Π.Δ. 5/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5

Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 (Α’ 29).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49),

β) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

γ) της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως προκύπτει από την ΓΔΟΥΕΣ/ 4/210/16.01.2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

2. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την 7/2024 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 24/1997 (Α’ 29)
Η παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 24/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 4/2016 (Α’ 8) και με το άρθρο 13 του π.δ. 6/2018 (Α’ 11, διόρθ. σφαλμ. Α’ 29), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αξιωματικοί κρίνονται τακτικώς κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και εκτάκτως στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ