ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 45  ΦΕΚ Α’ 87/17.05.2018

Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του που αφορούν περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας στο υφιστάμενο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α’ 180), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3013/2002 (Α’ 102) και η παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 2839/2000 (Α’ 196).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 244 του ν. 3463/2006(Α’ 114).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 1β του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

6. Τη γνώμη με αριθμ. 246/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την αριθμ. 41/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

1. Καταργείται το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας.

Όσες αρμοδιότητες του αφορούν στις περιοχές Κάτω Βασιλικής, Κρυονερίου και Γαλατά του Δήμου Ναυπακτίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας μεταφέρονται στο υφιστάμενο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου.

2. Με τη δημοσίευση του παρόντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, το οποίο συστάθηκε με το π.δ. 317/2003 (Α’ 270) ως διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο και στη συνέχεια, με τη συνένωση των Δήμων Αντιρρίου και Ναυπάκτου κατέστη δημοτικό, υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει, και υποχρεώσεις του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας που αφορούν στο Δήμο Ναυπακτίας.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Ναυτιλίας Εσωτερικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ