Π.Δ. 46/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46 ΦΕΚ Α 110/10.6.2022

Αποδοχή τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα  Πλοία, 2004 .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου δεκάτου τρίτου του ν. 4470/2017 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65),

β) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114),

ε) της περ. β) παρ.4. του άρθρου 25 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τουςΜεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 121),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 2).

2. Την υπό στοιχεία MEPC.325(75) απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που υιοθετήθηκε την 20ή Νοεμβρίου 2020 «Τροποποιήσεις στη Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Iζημάτων που προέρχονται από τα πλοία, 2004 Τροποποιήσεις στον κανονισμό Ε-1 και στο προσάρτημα Ι (Δοκιμή θέσης σε λειτουργία συστημάτων διαχείρισης έρματος και υπόδειγμα Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος)».

3. Το υπ’ αρ. 2811.8/78824/2021/27-10-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το οποίο, από τις διατάξεις του παρόντος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αρ. 6/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αποδοχή τροποποιήσεων στον Κανονισμό Ε-1 και στο Προσάρτημα Ι του Παραρτήματος της Δ.Σ. BWM του άρθρου πρώτου του ν. 4470/2017

1. Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό Ε-1 και στο Προσάρτημα Ι (Δοκιμή θέσης σε λειτουργία συστημάτων διαχείρισης έρματος και υπόδειγμα Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος) του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004, όπως αναφέρονται στην υπό στοιχεία MEPC.325(75) απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που υιοθετήθηκε την 20ή Νοεμβρίου 2020.

2. Το κείμενο της αποφάσεως της ανωτέρω παρ. 1 σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, παρατίθεται κατωτέρω.

3. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου της ως άνω αποφάσεως, υπερισχύει το αγγλικό.

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει την 1η Ιουνίου 2022, ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004, οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία MEPC.325(75) απόφαση.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εξωτερικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ