Π.Δ. 39/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39

Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209) όπως ισχύει, και ιδίως της παρ. 18 του άρθρου 20.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την 29/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές, όπως ορίζονται στην παρ. 18 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.

Άρθρο 2
Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών

1. Το Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, εφεξής Μη.Π.Ελ., τηρείται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές στους οποίους έχει χορηγηθεί η άδεια του άρθρου 4. Η διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος και της βάσης δεδομένων του μητρώου δύναται να ανατίθεται σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου.

2. Το Μη.Π.Ελ. συνδέεται λειτουργικά με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης ενός έργου ή δραστηριότητας που τηρεί το ΥΠΕΝ σύμφωνα με την οικ. 30651/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1817).

3. Το Μη.Π.Ελ. διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό των περιβαλλοντικών ελεγκτών. Μέσω του μητρώου, μετά από αίτημα της ελεγκτικής αρχής σύμφωνα με το είδος και τα στοιχεία της περιβαλλοντικής επιθεώρησης προς ανάθεση, επιλέγονται τυχαία οι πιστοποιημένοι ελεγκτές που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης του συγκεκριμένου αιτήματος.

4. Στο Μη.Π.Ελ. καθορίζονται τέσσερις (4) κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών, ως εξής:

α) Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές που είναι φυσικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3:

αα) περιβαλλοντικός ελεγκτής Α’ τάξης: επιστήμονας, με πτυχίο ειδικότητας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και με επαγγελματική εμπειρία από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη,

αβ) περιβαλλοντικός ελεγκτής B’ τάξης: επιστήμονας, με πτυχίο ειδικότητας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και με επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών,

β) οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές που είναι νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών:

βα) περιβαλλοντικός ελεγκτής Γ’ τάξης: νομικό πρόσωπο στο στελεχιακό δυναμικό ή στους εταίρους του οποίου συμμετέχουν δύο (2) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα περιβαλλοντικοί ελεγκτές Β’ τάξης,

ββ) περιβαλλοντικός ελεγκτής Δ’ τάξης: νομικό πρόσωπο στο στελεχιακό δυναμικό ή στους εταίρους του οποίου συμμετέχουν τρία (3) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα περιβαλλοντικοί ελεγκτές, με τουλάχιστον δύο (2) περιβαλλοντικούς ελεγκτές Β’ τάξης εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον έχει επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών.

5. Στο Μη.Π.Ελ. καταχωρίζονται ειδικές ομάδες έργων και δραστηριοτήτων στις οποίες ο περιβαλλοντικός ελεγκτής, αναλόγως των προσόντων του, δύναται να διενεργεί περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Οι ειδικές ομάδες του Μη.Π.Ελ. ορίζονται στο Παράρτημα Ι.

6. Τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μη.Π.Ελ. για κάθε περιβαλλοντικό ελεγκτή φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι:

α) Ο μοναδικός κωδικός αριθμός μητρώου του περιβαλλοντικού ελεγκτή, β) Η τάξη του περιβαλλοντικού ελεγκτή,

γ) Η ειδικότητα του περιβαλλοντικού ελεγκτή,

δ) Η επαγγελματική έδρα του περιβαλλοντικού ελεγκτή,

ε) Η κατάσταση της άδειας του περιβαλλοντικού ελεγκτή (ενεργήπροσωρινά ανενεργή-ανενεργή),

στ) Η ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος της άδειας του περιβαλλοντικού ελεγκτή,

ζ) Τα στοιχεία επικοινωνίας του περιβαλλοντικού ελεγκτή,

η) Το πλήθος των επιθεωρήσεων που έχει διενεργήσει ως περιβαλλοντικός ελεγκτής και το είδος κάθε έργου ή δραστηριότητας που έχει επιθεωρήσει,

θ) Τα στοιχεία των νομικών και φυσικών προσώπων τα οποία απασχόλησαν με κάθε μορφής εργασιακή σχέση ή απασχόληση τον περιβαλλοντικό ελεγκτή τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια προ της εγγραφής του στο Μη.Π.Ελ.,

ι) Τομείς εμπειρίας. Για τους περιβαλλοντικούς ελεγκτές που είναι νομικά πρόσωπα τα παραπάνω σχετικά στοιχεία πρέπει να δηλώνονται τόσο για το νομικό πρόσωπο όσο και για καθένα από τα φυσικά πρόσωπα περιβαλλοντικούς ελεγκτές που τα στελεχώνουν.

7. Ο αριθμός μητρώου του περιβαλλοντικού ελεγκτή αναγράφεται υποχρεωτικά στην άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή, στην εντολή ελέγχου, στις εκθέσεις αυτοψίας και ελέγχου και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή παραδοτέο συντάσσεται από τον περιβαλλοντικό ελεγκτή.

8. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων του περιβαλλοντικού ελεγκτή στο Μη.Π.Ελ., αυτός οφείλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 11.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Μη.Π.Ελ.

1. Ο υποψήφιος περιβαλλοντικός ελεγκτής φυσικό πρόσωπο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

α) να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης σε μία τουλάχιστον από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ. Για τους κατόχους πτυχίων στις ανωτέρω ειδικότητες από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση πράξης αναγνώρισης του τίτλου ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

β) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, όπως περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία, περιβαλλοντική συμμόρφωση, αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, τεχνικές μέτρησης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, τεχνικές αντιρρύπανσης, διαχείρισης αποβλήτων, εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 2,

γ) να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 5,

δ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξεταστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5,

ε) να έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 6, άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή του άρθρου 4.

2. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μη.Π.Ελ. αποτελεί να μην έχει καταδικασθεί ο ενδιαφερόμενος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα, καθώς και να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών αγαθών.

3. Η ιδιότητα του περιβαλλοντικού ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εν ενεργεία υπαλλήλου στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

4. Νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί στο Μη.Π.Ελ. πρέπει να διαθέτει άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή και τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό περιβαλλοντικών ελεγκτών στο στελεχιακό του δυναμικό ή στους εταίρους του σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές φυσικά πρόσωπα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι υπάγονται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Άρθρο 4
Άδεια Περιβαλλοντικού Ελεγκτή

1. Στους ενδιαφερομένους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εξεταστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5, προκειμένου να εγγραφούν στο Μη.Π.Ελ. του άρθρου 2, χορηγείται άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή σύμφωνα με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.

2. Η άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες (Παράρτημα ΙΙΙ):

α) Άδεια Α’ τάξης: Χορηγείται βάσει του άρθρου 6 και δίνει τη δυνατότητα διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011. Πέραν του κυρίως ελέγχου, οι κάτοχοι άδειας Α’ τάξης μπορούν να αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση επικουρικών εργασιών περιβαλλοντικής επιθεώρησης, σύμφωνα με το Τμήμα Β του Παραρτήματος Ι,

β) Άδεια Β’ τάξης: Χορηγείται βάσει του άρθρου 6 και δίνει τη δυνατότητα διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 και κατηγορίας Β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, εκτός εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της 36060/1155/Ε.103/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1450),

γ) Άδεια Γ’ τάξης: Χορηγείται σε νομικά πρόσωπα της υποπερ. βα της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 2. Τα νομικά πρόσωπα που φέρουν Άδεια Γ’ Τάξης έχουν τη δυνατότητα να ασκούν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε έργα και δραστηριότητες κατηγορίας A (υποκατηγορίας Α1 και Α2) και Β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, εκτός εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της 36060/1155/Ε.103/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

δ) Άδεια Δ’ τάξης: Χορηγείται σε νομικά πρόσωπα της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 2. Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές Δ’ τάξης έχουν τη δυνατότητα να ασκούν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε όλα τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α (υποκατηγορίας Α1 και Α2) και Β.

Η άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή αναφέρει υποχρεωτικά την τάξη και τις Ειδικές Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων στα οποία ο περιβαλλοντικός ελεγκτής δύναται να διενεργεί περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Ο περιβαλλοντικός ελεγκτής φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιλέγει τις ειδικές ομάδες έργων ή δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι που δύναται να επιθεωρήσει, βάσει των προϋποθέσεων των παρ. 3 και 4 αντίστοιχα, υποβάλλοντας στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ σχετική τεκμηρίωση της εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας που διαθέτει για καθεμία από τις Ειδικές Ομάδες προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 6.

3. Στην επιθεώρηση δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1, συμμετέχουν τουλάχιστον δύο περιβαλλοντικοί ελεγκτές Γ’ ή Δ’ τάξης. Στην επιθεώρηση λοιπών κατηγοριών δραστηριοτήτων, συμμετέχουν τουλάχιστον δύο περιβαλλοντικοί ελεγκτές.

4. Ο περιβαλλοντικός ελεγκτής φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως τάξης, δύναται να επιλέξει έως δύο (2) Ειδικές Ομάδες του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι, στα έργα ή δραστηριότητες των οποίων δύναται να διενεργεί περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

5. Ο περιβαλλοντικός ελεγκτής νομικό πρόσωπο Γ’ τάξης δύναται να επιλέξει έως τρείς (3) ειδικές ομάδες του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι, ενώ ο περιβαλλοντικός ελεγκτής νομικό πρόσωπο Δ’ τάξης δύναται να επιλέξει έως τέσσερις (4) Ειδικές Ομάδες του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι, στα έργα ή δραστηριότητες των οποίων δύνανται να διενεργούν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, ανάλογα με την εμπειρία των περιβαλλοντικών ελεγκτών φυσικών προσώπων που το στελεχώνουν.

6. Περιβαλλοντικός ελεγκτής φυσικό πρόσωπο, κάτοχος άδειας Α’ τάξης, που μετά από την πάροδο του απαιτούμενου χρόνου επιθυμεί να λάβει άδεια Β’ τάξης, ή περιβαλλοντικός ελεγκτής νομικό πρόσωπο κάτοχοςάδειας Γ’ τάξης ο οποίος λόγω ενίσχυσης του στελεχιακού του δυναμικού επιθυμεί να λάβει άδεια Δ’ τάξης, ή περιβαλλοντικός ελεγκτής ανεξαρτήτως τάξης που επιθυμεί να καταχωριστεί σε άλλη ειδική ομάδα του Μη.Π.Ελ. υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 6, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιπλέον κτηθείσα επαγγελματική του εμπειρία ή την προσθήκη περιβαλλοντικών ελεγκτών φυσικών προσώπων αντιστοίχων προσόντων στο στελεχιακό του δυναμικό.

7. Η άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή έχει ισχύ δέκα (10) ετών από την έκδοσή της. Ο περιβαλλοντικός ελεγκτής που επιθυμεί να ανανεώσει την άδειά του υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6.

8. Η άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή δύναται να ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 11.

Άρθρο 5
Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση Άδειας Περιβαλλοντικού Ελεγκτή

1. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο την περιβαλλοντική νομοθεσία και ιδίως την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον ν. 4014/2011, τις βασικές αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει διεθνών ή ευρωπαϊκών προτύπων με εξειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικών ελέγχων. Επίσης, θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια προκειμένου να μπορούν να διενεργούν δειγματοληψίες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, όπως το πρότυπο EN14899:

‘Characterization of waste sampling of waste materials framework of the preparation and application of the sampling plan’ ή/και CEN/TR 15310-1:2006, CEN/ TR 15310-2:2006, CEN/TR 15310-3:2006: ‘Sampling of Waste Materials’.

2. Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος για την απόκτηση άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β είναι τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες, ενώ για την απόκτηση άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 είναι τουλάχιστον ογδόντα (80) ώρες.

3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή από άλλους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, φορείς, με τους οποίους συνάπτει το ΥΠΕΝ σχετικές συμβάσεις ή μνημόνια συνεργασίας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο που το παρακολούθησε επιτυχώς,χορηγείται σχετική βεβαίωση επαρκούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.

4. Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται είτε από το ΥΠΕΝ, είτε από Ν.Π.Δ.Δ στο οποίο ανατίθεται η διαδικασία εξετάσεων με σχετική σύμβαση ή μνημόνιο συνεργασίας, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Ο φορέας διενέργειας των εξετάσεων χορηγεί στους επιτυχόντες σχετικό πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης και αποστέλλει τις καταστάσεις επιτυχόντων στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ.

Άρθρο 6
Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Περιβαλλοντικού Ελεγκτή και για την εγγραφή στο Μη.Π.Ελ.

1. Κάθε υποψήφιος περιβαλλοντικός ελεγκτής, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 3 και επιθυμεί να αποκτήσει άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή και να εγγραφεί στο Μη.Π.Ελ. του άρθρου 2, πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Για υποψήφιο φυσικό πρόσωπο: αα) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου ταυτοποίησης, αβ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αγ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: i) όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του είναι αληθή, ii) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα, iii) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών αγαθών,

iv) αποδέχεται το δικαίωμα της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ και των κατά τόπους εποπτευουσών αρχών για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στις οποίες θα έχει προβεί, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις,

v) αποδέχεται τη δέσμευση από το επαγγελματικό απόρρητο, την τήρηση επαγγελματικής εχεμύθειας και ότι δεν θα δημοσιοποιήσει ή θα χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο βιομηχανικά και εμπορικά απόρρητα και, γενικότερα, συλλεγέντα στοιχεία και αποτελέσματα επιθεωρήσεων που έρχονται σε γνώση του επ’ ευκαιρία των επιθεωρήσεων που θα διενεργήσει,

vi) δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου στον δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 περ. α του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

vii) εφόσον συντρέξει στο πρόσωπό του τουλάχιστον ένα από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 9 του άρθρου 8, το δηλώνει αμελλητί στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 11.

αδ) Αντίγραφο πτυχίου, αε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,

με αναγραμμένο το ΑΦΜ του φυσικού προσώπου, στην οποία αναφέρονται σαφώς πληροφορίες για την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και απασχόληση του υποψηφίου (αντικείμενο, φορέας απασχόλησης, χρονικές περίοδοι απασχόλησης, θέση και ειδικότερα καθήκοντα). Την υπεύθυνη δήλωση συνοδεύουν βεβαιώσεις των φορέων απασχόλησης και αποδεικτικά της δηλούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας, όπως Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις του φορέα ασφάλισης κ.λπ. Εφόσον ο φορέας απασχόλησης ή ο εργοδότης ήταν το Δημόσιο, Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή δημόσια επιχείρηση, η βεβαίωση εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία αυτού,

αστ) Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5,

αζ) Πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στην εξεταστική διαδικασία του άρθρου 5, σύμφωνα με την παρ. 4 αυτού,

αη) Παράβολο εκατό (100) ευρώ που καταβάλλεται υπέρ του ειδικού κωδικού στο Πράσινο Ταμείο στο οποίο συγκεντρώνονται ανταποδοτικά τέλη για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4014/2011,

β) Για υποψήφιο νομικό πρόσωπο, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του:

βα) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των φυσικών προσώπων περιβαλλοντικών ελεγκτών στην οποία δηλώνεται προς τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ ότι επιθυμεί να συνεργαστεί στο πλαίσιο παροχής εντεταλμένου έργου σύμφωνα με το παρόν π.δ.,

ββ) Την επαγγελματική έδρα του νομικού προσώπου, βγ) Την τάξη περιβαλλοντικού ελεγκτή στην οποία αιτείται να εγγραφεί, καθώς και τις ειδικές ομάδες για τις οποίες ενδιαφέρεται να αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος,

βδ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με αναφορά στο ΑΦΜ του νομικού προσώπου, στην οποία αναφέρονται σαφώς πληροφορίες για την προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία και απασχόληση του νομικού προσώπου (αντικείμενο, φορέας ανάθεσης). Την υπεύθυνη δήλωση συνοδεύουν βεβαιώσεις των φορέων ανάθεσης και αποδεικτικά της δηλούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας. Εφόσον ο φορέας ανάθεσης ήταν το Δημόσιο, Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή δημόσια επιχείρηση, η βεβαίωση εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία αυτού.

βε) Παράβολο πεντακοσίων (500) ευρώ που καταβάλλεται υπέρ του ειδικού κωδικού στο Πράσινο Ταμείο στο οποίο συγκεντρώνονται ανταποδοτικά τέλη για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4014/2011,

βστ) Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

2. Μετά από την εξέταση των στοιχείων της παρ. 1 και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται με το παρόν, εκδίδεται απόφαση που περιλαμβάνει τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο χορηγείται άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή, καθώς και το είδος της άδειας που χορηγείται σε αυτό, και στη συνέχεια πραγματοποιείται η εγγραφή του στο Μη.Π.Ελ. του άρθρου 2, όπου του δίδεται ο μοναδικός κωδικός αριθμός ταυτοποίησής του.

3. Ο περιβαλλοντικός ελεγκτής φυσικό πρόσωπο, ο οποίος επιθυμεί να ανανεώσει την άδειά του μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της, υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (αγ), (αε), (αη). Η ανανέωση ισχύει για δέκα (10) επιπλέον έτη.

4. Ο περιβαλλοντικός ελεγκτής νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να ανανεώσει την άδειά του μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της, υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (βα), (ββ) και (βε). Η ανανέωση ισχύει για δέκα (10) επιπλέον έτη.

5. Σε περίπτωση αιτήσεως ανανέωσης της σχετικής άδειας από ελεγκτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον παρέλθουν τρεις (3) μήνες χωρίς να εκδοθεί απορριπτική ή εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, τεκμαίρεται η αυτοδίκαιη ανανέωσή της. Καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον περιβαλλοντικό ελεγκτή με εντολή ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 8, εκτελούνται και ολοκληρώνονται από τον περιβαλλοντικό ελεγκτή ακόμη και μετά τη λήξη ισχύος της άδειάς του, εφόσον η άδεια ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και η ισχύς της δεν ανεστάλη προσωρινά ή αυτή δεν ανακλήθηκε οριστικά, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 10.

Άρθρο 7
Διάρκεια ισχύος της εγγραφής στο Μη.Π.Ελ.

1. Η εγγραφή στο Μη.Π.Ελ. φυσικού ή νομικού προσώπου, γίνεται μετά την έκδοση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή και έχει διάρκεια δέκα (10) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4.

2. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 8, τότε ανακαλείται η άδεια του περιβαλλοντικού ελεγκτή και διαγράφεται οριστικά από το Μη.Π.Ελ.

3. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης πλημμελούς άσκησης ελέγχου ή παράβασης των οριζόμενων για την λήψη της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, ο ελεγκτής διαγράφεται από τα Μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 11.

4. Ο περιβαλλοντικός ελεγκτής έχει δικαίωμα επανεγγραφής στο Μη.Π.Ελ., μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την οριστική διαγραφή του, προσκομίζοντας εκ νέου όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 6 απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού προηγουμένως επαναλάβει τις διαδικασίες εκπαίδευσης και εξέτασης για την απόκτηση της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 5.

5. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής του περιβαλλοντικού ελεγκτή από το Μη.Π.Ελ., ή κατά τη διάρκεια προσωρινής αναστολής της ισχύος της άδειας του περιβαλλοντικού ελεγκτή, αυτός δεν επιτρέπεται να ασκεί κανένα από τα καθήκοντα του άρθρου 9, ακόμη και εάν αυτά του έχουν ανατεθεί με εντολή ελέγχου που έχει εκδοθεί όσο η άδεια του περιβαλλοντικού ελεγκτή ήταν σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, τα καθήκοντα του περιβαλλοντικού ελεγκτή που αναγράφονται στην εντολή ελέγχου ασκεί ο αναπληρωματικός περιβαλλοντικός ελεγκτής που κληρώθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό για οποιονδήποτε λόγο, η ελεγκτική αρχή. Εάν ο περιβαλλοντικός ελεγκτής που διεγράφη από το Μητρώο επανεγγραφεί σε αυτό, ή εάν παρέλθει η περίοδος αναστολής της ισχύος της άδειάς του, αποκλείεται η συμμετοχή του σε εκκρεμή επιθεώρηση από την οποία παύθηκε σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 8
Διαδικασία ανάθεσης Εντολής Ελέγχου Ιδιότητες ασυμβίβαστες με την διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

1. Η επιλογή περιβαλλοντικού ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος κλήρωσης. Αρμόδια για τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την έγκριση των περιβαλλοντικών ελεγκτών που επιλέγονται με αυτήν είναι η Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Αποκλείεται αυτόματα από την κλήρωση, όποιος ελεγκτής έχει συμπληρώσει 20% των προβλεπομένων τακτικών ελέγχων ανά περιφερειακή ενότητα και ανά έτος ή έχει συμπληρώσει το 5% των προβλεπομένων τακτικών ελέγχων ειδικά για την περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

2. Η διεξαγωγή της κλήρωσης από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ πραγματοποιείται με βάση το είδος, την ομάδα και την ακριβή θέση του προς επιθεώρηση έργου ή της δραστηριότητας, τον αριθμό και την κατάλληλη τάξη των περιβαλλοντικών ελεγκτών καθώς και άλλα κριτήρια που κρίνονται απαραίτητα από την ελεγκτική αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου, όπως η εξειδικευμένη γνώση ή/και εμπειρία του ελεγκτή σε συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων (π.χ. χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, κατασκευές, κ.λπ.). Η Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ διενεργεί την ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ εκείνων των περιβαλλοντικών ελεγκτών του Μη.Π.Ελ. που:

α) σύμφωνα με την άδεια που τους έχει χορηγηθεί, ανήκουν στην κατάλληλη τάξη και στις ειδικές ομάδες του έργου ή της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 και

β) κατά το χρόνο διεξαγωγής της κλήρωσης, δεν έχουν υπερβεί τον επιτρεπτό αριθμό ελέγχων για τους οποίους έχουν κληρωθεί και δύνανται να εκκρεμούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η επιλεξιμότητα του περιβαλλοντικού ελεγκτή φυσικού ή νομικού προσώπου και της κατηγορίας έργου ή δραστηριότητας προς επιθεώρηση δίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Για κάθε περιβαλλοντικό ελεγκτή που κληρώνεται ως τακτικός, κληρώνεται ένας επιπλέον περιβαλλοντικός ελεγκτής ως αναπληρωματικός του. Κατά τα λοιπά, ισχύει η παρ. 1.

3. Μετά τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης, η Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ ειδοποιεί και ενημερώνει, καλώντας τους επιλεγέντες περιβαλλοντικούς ελεγκτές εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών να αποδεχθούν την διενέργεια της συγκεκριμένης επιθεώρησης. Η αποδοχή από τον περιβαλλοντικό ελεγκτή γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπου βεβαιώνεται ότι δεν έχει ιδιότητες ασυμβίβαστες για τη διενέργεια ελέγχου στο προς επιθεώρηση έργο ή δραστηριότητα, σύμφωνα με την παρ. 9 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση αναληθούς βεβαίωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 11.

4. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή ύπαρξης ασυμβίβαστου για τη διενέργεια της επιθεώρησης από τον κληρωθέντα τακτικό περιβαλλοντικό ελεγκτή, τότε η Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ ειδοποιεί τον αναπληρωματικό του. Σε περίπτωση εκ νέου μη αποδοχής ή ύπαρξης ασυμβίβαστου, η Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ επαναλαμβάνει την κλήρωση. Σε περίπτωση μη αποδοχής, ο περιβαλλοντικός ελεγκτής υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχεται την διενέργεια του ελέγχου.

5. Σε περίπτωση που ο περιβαλλοντικός ελεγκτής συμπληρώσει τρεις (3) περιπτώσεις αδικαιολόγητης μη αποδοχής διενέργειας επιθεώρησης, τότε η ισχύς της άδειάς του αναστέλλεται για ένα (1) έτος και η εγγραφή του στο Μη.Π.Ελ. καθίσταται ανενεργή.

6. Σε περίπτωση που ο περιβαλλοντικός ελεγκτής, μετά την παρέλευση του χρόνου αναστολής της άδειάς του, συμπληρώσει άλλες τρεις (3) περιπτώσεις αδικαιολόγητης μη αποδοχής διενέργειας επιθεώρησης, τότε η άδειά του ανακαλείται και διαγράφεται από το Μη.Π.Ελ. Επανεγγραφή του επιτρέπεται με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 7.

7. Μετά από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 και την αποδοχή διενέργειας της επιθεώρησης, η αρμόδια ελεγκτική αρχή συντάσσει και αποστέλλει την εντολή ελέγχου σε κάθε περιβαλλοντικό ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του κληρωθέντος περιβαλλοντικού ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού κωδικού αριθμού ταυτοποίησής του,

β) Ακριβή περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας που πρόκειται να επιθεωρηθεί σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),

γ) Το αντικείμενο του ελέγχου, δ) Τα παραδοτέα και τα εν γένει καθήκοντα του περιβαλλοντικού ελεγκτή, ε) Το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και τα εκτιμώμενα

έξοδα κίνησης και διανυκτέρευσης,

στ) Την αμοιβή του περιβαλλοντικού ελεγκτή, ζ) Τον αρμόδιο υπάλληλο της ελεγκτικής αρχής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου του περιβαλλοντικού ελεγκτή μέχρι την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής επιθεώρησης και τη συμμόρφωση του ελεγχόμενου έργου ή δραστηριότητας ή, εφόσον απαιτείται, την επιβολή κυρώσεων.

8. Σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών μετά από την παραλαβή της εντολής ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου ο περιβαλλοντικός ελεγκτής μεταβαίνει στον τόπο του έργου ή της δραστηριότητας για τη διενέργεια αυτοψίας.

9. Ο περιβαλλοντικός ελεγκτής κωλύεται απολύτως να αποδεχθεί και να διενεργήσει περιβαλλοντική επιθεώρηση σε περίπτωση που συντρέχουν οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ασυμβίβαστου σε σχέση με το ελεγχόμενο έργο ή δραστηριότητα:

α) Ο κύριος ή ο φορέας ή ο κατασκευαστής ή εργολάβος ή διαχειριστής του έργου ή της δραστηριότητας, ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο μέτοχος ή εταίρος με μερίδιο άνω του 10%, ή μέλος της διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος ή πρόσωπο που ασκεί αποφασιστική επιρροή στη διοίκηση και την λήψη αποφάσεων του νομικού προσώπου, έχει συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού, ευθεία ή εξ αγχιστείας, με τον περιβαλλοντικό ελεγκτή,

β) Εφόσον ο περιβαλλοντικός ελεγκτής αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή συνδεδεμένο μέρος, κατά την έννοια του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) με τον ελεγχόμενο,

γ) Ο περιβαλλοντικός ελεγκτής συνδέεται ή έχει συνδεθεί στο παρελθόν και μέχρι πέντε (5) έτη πριν από την έκδοση εντολής ελέγχου με σχέση εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής με τον κύριο ή τον φορέα ή τον κατασκευαστή ή εργολάβο ή διαχειριστή του έργου ή της δραστηριότητας, ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, με τον μέτοχο ή εταίρο με μερίδιο άνω του 10%, ή με μέλος της διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος ή με πρόσωπο που ασκεί αποφασιστική επιρροή στη διοίκηση και την λήψη αποφάσεων του νομικού προσώπου ή συνδεδεμένου νομικού προσώπου,

δ) Κάθε άλλη περίπτωση δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων ή ύπαρξης ανταγωνιστικών συμφερόντων μεταξύ περιβαλλοντικού ελεγκτή και ελεγχόμενου έργου ή δραστηριότητας πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται από τον περιβαλλοντικό ελεγκτή στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την παρ. 4, και η τελευταία αποφαίνεται εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του από την επιθεώρηση,

ε) Είναι κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας όπου πρόκειται να διεξαχθεί ο περιβαλλοντικός έλεγχος. Εξαίρεση αποτελούν η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση που ο περιβαλλοντικός ελεγκτής αποκρύψει από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ασυμβίβαστες ιδιότητες, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 11.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα και καθήκοντα Περιβαλλοντικών Ελεγκτών στην Περιβαλλοντική Επιθεώρηση

1. Στο πλαίσιο αρμοδιότητας και καθηκόντων των περιβαλλοντικών ελεγκτών μετά από εντολή της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής εντάσσεται ο έλεγχος της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε κάθε έργο ή δραστηριότητα που τους ζητείται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την εντολή ελέγχου, κατά το άρθρο 8 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4014/2011.

2. Σε κάθε περιβαλλοντικό έλεγχο που πραγματοποιούν οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές τόσο οι ίδιοι όσο και οι ελεγχόμενοι από τους περιβαλλοντικούς ελεγκτές φορείς των έργων και δραστηριοτήτων υπόκεινται στα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις που προβλέπει ο ν. 4014/2011.

3. Στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου από περιβαλλοντικούς ελεγκτές πραγματοποιείται αυτοψία στο υπό επιθεώρηση έργο ή δραστηριότητα, βάσει της εντολής ελέγχου, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της λειτουργίας του έργου ή δραστηριότητας με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Κατά την αυτοψία, γίνεται χρήση φύλλου ελέγχου για τις περιπτώσεις περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων όπου αυτά έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού του άρθρου 124 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

4. Με την ολοκλήρωση της αυτοψίας οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές συντάσσουν έκθεση αυτοψίας που περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το φύλλο ελέγχου της παρ. 3. Στη συνέχεια, οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές συντάσσουν προσωρινή έκθεση ελέγχου σύμφωνα με την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.

5. Η αρμόδια ελεγκτική αρχή εκτελεί τον απαιτούμενο έλεγχο τυπικής πληρότητας των προσωρινών εκθέσεων ελέγχου και, σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων ή παραλείψεων, δύναται να την επιστρέψει στους περιβαλλοντικούς ελεγκτές προς διόρθωση ή συμπλήρωση.

6. Στη συνέχεια, οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές εισηγούνται προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή την αξιολόγηση των ευρημάτων του ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, τη σύνταξη σχεδίου οριστικής έκθεσης ελέγχου, καθώς και πράξη βεβαίωσης παράβασης, την επιβολή της προσήκουσας κύρωσης και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της παρ. 15 και της υποπερ. ββ) της περ. β’ της παρ. 15γ του ίδιου παραπάνω άρθρου και νόμου, εφόσον απαιτείται. Επιπρόσθετα, διενεργούν τον έλεγχο συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 και εισηγούνται σχετικά προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

7. Οι εισηγήσεις της παρ. 6 από τους περιβαλλοντικούς ελεγκτές εγκρίνονται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ή τροποποιούνται από αυτήν, εφόσον απαιτείται.

8. Σε κάθε περίπτωση οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές οφείλουν να συνεπικουρούν την ελεγκτική αρχή, μετά από εντολή της, και να συνεργάζονται με αυτήν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 20 και 21 του ν. 4014/2011. Ειδικότερα, οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές οφείλουν να συνεργάζονται με την ελεγκτική αρχή για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον απαιτηθεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας περιβαλλοντικού ελέγχου. Επίσης οφείλουν να παρέχουν τις απαιτούμενες κατευθύνσεις προς συμμόρφωση προς τους ελεγχόμενους και σε περίπτωση ασήμαντων ή μη ουσιωδών παραβάσεων κατά τις προβλέψεις του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ). Τέλος σε περιπτώσεις δικαστικών προσφυγών ή διοικητικών προσφυγών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές οφείλουν να συνεργάζονται με την ελεγκτική αρχή για την παροχή των σχετικών στοιχείων ή απόψεων που ζητούνται.

9. Κατά τα λοιπά, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4014/2011.

10. Κατά τη διαβίβαση των παραβάσεων στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπου αυτό απαιτείται, δηλώνονται οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές που προέβησαν στον οικείο έλεγχο.

11. Σε περίπτωση λιπομαρτυρίας του περιβαλλοντικού ελεγκτή, είτε σε προκαταρκτικό στάδιο είτε σε ακροατήριο, η ελεγκτική αρχή σημειώνει το γεγονός στο Μη.Π.Ελ. και αποκλείει τον περιβαλλοντικό ελεγκτή από κάθε έλεγχο για διάστημα δύο (2) ετών από την ημέρα της μη εμφάνισής του.

Άρθρο 10
Διενέργεια ελέγχων αρμοδιότητας Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές δύναται να συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ύστερα από σχετικό αίτημά του προς τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4819/2021 και την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 25 του άρθρου 72 του ν. 4819/2021. Στην περίπτωση αυτή, οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 67 του ως άνω νόμου. Το κόστος των ελέγχων καλύπτεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. Με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής των περιβαλλοντικών ελεγκτών, όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την πληρωμή τους καθώς και οι σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης από τον Ε.Ο.ΑΝ. πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος με την εξαίρεση του άρθρου 11. Το αντικείμενο του ελέγχου εμπίπτει στην ειδική ομάδα 1 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι. Ο Ε.Ο.ΑΝ είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου των περιβαλλοντικών ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους σε ό,τι αφορά τις εργασίες που τους αναθέτει καθώς και για τον καθορισμό και την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων.

Άρθρο 11
Παρακολούθηση έργουΚυρώσεις

1. Η παρακολούθηση του έργου των περιβαλλοντικών ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους ανήκει στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, και στην κατά περίπτωση αρμόδια ελεγκτική αρχή, η οποία ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Η αρμόδια ελεγκτική αρχή πραγματοποιεί δειγματοληπτικά, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελιών ή εισήγησης άλλων αρμοδίων αρχών, ελέγχους και αξιολογήσεις στα παραδοτέα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που έχει αναθέσει στους περιβαλλοντικούς ελεγκτές. Επιπλέον, δύναται να διενεργήσει και επιτόπιες αξιολογήσεις των επιθεωρήσεων των περιβαλλοντικών ελεγκτών.

2. Τα στοιχεία που ελέγχονται για την παρακολούθηση του έργου των περιβαλλοντικών ελεγκτών είναι, ιδίως:

α) Η ποιότητα των περιβαλλοντικών ελέγχων που διενεργούν,

β) Η πληρότητα των εκθέσεων αυτοψίας και ελέγχου,

γ) Η συμμόρφωση προς τα χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης που τίθενται από την ελεγκτική αρχή,

δ) Η συμπεριφορά τους κατά τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις του φορέα εκμετάλλευσης, ε) Η συνεχής ενημέρωση και γνώση σχετικά με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο,

στ) Η ακρίβεια και η πληρότητα των συλλεγμένων και υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών,

ζ) Η αντιμετώπιση νομικών κωλυμάτων και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, καθώς και με τις διατάξεις περί ασυμβίβαστου σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 8,

η) Το ιστορικό αδικαιολόγητης άρνησης διενέργειας ελέγχου μετά τον ορισμό κατόπιν της ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8.

3. Τα αποτελέσματα των ελέγχων του έργου των περιβαλλοντικών ελεγκτών από τις ελεγκτικές αρχές αποτυπώνονται σε εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ και τηρούνται στον φάκελο του αντίστοιχου περιβαλλοντικού ελεγκτή στο Μη.Π.Ελ. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής αξιολόγησης του περιβαλλοντικού ελεγκτή, αυτός καλείται σε ακρόαση από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, στην οποία συζητούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

4. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, κατόπιν εισήγησης της ελεγκτικής αρχής,δύνανται να επιβάλλονται στους περιβαλλοντικούς ελεγκτές οι ακόλουθες κυρώσεις:

α) Εάν στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων ή κατόπιν καταγγελίας ή εισήγησης άλλων αρμοδίων αρχών διαπιστωθούν, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 2, ελαφρές ή μεμονωμένες, παραβάσεις από τον περιβαλλοντικό ελεγκτή της δοθείσας σε αυτόν εντολής κατ’ άρθρο 20 παρ. 5 περ. β του ν. 4014/2011 και της προβλεπόμενης στις παρ. 11α, 15, 15α του ίδιου άρθρου διαδικασίας ελέγχου ή της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων ή σε σχέση με τα καθήκοντα και τη συμπεριφορά του, κατ’ άρθρα 154 και 157 του ν. 4512/2018, αντίστοιχα, κατά τη διενέργεια των περιβαλλοντικών ελέγχων, επιβάλλεται σε βάρος του, για μία (1) μόνον φορά, η ποινή της έγγραφης επίπληξης.

β) Σε περίπτωση υποτροπής μετά την έγγραφη επίπληξη ή εάν διαπιστωθεί, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 2, ότι οι ανωτέρω παραβάσεις είναι βαρείες ή εκτεταμένες, η ισχύς της άδειας του περιβαλλοντικού ελεγκτή αναστέλλεται προσωρινά για διάστημα ενός (1) έτους και η εγγραφή του στο Μη.Π.Ελ. καθίσταται ανενεργή. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 8, η ισχύς της άδειας του περιβαλλοντικού ελεγκτή αναστέλλεται προσωρινά για διάστημα ενός (1) έτους και η εγγραφή του στο Μη.Π.Ελ. καθίσταται ανενεργή. Εφόσον ο περιβαλλοντικός ελεγκτής είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό σύλλογο ή επιμελητήριο, η απόφαση κοινοποιείται σε αυτό για την επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών κυρώσεων.

γ) Σε περίπτωση υποτροπής μετά την προσωρινή αναστολή της άδειας ή εάν διαπιστωθεί, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 2, ότι οι ανωτέρω παραβάσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές ή συστηματικές παραβάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του περιβαλλοντικού ελεγκτή και καθιστούν αυτόν ακατάλληλο για την άσκησή τους, σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, καθώς και των διατάξεων των παρ. 6 και 9 του άρθρου 8, ανακαλείται οριστικά η άδεια του περιβαλλοντικού ελεγκτή και αυτός διαγράφεται από το Μη.Π.Ελ. Εφόσον ο περιβαλλοντικός ελεγκτής είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό σύλλογο ή επιμελητήριο, η απόφαση κοινοποιείται σε αυτό για την επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών κυρώσεων, ενώ σε περίπτωση που στοιχειοθετείται η τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον περιβαλλοντικό ελεγκτή, ο σχετικός φάκελος αποστέλλεται επίσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ειδικά σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, καθώς και των διατάξεων περί ασυμβίβαστου σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 8, η επανεγγραφή του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή στο Μη.Π.Ελ. αποκλείεται.

δ) Στις περιπτώσεις των περ. β’ και γ’ και σωρευτικά με τις εκεί προβλεπόμενες κυρώσεις, δύναται να επιβάλλεται σε βάρος του περιβαλλοντικού ελεγκτή διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) έως δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης,λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής. Ειδικά σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, καθώς και των διατάξεων περί ασυμβίβαστου σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 8 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).

ε) Σε περίπτωση που ο περιβαλλοντικός ελεγκτής απασχοληθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επί των έργων ή δραστηριοτήτων του οποίου είχε ασκήσει τα καθήκοντα του περιβαλλοντικού ελεγκτή εντός της τελευταίας διετίας, επιβάλλεται εις βάρος του περιβαλλοντικού ελεγκτή διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) και αποκλεισμός από ανάθεση ελέγχου για τρία (3) έτη. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται και σε περίπτωση που ο περιβαλλοντικός ελεγκτής, έως και δύο (2) έτη μετά την πραγματοποίηση του περιβαλλοντικού ελέγχου εισήλθε σε νομικό πρόσωπο ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 ή συνδεδεμένο μέρος, κατά την έννοια του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 ως εταίρος, μέτοχος, ή μέλος διοικητικού συμβουλίου, ως τεχνικός ή άλλος σύμβουλος, με ή χωρίς αμοιβή, του οποίου νομικού προσώπου οι εργασίες ή οι δραστηριότητες υπήχθησαν στον εν λόγω περιβαλλοντικό έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση επιβολής οποιασδήποτε από τις ανωτέρω κυρώσεις, ενημερώνεται σχετικά το Μη.Π.Ελ.

5. Οι κυρώσεις του παρόντος επιβάλλονται από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, ύστερα από κλήση του ενδιαφερόμενου σε προηγούμενη ακρόαση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Τα αντίστοιχα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190), μετά την αποστολή χρηματικού καταλόγου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και διατίθενται ως έσοδα της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση η οποία δύναται να έχει επηρεάσει την έκβαση της επιθεώρησης κατά την κρίση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής διενεργείται επανέλεγχος. Στην περίπτωση αυτή, τα καθήκοντα του περιβαλλοντικού ελεγκτή ασκεί ο αναπληρωματικός περιβαλλοντικός ελεγκτής που κληρώθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό για οποιονδήποτε λόγο, η ελεγκτική αρχή.

Άρθρο 12
Αστική ευθύνη
Προκειμένου για την κτήση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, οφείλει ο υποψήφιος να καταθέτει με την αίτησή του αποδεικτικό ασφάλισης αστικής ευθύνης για προκαλούμενη σε τρίτους ζημία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα ασφαλιστικά όρια, ανάλογα με την κατηγορία άδειας.

Το Δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει τον περιβαλλοντικό ελεγκτή για αποζημίωση την οποία κατέβαλε στον επιθεωρούμενο, μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, εάν η ζημία που υπέστη ο επιθεωρούμενος από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του ελεγκτή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ελεγκτή και εάν η οικονομική βλάβη του ελεγκτή δεν έχει καλυφθεί πλήρως από την ασφαλιστική του κάλυψη.

Άρθρο 13
Έναρξη λειτουργίας Μη. Π. Ελ.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ και με την εγγραφή κατ’ ελάχιστον εκατό (100) μελών τίθεται σε λειτουργία το Μη.Π.Ελ. του άρθρου 2.

Άρθρο 14
Μεταβατική διάταξη
Από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 13, και μέχρι διαστήματος δύο (2) ετών, μπορούν να ασκούν καθήκοντα ελεγκτών περιβάλλοντος φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης του άρθρου 5. Οι ελεγκτές αυτοί καταχωρίζονται προσωρινά στο Μητρώο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την προσκομιδή των δικαιολογητικών των περ. αστ’ και αζ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 και με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. β’, καθώς και ότι στο Μητρώο έχουν καταχωρηθεί τουλάχιστον εκατό (100) περιβαλλοντικοί ελεγκτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι θα έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 6. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών, οι εν λόγω περιβαλλοντικοί ελεγκτές οφείλουν να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες του διατάγματος προκειμένου η εγγραφή τους στο Μητρώο να καταστεί οριστική.

Άρθρο 15
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τουπαρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τμήμα Α. Ειδικές Ομάδες Έργων και Δραστηριοτήτων

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1

Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Υδραυλικά έργα, Λιμενικά έργα Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

[Ομάδες 1, 2, 3, 4 και 6 της 17185/1069/2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 841)

2

Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Υδατοκαλλιέργειες Αρχική δάσωση και αποδάσωση με σκοπό μια άλλη μορφή εκμετάλλευσης του εδάφους

[Ομάδες 7, 8 και τμήμα της 12 της 17185/1069/2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 841)

3

Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών Ειδικά έργα και δραστηριότητες (εκτός των αναφερομένων στη 2η Ειδική Ομάδα)

[Ομάδες 5, 10, 11 και 12 (εκτός των αναφερομένων στη 2η Ειδική Ομάδα) της 17185/1069/2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 841)

4

Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις

Ομάδα 9 της 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3833) και της 17185/1069/2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 841)

Τμήμα Β. Άλλες Επικουρικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: 1. Στατιστική επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε περιβαλλοντική

επιθεώρηση. 2. Προετοιμασία και εύρεση απαραίτητων εγγράφων δραστηριοτήτων Α1 για επιθεωρήσεις που θα λάβουν χώρα

από Επιθεωρητές του Υπουργείου. 3. Ταξινόμηση στοιχείων για προετοιμασία συγγραφής Εκθέσεων για επιθεωρήσεις που θα λάβουν χώρα από

Επιθεωρητές του Υπουργείου. 4. Βοήθεια σε δειγματοληψία αποβλήτων σε περιβαλλοντική επιθεώρηση που διενεργούν άλλοι ελεγκτές ή επιθεωρητές του Υπουργείου. 5. Επικουρικές εργασίες σε μέτρηση αέριων ρύπων σε περιβαλλοντική επιθεώρηση που διενεργούν άλλοι ελεγκτές

ή επιθεωρητές του Υπουργείου. 6. Διασταύρωση δηλώσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ελεγχόμενου 7. Προετοιμασία υλικοτεχνικών Μέσων (Μέτρα Ατομικής Προστασίας, δειγματοληπτών, εξοπλισμού μετρήσεων,

ελέγχου ημερομηνιών διακρίβωσης, κ.λπ.) για επιθεωρήσεις που θα λάβουν χώρα από Επιθεωρητές του Υπουργείου. 8. Προκαταρτικός έλεγχος ανώνυμων καταγγελιών προς έλεγχο της σοβαρότητάς τους οι οποίες δεν αφορούν

σε δραστηριότητες Α1 και Α2. 9. Δειγματοληπτικός έλεγχος διαδρομών μεταφοράς αποβλήτων που καταγράφονται μέσω GPS σύμφωνα με το

άρθρο 43 του ν. 4819/2021. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΩΝ

Όλων των ειδικοτήτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών Μηχανικών ΑΕΙ

Γεωπονίας Τμημάτων: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ Δασολογίας Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΑΕΙ) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΑΕΙ) Κτηνιατρικής Γεωλογίας

Βιολογίας Φυσικής Χημείας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (περιβαλλοντολόγοι) ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα με μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα περιβάλλοντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Φυσικά πρόσωπα Κατηγορία έργου ή δραστηριότητας Νομικά πρόσωπα Κατηγορία έργου ή δραστηριότητας

Α’ τάξη 5 έτη ≤ εμπειρία < 10έτη

Β (+ Άλλες εργασίες, Παράρτημα Ι, Τμήμα Β)

Β’ τάξη 10 έτη ≤ εμπειρία

Α2, Β (εκτός εκείνων που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 όπως ισχύει)

Γ’ τάξη Κατ’ ελάχιστο 2 περ. ελεγκτές Β’ τάξης

Α, Β (εκτός εκείνων που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 όπως ισχύει)

Δ’ τάξη Κατ’ ελάχιστο 3 περ. ελεγκτές, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον Β’ τάξης με 1 τουλάχιστον Β’

Α, Β τάξης με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρίας

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στοv Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ