Π.Δ. 4/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 ΦΕΚ Α 6/17.1.2023

Για τον καθορισμό κριτηρίων, όρων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση αιτήσεων εγγραφής των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της διαγραφής τους από αυτό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 214 και 469 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

2. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως προκύπτει από την Α.Π. 34382/16.06.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΣΤ-Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Την 134/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδικό Μητρώο Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής

1. Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής τηρεί σύμφωνα με το άρθρο 469 του ν. 4781/2021 Ειδικό Μητρώο Φορέων, κατά την έννοια του άρθρου 459 περ. δ και ε του ν. 4781/2021, σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή. Η εγγραφή ενός φορέα στο Ειδικό Μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων και δράσεών του από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής και από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εγγραφή αποτελεί, επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή ενός φορέα από την υποχρέωση καταβολής φόρων και δασμών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 474 του ν. 4781/2021. Η προϋπόθεση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο δεν απαιτείται, εάν ο υπό χρηματοδότηση φορέας είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο των φορέων που είναι επιλέξιμοι για τη λήψη Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (άρθρο 459 περ. γ του ν. 4781/2021) της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC) του ΟΟΣΑ (άρθρο 469 του ν. 4781/2021).

2. Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Φορέων συντελείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να πληρούται το σύνολο των όρων που τίθενται στις περ. δ και ε του άρθρου 459 του ν. 4781/2021, ήτοι:

Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών οφείλουν να έχουν ως αντικείμενο, κατά τις διατάξεις του καταστατικού τους, την υλοποίηση δραστηριοτήτων, σχετικών με τις αρχές και τους στόχους της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας (άρθρο 459 περ. α του ν. 4781/2021), να διαθέτουν δομή που να εγγυάται ικανοποιητικώς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων τους, να έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, ενώ σε περίπτωση διεθνών φορέων οφείλουν να διαθέτουν πλήρως λειτουργικά παραρτήματα εντός Ελλάδας, με κατ’ ελάχιστο τετραετή παρουσία (άρθρο 459 περ. δ του ν. 4781/2021).

Οι ιδιωτικοί φορείς είναι επιχειρήσεις και άλλοι φορείς του ιδιωτικού τομέα i. η κυριότητα των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες, ii. έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., iii. έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ., iv. διαθέτουν διακριτό προϋπολογισμό ή αυτοτελείς κωδικούς για την πραγματοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα αυτό και κατάλληλη οργανωτική δομή και v. επιθυμούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση εθνικών δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας (άρθρο 459 περ. ε του ν. 4781/2021).

β) Να μην υπάρχει εκκρεμοδικία ή τελεσίδικη καταδίκη μελών των διοικητικών συμβουλίων των αιτούντων φορέων για κακούργημα ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση και οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σχετική με εγκληματικές οργανώσεις, ή για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά. Ομοίως, να μην υπάρχει εκκρεμοδικία ή τελεσίδικη καταδίκη για διάπραξη εκ μέρους των μελών των διοικητικών συμβουλίων των αιτούντων φορέων, αδικημάτων των άρθρων 2 και 4 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).

γ) Να μην υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες για προηγούμενη δράση του αιτούντος φορέα αντίθετη με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Ελλάδας στα εθνικά θέματα.

δ) Οι φορείς να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος και να ενεργούν συμφώνως προς αυτές.

ε) Οι φορείς να μην έχουν βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη δημόσια διοίκηση, γεγονός το οποίο δύνανται να πιστοποιήσουν, προσκομίζοντας πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας κατά την υποβολή της αίτησής τους.

στ) Οι φορείς να μην διαθέτουν ιστορικό σοβαρών παραλείψεων ή / και κακόπιστης συμπεριφοράς κατά την υλοποίηση δράσεων / έργων ή κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

ζ) Οι φορείς να διαθέτουν διετή, κατ’ ελάχιστο, και επαρκώς τεκμηριωμένη εμπειρία στις δραστηριότητες του άρθρου 459 του ν. 4781/2021, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ του άρθρου 471 του ν. 4781/2021.

3. Οι φορείς της παρ. 1 εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τμήμα ΙV της Ζ2 Διεύθυνσης Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προς καταγραφή και πιστοποίηση των προϋποθέσεων εγγραφής που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ειδικότερα, οι αιτούντες φορείς υποχρεούνται να συνοδεύουν την αίτησή τους με δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) επωνυμία,

β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας,

γ) διεύθυνση έδρας και τυχόν παραρτημάτων και στοιχεία επικοινωνίας,

δ) αντίγραφο του καταστατικού τους και των τυχόν τροποποιήσεών του,

ε) στοιχεία ταυτότητας των εκπροσώπων των φορέων και έγγραφα αποδεικτικά της ιδιότητάς τους αυτής,

στ) στοιχεία ταυτότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διοικούντων αυτούς. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των αιτούντων φορέων ή των διοικούντων αυτούς οφείλουν να ενημερώνουν τη Ζ2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων (Τμήμα ΙV) για την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ένα από τα αδικήματα της περ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

ζ) περιουσιακά στοιχεία και πηγές χρηματοδότησης,

η) πρωτοβουλίες και τομείς δραστηριοποίησης σχετικοί με τις αρχές και τους στόχους της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, σε περίπτωση που ο αιτών φορέας είναι ιδιωτική επιχείρηση,

θ) απολογισμός της συναφούς με τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία δραστηριότητας κατά τα δύο (2) τελευταία έτη,

ι) οργανόγραμμα, περιέχον τον αριθμό και την ταυτότητα συνεργατών οι οποίοι απασχολούνται σε αυτούς και εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων σχετικών με τις αρχές και τους στόχους της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

4. Οι εγγεγραμμένοι φορείς οφείλουν να ενημερώνουν τη Z2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων (Τμήμα ΙV) για οποιαδήποτε μεταβολή στα υπό α, β (μόνο ως προς τον ΑΦΜ), γ, δ, ε και στ στοιχεία, εντός τριών (3) μηνών από τη στιγμή που αυτή επέρχεται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα αποτελέσματα της εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο αναστέλλονται έως την ημερομηνία περιέλευσης των επικαιροποιημένων στοιχείων στη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

Οι εγγεγραμμένοι φορείς οφείλουν, επίσης, με δική τους ευθύνη, να επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά τους για τα υπό ζ και ι στοιχεία, εντός των τριών (3) πρώτων μηνών κάθε έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα αποτελέσματα της εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο αναστέλλονται έως την ημερομηνία περιέλευσης των επικαιροποιημένων στοιχείων στη Z2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων (Τμήμα ΙV).

Περαιτέρω, οι εγγεγραμμένοι φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Τμήμα ΙV της Ζ2 Διεύθυνσης Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων κατάλογο των έργων / δράσεων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούν κατ’ έτος και που δεν χρηματοδοτούνται από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, το ύψος του προϋπολογισμού αυτών και τις πηγές χρηματοδότησής τους, εντός των τριών (3) πρώτων μηνών του επόμενου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα αποτελέσματα της εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο αναστέλλονται έως την ημερομηνία περιέλευσης των στοιχείων στη Z2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων ( Τμήμα ΙV).

5. Η απόφαση εγγραφής ενός φορέα στο Ειδικό Μητρώο λαμβάνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Τμήμα ΙV της Ζ2 Διεύθυνσης Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων. Η βεβαίωση εγγραφής αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο φορέα, ευθύς ως ληφθεί η σχετική απόφαση.

6. Τυχόν αίτηση επανεγγραφής φορέα στο Ειδικό Μητρώο της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής κρίνεται αυτοτελώς, υπό την επιφύλαξη και τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του παρόντος, οφείλει δε να συνοδεύεται εκ νέου από τα δικαιολογητικά της παρ. 3.

7. Διαγραφή των φορέων από το Ειδικό Μητρώο επέρχεται όταν:

α) αυτοί παύσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2, με την επιφύλαξη των ορισμών της επόμενης περ. β,

β) μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση και για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σχετική με εγκληματικές οργανώσεις ή για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά ή για κάποιο εκ των αδικημάτων των άρθρων 2 και 4 του ν. 4557/2018,

γ) αυτοί εκτέλεσαν πλημμελώς υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τη σύμβαση χρηματοδότησης έργου / δράσης διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας με τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής,

δ) υποβάλλουν οι ίδιοι σχετική αίτηση, σε κάθε περίπτωση.

8. Η εγγραφή και η διαγραφή από το Ειδικό Μητρώο συντελείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Ζ2 Διεύθυνσης Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων και αφού έχει ελεγχθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου. Ο εισηγούμενος την εγγραφή ή διαγραφή δεν θα πρέπει να έχει συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, ή την ιδιότητα του συζύγου ή συγγενούς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και τετάρτου βαθμού, με τα μέλη του οργάνου διοίκησης ή τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα.

9. Η αιτιολογημένη απόφαση διαγραφής από το Ειδικό Μητρώο γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο φορέα από τη Ζ2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων / Έργων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της.

10. Φορέας που διαγράφεται από το Ειδικό Μητρώο για τους λόγους που εκτίθενται στην παρ. 7 περ. β και γ του παρόντος άρθρου, δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση εκ νέου εγγραφής του. Στις λοιπές περιπτώσεις, είναι δυνατή η υποβολή σχετικής αίτησης μετά την πάροδο τριετίας από τη διαγραφή και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

11. Σε περίπτωση που συντρέξουν λόγοι διαγραφής ενός φορέα από το Ειδικό Μητρώο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έργο / δράση χρηματοδοτούμενο από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, η τελευταία δύναται να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση μονομερώς και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.

12. Σε περίπτωση που υφίστανται τεκμηριωμένες ενδείξεις απόπειρας / διάπραξης των αδικημάτων των άρθρων 2 και 4 του ν. 4557/2018, η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής ενημερώνει άμεσα την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018.

13. Οι φορείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ (πρώην ΥΔΑΣ, άρθρο 18 του π.δ. 224/2000, Α΄ 193) οφείλουν να πληρούν το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου, προκειμένου να διατηρήσουν το εν λόγω καθεστώς. Τυχόν ελλείψεις δύνανται να πληρωθούν εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, μετά την πάροδο του οποίου κινείται διαδικασία διαγραφής τους από το Ειδικό Μητρώο, σύμφωνα με τις παρ. 7, 8, 9, 10 και 11 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας

KΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εξωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ