Π.Δ. 4/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4

Τροποποίηση του π.δ. 65/2014 «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus» (Α΄ 108).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 19 και 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, «σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου»,

β) των περ. α΄, ε΄, ι΄ και ιβ΄ της παρ. 1 και της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄ 27), όπως ισχύουν,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

3. Την 3065/13.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Κελέτση» (Β΄ 4527).

4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο 288/28.4.2023 (θέμα 2ο) πρακτικό του.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την 143/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του π.δ. 65/2014 (Α΄ 108)
Το π.δ. 65/2014 (Α΄ 108) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περ. β΄ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «β) ελεύθερη κατάδυση ή καταδυτική μηχανή και μόνιμο σύστημα παροχής αέρα (αεροσυμπιεστή), σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 86/1998 (Α΄ 78), όπως το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 227/2003 (Α΄ 198).»,

β) η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) εκτός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.»,

γ) η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 καταργείται.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ανάπτυξης και Τροφίμων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ