Π.Δ. 40/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40

Τροποποίηση του π.δ. 107/2020 «Περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου» (Α΄ 258).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου δεύτερου του ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους XI της Σύμβασης» (Α΄ 136),

β) των άρθρων 5, 7, 8, 10, 13 και 14 της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Δεκεμβρίου 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την 4/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 π.δ. 107/2020
Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 107/2020 (Α’ 258) τροποποιείται ως εξής: «1. Οι ακόλουθοι κόλποι κλείνουν με ευθείες γραμμές που ενώνουν τα φυσικά σημεία εισόδου τους ως εξής:

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

1 Κόλπος Κέρκυρας Ν. Κέρκυρα 39° 44΄38.358΄΄Β 19° 56΄28.645΄΄Α 39° 37΄29.567΄΄Β 19° 55΄58.058΄΄Α

2 Όρμος Βουρλιά Ν. Κέρκυρα 39° 47΄20.615΄΄Β 19° 55΄38.786΄΄Α 39° 47΄19.813΄΄Β 19° 56΄27.520΄΄Α

3 Όρμος Αγ. Γεωργίου Ν. Κέρκυρα 39° 40΄49.985΄΄Β 19° 40΄22.441΄΄Α 39° 42΄37.986΄΄Β 19° 39΄12.536΄΄Α

4 Όρμος Λιαπάδες Ν. Κέρκυρα 39° 39΄13.492΄΄Β 19° 43΄13.823΄΄Α 39° 40΄05.803΄΄Β 19° 42΄00.867΄΄Α

5 Λιμνοθάλασσα Χαλκιοπούλου

Ν. Κέρκυρα 39° 35΄43.804΄΄Β 19° 55΄38.163΄΄Α 39° 34΄43.991΄΄Β 19° 54΄53.978΄΄Α

6 Όρμος Γαρίτσας Ν. Κέρκυρα 39° 37΄22.548΄΄Β 19° 55΄55.538΄΄Α 39° 36΄38.687΄΄Β 19° 55΄42.540΄΄Α

7 Όρμος Φτελιάς Ηπειρωτική ακτή 39° 41΄19.742΄΄Β 20° 00΄37.921΄΄Α 39° 41΄29.969΄΄Β 20° 00΄31.269΄΄Α

8 Όρμος Παγανιάς Ηπειρωτική ακτή 39° 39΄46.641΄΄Β 20° 05΄13.567΄΄Α 39° 40΄10.537΄΄Β 20° 04΄31.785΄΄Α

9 Όρμος Κούραμος Ηπειρωτική ακτή 39° 39΄22.793΄΄Β 20° 06΄54.890΄΄Α 39° 39΄02.359΄΄Β 20° 06΄09.859΄΄Α

10 Όρμος Σαγιάδας Ηπειρωτική ακτή 39° 35΄33.901΄΄Β 20° 08΄32.357΄΄Α 39° 38΄13.631΄΄Β 20° 08΄38.944΄΄Α

11 Όρμος Καλαμάς Ηπειρωτική ακτή 39° 32΄50.602΄΄Β 20° 08΄46.199΄΄Α 39° 34΄54.120΄΄Β 20° 08΄44.757΄΄Α

12 Όρμος Βάλτου Ηπειρωτική ακτή 39° 31΄18.079΄΄Β 20° 09΄20.254΄΄Α 39° 31΄42.286΄΄Β 20° 08΄33.360΄΄Α

13 Όρμος

Ηγουμενίτσας Ηπειρωτική ακτή 39° 29΄30.971΄΄Β 20° 12΄44.953΄΄Α 39° 30΄48.256΄΄Β 20° 10΄19.160΄΄Α

14 Όρμος Πλαταριάς Ηπειρωτική ακτή 39° 26΄44.077΄΄Β 20° 12΄47.896΄΄Α 39° 29΄30.971΄΄Β 20° 12΄44.953΄΄Α

15 Όρμος Αγνής Ηπειρωτική ακτή 39° 16΄33.879΄΄Β 20° 26΄54.596΄΄Α 39° 16΄25.960΄΄Β 20° 26΄03.967΄΄Α

16 Όρμος Αγ. Ιωάννης Ηπειρωτική ακτή 39° 15΄48.368΄΄Β 20° 28΄14.366΄΄Α 39° 16΄12.052΄΄Β 20° 27΄45.342΄΄Α

17 Αμβρακικός Κόλπος Ηπειρωτική ακτή 38° 55΄25.743΄΄Β 20° 44΄52.491΄΄Α 38° 56΄57.013΄΄Β 20° 43΄35.109΄΄Α

18 Κόλπος

Αργοστολίου Ν. Κεφαλλονιά

38° 06΄01.069΄΄Β 20° 30΄46.778΄΄Α 38° 07΄53.719΄΄Β 20° 25΄22.233΄΄Α

38° 07΄54.199΄΄Β 20° 25΄20.966΄΄Α 38° 07΄58.917΄΄Β 20° 25΄10.194΄΄Α

38° 08΄53.769΄΄Β 20° 23΄19.460΄΄Α

19 Όρμος Ορθολιθιάς Ν. Κεφαλλονιά 38° 15΄46.268΄΄Β 20° 21΄59.735΄΄Α 38° 16΄00.121΄΄Β 20° 22΄28.628΄΄Α

20 Όρμος Αθέρας Ν. Κεφαλλονιά 38° 21΄25.237΄΄Β 20° 24΄09.891΄΄Α 38° 21΄05.933΄΄Β 20° 25΄17.750΄΄Α

21 Κόλπος Μύρτος Ν. Κεφαλλονιά 38° 21΄27.928΄΄Β 20° 26΄20.516΄΄Α 38° 23΄15.644΄΄Β 20° 31΄32.163΄΄Α

22 Όρμος Άσσου Ν. Κεφαλλονιά 38° 23΄17.391΄΄Β 20° 31΄33.474΄΄Α 38° 24΄14.752΄΄Β 20° 32΄25.481΄΄Α

23 Κόλπος Σάμης Ν. Κεφαλλονιά 38° 19΄28.783΄΄Β 20° 37΄41.983΄΄Α 38° 16΄52.321΄΄Β 20° 40΄29.348΄΄Α

24 Όρμος Αντίσαμος Ν. Κεφαλλονιά 38° 16΄38.924΄΄Β 20° 40΄50.784΄΄Α 38° 15΄57.528΄΄Β 20° 41΄24.085΄΄Α

25 Όρμος Αφάλες Ν. Ιθάκη 38° 28΄43.215΄΄Β 20° 37΄06.609΄΄Α 38° 30΄12.278΄΄Β 20° 38΄52.219΄΄Α

26 Όρμος Φρίκες Ν. Ιθάκη 38° 29΄12.988΄΄Β 20° 40΄42.714΄΄Α 38° 27΄41.802΄΄Β 20° 41΄23.128΄΄Α

27 Κόλπος Αετού Ν. Ιθάκη 38° 26΄04.469΄΄Β 20° 42΄35.209΄΄Α 38° 23΄13.036΄΄Β 20° 44΄08.631΄΄Α

28 Όρμος Σαρακίνικο Ν. Ιθάκη 38° 21΄52.637΄΄Β 20° 45΄22.076΄΄Α 38° 21΄10.344΄΄Β 20° 44΄53.489΄΄Α

29 Όρμος Εξωχώρας Ν. Ζάκυνθος 37° 46΄43.401΄΄Β 20° 40΄15.679΄΄Α 37° 47΄22.471΄΄Β 20° 40΄04.044΄΄Α

30 Όρμος Γύρι Ν. Ζάκυνθος 37° 45΄17.527΄΄Β 20° 41΄27.666΄΄Α 37° 45΄45.283΄΄Β 20° 41΄01.973΄΄Α

31 Κόλπος Λαγανά Ν. Ζάκυνθος 37° 41΄50.688΄΄Β 20° 59΄08.773΄΄Α 37° 39΄12.778΄΄Β 20° 51΄25.747΄΄Α

32 Όρμος Ναυαρίνου Ηπειρωτική ακτή (Πελοπόννησος)

36° 54΄18.029΄΄Β 21° 40΄19.478΄΄Α 36° 54΄33.962΄΄Β 21° 40΄10.783΄΄Α

36° 56΄55.070΄΄Β 21° 39΄14.282΄΄Α 36° 57΄17.971΄΄Β 21° 39΄17.617΄΄Α

36° 53΄16.533΄΄Β 21° 40΄46.239΄΄Α 36° 54΄17.418΄΄Β 21° 40΄19.901΄΄Α

33 Όρμος Μεθώνης Ηπειρωτική ακτή (Πελοπόννησος)

36° 48΄27.188΄΄Β 21° 43΄20.559΄΄Α 36° 48΄40.254΄΄Β 21° 42΄16.226΄΄Α

34 Μεσσηνιακός

Κόλπος Ηπειρωτική ακτή (Πελοπόννησος)

36° 38΄21.487΄΄Β 22° 21΄46.513΄΄Α 36° 41΄22.696΄΄Β 21° 53΄22.174΄΄Α

36° 42΄19.688΄΄Β 21° 53΄08.544΄΄Α 36° 43΄04.261΄΄Β 21° 52΄39.871΄΄Α

35 Όρμος Σπαθάρι Ηπειρωτική ακτή (Πελοπόννησος)

36° 36΄33.711΄΄Β 22° 21΄50.649΄΄Α 36° 37΄16.743΄΄Β 22° 21΄58.134΄΄Α

36 Όρμος Άρτζι Ηπειρωτική ακτή (Πελοπόννησος)

36° 35΄03.704΄΄Β 22° 22΄21.169΄΄Α 36° 36΄03.021΄΄Β 22° 21΄51.540΄΄Α

37 Όρμος Μέζαπος Ηπειρωτική ακτή (Πελοπόννησος)

36° 32΄45.464΄΄Β 22° 21΄50.231΄΄Α 36° 34΄36.307΄΄Β 22° 22΄17.927΄΄Α

38 Όρμος Γερολιμένα Ηπειρωτική ακτή (Πελοπόννησος)

36° 27΄57.008΄΄Β 22° 24΄59.870΄΄Α 36° 27΄58.091΄΄Β 22° 23΄33.636΄΄Α

39 Όρμος Μαρμάρι Ηπειρωτική ακτή (Πελοπόννησος)

36° 25΄21.128΄΄Β 22° 28΄04.315΄΄Α 36° 26΄01.726΄΄Β 22° 27΄49.822΄΄Α».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος και στον Υπουργό Εξωτερικών και στους λοιπούς αρμοδίους Υπουργούς την εκτέλεσή του.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ