Π.Δ. 42/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 42

Καθιέρωση της 15ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το νησί της Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Νομού Κυκλάδων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών, και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του α.ν. 447/1937 «περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα» (Α΄215).

2. Του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄184).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 65/30.09.2021 Εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Την 38/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθιερώνεται η 15η Οκτωβρίου, επέτειος της Μάχης της Νάξου (13-15 Οκτωβρίου 1944), ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το νησί της Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Νομού Κυκλάδων.

Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες πραγματοποιούνται στο νησί της Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Νομού Κυκλάδων, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλο το νησί από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτιρίων, από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Άρθρο 3
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ