Π.Δ. 44/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44 ΦΕΚ Α 108/6.6.2022

Καθιέρωση της 7ης Οκτωβρίου ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών, και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τινών του α.ν. 447/1937 ’’περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα’’» (Α΄ 215).

2. Του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 81/16.11.2021 Εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Την υπ’ αριθμ. 40/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθιερώνεται η 7η Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης των πεσόντων Επτανησίων κατά την Ναυμαχία της Ναυπάκτου που διεξήχθη το έτος 1571 στο Ιόνιο Πέλαγος, ως δημοσία εορτή τοπικής σημασίας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Άρθρο 3
Οι κεντρικές εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στην Κέρκυρα, έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τοπικά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες αυτής.

Άρθρο 4
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ