Π.Δ. 37/2023
ΦΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 37

Τροποποίηση του π.δ. 18/2015 «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 14).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της περ. η της παρ. 17 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την 5/Σ. 10η/18.04.2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

3. Την από 20.02.2023 συνυπογεγραμμένη από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας εισηγητική έκθεση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 203/2022 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την 185/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Mε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 8 του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (π.δ. 18/2015, Α΄ 14)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 «Χρήση του διακριτικού σήματος της Ελληνικής Σημαίας στις στολές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων καθορίζονται οι στολές και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται το ανωτέρω διακριτικό στο εσωτερικό της χώρας.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ