υποδομών:

βα) Ο σχεδιασμός των πολιτικών και η εξειδίκευση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στην Ελλάδα και η παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής τους.

ββ) Η εποπτεία της ορθής εφαρμογής των κανόνων του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας, και η στήριξη των εθνικών υποδομών ποιότητας, στους τομείς της τυποποίησης, της διαπίστευσης, της μετρολογίας, της πιστοποίησης και των εργαστηριακών δοκιμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και συνεκτική τήρησή τους, προς όφελος των επιχειρήσεων, της οικονομίας και των πολιτών.

βγ) Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ, που επεξεργάζονται πολιτικές ποιότητας και η εκπροσώπηση σε διεθνείς συναντήσεις για θέματα ποιότητας.

βδ) Η εισήγηση προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, δράσεων και μέτρων, που συμβάλλουν στη διάδοση των αρχών της ποιότητας, με έμφαση στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

βε) Η υποστήριξη του Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας της Αγοράς του άρθρου 26 του ν. 4072/2012, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας και ο συντονισμός της λειτουργίας του.

βστ) Η μέριμνα για την υποστήριξη και την αποτελεσματική εποπτεία της δραστηριότητας του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΕΣΥΠ), του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ), για την υλοποίηση του έργου τους και την επίτευξη των σκοπών τους.

βζ) Η εκπροσώπηση της Γενικής Γραμματείας στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, στα αρμόδια συμβούλια, επιτροπές και ομάδες, που λειτουργούν στο πλαίσιο των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, με σκοπό την ορθή εφαρμογή των εθνικών πολιτικών που αποφασίζονται στους τομείς αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την προώθηση και την παρακολούθηση των κριτηρίων και κανόνων της ποιότητας.

βη) Η αξιολόγηση της συνδρομής των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας στη συνολική πολιτική ποιότητας, η εξέταση της επίπτωσης της ποιότητας στη μεταποιητική δραστηριότητα, βάσει των πολιτικών που υιοθετήθηκαν και η εισήγηση μέτρων βελτίωσης, προώθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και μέτρων οικονομικής στήριξης των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, αναβάθμισης των χορηγουμένων υπηρεσιών και βελτίωσης της λειτουργίας τους.

βθ) Η προώθηση, σε εθνικό επίπεδο, της αναγνώρισης και της κοινοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης και Εργαστηρίων Δοκιμών, Αναλύσεων και Διακρίβωσης, για τη νόμιμη και απρόσκοπτη δραστηριοποίησή τους, στο πεδίο της βιομηχανικής τεχνικής νομοθεσίας.

βι) Η συνεργασία με τις ενώσεις κλαδικών και επαγγελματικών φορέων, όπως και με τις Ενώσεις των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (HellasCert) και των Ελληνικών Εργαστηρίων (HellasLab), για την προώθηση και εφαρμογή αρχών και κανόνων ποιότητας στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και έμμεσα της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.

βια) Η προώθηση, σε συνεργασία με τις Εθνικές Υποδομές Ποιότητας, δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, σχετικά με τη σημασία και τον αναπτυξιακό ρόλο της ποιότητας στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, καθώς και για τη συμβολή της ποιότητας στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

βιβ) Η υποστήριξη, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης, σχετικά με τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Κανονισμούς, στο πλαίσιο της εφαρμογής του π.δ. 81/2018 (Α’ 151), για την άρση των τεχνικών εμποδίων στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνικής νομοθεσίας των άλλων κρατών μελών και η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.

βιγ) Η τήρηση Μητρώου Διαπιστευμένων Φορέων και Εργαστηρίων, που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της εθνικής τεχνικής νομοθεσίας ή κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

βιδ) Ο καθορισμός της πολιτικής και στρατηγικής για την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή διαδικασιών και εργαλείων για την υιοθέτηση συστημάτων Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας.

βιε) Η διαμόρφωση του Εθνικού Μοντέλου Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αρίστευσης και η προώθηση διαδικασιών συνεχούς επιμόρφωσης, με τη συνεργασία φορέων κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και η συμμετοχή στην ανάδειξή του, σε εθνικό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο.

βιστ) Η συμβολή στην ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας και η προώθηση σύγχρονων μηχανισμών επιχειρηματικής αριστείας, συγκριτικής αξιολόγησης, στις ασκούμενες πολιτικές και τις επιχειρηματικές δράσεις.

βιζ) Η μέριμνα για τη δημιουργία συνθηκών, ανάδειξης, παροχής κινήτρων και επιβράβευσης της επιχειρηματικής αριστείας, μέσω προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, μέτρων και δράσεων για την υποστήριξή της, τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες, όσο και στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

βιη) Η υποστήριξη και λειτουργία σε εθνικό επίπεδο του Βραβείου Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας και η προώθηση κινήτρων, δράσεων για την ανάδειξη του θεσμού αυτού, η ενεργός συμμετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών, για την προώθηση και την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και θεσμών ποιότητας, όπως η ευρωπαϊκή αξιολόγηση της επιχειρηματικής αριστείας, καθώς και η παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών.

βιθ) Η εποπτεία και υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της και τη συμβολή αυτής στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

γ) Τμήμα Γ’ Μετρολογίας και Μετρητικών Συστημάτων: γα) Η μέριμνα για τη σύνταξη εθνικής νομοθεσίας, την

εναρμόνιση αυτής προς το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και την εφαρμογή της στα θέματα νομικής μετρολογίας και στα θέματα που αφορούν στις μονάδες και τα όργανα μέτρησης, που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του Παραρτήματος Ι και ΙΙ του άρθρου 65 του ν. 4712/2020.

γβ) Η μέριμνα για την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας, ως μέλους σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που σχετίζονται με τη μετρολογία.

γγ) Η ρύθμιση θεμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας, σχετικά με τα προσυσκευασμένα προϊόντα, τον μετρολογικό έλεγχο και τα ανεκτά όρια σφάλματος του καθαρού περιεχομένου αυτών.

γδ) Η ρύθμιση θεμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τις μονάδες μέτρησης, τις τεχνικές προδιαγραφές των σταθμικών οργάνων και των μετρητικών διατάξεων και ο καθορισμός, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΑΛΜ-ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, των νόμιμων ανεκτών ορίων σφάλματος, με βάση την εγνωσμένη αβεβαιότητα των μετρητικών οργάνων.

γε) Η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή των κανόνων νομικής μετρολογίας στα διάφορα μετρολογικά όργανα και μετρητικές διατάξεις, που χρησιμοποιούνται στην αγορά και στις εμπορικές συναλλαγές, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών και τη διενέργεια ελέγχων.

γστ) Η κατάρτιση και έκδοση, σε συνεργασία με την ΑΛΜ-ΕΙΜ του ΕΣΥΠ, Τεχνικών Οδηγιών Ελέγχου μετρητικών οργάνων και διατάξεων για χρήση από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, κατευθυντήριων οδηγιών για τεχνική υποστήριξη κατασκευαστών και εισαγωγέων στα προϊόντα μετρητικού εξοπλισμού και στα όργανα μέτρησης, που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων.

γζ) Η παροχή ενημέρωσης, πρακτικών οδηγιών και κατευθύνσεων και η μέριμνα για την παροχή εκπαίδευσης των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών, που ασχολούνται με την εποπτεία της αγοράς στα διάφορα πεδία μετρολογικών ελέγχων, τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο,

καθώς και με τους έκτακτους ελέγχους, των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων.

γη) Η χορήγηση εθνικής έγκρισης για όργανα μέτρησης, που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση καυσίμων και η τήρηση μητρώου εγκεκριμένων οργάνων μέτρησης, που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

γθ) Η μέριμνα για τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, στα όργανα μέτρησης, που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων με εθνική έγκριση, βάσει του π.δ. 524/1978 (Α’ 112).

γι) Ο συντονισμός της διενέργειας εκτάκτων μετρολογικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η διενέργεια μετρολογικών ελέγχων για τα όργανα μέτρησης, που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων.

για) Η παροχή, κατόπιν αξιολόγησης, εξουσιοδότησης σε συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των οργάνων μέτρησης και συστημάτων, που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων, καθώς και η τήρηση μητρώου των ως άνω συνεργείων.

γιβ) Η μέριμνα για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών εκροών, για τη σύνταξη ή αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων αυτών, την παροχή ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους, την εποπτεία της υλοποίησης του όλου έργου, την αξιολόγηση των εταιρειών εγκατάστασης, τον έλεγχο των τεχνικών φακέλων εγκαταστάσεων, τον έλεγχο ισοζυγίων και τον επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις για την αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και νόμιμης λειτουργίας αυτών.

γιγ) Η υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας όλων των συστημάτων εισροών εκροών και η χρήση των αποτελεσμάτων αυτών ως εργαλείων ελέγχου των πρατηρίων ή λοιπών εγκαταστάσεων, η υποστήριξη της επίλυσης διαφόρων τεχνικών προβλημάτων, καθώς και η ενημέρωση και ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων και χρηστών, σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης και της χρηματοδότησης.

Άρθρο 50
Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: α) Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία μεταποιητικών εγκαταστάσεων, επιχειρηματικών πάρκων και εγκαταστάσεων εφοδιαστικής, καθώς και η τεκμηρίωση και η κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου να μειώνεται το διοικητικό κόστος.

β) Η εποπτεία εφαρμογής των πολιτικών για τη βιομηχανική χωροθεσία οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), με έμφαση στην διασφάλιση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, και η εισήγηση για τη βελτίωσή τους.

γ) Η εφαρμογή πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα, η ανάδειξη επενδυτικών πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής μέριμνας και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η προώθηση δράσεων ανακύκλωσης, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Θεσμικού Πλαισίου Αδειοδότησης Μεταποίησης και Εφοδιαστικής Αλυσίδας:

αα) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και της νομοθεσίας για την εφοδιαστική αλυσίδα ως προς την αδειοδότηση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, και η εισήγηση για την απάλειψη γραφειοκρατικών βαρών προς μείωση του διοικητικού κόστους και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε συνεργασία με Αδειοδοτούσες Αρχές, Επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς.

αβ) Ο εντοπισμός δυσλειτουργιών της διαδικασίας αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών εν γένει βιομηχανικών δραστηριοτήτων και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για την επίλυσή τους.

αγ) Ο συντονισμός των Αρχών Αδειοδότησης και η μέριμνα για έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών εν γένει δραστηριοτήτων και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, συμπεριλαμβανομένων της διαμόρφωσης των εντύπων που χρησιμοποιούνται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές.

αδ) Η συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και φορείς για την έκδοση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την λειτουργία μεταποιητικών και συναφών μονάδων, καθώς και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, και η παροχή γνώμης για νομοθετήματα άλλων υπηρεσιών σε θέματα βιομηχανικής νομοθεσίας ως προς τη συμβατότητά τους με τη νομοθεσία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

αε) Η μέριμνα για την εκπαίδευση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αδειοδοτούσες Αρχές, ιδίως μέσω του ΕΚΔΔΑ.

αστ) Η διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του ν. 3982/2011.

αζ) Η υποστήριξη της Επιτροπής εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 31 του ν. 3982/2011.

αη) Η συνεργασία και υποστήριξη των επιλεγμένων ΚΕΠ ως κέντρων υποδοχής αιτήσεων και ενημέρωσης.

αθ) Η τήρηση του Μητρώου Επιθεωρητών του άρθρου 27 του ν. 3982/2011, και η υποστήριξη της καλής λειτουργίας αυτού.

αι) Η μέριμνα για την καλή ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Υπουργείου με όλες τις συναρμόδιες Αρχές για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011.

αια) Η συμμετοχή στην Επιτροπή παρεκκλίσεων μελετών πυροπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η εισήγηση για την έγκριση παρεκκλίσεων μελετών πυροπροστασίας από τις διατάξεις παθητικής πυροπροστασίας των π.δ. 71/1988 (Α’ 32) και 41/2018 (Α’ 80).

αιβ) Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης της Υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των κατά τόπο αρμοδίων για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητηρίων και ενώσεων αυτών, και η εποπτεία του έργου τους.

αιγ) Η τήρηση του γενικού μητρώου επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3551/2007 (Α’ 76) και η εισήγηση για θέματα βιομηχανίας του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

αιδ) Η παρακολούθηση και λήψη μέτρων, σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ), σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, η αξιολόγηση μελετών ασφαλείας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης και η διενέργεια σχετικών ελέγχων, αναφορικά με την εφαρμογή τους.

αιε) Η αξιολόγηση των προτάσεων και η ανάληψη πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και η προώθηση προγραμμάτων για επενδύσεις και δράσεις, που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση ΒΑΜΕ, την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

αιστ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για την ανάγκη τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία, που κατοχυρώνουν τις βέλτιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος, κατά τα ενωσιακά πρότυπα, και γενικότερα η προαγωγή και η ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

αιζ) Η συμμετοχή σε διυπουργικά όργανα, για την εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς και υπουργεία, όπως και σε επιτροπές για μελέτες χωροταξικού σχεδιασμού, που σχετίζονται με τις βιομηχανικές και άλλες υποδομές.

αιη) Η σχεδίαση και προώθηση μέτρων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, για τη διαχείριση των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων, που προέρχονται από τη βιομηχανία, για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών επεξεργασίας των αποβλήτων, για την επιλογή καταλλήλων τεχνικών, για τη διάθεση των επικίνδυνων ουσιών, καθώς και για την αξιοποίηση των αποβλήτων, με επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών ή την παραγωγή ενέργειας.

αιθ) Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο έλεγχος των δράσεων για τη δημιουργία Περιβαλλοντικών Δικτύων, την ενίσχυση της συνεργασίας επιχειρήσεων, με σκοπό τη διαχείριση ή και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλων ειδικών απορριμμάτων υλικών, την ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών και την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων, την πιστοποίηση προϊόντων με το οικολογικό σήμα (Ecolabel), την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και συναφών δράσεων.

ακ) Η συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης του Χωροταξικού Σχεδιασμού, ο σχεδιασμός και η εισήγηση μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανίας, τη βελτίωση των υποδομών σε περιοχές με μεγάλες βιομηχανικές και επιχειρηματικές συγκεντρώσεις και τη δημιουργία ειδικών βιομηχανικών και επιχειρηματικών κλαδικών ζωνών.

ακα) Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών γενικά, καθώς και της σχετικής νομοθεσίας, με διατύπωση γνώμης για την παραχώρηση κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων, με σκοπό την ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών γενικά, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

ακβ) Η παροχή της σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση δημοσίων κτημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών ή για την απόληψη πρώτης ύλης από τις βιομηχανίες, καθώς και για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού ή παραλίας από το ίδιο υπουργείο για τον σκοπό αυτό.

ακγ) Η ενημέρωση και διατήρηση σχετικών ηλεκτρονικών βάσεων, με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των επιχειρηματιών, σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις, που απαιτούνται για την αδειοδότηση των επιχειρηματικών πάρκων, καθώς και σχετικά με τη χωροθέτηση για βιομηχανικούς σκοπούς.

β) Τμήμα Β’ Αδειοδοτήσεων Βιομηχανίας: βα) Η εξέταση και ο προσδιορισμός των δικαιολογητικών, σε αιτήματα γνωστοποίησης εγκατάστασης και γνωστοποίησης λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τον ν. 3982/2011 και τον ν. 4442/2016.

ββ) Η χορήγηση, ως Αδειοδοτούσα Αρχή, εγκρίσεων εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τον ν. 3982/2011 και τον ν. 4442/2016, σε συνδυασμό με το ν.δ. 96/1973 (Α’ 172).

βγ) Η διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και παρασκευασμάτων και η επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

βδ) Η εξέταση αιτημάτων για την κατά παρέκκλιση έκδοση αδειών των δραστηριοτήτων, που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του ν. 3982/2011, ιδίως αιτημάτων του άρθρου 38 αυτού, καθώς και του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α’ 68).

βε) Η εξέταση και ο προσδιορισμός των δικαιολογητικών, σε αιτήματα για τη χορήγηση εγκρίσεων εγκατάστασης και εγκρίσεων λειτουργίας μονάδων ενιαίας καλλιέργειας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

βστ) Η εξέταση και η εισήγηση σχετικά με τη χορήγηση εγκρίσεων εγκατάστασης και εγκρίσεων λειτουργίας μονάδων ενιαίας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης για την παραγωγή τελικών προϊόντων.

βζ) Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε μονάδες ενιαίας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

γ) Τμήμα Γ’ Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Υποδομών:

γα) Η εισήγηση για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές προτεραιότητας της χώρας από ιδιωτικούς ή μικτούς φορείς, την έγκριση Κανονισμών Λειτουργίας, την χορήγηση παρατάσεων, την έγκριση μεταβολών, τη διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων, την έγκριση της μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη πράξη που αφορά στην ορθή ανάπτυξη και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

γβ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), της εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας τους και η παρακολούθηση της πορείας των επενδυτικών σχεδίων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, που έχουν ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ενισχύσεων.

γγ) Η εισήγηση για κάθε αναγκαία πράξη, που αφορά στην επέκταση ή αναβάθμιση υφιστάμενων ΟΥΜΕΔ, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης διατάξεων για την ανάπτυξη και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων.

γδ) Η καταγραφή των υπαρχουσών αναγκών, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και η διαδικασία προώθησης κάθε απαραίτητου θεσμικού, διοικητικού ή άλλου μέτρου, συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων, για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων, και λοιπών ΟΥΜΕΔ και η συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, για την εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου για τις ανωτέρω δραστηριότητες.

γε) Η εφαρμογή πολιτικών, η μέριμνα για τη λήψη και προώθηση κάθε απαραίτητου μέτρου, προς εξασφάλιση σύγχρονων υποδομών υψηλής στάθμης, όπως βασικών υποδομών, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών, δικτύων, η εισήγηση νομοθετικών μέτρων για την ανάπτυξη και επέκταση ΟΥΜΕΔ, καθώς και η λήψη μέτρων, για την αναβάθμιση και βέλτιστη αξιοποίησή τους.

γστ) Η παροχή γνώμης για τη σύσταση Ελεύθερης Ζώνης και Ελεύθερης Αποθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265).

Άρθρο 51
Γραφείο Διεθνούς Βιομηχανικής Συνεργασίας

1. Το Γραφείο Διεθνούς Βιομηχανικής Συνεργασίας, αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος, με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων των βιομηχανικών και επιχειρηματικών αναπτυξιακών πολιτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και τον συντονισμό για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων σε θέματα βιομηχανίας ενώπιον διεθνών οργανισμών.

2. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής: α) Η παρακολούθηση της ελληνικής εκπροσώπησης σε διεθνές επίπεδο για τη διαχείριση θεμάτων ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας, βιομηχανίας, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ποιότητας και Εσωτερικής Αγοράς, όπως σε Ομάδες Υψηλού Επιπέδου, Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη», Ομάδα Πολιτικής Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ΟΟΣΑ, ΠΟΕ, ΟΗΕ, Ευρωμεσογειακή Βιομηχανική Συνεργασία, Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης, Διαπίστευσης, Μετρολογίας.

β) Η διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για τη βιομηχανία και η προώθησή τους στην ΕΕ, και τους λοιπούς διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, που συμμετέχει η χώρα.

γ) Η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης των τακτικών και άτυπων συνόδων του Συμβουλίου Υπουργών «Ανταγωνιστικότητα» καθώς και κάθε άλλης υψηλού επιπέδου διεθνούς συνάντησης επί θεμάτων βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

δ) Η μέριμνα και εισήγηση για τη διατύπωση εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας στο πλαίσιο των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ.

ε) Η παρακολούθηση και η εισήγηση επί θεμάτων διμερών βιομηχανικών σχέσεων με τρίτες χώρες, ειδικά για σύναψη διμερών συμφωνιών, μνημονίων κατανόησης και πρωτοκόλλων συνεργασίας σε υπουργικό επίπεδο.

στ) Η συνεργασία και πληροφόρηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σχετικά με τις εξελίξεις, πρωτοβουλίες και αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών για θέματα αρμοδιότητας.

Κεφάλαιο ΣΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άρθρο 52
Αποστολή Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας

1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η προαγωγή της τεχνολογίας, η ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγή, η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και η ενίσχυση των εθνικών υποδομών έρευνας και καινοτομίας.

2. Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας υπάγονται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας.

β) Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας.

γ) Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.

δ) Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας.

ε) Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

στ) Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας.

Άρθρο 53
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία, ο προγραμματισμός των δράσεων της Γενικής Γραμματείας, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και η εξειδίκευση δράσεων για την υποστήριξη της καινοτομίας.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Σχεδιασμού και Προγραμματισμού: αα) Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Έρευνας και Καινοτομίας, ο σχεδιασμός και συντονισμός υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).

αβ) Η διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για θέματα Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας, η κατάρτιση σχετικών Μητρώων και η σύνταξη του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.

αγ) Ο καθορισμός στόχων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και η εκτίμηση προόδου στρατηγικής.

αδ) Η παρακολούθηση των στόχων των μέτρων/δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο διάφορων εθνικών, περιφερειακών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

αε) Ο συντονισμός των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών ΕΤΑΚ.

αστ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, που αφορά στην έρευνα και καινοτομία.

αζ) Η παρακολούθηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις και η εισήγηση μέτρων πολιτικής και τρόπων παρέμβασης για την προώθηση και διευκόλυνση των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων.

αη) Η παρακολούθηση των εργασιών των επιτροπών του ΟΟΣΑ σχετικά με την πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας.

αθ) Η διαχείριση του Μητρώου του Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού.

αι) Η παρακολούθηση θεμάτων Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας.

αια) Η οργάνωση διαδικασιών διαβούλευσης για την κατάρτιση ΕΣΕΤΕΚ και συντονισμός των σχετικών οργάνων διαβούλευσης.

β) Τμήμα Β’ Αποτίμησης και Αξιολόγησης Επιπτώσεων: βα) Η αποτίμηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας και των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με τις διεθνείς μεθόδους αποτίμησης.

ββ) Η λήψη διορθωτικών μέτρων με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και αποτιμήσεων που πραγματοποιούνται.

βγ) Η εκτίμηση των μακροχρόνιων αναγκών του συστήματος έρευνας και καινοτομίας της χώρας σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, κτήρια, θεσμική υποδομή και η εισήγηση μέτρων για την κάλυψή τους.

βδ) Η συλλογή και ταξινόμηση ερευνητικών δεδομένων για την αποτίμηση αποτελεσμάτων.

βε) Η αναζήτηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.

βστ) Η σύνταξη μελετών και εκθέσεων για τα αποτελέσματα των έργων και δράσεων της ΓΓΕΚ.

βζ) Η ταξινόμηση και παρουσίαση στοιχείων αναφορικά με τις δραστηριότητες στο πεδίο έρευνας και καινοτομίας στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

βη) Η εισήγηση μέτρων για την τεχνολογική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων.

βθ) Η πιστοποίηση διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

βι) Ο συντονισμός των μονάδων της ΓΓΕΚ για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, και τη σύνταξη και προώθηση των απαντήσεων κατά την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

γ) Τμήμα Γ’ Σχεδιασμού Δράσεων Καινοτομίας: γα) Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός παρεμβάσεων, μέτρων, δράσεων για την καινοτομία, η προώθηση και διάχυση της καινοτομίας, η σύνδεση καινοτομίας με την παραγωγή, την αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

γβ) Ο σχεδιασμός των δράσεων και έργων καινοτομίας, η σύνταξη μελετών για καινοτόμες δράσεις και έργα, καθώς επίσης και των μεθοδολογιών για την πρακτική αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών και δράσεων.

γγ) Η ενίσχυση του περιβάλλοντος καινοτομίας, των νεοφυών επιχειρήσεων και οραματικών προγραμμάτων.

γδ) Η καινοτομία σχετικά με τα ψηφιακά δεδομένα, τα ηλεκτρονικά μέσα, την συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και στην ένταξή τους στην αγορά, στις επιχειρήσεις και στην καθημερινότητα.

γε) Η προώθηση, ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας, η στήριξη μηχανισμών και δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στις καινοτομίες να φτάσουν στην αγορά.

γστ) Η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η στήριξη των νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

γζ) Η διαμόρφωση προτάσεων για τον εμπλουτισμό του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα καινοτομίας.

γη) Η λήψη μέτρων και ο χειρισμός θεμάτων μεταφοράς τεχνολογίας.

γθ) Ο εντοπισμός διεθνών καλών πρακτικών στο χώρο της καινοτομίας και διαμόρφωση σχετικών εισηγήσεων για τις διεθνείς εξελίξεις.

Άρθρο 54
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εξειδίκευση, προκήρυξη και εφαρμογή μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, η ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Εξειδίκευσης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων:

αα) Η εξειδίκευση και προκήρυξη των προγραμμάτων διασύνδεσης της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού, των εμβληματικών δράσεων, της καινοτομίας και τη μέριμνα για την αξιολόγηση των προτάσεων.

αβ) Η εξειδίκευση και προκήρυξη των προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών μελετών και δράσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

αγ) Η ένταξη-χρηματοδότηση των συναφών με τον ρόλο του τμήματος έργων.

αδ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την απλούστευση και βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης και ένταξης-χρηματοδότησης των προγραμμάτων.

β) Τμήμα Β’ Διαχείρισης και Παρακολούθησης Προγραμμάτων:

βα) Η διαχείριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων έρευνας και καινοτομίας, χρηματοδοτουμένων από οποιαδήποτε πηγή, η παρακολούθηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων και η παραλαβή τους.

ββ) Η διαχείριση και παρακολούθηση εμβληματικών δράσεων.

βγ) Η έγκριση των ιδιωτικών ερευνητικών φορέων προκειμένου να υποδεχθούν υπηκόους τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

βδ) Η παρακολούθηση και συγκέντρωση στοιχείων ερευνητικού δυναμικού για την αξιοποίησή τους στον σχεδιασμό και την αποτίμηση των δράσεων.

γ) Τμήμα Γ’ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: γα) Η εξειδίκευση και προκήρυξη προγραμμάτων καινοτομίας, σύνδεσης καινοτομίας με την παραγωγή, την αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

γβ) Η αξιολόγηση των ενδιάμεσων και τελικών προτάσεων επί προγραμμάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, σύνδεσης καινοτομίας με την παραγωγή, την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη.

γγ) Η ανάθεση έργων καινοτομίας, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων, η αξιολόγηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων και η παραλαβή τους.

γδ) Ο έλεγχος και η πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων και η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης δαπανών.

γε) Η διαχείριση και παρακολούθηση των δομών καινοτομίας.

γστ) Η τήρηση, παρακολούθηση και ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.

γζ) Η αξιολόγηση υποψηφίων προς ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.

γη) Η πιστοποίηση και η ένταξη επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.

γθ) Η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ φορέων έρευνας, μεταφοράς τεχνολογίας, νεοφυών επιχειρήσεων, καινοτόμων επιχειρήσεων και παραγωγικών φορέων.

Άρθρο 55
Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός του ερευνητικού και τεχνολογικού ιστού της χώρας, η εποπτεία των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, η αξιολόγησή τους, η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών τους και η προκήρυξη και η αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των κτηριακών υποδομών του Ερευνητικού και Τεχνολογικού ιστού της χώρας, η εποπτεία και η διοίκηση μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων της Γενικής Γραμματείας, καθώς και των εποπτευομένων από αυτή Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Σχεδιασμού και Διοικητικής Εποπτείας, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων:

αα) Η προώθηση θεμάτων που σχετίζονται με την ίδρυση, κατάργηση, ενοποίηση, τον διαχωρισμό, την ολική ή μερική μεταφορά των εποπτευομένων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.

αβ) Η παρακολούθηση της λειτουργίας και της γενικής δραστηριότητας των εποπτευομένων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την λειτουργική βελτίωσή τους.

αγ) Η διοικητική υποστήριξη του ΕΛΙΔΕΚ. αδ) Η εισήγηση και προετοιμασία σχεδίων κανονιστικών πράξεων που άπτονται της λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων.

αε) Η διοικητική υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ).

αστ) Η παραπομπή θεμάτων των εποπτευομένων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

αζ) Η προώθηση πάσης φύσεως αιτημάτων επιχορήγησης, καθώς η σύνταξη ειδικών εκθέσεων.

αη) Ο διορισμός των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των εποπτευομένων, από τη ΓΓΕΚ, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.

αθ) Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας.

αι) Η παροχή πληροφοριών, στοιχείων και απόψεων της Διοίκησης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, στα Δικαστήρια και στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

αια) Η εισήγηση χορήγησης αδειών σχετικά με δραστηριότητες των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, αρμοδιότητας της ΓΓΕΚ.

β) Τμήμα Β’ Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων:

βα) Η παρακολούθηση των επιστημονικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.

ββ) Ο σχεδιασμός ερευνητικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των εποπτευομένων φορέων, η προκήρυξη, η παρακολούθηση των διαδικασιών αξιολόγησης, διαχείρισης και παραλαβής των έργων αυτών.

βγ) Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων με τη διαδικασία των έμμεσων πληρωμών στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων που προκηρύσσονται από άλλους φορείς.

βδ) Η εισήγηση επί της χορήγησης της εθνικής συμμετοχής στους δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και η παροχή επιβραβεύσεων μέσω χρηματοδότησης στους συμμετέχοντες στα ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ και η σύνταξη των σχετικών αποφάσεων.

βε) Η εισήγηση για χρηματοδοτήσεις των εποπτευομένων φορέων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

βστ) Η αξιολόγηση και αποτίμηση του έργου των εποπτευόμενων φορέων και η κατάρτιση των απαραίτητων αποφάσεων και διοικητικών πράξεων.

βζ) Η ανάπτυξη, αναβάθμιση, επέκταση, τροποποίηση, και χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών των εποπτευομένων φορέων.

γ) Τμήμα Γ’ Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έρευνας:

γα) Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης των κτηριακών υποδομών της ΓΓΕΚ, των εποπτευομένων από αυτή Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.

γβ) Η εκπόνηση, ο έλεγχος, και η έγκριση των κτιριολογικών προγραμμάτων της ΓΓΕΚ, και των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΚ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.

γγ) Η εποπτεία ωρίμασης ένταξης νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

γδ) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών, η διαγωνιστική διαδικασία, η ανάθεση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των συμβάσεων εκπόνησης τεχνικών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που αφορούν στους εποπτευομένους από τη ΓΓΕΚ Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που δεν διαθέτουν επαρκείς από τεχνική άποψη, Τεχνικές Υπηρεσίες.

γε) Η σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του τμήματος.

γστ) Ο έλεγχος των μελετών τεχνικών έργων που καταθέτουν οι Εποπτευόμενοι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς της ΓΓΕΚ προς δημοπράτηση από τη ΓΓΕΚ, ως προς την ποιοτική και ποσοτική επάρκειά τους καθώς και των τευχών δημοπράτησης που τις συνοδεύουν.

δ) Τμήμα Δ’ Υποστήριξης Κτηριακών Υποδομών Έρευνας:

δα) Ο προγραμματισμός, η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των συμβάσεων τεχνικών έργων που αφορούν στη ΓΓΕΚ και τους εποπτευόμενους από αυτή Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που δεν διαθέτουν επαρκείς από τεχνική άποψη, Τεχνικές Υπηρεσίες.

δβ) Η σύνταξη των πράξεων συγκρότησης συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του τμήματος καθώς και η μέριμνα για την προετοιμασία συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της ΓΓΕΚ και η σύνταξη της απόφασης συγκρότησής του.

Άρθρο 56
Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην Έρευνα και Καινοτομία, ο συντονισμός της εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, η περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής συνεργασίας, η διεύρυνση διμερών και πολυμερών διακρατικών σχέσεων, καθώς και η ενίσχυση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών:

αα) Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της ΕΕ σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, η ενεργός συμμετοχή σε αυτές και η προώθηση της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

αβ) Η εισήγηση μέτρων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων από την ΕΕ.

αγ) Η εισήγηση επί της συμμετοχής της χώρας σε προγράμματα, δράσεις, φορείς και δομές που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα προγράμματα που ορίζονται στα άρθρα 179-189 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα, περιλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τη συμμετοχή της χώρας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

αδ) Η εισήγηση επί του ορισμού εθνικών εκπροσώπων σε ομάδες και επιτροπές στα όργανα της ΕΕ και σε ad hoc συναντήσεις, καθώς και ο ορισμός εκπρόσωπων στις επιτροπές, ομάδες εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεσων φορέων και δομών για την υλοποίηση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ προγραμμάτων με ή χωρίς ενωσιακή χρηματοδότηση, καθώς και η εισήγηση για την εξασφάλιση της απαιτούμενης εθνικής χρηματοδότησης για αυτή τη συμμετοχή.

αε) Ο συντονισμός και η εισήγηση για τη διαμόρφωση εθνικών κανόνων συμμετοχής σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στη βάση των άρθρων 185 και 187 ΣΛΕΕ, χρηματοδοτούμενες από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

αστ) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στο Συμβούλιο της ΕΕ στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και η προώθηση της εφαρμογής των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις του.

αζ) Ο συντονισμός θεμάτων Διεθνών Οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΕΚ και η προώθηση της συνεργασίας των ελληνικών φορέων με αυτούς, και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL) και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μοριακής Βιολογίας (EMBC), τον οργανισμό Σύντηξη για Ενέργεια (F4E), τον διακυβερνητικό Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (COST), τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση και την Πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ.

αη) Η εκπλήρωση των οικονομικών, πολιτικών και διοικητικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδος στους διεθνείς οργανισμούς, αρμοδιότητας ΓΓΕΚ.

αθ) Η εισήγηση επί του ορισμού εθνικών εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων στις επιτροπές και τα όργανα των διεθνών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΕΚ και ο συντονισμός της εκπροσώπησης της χώρας σε αυτούς.

β) Τμήμα Β’ Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών:

βα) Η εισήγηση για την κατάρτιση διμερών ή πολυμερών διακρατικών συμφωνιών επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Η υποστήριξη των διαδικασιών κύρωσης των διμερών ή πολυμερών διακρατικών συμφωνιών από το Κοινοβούλιο και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.

ββ) Η εισήγηση για την επέκταση διμερών ή πολυμερών διακρατικών συμφωνιών και η υποστήριξη κύρωσης αυτών.

βγ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης και η εισήγηση μέτρων για την αξιοποίηση της συμμετοχής της χώρας σε διακρατικές συμφωνίες και διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.

βδ) Η συγκρότηση μικτών επιτροπών με τις συνεργαζόμενες χώρες για τη σύναψη πρωτοκόλλων και μνημονίων διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας και η από κοινού διαμόρφωση των σχετικών προδιαγραφών για την προώθηση κοινών δράσεων.

βε) Η εξειδίκευση και προκήρυξη προγραμμάτων διμερών και πολυμερών διακρατικών συνεργασιών.

βστ) Ο συντονισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η εισήγηση για τη διαμόρφωση εθνικών κανόνων συμμετοχής σε ευρωπαϊκές συμπράξεις, δίκτυα και διμερείς και πολυμερείς δράσεις και πρωτοβουλίες.

γ) Τμήμα Γ’ Διαχείρισης και Παρακολούθησης Δράσεων Διεθνούς Συνεργασίας:

γα) Η διαμόρφωση του εθνικού πλαισίου χρηματοδότησης και η διαχείριση των προγραμμάτων και δράσεων Διεθνούς Συνεργασίας στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, χρηματοδοτούμενων από οποιαδήποτε πηγή.

γβ) Η ένταξη, χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων διεθνούς συνεργασίας συναφών με την αποστολή της Διεύθυνσης έργων χρηματοδοτούμενων από οποιαδήποτε πηγή.

γγ) Η παρακολούθηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων και η παραλαβή τους.

γδ) Η διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων ώστε να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της υλοποίησης των δράσεων προς τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

γε) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων των ως άνω έργων.

Άρθρο 57
Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

1. Το Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

2. Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι εξής:

α) Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των πόρων του.

β) Η κατάρτιση της ετήσιας πρότασης του ΠΔΕ της ΓΓΕΚ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και την ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μετά την έγκρισή της από τον Γενικό Γραμματέα.

γ) Η κατάρτιση προτάσεων ανακατανομής και αύξησης των ετήσιων ορίων πιστώσεων του ΠΔΕ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, και η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μετά την έγκρισή της από τον Γενικό Γραμματέα.

δ) Η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των δράσεων εκτός ΕΣΠΑ, στις οποίες η ΓΓΕΚ είναι τελικός δικαιούχος, καθώς και κατανομής των σχετικών πιστώσεων στον λογαριασμό 26189-1 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου.

ε) Η διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους δράσεων, έργων και μελετών του ΠΔΕ μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας μετά από σχετικές εντολές πληρωμών από τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΓΓΕΚ και της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

στ) Ο χειρισμός έργων Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης ενταγμένων στο ΠΔΕ, λοιπών έργων, τα οποία ανατίθενται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, αλλά και των Αποδόσεων Κεφαλαίων του ν. 2216/1994 (Α’ 83), για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΓΓΕΚ.

ζ) Η διενέργεια ελέγχων νομιμότητας, σχετικά με την πληρωμή των τελικών δικαιούχων δράσεων, έργων και μελετών του ΠΔΕ και η πρόταση μέτρων, για τη διαχείριση των πληρωμών και των αποδόσεων φόρων, εισφορών και λοιπών κρατήσεων του δημοσίου.

η) Η τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στα οποία αποτυπώνονται οι οικονομικές του δραστηριότητες.

θ) Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών εκ μέρους της ΓΓΕΚ και της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

ι) Η κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα και υποβάλλονται αρμοδίως.

ια) Η αποστολή του φυσικού του αρχείου στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετησίως.

ιβ) Η λογιστική διαχείριση των δράσεων της ΓΓΕΚ, η λογιστική παρακολούθηση, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΔΕ της ΓΓΕΚ, καθώς και η χρηματοοικονομική διαχείριση λοιπών δράσεων της ΓΓΕΚ εκτός ΠΔΕ σε συνεργασία

με εξειδικευμένους συμβούλους του ιδιωτικού τομέα και με επιτροπές στελεχών της ΓΓΕΚ, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον Γενικό Γραμματέα.

ιγ) Η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της ΓΓΕΚ και της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, για οικονομικές και διαχειριστικές ενέργειες, καθώς και για εκκρεμότητες σε θέματα αρμοδιοτήτων του και η πρόταση διαδικασιών, σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία του.

ιδ) Η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της ΓΓΕΚ και της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ για τα αποτελέσματα του ελέγχου των ορκωτών λογιστών.

3. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του ΕΛΚΕ είναι ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΛΚΕ.

Άρθρο 58
Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας

1. Το Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

2. Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι εξής:

α) Η σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων προβολής του έργου της Γενικής Γραμματείας.

β) Η οργάνωση εκθέσεων, ημερίδων και ειδικών επιστημονικών και τεχνολογικών εκδηλώσεων.

γ) Η διοργάνωση εκθέσεων με επιτεύγματα νέων εφευρετών και ερευνητών με τη συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και τη θεσμοθέτηση βραβείων.

δ) Η εισήγηση επί της χορήγησης της αιγίδας της ΓΓΕΚ και του Υπουργείου σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις που προσιδιάζουν στον σκοπό της ΓΓΕΚ.

ε) Η προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και Καινοτομίας, των δράσεων και προγραμμάτων της ΓΓΕΚ και των εποπτευόμενων αυτής φορέων.

στ) Η δικτύωση και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς, υπουργεία, πρεσβείες, οργανισμούς και κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας του εξωτερικού ή της ημεδαπής.

Κεφάλαιο Ζ’
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)

Άρθρο 59
Αποστολή Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ

1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των ιδιωτικών, εθνικών και ξένων, επενδύσεων, καθώς και των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προς τόνωση της εθνικής οικονομίας.

2. Στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ υπάγονται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

β) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

γ) Μονάδα ΣΔΙΤ, επιπέδου διεύθυνσης.

δ) Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών, επιπέδου τμήματος.

Άρθρο 60
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και ΑΞΕ είναι ο συντονισμός εφαρμογής της πολιτικής για την υλοποίηση των επενδυτικών έργων των αναπτυξιακών νόμων και της επενδυτικής πολιτικής προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων, καθώς και η ενίσχυση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και δομών για την αποτελεσματική ανταπόκριση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης στις ανάγκες των επενδυτών.

2. Η Γενική Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων. β) Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. γ) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Αναπτυξιακών Νόμων και ΑΞΕ, επιπέδου τμήματος.

Άρθρο 61
Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η επεξεργασία και η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των αναπτυξιακών νόμων, η υποβολή προτάσεων βελτίωσης αυτού και των διαδικασιών που επί τη βάσει αυτού εφαρμόζονται, καθώς και η αξιολόγηση, ο έλεγχος, η έγκριση, η τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, και η παροχή κρατικών ενισχύσεων, σε εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων: αα) Η πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, την έκδοση εγκριτικών, απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων, αποφάσεων υπαγωγής καθώς και την εξέταση αιτημάτων τροποποιήσεων και μεταβολών των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εισηγήσεων που σχετίζονται με τα ανωτέρω. Στις περιπτώσεις έκδοσης ανακλητικών αποφάσεων και επιβολής κυρώσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων συμπράττει με το Τμήμα Πιστοποιήσεων και Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

αβ) Η παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών, στοιχείων και λοιπών εγγράφων που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και απευθύνονται στη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων, ως φορέα υλοποίησής τους.

αγ) H υποβολή προτάσεων για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Αξιολογητών και της σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Αξιολογητών και Αξιολόγησης Επενδύσεων.

αδ) Η εξέταση αιτημάτων θεραπείας επί αποφάσεων του τμήματος.

αε) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητας ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

αστ) Η υποβολή προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται κατά το στάδιο της Αξιολόγησης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αντιμετώπισή τους.

αζ) Η αποστολή στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων με τη συνδρομή και των λοιπών τμημάτων της Διεύθυνσης και του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης, επί θεμάτων αρμοδιότητας στις δικαστικές και ελεγκτικές αρχές.

αη) Η εισήγηση επί της έκδοσης κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορούν στις αρμοδιότητες του τμήματος.

β) Τμήμα Β’ Ελέγχου και Παρακολούθησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων:

βα) Η συγκρότηση των οργάνων ελέγχου για τον έλεγχο των επενδύσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους, και για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

ββ) Ο έλεγχος πληρότητας των αιτημάτων ελέγχου και των εκθέσεων ελέγχου και η διαβίβασή τους στα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης.

βγ) H υποβολή προτάσεων για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Ελεγκτών και σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Ελεγκτών και Ελέγχου Επενδύσεων.

βδ) Η εισαγωγή και ο έλεγχος των στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων και η υποβολή αυτών για την περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου υλοποίησης των επενδύσεων.

βε) H παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων και η περιοδική παροχή στοιχείων σχετικά με την τήρηση ή μη.

βστ) Η ευθύνη για την παρακολούθηση της υποβολής των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) των αναπτυξιακών νόμων.

βζ) Η διαχείριση του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας που δικαιούται η Γενική Διεύθυνση ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, όπως ενέργειες ένταξης Πράξεων στο ΕΠ Τεχνική Βοήθεια, χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανάθεσης-διαχείρισης συμβάσεων με προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών.

βη) Η εισήγηση για έκδοση αποφάσεων κυρώσεων και δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων, μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.

βθ) Η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάκτησης της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

βι) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητας ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

βια) Η αποστολή στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων με τη συνδρομή και των λοιπών τμημάτων της Διεύθυνσης και του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης, επί θεμάτων αρμοδιότητας στις δικαστικές και ελεγκτικές αρχές.

βιβ) Η εισήγηση επί της έκδοσης κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορούν στις αρμοδιότητες του τμήματος.

γ) Τμήμα Γ’ Πιστοποιήσεων και Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων:

γα) H εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων πιστοποίησης, προόδου υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.

γβ) H εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων μεταβολών των αποφάσεων ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων. Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και επιβολής κυρώσεων/δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές συμπράττει, όπου απαιτείται, με το Τμήμα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων.

γγ) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητας ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

γδ) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων του τμήματος.

γε) H διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων και των λειτουργικών δαπανών όλων των φορέων εφαρμογής των επενδυτικών νόμων.

γστ) Η διαβίβαση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων στη ΓΔΟΥ για την καταβολή των ενισχύσεων στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων.

γζ) Η προεργασία, η ένταξη και η παρακολούθηση των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΕΕ, καθώς και η υποβολή προτάσεων για ένταξη εγκεκριμένων επενδύσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα συγχρηματοδότησης από την ΕΕ και η παροχή στοιχείων προόδου υλοποίησης αυτών.

γη) Η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάκτησης της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

γθ) Η αποστολή στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων με τη συνδρομή και των λοιπών τμημάτων της Διεύθυνσης και του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης, επί θεμάτων αρμοδιότητας στις δικαστικές και ελεγκτικές αρχές.

γι) Η εισήγηση επί της έκδοσης κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορούν στις αρμοδιότητες του τμήματος.

δ) Τμήμα Δ’ Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης Διαδικασιών:

δα) Η εξειδικευμένη επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των αναπτυξιακών νόμων και των μέτρων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, η συσχέτισή τους με στοιχεία λοιπών προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων, καθώς και γενικότερους δείκτες τομέων της οικονομίας, με στόχο την εσωτερική αξιολόγηση των παρεχόμενων αναπτυξιακών κινήτρων, την αξιολόγηση των αναπτυξιακών νόμων με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, την εκπόνηση μελετών και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής πολιτικής.

δβ) Η τήρηση αρχείου κλαδικών μελετών και η τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείου τεχνικών εκθέσεων, κατά κλάδο και πινάκων τυποποιημένων μεγεθών, καθώς και τιμών κόστους για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις των επενδυτικών μονάδων για τις ανάγκες τόσο της κεντρικής όσο και των λοιπών υπηρεσιών εφαρμογής των αναπτυξιακών κινήτρων.

δγ) Η σύνταξη έκθεσης απολογισμού για την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων που υποβάλλεται από τον Υπουργό προς τη Βουλή των Ελλήνων, και η αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων και Στατιστικής ΙΕ-ΣΔΙΤ.

δδ) Η επεξεργασία θεμάτων που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο της Διεύθυνσης με σκοπό τον επιχειρησιακό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων ή άλλων εφαρμογών.

Άρθρο 62
Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή μέτρων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα για άμεσες επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, επωφελείς για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, καθώς και η συνδρομή στον εκσυγχρονισμό και στην απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, και η εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για αυτές.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων:

αα) Στο πλαίσιο του α.ν. 89/1967:

(1) Ο έλεγχος των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών και υπαγωγής ημεδαπών εταιρειών στο ως άνω καθεστώς.

(2) Η αξιολόγηση της μελέτης τεκμηρίωσης περιθωρίου κέρδους με τη μέθοδο costplus, η επικοινωνία με τους αιτούντες για παροχή διευκρινίσεων επί του προτεινόμενου περιθωρίου κέρδους και η εισήγηση στην αρμόδια Επιτροπή για το προτεινόμενο περιθώριο κέρδους.

(3) Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών και υπαγωγής ημεδαπών εταιρειών, καθώς και η τροποποίηση ή ανάκληση αυτών.

(4) Η επικαιροποίηση του καθορισθέντος περιθωρίου κέρδους.

(5) Ο έλεγχος και αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενισχύσεων και η εισήγηση για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

(6) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της λειτουργίας των παραπάνω εταιρειών, και η επιβολή κυρώσεων όταν διαπιστώνονται παραβάσεις του νόμου και των σχετικών αποφάσεων.

(7) Η βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την εφαρμογή και παρακολούθηση των υποβληθέντων αιτήσεων υπαγωγής και των χορηγούμενων ενισχύσεων.

(8) Η υποβολή προτάσεων σχετικά με την απλοποίηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών και η εισήγηση κανονιστικών πράξεων εφαρμογής.

(9) Η περιοδική ενημέρωση σχετικά με κάθε θέμα που αφορά σε αριθμό υπαγωγών, παροχής ενισχύσεων, καθυστερήσεις και εν γένει διαδικαστικά και ουσιαστικά εμπόδια που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή του νόμου.

αβ) Η αιτιολογημένη εισήγηση για τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, βάσει των άρθρων 16 και 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του καθεστώτος και ο έλεγχος των υλοποιούμενων επενδύσεων κατά κατηγορία, καθώς επίσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τις επενδύσεις που υλοποιούνται επί τη βάσει του ίδιου νόμου.

αγ) Ο έλεγχος υλοποίησης και διατήρησης των επιμέρους κατηγοριών επενδύσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 5A του ν. 4172/2013 (non-dom) και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του καθεστώτος θέμα.

αδ) Η εφαρμογή των άρθρων 7 και 9 του ν. 4171/1961 «Περί λήψεως γενικών μέτρων για την υποβοήθηση της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας» (Α’ 93).

αε) Η εφαρμογή του ν.δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεων και προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού» (Α’ 317), αναφορικά με την αξιολόγηση της αίτησης, σύστασης και συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 3, εισήγησης επί των ανακυπτόντων ζητημάτων που σχετίζονται με παροχή κινήτρων και κρατικών ενισχύσεων, εισήγησης επί των εφαρμοστικών νομοθετημάτων του ν.δ. 2687/1953, εξειδίκευσης της διαδικασίας υπαγωγής και ελέγχου των επενδύσεων, παρακολούθησης της υλοποίησής τους, και κάθε εν γένει σχετιζόμενο με το καθεστώς ζήτημα.

αστ) Η εισήγηση μέτρων και η συμμετοχή σε δράσεις που αποβλέπουν στην προσέλκυση κεφαλαίων εξωτερικού και η υποστήριξη επενδυτών για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

αζ) Η συμμετοχή στις επιτροπές για διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες και συμφωνίες όσον αφορά στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.

αη) Η εισήγηση επί του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του α.ν. 89/1967.

β) Τμήμα Β’ Ναυτιλιακών Εταιρειών: βα) Η παρακολούθηση των αδειών εγκατάστασης

γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και των αποφάσεων υπαγωγής ημεδαπών ναυτιλιακών εταιρειών σε αυτό.

ββ) Η διαχείριση των εγγυητικών επιστολών των παραπάνω εταιρειών, καθώς επίσης και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας τους.

βγ) Η επιβολή κυρώσεων όταν διαπιστώνεται παράβαση του ν. 27/1975 και των εγκριτικών αποφάσεων.

βδ) Η ανάλυση απαιτήσεων και η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την εφαρμογή και παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων του τμήματος.

βε) Η εισήγηση επί του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του άρθρου 25 του ν. 27/1975.

βστ) Η υπαγωγή πλοίων στα ελληνικά νηολόγια σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953.

βζ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής.

Άρθρο 63
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Αναπτυξιακών Νόμων και ΑΞΕ

1. Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Αναπτυξιακών Νόμων και ΑΞΕ αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος και είναι αρμόδιο για την παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως σε όλες τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεών τους.

2. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται: α) Η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς επίσης και η συνδρομή του Γενικού Διευθυντή σε ποινικής φύσεως ερωτήματα που διαβιβάζονται από ανακριτικές ή άλλες αρχές.

β) Η παρακολούθηση και η μελέτη της νομοθεσίας που αφορά στα καθεστώτα κινήτρων των επενδυτικών νόμων και των άμεσων ξένων επενδύσεων και η εισήγηση και έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Η κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων, σχετικά με κάθε ζήτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

δ) Η παροχή νομικών συμβουλών προς τις υπηρεσίες για ζητήματα νομικής φύσεως, τα οποία ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και η καθοδήγηση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

ε) Η παρακολούθηση και μελέτη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις και τα καθεστώτα ενισχύσεων.

στ) Η συνδρομή στη διαμόρφωση του περιεχομένου ατομικών διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων για μη τήρηση όρων υπαγωγής στα καθεστώτα κινήτρων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

ζ) Η σύνταξη ενημερωτικών εντύπων για το θεσμικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα παρεχόμενα κίνητρα των επενδυτικών νόμων.

η) Η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σε σχέση με ερωτήματα που αφορούν στα θέματα της Γενικής Διεύθυνσης και τα οποία λόγω πολυπλοκότητας διαβιβάζονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών.

θ) Η συνεχής επικαιροποίηση του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου, σχετικά με τις κοινοποιούμενες πληροφορίες που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο, τις κανονιστικές αποφάσεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

ι) Ο συντονισμός των ελέγχων που πραγματοποιούνται στη Διεύθυνση από ανώτατους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και η υποστήριξη αυτών κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή τους, καθώς και η τήρηση ιστορικού αρχείου των ελέγχων αυτών.

ια) Η παραλαβή και διαχείριση των πορισμάτων ελέγχου των θεσμοθετημένων ελεγκτικών σωμάτων και μηχανισμών, η παρακολούθηση της πορείας τους έως τις τελικές ενέργειες της υπηρεσίας, και η τήρηση αντίστοιχου ιστορικού αρχείου.

ιβ) Η επεξεργασία και υποβολή ερωτημάτων για νομικά ζητήματα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης.

ιγ) Η ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ήτοι ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης και η σύνταξη των σχετικών απαντήσεων.

Άρθρο 64
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, η παρακολούθηση της προόδου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του άρθρου 10 του ν. 4608/2019. Στο πλαίσιο αυτό, έχει την ευθύνη για:

α) Τον σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχο των Στρατηγικών Επενδύσεων.

β) Την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, ως υπηρεσία μιας στάσης.

γ) Την παροχή κινήτρων στις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

δ) Την ευθύνη διευκόλυνσης και συντονισμού της χορήγησης αδειών για έργα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Στρατηγικών Επενδύσεων ως αυτοδίκαια εντασσόμενα ή κατόπιν ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης.

2. Η Γενική Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων. β) Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων. γ) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Στρατηγικών Επενδύσεων, επιπέδου τμήματος.

Άρθρο 65
Διεύθυνση Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής, η υποδοχή των Στρατηγικών Επενδύσεων στο πλαίσιο του ν. 4608/2019, η παρακολούθηση της συνολικής διαδικασίας υλοποίησης κάθε εγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), συμπεριλαμβανομένων και των Στρατηγικών Επενδύσεων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ, καθώς και η μελέτη, επεξεργασία και διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της παροχής κινήτρων Στρατηγικών Επενδύσεων, η εξειδίκευση και η χορήγηση των ενισχύσεων στις στρατηγικές επενδύσεις, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Προγραμματισμού και Κινήτρων: αα) Ο προγραμματισμός και η οργάνωση της κάθε στρατηγικής επένδυσης, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων της ΔΕΣΕ, περί ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων.

αβ) Η παραλαβή των εγκεκριμένων από τη ΔΕΣΕ επενδυτικών φακέλων, που διαβιβάζονται στη Διεύθυνση από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, η επεξεργασία τους και διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων.

αγ) Η αξιολόγηση της πληρότητας του επενδυτικού και αδειοδοτικού φακέλου της στρατηγικής επένδυσης και η επικοινωνία με τους φορείς των επενδύσεων για την συμπλήρωση αυτών, εντός των νόμιμων προθεσμιών.

αδ) Η συνδρομή στην υλοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ.

αε) Η συνεργασία με Διεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες και Οργανισμούς καθώς και ενωσιακά όργανα, με σκοπό την προώθηση επενδύσεων ενταγμένων στο πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων.

αστ) Η σύνταξη ενημερωτικών εντύπων για τα παρεχόμενα κίνητρα στις Στρατηγικές Επενδύσεις και τη διαδικασία ένταξης και υλοποίησης αυτών, καθώς επίσης και η παροχή συνδρομής προς το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης σχετικά με την επικαιροποίηση του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου σχετικά με τις κοινοποιούμενες πληροφορίες που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο, τις κανονιστικές αποφάσεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

αζ) Ο συντονισμός της συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων των ενισχυόμενων επενδύσεων και η σύνταξη αναφορών σε ετήσια βάση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

αη) Η οργάνωση ενεργειών, δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

αθ) Ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η υλοποίηση όλων των ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης, εθνικής και συγχρηματοδοτούμενης, που δικαιούται η Γενική Γραμματεία και άπτονται των Στρατηγικών Επενδύσεων, ήτοι ενέργειες ένταξης Πράξεων στο ΕΠ Τεχνική Βοήθεια, χρηματοδότησης από το ΠΔΕ, ανάθεσης, διαχείρισης συμβάσεων με προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών.

αι) Η σύνταξη των κανονιστικών και ατομικών πράξεων που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο περί χορήγησης και εξειδίκευσης των ενισχύσεων, του ν. 4608/2019 και η εισήγηση για την τροποποίηση αυτών καθώς και η συνδρομή του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης στην σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων.

αια) Η γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

αιβ) Η εκπόνηση μελετών και η διαμόρφωση προτάσεων για τα παρεχόμενα κίνητρα στις Στρατηγικές Επενδύσεις και γενικότερα επί θεμάτων αναπτυξιακής πολιτικής.

αιγ) Η περιοδική ενημέρωση σχετικά με κάθε θέμα που αφορά σε αριθμό υπαγωγών, παροχής ενισχύσεων, καθυστερήσεις και εν γένει διαδικαστικά και ουσιαστικά εμπόδια που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή του νόμου.

β) Τμήμα Β’ Παρακολούθησης:

βα) Η τήρηση του Μητρώου Ανεξάρτητων Ελεγκτών για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο έλεγχος κατά την κατασκευαστική περίοδο με τη διενέργεια διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου, η εποπτεία της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους ελεγκτές, καθώς και η αξιολόγηση των εκθέσεων ελέγχου.

ββ) Η παρακολούθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του συνολικού σχεδιασμού των Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, τα κίνητρα τα οποία έχουν χορηγηθεί και τους όρους, όπως έχουν τεθεί στην απόφαση της ΔΕΣΕ, και ιδίως φορολογικά κίνητρα, ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, τήρηση κοινόχρηστων χώρων, έξοδα κοινωφελών δράσεων, όπως υποτροφίες.

βγ) Η εισήγηση για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της υλοποίησης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.

βδ) Η παραλαβή αιτημάτων τροποποίησης και η εισήγηση για τον χειρισμό τους.

βε) Η προετοιμασία των εισηγήσεων προς τη ΔΕΣΕ για τον αποχαρακτηρισμό των επενδύσεων ως «Στρατηγικών Επενδύσεων», την ανάκληση των εγκεκριμένων κινήτρων και την επιβολή κυρώσεων στο φορέα της επένδυσης.

βστ) Η σύνταξη έκθεσης – απολογισμού για την εφαρμογή του Μέρους Β’ του ν. 4608/2019 που υποβάλλεται από τον Υπουργό προς τη Βουλή των Ελλήνων κάθε δύο έτη.

βζ) H παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους φορείς των ενισχυόμενων Στρατηγικών Επενδύσεων.

βη) H διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ των ενισχύσεων των Στρατηγικών Επενδύσεων.

βθ) Η διαβίβαση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων στη ΓΔΟΥ για την καταβολή των ενισχύσεων στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων.

βι) Η παρακολούθηση της αξιοποίησης των φορολογικών κινήτρων.

βια) Η ενημέρωση και πληροφόρηση του Υπουργού σχετικά με την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών αναφορικά με την έκδοση αδειών.

βιβ) Η παρακολούθηση της τήρησης του Μνημονίου Συνεργασίας από τον φορέα στρατηγικής επένδυσης και η σύνταξη εισηγήσεων προς τη ΔΕΣΕ για τη μη τήρηση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας εκ μέρους του φορέα της επένδυσης και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

βιγ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019.

βιδ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης της ΣΕΣΕ και της ΔΕΣΕ.

Άρθρο 66
Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η σύνταξη σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), η αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, και η ευθύνη της διευκόλυνσης και του συντονισμού της διαδικασίας χορήγησης αδειών για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της Απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (L115/39).

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ):

αα) Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ΕΣΧΑΣΕ, και ιδίως των άρθρων 1 έως 5 του ν. 4146/2013 (Α’ 90), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

αβ) Η σύνταξη σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία εγκρίνονται τα ΕΣΧΑΣΕ.

αγ) Η διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και προτάσεων Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων.

β) Τμήμα Β’ Έκδοσης Αδειών Στρατηγικών Επενδύσεων: βα) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση

των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των προβλεπόμενων κατά περίπτωση αδειών για τις στρατηγικές επενδύσεις.

ββ) Οι ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών προεγκρίσεων για τις άδειες δόμησης.

βγ) Η έκδοση των οικοδομικών αδειών για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

βδ) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση παρεκκλίσεων από πολεοδομικές διατάξεις.

βε) Οι ενέργειες σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις βεβαιώσεις χρήσης γης, εγκρίσεις αρχιτεκτονικών μελετών, εγκρίσεις δασικών υπηρεσιών, εγκρίσεις πυρασφάλειας και υγειονομικές.

βστ) Οι ενέργειες για τον καθορισμό περιβαλλοντικών όρων, των περιβαλλοντικών αδειών, την έκδοση αδειών οριοθέτησης ρεμάτων, υδροδότησης, χρήσης νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις και πηγές, εγκατάστασης και λειτουργίας.

βζ) Οι ενέργειες για τη θέσπιση περιβαλλοντικών όρων Στρατηγικών Επενδύσεων, κατ’ εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, όπως NATURA, η διενέργεια διαβουλεύσεων για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Στρατηγικών Επενδύσεων, ο ορισμός Υγρών (επεξεργασμένων) Λυμάτων, και ο ορισμός Αποδέκτη/διαχειριστή στερεών αποβλήτων.

βη) Οι ενέργειες για τη λήψη αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, απαλλακτικής απόφασης ή γνωμοδότησης, και την έκδοση διαπιστωτικών αποφάσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

βθ) Η διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για τα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest PCIs).

βι) Η συνδρομή στη διαδικασία έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία εγκρίνονται τα ΕΣΧΑΣΕ.

βια) Η βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων.

βιβ) Η έκδοση αδειών χορήγησης άδειας επέμβασης σε δασικές εκτάσεις.

βιγ) Η διενέργεια αυτοψιών και η λήψη δεδομένων δασικών χαρτών, γεωχωρικών δεδομένων, αεροφωτογραφιών και λοιπού υλικού από τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες.

βιδ) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση έκδοσης του συνόλου των αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία Στρατηγικών Επενδύσεων.

βιε) Η έκδοση αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία Στρατηγικών Επενδύσεων.

βιστ) Οι ενέργειες για την ολοκλήρωση της γνωμοδοτικής διαδικασίας, σχετικά με ζητήματα αρχαιολογικού χαρακτήρα εκτάσεων και η έκδοση αρχαιολογικών αδειών.

βιζ) Η εισαγωγή όρων προστασίας αρχαιοτήτων σε χώρους υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, κατά την κατάρτιση των ΕΣΧΑΣΕ.

βιη) Η επίσπευση της διαδικασίας για την χορήγηση ειδικού σήματος ή βεβαίωσης λειτουργίας κατόπιν γνωστοποίησης του άρθρου 44 του ν. 4442/2016, στο πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων και της υπ’ αρ. 8592/17-5-2017 (Β’1750) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Τουρισμού.

Άρθρο 67
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Στρατηγικών Επενδύσεων αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος και είναι αρμόδιο για την παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως σε όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεών τους.

2. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται: α) Η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς επίσης και η συνδρομή του Γενικού Διευθυντή σε ποινικής φύσεως ερωτήματα που διαβιβάζονται από ανακριτικές ή άλλες αρχές.

β) Η εισήγηση και έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας περί Στρατηγικών Επενδύσεων από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Η κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων, σχετικά με κάθε

ζήτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

δ) Η παροχή νομικών συμβουλών προς τις υπηρεσίες για ζητήματα νομικής φύσεως, τα οποία ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και η καθοδήγηση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

ε) Η παρακολούθηση και μελέτη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την παροχή κινήτρων στις στρατηγικές επενδύσεις και τα καθεστώτα ενισχύσεων.

στ) Η συνδρομή στη διαμόρφωση του περιεχομένου ατομικών διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων για μη τήρηση όρων υπαγωγής στα καθεστώτα κινήτρων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

ζ) Η σύνταξη ενημερωτικών εντύπων για το θεσμικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα παρεχόμενα κίνητρα των επενδυτικών νόμων.

η) Η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σε σχέση με ερωτήματα που αφορούν στα θέματα της Γενικής Διεύθυνσης και τα οποία λόγω πολυπλοκότητας διαβιβάζονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών.

θ) Η συνεχής επικαιροποίηση του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου, σχετικά με τις κοινοποιούμενες πληροφορίες που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο, τις κανονιστικές αποφάσεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

ι) Ο συντονισμός των ελέγχων που πραγματοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση από ανώτατους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η OLAF, και η υποστήριξη αυτών κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή τους, καθώς και η τήρηση ιστορικού αρχείου των ελέγχων αυτών.

ια) Η παραλαβή και διαχείριση των πορισμάτων ελέγχου των θεσμοθετημένων ελεγκτικών σωμάτων και μηχανισμών, η παρακολούθηση της πορείας τους έως τις τελικές ενέργειες της υπηρεσίας, και η τήρηση αντίστοιχου ιστορικού αρχείου.

ιβ) Η επεξεργασία και υποβολή ερωτημάτων για νομικά ζητήματα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης.

ιγ) Η ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ήτοι ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης και η σύνταξη των σχετικών απαντήσεων.

Άρθρο 68
Μονάδα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

1. Η Μονάδα ΣΔΙΤ αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

2. Επιχειρησιακός στόχος της Μονάδας ΣΔΙΤ είναι η προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού των ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005 για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, την παροχή υποδομών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο με γνώμονα τη μέγιστη οικονομική δυνατότητα.

3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης: αα) Ο εντοπισμός των έργων ή των υπηρεσιών που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ καθώς και η αναζήτηση, και η λήψη στοιχείων σχετικά με έργα ή υπηρεσίες, την εκτέλεση ή παροχή των οποίων προωθούν ή σχεδιάζουν δημόσιοι φορείς.

αβ) Η αναζήτηση, και η λήψη από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κάθε πληροφορίας ή στοιχείου που απαιτείται για να διαγνωστεί εάν η εκτέλεση ενός έργου ή η παροχή μιας υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ.

αγ) Η επεξεργασία των στοιχειών που λαμβάνει από επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς, όπως από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Εργοληπτικών Εταιρειών.

αδ) Η παροχή κάθε εύλογης συνδρομής στους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που επεξεργάζονται προτάσεις για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ.

αε) Η παραλαβή, μελέτη και αξιολόγηση των προτάσεων των φορέων για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ.

αστ) Η ένταξη έργων ή υπηρεσιών στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, καθώς και η συμπλήρωση και αναμόρφωσή του.

αζ) Η προετοιμασία των εισηγήσεων του Γενικού Γραμματέα προς τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) για την έκδοση ή την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής.

αη) Η διευκόλυνση και υποστήριξη των δημόσιων φορέων στην ανάθεση για την επιλογή των ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των έργων ή την παροχή υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ.

αθ) Ο συντονισμός των διαδικασιών ανάθεσης των πάσης φύσεως συμβάσεων που συνάπτονται για την υλοποίηση έργων ή υπηρεσιών ως ΣΔΙΤ και η εισήγηση για κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένων και των τευχών δημοπράτησης, όπως η προκήρυξη, η ειδική και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η πρόσκληση υποβολής προσφορών και το σχέδιο σύμβασης με τα παραρτήματα και τα προσαρτήματα αυτού.

αι) Η επικοινωνία και συνεργασία με διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων ΣΔΙΤ.

αια) Η επικοινωνία και συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ (EPEC) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και με όργανα και υπηρεσίες διεθνών οργανισμών.

αιβ) Η επικοινωνία της Γενικής Γραμματείας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον

Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1291/2013 και (ΕΕ) 1316/2013 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (L169).

β) Τμήμα Β’ Παρακολούθησης της Εκτέλεσης Συμβάσεων:

βα) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων ΣΔΙΤ και των Παρεπόμενων Συμφώνων, σύμφωνα με τον ν. 3389/2005, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα των δημόσιων φορέων.

ββ) Η προετοιμασία και η επεξεργασία στοιχείων για την τακτική ενημέρωση της ΔΕΣΔΙΤ αναφορικά με την υλοποίηση των Συμβάσεων Σύμπραξης έργων η υπηρεσιών.

βγ) Η προετοιμασία εισηγήσεων προς τη ΔΕΣΔΙΤ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων ΣΔΙΤ.

βδ) Η μέριμνα για την προετοιμασία και παροχή στοιχείων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

βε) Η σύνταξη στατιστικής ανάλυσης αναφορικά με τον δημοσιονομικό χειρισμό των Συμβάσεων Σύμπραξης έργων και υπηρεσιών σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

βστ) Η επικοινωνία και συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ (EPEC) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και με όργανα και υπηρεσίες διεθνών οργανισμών.

βζ) Η καταγραφή και η παρακολούθηση του συνόλου των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι δημόσιοι φορείς, ιδιαίτερα της μελλοντικής επιβάρυνσης του ΠΔΕ που προκύπτει ή δύναται να προκύψει από τις πληρωμές που διενεργούνται για συμπράξεις που έχουν υπαχθεί στον ν. 3389/2005, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

βη) Η μέριμνα για την ένταξη νέων και συνεχιζόμενων έργων και υπηρεσιών που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ στο ΠΔΕ καθώς και την κατανομή πιστώσεων και χρηματοδότησης των έργων και υπηρεσιών που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ.

βθ) Η λήψη αναφορών προόδου ανά δίμηνο, που αποστέλλονται κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας από τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τον ν. 3389/2005.

βι) Η λήψη κινήτρων, όπως αυτά ορίζονται στον ν. 4608/2019, κατά την υλοποίηση έργων ή υπηρεσιών ως ΣΔΙΤ στο πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων.

γ) Τμήμα Γ’ Ωρίμασης και Νομικής Υποστήριξης ΣΔΙΤ: γα) Η παροχή νομικών συμβουλών προς τα τμήματα για ζητήματα νομικής φύσεως, τα οποία ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και η καθοδήγηση των τμημάτων της Μονάδας ΣΔΙΤ για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

γβ) Η υποβολή στη ΔΕΣΔΙΤ προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των ΣΔΙΤ και η κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων, σχετικά με τις ΣΔΙΤ.

γγ) Η μέριμνα και ο συντονισμός για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης της Μονάδας ΣΔΙΤ προς την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

γδ) Η τυποποίηση των εγγράφων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των διαδικασιών ανάθεσης και η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών, καθώς επίσης και η τυποποίηση κάθε είδους σύμβασης ΣΔΙΤ ή Παρεπόμενων Συμφώνων, προς τον σκοπό της διευκόλυνσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στη διαμόρφωση των όρων των συμβάσεων σύμπραξης.

γε) Η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, που αφορούν σε υποθέσεις αρμοδιότητας της Μονάδας, καθώς επίσης και η αποστολή στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων επί θεμάτων ΣΔΙΤ στις δικαστικές αρχές και τα θεσμοθετημένα ελεγκτικά σώματα.

γστ) Ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η υλοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων επί ειδικών θεμάτων που αφορούν στην εκτέλεση συμβάσεων έργων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016.

γζ) Ο συντονισμός των διαδικασιών για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών και την παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εν γένει παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου της Γενικής Γραμματείας που άπτεται των ΣΔΙΤ.

γη) Η υποστήριξη λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου των ΣΔΙΤ της Γενικής Γραμματείας, και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

γθ) Ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η υλοποίηση όλων των ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης, εθνικής και συγχρηματοδοτούμενης, που δικαιούται η Γενική Γραμματεία και άπτονται των ΣΔΙΤ, ήτοι ενέργειες ένταξης Πράξεων σε σχετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα, χρηματοδότησης από το ΠΔΕ, ανάθεσης, διαχείρισης συμβάσεων με προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών.

γι) Η προετοιμασία και σύνταξη έντυπου και ψηφιακού υλικού με πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις ΣΔΙΤ.

για) Η οργάνωση ενεργειών, δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τις ΣΔΙΤ.

γιβ) Ο προγραμματισμός και η οργάνωση της εκπαίδευσης φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα ΣΔΙΤ, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, καθώς και ο σχεδιασμός και η εκτέλεση δράσεων εκπαίδευσης για το προσωπικό της Μονάδας ΣΔΙΤ.

γιγ) Η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων σε σχέση με ερωτήματα που αφορούν στα θέματα της Μονάδας, και τα οποία λόγω πολυπλοκότητας διαβιβάζονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών.

γιδ) Η επεξεργασία και υποβολή ερωτημάτων για νομικά ζητήματα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα της Μονάδας.

γιε) Η ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ήτοι ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Μονάδας και η σύνταξη των σχετικών απαντήσεων.

Άρθρο 69
Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών

1. Το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

2. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής: α) Η ανταπόκριση σε συνήθεις ερωτήσεις του επενδυτικού κοινού, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, με σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με την νομοθεσία των επενδυτικών νόμων, τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις που υπάγονται στο εύρος των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας.

β) Η προώθηση, με ψηφιακά μέσα στις αρμόδιες κατά περίπτωση οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας, των εξειδικευμένων ερωτημάτων του επενδυτικού κοινού, σχετικά με θέματα οικείας αρμοδιότητας.

γ) Η παροχή πληροφοριών προς τον Γενικό Γραμματέα σχετικά με συνήθη προβλήματα, τα οποία κοινοποιούνται στο Γραφείο και αφορούν οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

Κεφάλαιο Η’
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ)

Άρθρο 70
Αποστολή Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τις δημόσιες επενδύσεις και ειδικότερα ο σχεδιασμός και η χρηστή διαχείριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και λοιπών χρηματοδοτικών προγραμμάτων δημοσίας και υπερεθνικής δαπάνης για την ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

2. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 71
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων είναι:

α) Η διαμόρφωση και εποπτεία του πλαισίου χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

β) Ο συντονισμός του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ως κεντρική Υπηρεσία Συντονισμού (ΥΣ-ΕΠΑ).

γ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Προγραμμάτων του Υπουργείου.

2. Η Γενική Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής: α) Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. β) Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).

Άρθρο 72
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής με την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων: αα) Η εισήγηση του ετήσιου και μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού και προγραμματισμού του ΠΔΕ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

αβ) Η επικοινωνία με τους φορείς του ΠΔΕ και η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την επίτευξη του ορθού προγραμματισμού.

αγ) Η σύνταξη της ετήσιας εγκυκλίου οδηγιών για την κατάρτιση του ΠΔΕ, στο πλαίσιο του ετήσιου και του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού, καθώς και των εγκυκλίων οδηγιών, προς τους φορείς για την ορθή εκτέλεση του ΠΔΕ.

αδ) Η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει το ΠΔΕ και η εισήγηση της έκδοσης κανονιστικών πράξεων, για τη λειτουργία του και τη βελτίωσή του.

αε) Η διαμόρφωση της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και η αποστολή των σχετικών εισηγήσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

αστ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων του ΠΔΕ σε μηνιαία βάση.

αζ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων, που υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές προς την ΕΕ, για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων ΠΔΕ, μέσω κάθε πηγής χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων Ταμεία ΕΕ, Χρηματοδοτικά Μέσα (όπως «Συνδέοντας την Ευρώπη» «Διευκολύνσεις»), σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

αη) Η σύνταξη του οικονομικού απολογισμού της εκτέλεσης του ΠΔΕ του προηγούμενου έτους, και της απορρόφησης των σχετικών πόρων και η σύνταξη σχετικής εισηγητικής έκθεσης.

αθ) Η διαμόρφωση των εκτιμήσεων για την πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ, σε ό,τι αφορά στα έσοδα και τις δαπάνες και η σύνταξη σχετικών αναφορών.

αι) Η χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων του ΠΔΕ, σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

αια) Η συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, έναντι θεσμών της ΕΕ και διεθνών οικονομικών οργανισμών, για τα θέματα προγραμματισμού, προϋπολογισμού και εκτέλεσης του ΠΔΕ.

αιβ) Η σύνταξη προδιαγραφών για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Διεύθυνσης στα θέματα του προγραμματισμού και προϋπολογισμού.

β) Τμήμα Β’ Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων: βα) Η αξιολόγηση των προτάσεων των φορέων και των τροποποιήσεών τους και η εισήγηση της τελικής διαμόρφωσης, κατάρτισης και έγκρισης των συλλογικών αποφάσεων ένταξης έργων, μελετών και προγραμμάτων.

ββ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων επενδυτικών προγραμμάτων όλων των φορέων, καθώς

και της εκτέλεσης του ΠΔΕ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του.

βγ) Η μέριμνα για την υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων του δημοσίου με την κατανομή των ετήσιων πιστώσεων των έργων εθνικού και περιφερειακού επιπέδου στους επιμέρους φορείς και τομείς.

βδ) Η παροχή στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στοιχείων για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, του Οικονομικού Απολογισμού και των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς.

βε) Η συλλογή στοιχείων του ΠΔΕ, που αφορούν στις νομικές δεσμεύσεις, που αναλαμβάνουν οι φορείς σε βάρος του ΠΔΕ, στις χρηματοδοτήσεις και στις πληρωμές και η εισήγηση διορθωτικών ενεργειών στον προγραμματισμό.

βστ) Η σύνταξη προδιαγραφών για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Διεύθυνσης, στα θέματα κατάρτισης του προγράμματος.

βζ) Η υποστήριξη έκδοσης κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων σε ό,τι αφορά στα θέματα κατάρτισης και έγκρισης του ΠΔΕ.

βη) Η παροχή πληροφόρησης και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για τα θέματα κατάρτισης και έγκρισης του ΠΔΕ αρμοδιότητάς τους και η απάντηση σε σχετικά ερωτήματα.

βθ) Η αξιολόγηση προτάσεων για λοιπά ενωσιακά προγράμματα και η εισήγηση της ένταξή τους στο ΠΔΕ.

γ) Τμήμα Γ’ Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης:

γα) Η πραγματοποίηση της χρηματοδότησης του ετήσιου ΠΔΕ, σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και την Τράπεζα της Ελλάδος.

γβ) Η χρηματοδότηση των φορέων εκτέλεσης των έργων του ΠΔΕ, η παρακολούθηση των πληρωμών του και των λοιπών οικονομικών στοιχείων.

γγ) Η σύνταξη του οικονομικού απολογισμού της εκτέλεσης του ΠΔΕ εκάστου έτους, σε συνεργασία με το ΓΛΚ και την Τράπεζα της Ελλάδος, και η αποστολή στις αρμόδιες αρχές.

γδ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των πληρωμών, κατά την εκτέλεση του Ετήσιου Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και η μέριμνα για την έκδοση περιοδικών και τελικών απολογιστικών στοιχείων.

γε) Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τους φορείς του ΠΔΕ, του μητρώου δεσμεύσεων, που τηρούν οι φορείς.

γστ) Η συλλογή στοιχείων και η παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΠΔΕ.

γζ) Η υποστήριξη έκδοσης κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων, σε ό,τι αφορά στα θέματα χρηματοδότησης και πληρωμών.

γη) Η παροχή πληροφόρησης και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς, για τα θέματα χρηματοδότησης και πληρωμών του ΠΔΕ, αρμοδιότητάς τους και η απάντηση σε σχετικά ερωτήματα.

γθ) Η σύνταξη προδιαγραφών για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Διεύθυνσης, στα θέματα χρηματοδότησης.

δ) Τμήμα Δ’ Στατιστικής, Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης: δα) Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, σε ετήσια και μακροχρόνια βάση, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης και τις ανάγκες διαφάνειας και δημοσιότητας.

δβ) Η ευθύνη για την ορθή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Διεύθυνσης.

δγ) Ο σχεδιασμός νέων πληροφοριακών συστημάτων, τροποποιήσεων και επεκτάσεων υπαρχόντων, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

δδ) Η ευθύνη για την σύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων με τρίτα συστήματα και η πρόταση, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, νέων διεπαφών.

δε) Η μέριμνα για τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk) για την υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της Διεύθυνσης.

δστ) Η μέριμνα για την κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών της Διεύθυνσης, αλλά και των αρμοδίων φορέων, για θέματα του ΠΔΕ μέσω σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

δζ) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης, εθνικής και συγχρηματοδοτούμενης, της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, ως τελικού δικαιούχου των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

δη) Ο προσδιορισμός των έργων, που απαιτούνται για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων τους, όπως μελέτες, έρευνες και εμπειρογνωμοσύνες.

δθ) Η οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως ανάθεσης μελετών και ερευνών, και η τήρηση των φακέλων τους με όλα τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους.

Άρθρο 73
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.)

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος προγραμμάτων ανάπτυξης και Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Τμήμα Α’ Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ):

αα) Η κατάρτιση του σχεδίου του ΕΠΑ, με τον καθορισμό των αναπτυξιακών στόχων, του προϋπολογισμού και των προτεραιοτήτων του.

αβ) Η εξειδίκευση της διαδικασίας κατάρτισης και υποβολής των επιμέρους προγραμμάτων του ΕΠΑ και ο συντονισμός των αρμοδίων φορέων για την κατάρτισή τους.

αγ) Η αξιολόγηση των προγραμμάτων, που υποβάλλονται και η εισήγηση σχετικά με την έγκρισή τους ή την αναθεώρησή τους.

αδ) Η συνεργασία με τα υπουργεία και τις περιφέρειες για την κατάρτιση Ειδικών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς

τους και η εισήγηση στον Υπουργό για την έγκριση ή την αναθεώρηση των Ειδικών Προγραμμάτων.

αε) Η διατύπωση εισηγήσεων σχετικά με τη διάθεση αποθεματικών του ΕΠΑ.

αστ) Η αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του ΕΠΑ, με βάση στόχους και δείκτες, που έχουν προσδιοριστεί, καθώς και τα στοιχεία παρακολούθησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου των προγραμμάτων, που υποβάλλουν οι φορείς και τα πορίσματα των επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του ΕΠΑ, καθώς και η εξειδίκευση της διαδικασίας αναθεώρησης των προγραμμάτων του ΕΠΑ.

αζ) Η σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου του ΕΠΑ, άλλων εκθέσεων, καθώς και η κατάρτιση του σχεδίου αναθεώρησης του ΕΠΑ και η μέριμνα για τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκρισή του.

αη) Η σύνταξη των προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΠΑ (ΠΣ-ΕΠΑ), η μέριμνα για την ανάπτυξη των αναγκαίων διεπαφών με άλλα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΠΣ-ΕΠΑ των απαραίτητων δεδομένων.

αθ) Η σύνταξη των προδιαγραφών για τα έργα Τεχνικής Βοήθειας.

αι) Η υποστήριξη και συνδρομή για θέματα που αφορούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

β) Τμήμα Β’ Παρακολούθησης και Ελέγχου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης:

βα) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠΑ, με βάση τα δεδομένα που καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα, η σύνταξη αναφορών, η παροχή των σχετικών στοιχείων για την κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων προόδου του ΕΠΑ και η εισήγηση της αναθεώρησης του ΕΠΑ, στο Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης ΕΠΑ.

ββ) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΠΑ, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την εφαρμογή του συστήματος, καθώς και η ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΠΑ.

βγ) Η μέριμνα για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του ΣΔΕ των προγραμμάτων του ΕΠΑ, η διασταύρωση και ο έλεγχος των στοιχείων.

βδ) Η σύνταξη κατευθύνσεων για τη διαδικασία ολοκλήρωσης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων.

βε) Η διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επιθεωρήσεων σε προγράμματα και έργα, που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ, κατόπιν εντολής Υπουργού και η τήρηση σχετικού αρχείου.

βστ) Η ενημέρωση για τα ευρήματα των επιτόπιων επιθεωρήσεων, που διενεργούν οι υπηρεσίες διαχείρισης των προγραμμάτων, καθώς και των εκθέσεων των ομάδων ελέγχου.

βζ) Η υλοποίηση ενεργειών, που προβλέπονται στο ΣΔΕ στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις αρμοδιότητάς του και η εισήγηση της λήψης διορθωτικών μέτρων.

βη) Η υποστήριξη σε θέματα προδιαγραφών του ΠΣΕΠΑ, η εισήγηση ανάπτυξης νέων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η τροποποίηση και επέκταση των ήδη υπαρχόντων.

βθ) Η μέριμνα για την καταχώριση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΠΑ.

βι) Η σύνταξη των προδιαγραφών για έργα Τεχνικής Βοήθειας.

βια) Η υποστήριξη και συνδρομή για θέματα που αφορούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

γ) Τμήμα Γ’ Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης: γα) Η μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων και εγκυκλίων, με τις οποίες καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των προγραμμάτων, που περιλαμβάνονται στο ΕΠΑ, εξειδικεύονται οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών και ορίζονται οι δικαιούχοι, καθώς επίσης και των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου.

γβ) Η κατάρτιση και η υλοποίηση του Τομεακού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ ή του Υποπρογράμματος Τεχνικής Βοήθειας, που εντάσσεται σε Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου, καθώς και κάθε τροποποίησή τους.

γγ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιότητας εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, που περιλαμβάνονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ ή στο Υποπρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας, που εντάσσεται σε Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου, σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες.

γδ) Η διαχείριση και εκτέλεση των έργων Τεχνικής Βοήθειας, για υπηρεσίες, μελέτες και προμήθειες, με δικαιούχο τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης και η τήρηση φακέλων με τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους.

γε) Ο προσδιορισμός των έργων, που απαιτούνται για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων τους.

γστ) Η ευθύνη της διοργάνωσης και υποστήριξης κάθε τεχνικής ή άλλης συνάντησης, που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου της Διεύθυνσης.

γζ) Οι απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση και δημοσιότητα του ΕΠΑ.

γη) Η συλλογή και έγκαιρη καταχώριση δεδομένων στο ΠΣ-ΕΠΑ.

γθ) Η διαμόρφωση προδιαγραφών του ΠΣ-ΕΠΑ. γι) Η τήρηση αρχείου και η ευθύνη για τη διακίνηση

των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξης της Διεύθυνσης.

δ) Τμήμα Δ’ Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Ανάπτυξης Υπουργείου:

δα) Η συμμετοχή στις διαδικασίες αναπτυξιακού προγραμματισμού για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ιδίως αναφορικά με τη διατύπωση προτάσεων στρατηγικής, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την κατανομή πόρων για το πεδίο ευθύνης του Υπουργείου.

δβ) Η κατάρτιση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου, με την εξειδίκευση στον τομέα ευθύνης του, των στόχων του αναπτυξιακού προγραμματισμού, που περιλαμβάνονται στο ΕΠΑ, η μέριμνα για τη διενέργεια των διαδικασιών, που απαιτούνται μέχρι την έγκρισή του.

δγ) Η αξιολόγηση της εφαρμογής, της υλοποίησης του ΤΠΑ και η σύνταξη της έκθεσης ολοκλήρωσής του.

δδ) Η κατάρτιση σχεδίου αναθεώρησης του ΤΠΑ, και η μέριμνα για τη διενέργεια των διαδικασιών, που απαιτούνται μέχρι την έγκρισή του.

δε) Η κατάρτιση Ειδικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Υπουργείου, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, καθώς και εκείνων που εντάσσονται για χρηματοδότηση σε συλλογικές αποφάσεις του Υπουργείου.

δστ) Η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων του ΤΠΑ και των άλλων Ειδικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Υπουργείου, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

δζ) Η ευθύνη των ενεργειών για την ενεργοποίηση του ΤΠΑ και των Ειδικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, καθώς και η ένταξη έργων.

δη) Η κατάρτιση του σχεδίου αναθεώρησης των ανωτέρω προγραμμάτων, καθώς και η μέριμνα για τη διενέργεια των διαδικασιών, που απαιτούνται μέχρι την έγκρισή τους.

δθ) Η συνεργασία με τις Τεχνικές Γραμματείες των Ειδικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης.

δι) Η μέριμνα για τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση δεδομένων στο ΠΣ-ΕΠΑ.

δια) Η σύνταξη των προδιαγραφών για έργα Τεχνικής Βοήθειας.

ε) Τμήμα Ε’ Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Ανάπτυξης Υπουργείου:

εα) Η διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του ΤΠΑ και των άλλων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Υπουργείου, η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων των προγραμμάτων, καθώς και η κατάρτιση της πρότασης αναθεώρησής τους.

εβ) Η σύνταξη και υποβολή στους αρμόδιους φορείς της πρότασης χρηματοδότησης των έργων, που είναι ενταγμένα στα Προγράμματα Ανάπτυξης.

εγ) Η έκδοση αποφάσεων τροποποίησης των ενταγμένων έργων και των αποφάσεων ολοκλήρωσης ή απένταξής τους.

εδ) Η συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων του Υπουργείου, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και η σύνταξη των εκθέσεων προόδου τους.

εε) Η σύνταξη των εκθέσεων ολοκλήρωσης των Ειδικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης.

εστ) Η ευθύνη λειτουργίας των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΠΑ και των άλλων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Υπουργείου, που χρηματοδοτούνται, από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, η παροχή πληροφόρησης και διευκρινήσεων, επί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στους δικαιούχους.

εζ) Η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο ΣΔΕ διαδικασίες.

εη) Η παρακολούθηση των ευρημάτων, που έχουν εντοπιστεί σε επιτόπιες επιθεωρήσεις και ελέγχους, που πραγματοποιούνται σε έργα του ΤΠΑ και των άλλων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Υπουργείου, είτε από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, είτε από άλλους εθνικούς φορείς.

εθ) Η παρακολούθηση της τήρησης των συστάσεων, που έχουν γίνει στον δικαιούχο, για τα έργα των ΤΠΑ και των άλλων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Υπουργείου, και η εφαρμογή των προβλεπόμενων από το ΣΔΕ διαδικασιών, στις περιπτώσεις διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης των δικαιούχων με τους όρους των αποφάσεων ένταξης των εν λόγω έργων.

ει) Η διαχείριση παρατυπιών και υπονοιών απάτης, όπως η ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τους δικαιούχους των πράξεων, με την προετοιμασία εισηγήσεων και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

εια) Η τήρηση αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία των διοικητικών επαληθεύσεων και των επιτόπιων επιθεωρήσεων.

ειβ) Η συνεργασία με τις Τεχνικές Γραμματείες των Ειδικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης.

ειγ) Η συλλογή και έγκαιρη καταχώριση δεδομένων στο ΠΣ-ΕΠΑ.

ειδ) Η σύνταξη προδιαγραφών για έργα Τεχνικής Βοήθειας.

Κεφάλαιο Θ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Άρθρο 74
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής (ΕΤΠΑ-ΤΣ)
Έργο της Ειδικής Γραμματείας είναι ο συντονισμός και ο έλεγχος των παρακάτω Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ ΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαίος Διοικητικός Τομέας στο πλαίσιο του ν. 4314/2014, και ειδικότερα των εξής αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών:

1. ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

2. ΕΥΔ ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

3. ΕΥΔ ΕΠ «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Άρθρο 75
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
Έργο της Ειδικής Γραμματείας είναι ο συντονισμός και ο έλεγχος των παρακάτω Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ ΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαίος Διοικητικός Τομέας στο πλαίσιο του ν. 4314/2014, και ειδικότερα των εξής αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών:

1. ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

2. ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κεφάλαιο Α’
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 76
Αριθμός οργανικών θέσεων
Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.358, και ολογράφως χίλιες τριακόσιες πενήντα οκτώ.

Άρθρο 77
Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

1. Οι οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού του Υπουργείου με σχέση δημοσίου δικαίου κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

περ.
Θέσεις Μονίμου Προσωπικού κατά Κατηγορία και Κλάδο
Αριθμός
α.
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
(άρθρο 4 π.δ. 50/2001)
433
β.
ΠΕ Μηχανικών
(άρθρο 5 π.δ. 50/2001)
122
γ.
ΠΕ Πληροφορικής
(άρθρο 6 π.δ. 50/2001)
38
δ.
ΠΕ Γεωτεχνικών
(άρθρο 7 π.δ. 50/2001)
3
ε.
ΠΕ Περιβάλλοντος
(άρθρο 8 π.δ. 50/2001)
30
στ.
ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων
(άρθρο 9 π.δ. 50/2001)
6
ζ.
ΠΕ Ειδικού Προσωπικού

23
η.
ΠΕ Θετικών Επιστημών

2
θ.
ΠΕ Στατιστικολόγων

1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
658
ι.
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
(άρθρο 13 π.δ. 50/2001)
34
ια.
ΤΕ Πληροφορικής
(άρθρο 14 π.δ. 50/2001)
25
ιβ.
ΤΕ Μηχανικών
(άρθρο 15 π.δ. 50/2001)
20
ιγ.
ΤΕ Εργοδηγών

1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
80
ιδ.
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
(άρθρο 18 π.δ. 50/2001)
206
ιε.
ΔΕ Πληροφορικής
(άρθρο 19 π.δ. 50/2001)
42
ιστ.
ΔΕ Τεχνικός
(άρθρο 20 π.δ. 50/2001)
12
ιζ.
ΔΕ Οδηγών
(άρθρο 21 π.δ. 50/2001)
13
ιη.
ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων
(άρθρο 22 π.δ. 50/2001)
3
ιθ.
ΔΕ Τηλεφωνητών
(άρθρο 23 π.δ. 50/2001)
3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
279
κ.
ΥΕ Επιμελητών
(άρθρο 25 π.δ. 50/2001)
35
κα.
ΥΕ Επιμελητών Φύλαξης
(άρθρο 25 π.δ. 50/2001)
8
κβ.
ΥΕ Επιμελητών Καθαριότητας
(άρθρο 25 π.δ. 50/2001)
4

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
47

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ
1.064

2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση της μίας οργανικής θέσης ΤΕ Εργοδηγών, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Μηχανικών στον οποίο και προσμετράται.

Άρθρο 78
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ορίζονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

περ.
Θέσεις Προσωπικού ΙΔΑΧ κατά Εκπ/κη Βαθμίδα και Ειδικότητα
Αριθμός

α.
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
(άρθρο 4 π.δ. 50/2001)
75

β.
ΠΕ Μηχανικών
(άρθρο 5 π.δ. 50/2001)
18

γ.
ΠΕ Πληροφορικής
(άρθρο 6 π.δ. 50/2001)
3

δ.
ΠΕ Γεωτεχνικών
(άρθρο 7 π.δ. 50/2001)
1

ε.
ΠΕ Περιβάλλοντος
(άρθρο 8 π.δ. 50/2001)
4

στ.
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
(άρθρο 2 π.δ. 50/2001)
47

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΔΑΧ
148

ζ.
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
(άρθρο 13 π.δ. 50/2001)
16

η.
ΤΕ Πληροφορικής
(άρθρο 14 π.δ. 50/2001)
1

θ.
ΤΕ Μηχανικών
(άρθρο 15 π.δ. 50/2001)
13

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΔΑΧ

ι.
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
(άρθρο 18 π.δ. 50/2001)
80

ια.
ΔΕ Πληροφορικής
(άρθρο 19 π.δ. 50/2001)
2

ιβ.
ΔΕ Τεχνικός
(άρθρο 20 π.δ. 50/2001)
7

ιγ.
ΔΕ Οδηγών
(άρθρο 21 π.δ. 50/2001)
17

ιδ.
ΔΕ Τηλεφωνητών
(άρθρο 23 π.δ. 50/2001)
1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΔΑΧ
107

ιε.
ΥΕ Επιμελητών
(άρθρο 25 π.δ. 50/2001)
3

ιστ.
ΥΕ Επιμελητών Φύλαξης
(άρθρο 25 π.δ. 50/2001)
1

ιζ.
ΥΕ Επιμελητών Καθαριότητας
(άρθρο 25 π.δ. 50/2001)
1

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΔΑΧ
5

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΑΧ
290

2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση ή αποδέσμευση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων της παρ. 1 πλην του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

Άρθρο 79
Θέσεις προσωπικού με έμμισθη εντολή και επί θητεία

1. Στο Υπουργείο υφίστανται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’208).

2. Στο Υπουργείο υφίστανται δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στο πλαίσιο του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (Α’ 239).

3. Στο Υπουργείο υφίστανται δύο (2) θέσεις Ελεγκτή Ιατρού με τριετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 1943/1991 (Α’ 50). Ο Ελεγκτής Ιατρός είναι αρμόδιος ιδίως για: α) την αντιμετώπιση σε πρώτο βαθμό προβλημάτων υγείας του προσωπικού, β) τον κατ’ οίκον έλεγχο των ασθενούντων υπαλλήλων του Υπουργείου, γ) κάθε άλλη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως τον ν. 3850/2010 (Α’ 84).

Άρθρο 80
Ειδικές Θέσεις Προσωπικού

1. Στο Υπουργείο υφίσταται μία (1) θέση Υπηρεσιακού/ής Γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων και τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019.

2. Στο Υπουργείο υφίσταται μία (1) θέση Διοικητή της ΔΙΜΕΑ, ο οποίος προΐσταται της Μονάδας, για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4712/2020.

3. Στο Υπουργείο υφίστανται δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4622/2019.

4. Η θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων καταλαμβάνεται από μετακλητό υπάλληλο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4146/2013, με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά, και η συνολική υπηρεσία του προσώπου δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξι έτη. Η θητεία, του ως άνω μετακλητού υπαλλήλου, λύεται αυτοδίκαια με την αποχώρηση του προσώπου που τον διορίζει.

Άρθρο 81
Προσόντα Διορισμού – Πρόσληψης

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τη νομοθεσία για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, και ειδικά για τις παρακάτω ειδικότητες ορίζονται ως προσόντα διορισμού:

α) Για τον κλάδο ΠΕ Θετικών Επιστημών: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ θετικών επιστημών ή επιστημών υγείας ή γεωργίας ή κτηνιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) Για τον κλάδο ΠΕ Στατιστικολόγων: Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

γ) Για τον κλάδο ΠΕ Ειδικού Προσωπικού: γα) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και διετής μετά τον τίτλο υπηρεσία σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο του εσωτερικού ή εξωτερικού ή Υπηρεσία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, γβ) Πολύ καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών, γγ) Απαιτούμενη επιστημονική ειδικότητα, που καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων του κλάδου αυτού.

2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

Άρθρο 82
Κατάταξη Προσωπικού

1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου, κατατάσσονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 77 και 78.

2. Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις εντάσσονται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας και του ιδίου κλάδου.

3. Οι υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις εντάσσονται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ίδιας ειδικότητας.

4. Σε κάθε περίπτωση, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, υπάλληλοι, των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων ή εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υπουργείο, εντάσσονται και κατατάσσονται κατά αντιστοιχία ως εξής:

περ.
Υπηρετούντες υπάλληλοι, μόνιμοι ή ΙΔΑΧ, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Νέα κατάταξη σε κατηγορία και κλάδο ή εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα
α.
ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
β.
ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Αρχαιολόγων
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
γ.
ΠΕ Τεχνικών
ΠΕ Μηχανικών
δ.
ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Βι- βλιοθηκονόμων
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ε.
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών ΤΕ Μηχανικών

στ.
ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ζ.
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΔΕ Πληροφορικής
η.
ΔΕ Τεχνικών
ΔΕ Τεχνικός
θ.
ΥΕ Κλητήρων
ΥΕ Επιμελητών
ι.
ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων
ΥΕ Επιμελητών Φύλαξης
ια.
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
ΥΕ Επιμελητών Καθαριότητας

5. Για την κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο κατάταξη, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσιακής Γραμματέως. Δεν απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης για το προσωπικό που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετεί στους ομώνυμους κλάδους και τις ομώνυμες ειδικότητες των άρθρων 77 και 78.

Κεφάλαιο Β’
ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 83
Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:

α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου.

β) Ο συντονισμός των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.

γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.

δ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η ανάλυση του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών.

ε) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και λοιπών φορέων της δημόσιας διοίκησης.

στ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. ζ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. η) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) των υπαλλήλων των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

θ) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της, βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων, με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

ι) Η αξιολόγηση του προσωπικού. ια) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης.

2. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και των οργανικών μονάδων αντίστοιχου επιπέδου είναι τα ακόλουθα:

α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται.

β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων.

γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της δημόσιας διοίκησης.

δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης.

ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υπαλλήλων των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τροποποιήσεων.

ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων.

η) Η αξιολόγηση του προσωπικού.

θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης.

ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης.

3. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων τμημάτων, οργανικών μονάδων αντίστοιχου επιπέδου και γραφείων είναι τα ακόλουθα:

α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης οργανικής μονάδας ή με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας για τα τμήματα ή γραφεία που υπάγονται απευθείας εκεί.

β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος ή του Γραφείου.

δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος ή του Γραφείου.

ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της δημοσίας διοίκησης.

στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο

αυτού.

ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος.

η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.

θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού.

ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος ή του Γραφείου και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

4. Πρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις, διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 84
Κλάδοι και Ειδικότητες Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

1. Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων, ή λοιπό προσωπικό, ως εξής:

περ.
Περιγραφή οργανικής μονάδας
Απαιτούμενη Κατηγορία/Εκπ. Βαθμίδα και Προσόντα
α.
Γενικές Διευθύνσεις τουΥπουργείου
ΠΕ ή ΕΕΠ,με τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες τηςΕΕ, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001.
β.
Γενική Διεύθυνση ΟικονομικώνΥπηρεσιών
ΠΕ ή ΕΕΠ,σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών υπουργείων, και ιδίως της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/ οικ.23459/25-9-2014 (Β’2595) κοινής υπουργικής απόφασης.
γ.
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής
ΠΕ ή ΕΕΠ,με πτυχίο ή δίπλωμα πληροφορικής,και με τουλάχιστον πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001.
δ.
Γενική Διεύθυνση ΣτρατηγικώνΕπενδύσεων
Μετακλητός, με:α) πτυχίο ή δίπλωμα οικονομικών ή νομικών ή διοικητικών επιστημών ή κλάδου μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,β) άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39),γ) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, σε γνωστικό πεδίο συναφές με την ειδικότητα ή συναφές με τις αρμοδιότητες, ως γνωστικά αντικείμενα, της Γενικής Διεύθυνσης, ή δ) εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τον στρατηγικό σκοπό ή τους επιχειρησιακούς στόχους των οικείων υπηρεσιών.

2. Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου διεύθυνσης του Υπουργείου ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων, ως εξής:

περ.
Περιγραφή οργανικής μονάδας
Απαιτούμενη Κατηγορία/Εκπ.Βαθμίδα και Προσόντα
α.
Διευθύνσεις και λοιπές οργανικές μονάδες επιπέδου διεύθυνσης
ΠΕ ή ΕΕΠ
β.
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ΥπηρεσίαΣυντονισμού
ΠΕ ή ΕΕΠ,με άριστη γνώση αγγλικής, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με το π.δ. 50/2001.
γ.
Διευθύνσεις της Γενικής ΓραμματείαςΒιομηχανίας,Διευθύνσεις της Γενικής ΓραμματείαςΈρευνας και Καινοτομίας, Μονάδα ΣΔΙΤ
ΠΕ ή ΕΕΠ ή ελλείψει αυτών ΤΕ,με τουλάχιστον πολύ καλή γνώση αγγλικής, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με το π.δ. 50/2001.
δ.
Διευθύνσεις της Γενικής ΔιεύθυνσηςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής
ΠΕ ή ΕΕΠ ή ΤΕ,με πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου πληροφορικής, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με το π.δ. 50/2001.
ε.
Διευθύνσεις της ΔΙΜΕΑ,Διεύθυνση Προμηθειών και ΤεχνικήςΜέριμνας
ΠΕ ή ΕΕΠ ή ΤΕ

3. Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος του Υπουργείου ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων, ως εξής:

περ.
Περιγραφή οργανικής μονάδας
Απαιτούμενη Κατηγορία/Εκπ.Βαθμίδα και Προσόντα
α.
Τμήματα και λοιπές οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος
ΠΕ ή ΕΕΠ ή ΤΕ
β.
Γραφείο Νομικών Θεμάτων, Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας και Υποστήριξης Φορέων,Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων, Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Πολιτικών Καταναλωτή,Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Αναπτυξιακών Νόμων και ΑΞΕ, Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Στρατηγικών Επενδύσεων, Τμήμα Ωρίμασης και Νομικής Υποστήριξης ΣΔΙΤ
ΠΕ ή ΕΕΠ,με πτυχίο ή δίπλωμα νομικών σπουδών.
γ.
Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής
ΠΕ ή ΕΕΠ ή ΤΕ,με πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου πληροφορικής, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με τοπ.δ. 50/2001.
δ.
Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών, Γραφείο Διεθνούς Βιομηχανικής Συνεργασίας
ΠΕ ή ΕΕΠ ή ελλείψει αυτών ΤΕ,με τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, όπως αποδεικνύεται στο π.δ. 50/2001.
ε.
Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έρευνας, και Τμήμα Υποστήριξης Κτηριακών Υποδομών Έρευνας,της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών καιΤεχνολογικών Φορέων της ΓΓΕΚ
ΠΕ ή ΕΕΠ ή ΤΕ,με πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου Μηχανικών, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001.
στ.
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού,Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Τμήμα Κίνησης και Οχημάτων, Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
ΠΕ ή ΕΕΠ ή ΤΕ ή ΔΕ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 85
Μεταβατικές διατάξεις

1. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεις επενδύσεων που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων και αναπτυξιακών νόμων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, η οποία συνεχίζει την παρακολούθηση, επίβλεψη, και πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων και εν γένει μεριμνά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των επιχορηγήσεων στους δικαιούχους.

2. Αρμόδιες υπηρεσίες κατά την έννοια των περ. α’ έως γ’ του άρθρου 6 του ν. 4302/2014 για την εφαρμογή του νόμου αυτού, νοούνται η Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής, και η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, κατά λόγο αρμοδιότητας που ρυθμίζεται με το παρόν.

3. Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης κατά την έννοια των πρώτων εδαφίων των περ. α’ και β’ και της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4712/2020, νοούνται η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, και η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, κατά λόγο αρμοδιότητας που ρυθμίζεται με το παρόν.

4. Οι αρμοδιότητες της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 39 παύουν να ασκούνται με την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’ του ν. 4796/2021 (Α’ 63), σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, και ομοίως παύουν τη λειτουργία τους τα Γραφεία της ως άνω περίπτωσης.

5. Κάθε αμφισβήτηση που προκύψει κατά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες οργανικές μονάδες που συστήνονται με το παρόν, επιλύεται με απόφαση του Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσιακής Γραμματέως.

Άρθρο 86
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Το π.δ. 157/2013 (Α’ 249).

β) Τα άρθρα 12 έως 15 (Κεφάλαιο Β’) του ν. 4146/2013 (Α’ 90), εξαιρουμένης της παρ. 5 του άρθρου 14.

γ) Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192).

δ) Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

ε) Τα άρθρα 60 έως 65 (Μέρος VI) του π.δ. 18/2018 (Α’ 31).

στ) H παρ. 2 του άρθρου 4 και τα άρθρα 7 έως 10 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).

2. Ομοίως καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα, που διέπονται από το παρόν.

Άρθρο 87
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ