Π.Δ. 37/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 37

Τροποποίηση του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’138).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:

Οργάνωση, λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών (Α’ 100).

2. Την υπ’ αριθμ. 111926 ΕΞ 2021/28-09-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

3. Την παρ. 4 του άρθρου 199 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

5. Την υπ’ αριθμ. 144/33096/07-02-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους 15.840€, ετησίως, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται σε 11.880€ και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε βάρος των πιστώσεων της μείζονος κατηγορίας εξόδων 21«Παροχές σε εργαζομένους» του Ειδικού Φορέα: 1029-205-0000000.

7. Την 59/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε το άρθρο 2 του π.δ. 97/2017, ως ακολούθως:

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 97/2017, προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως ακολούθως: «6) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργεί επίσης η παρακάτω υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων:

Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης».

Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 17 του π.δ.97/2017, προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 17Α Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης

1) Η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης, επιπέδου Διεύθυνσης, έχει ως αποστολή την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έργων, στις περιπτώσεις που έχει ορισθεί ως Φορέας Υλοποίησης, καθώς επίσης και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται σε αυτό.

2) Η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης (εφεξής Υπηρεσία), συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης. β) Τμήμα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων. γ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Ελέγχων.

3) Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

α) Το Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης: αα) Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των Δράσεων και των Έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συντονίζει τους φορείς υλοποίησης διαφορετικών Έργων των Δράσεων ευθύνης τους και δύναται να υποστηρίζει τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς κατά την ωρίμανση των Δράσεων/Έργων, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

αβ) Προσδιορίζει τους φορείς υλοποίησης και λειτουργίας των Δράσεων και των Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μεριμνά για τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα και επάρκεια αυτών να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες, στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν να εκτελούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

αγ) Ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την πρόοδο των Δράσεων και Έργων, την επίτευξη των οροσήμων και στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.

αδ) Εποπτεύει και μεριμνά για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ’ έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για κάθε Δράση και Έργο ευθύνης του Υπουργείου.

αε) Συντάσσει και υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Έργου, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

αστ) Συντάσσει και υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου ή και της Απόφασης Ένταξης.

αζ) Εκδίδει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τις Δράσεις/Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

αη) Μεριμνά για την τήρηση του πρωτοκόλλου και έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης και της διακίνησης των εγγράφων της Υπηρεσίας.

β) Το Τμήμα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων: βα) Είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική υλοποίηση των Δράσεων/Έργων και την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και των εκάστοτε προσκλήσεων. Ειδικότερα:

i) ορίζει αξιολογητές είτε εσωτερικά από τη δομή του, είτε από το εξωτερικό Μητρώο Αξιολογητών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

ii) εκδίδει τις αποφάσεις έγκρισης χορήγησης ενισχύσεων καθώς και τις αποφάσεις τροποποίησης και ανάκλησης αυτών.

iii) αξιολογεί τα αιτήματα προκαταβολών, συμπληρώνει και οριστικοποιεί την Αξιολόγηση Προκαταβολής και το αποτέλεσμα αυτής (αποδοχή ή απόρριψη) κοινοποιείται στον Δικαιούχο.

iv) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή της ενίσχυσης στον Δικαιούχο.

v) προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και επιβεβαιώνει τα καταχωρημένα σε αυτήν στοιχεία.

ββ) Προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση των Δράσεων/Έργων, στην ανάθεση ή/και παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

βγ) Συντάσσει και υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης (ΟΠΣ ΤΑ), τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των Δράσεων/Έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.

βδ) Εποπτεύει κάθε στάδιο της υλοποίησης των Δράσεων/Έργων από τον Ανάδοχο.

βε) Παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Δράσεων/Έργων.

γ) Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Ελέγχων: γα) Διαχειρίζεται οριζόντια τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης των Δράσεων/Έργων αρμοδιότητάς τους, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

γβ) Καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο των Δράσεων/Έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών και κατά περίπτωση, διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.

γγ) Τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου Διαδικασιών, και παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρεί για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

γδ) Μεριμνά ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

γε) Διενεργεί διοικητική ή επιτόπια επαλήθευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση και στη συνέχεια συντάσσει τη σχετική Έκθεση Επαλήθευσης/ Πιστοποίησης, η οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο.

γστ) Διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς), του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/ Έργων ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/ και επιθεωρήσεις ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

γζ) Ορίζει τους Ανεξάρτητους Ελεγκτές για τα Έργα τα οποία λειτουργεί το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Φορέας Υλοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

4) Της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. Των Τμημάτων της Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις Έναρξη ισχύος

1. Η Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως την 31η Μαρτίου 2027. Κατά την ημερομηνία αυτή, λήγουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, οι οποίοι επιστρέφουν στους φορείς προέλευσής τους. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίοι υπηρετούν με μετακίνηση στην Υπηρεσία, μετακινούνται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τις οποίες προήλθαν.

2. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.