Π.Δ. 35/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ Α 74/24.3.2023

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ.178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»  (Α’ 281) και 7/2017 «Αναδιάταξη αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των περ. α’, β’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως ισχύουν,

β) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

γ) της παρ. 7 του άρθρου 15, της παρ. 5 του άρθρου 30 και της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73), όπως ισχύουν,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Την 80/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως προκύπτει από την 8000/1/2023/ 6-α’/18.01.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

4. Την 35/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281)

1. Η περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ.178/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Κλάδο Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής.».

2. Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Τμήματος Β’ του π.δ.178/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Τμήμα Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Χειρίζεται τα θέματα προγραμματισμού προσλήψεων, διορισμών, εντάξεων, μονιμοποιήσεων, μετατάξεων, υποβιβασμών, διαθεσιμοτήτων, προϋπηρεσιών, προσοντολογίου και βαθμολογίου, πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων, βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών, ηθικών αμοιβών, αδειών άσκησης έργου με αμοιβή, απολύσεων, παραιτήσεων, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσεων και κάθε άλλου θέματος που αφορά το μόνιμο πολιτικό προσωπικό και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων,

β. καταρτίζει, τηρεί και ενημερώνει τα ατομικά έγγραφα του μόνιμου πολιτικού προσωπικού,

γ. καταρτίζει την επετηρίδα του πολιτικού προσωπικού και εξασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωσή της,

δ. παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας του ως άνω πολιτικού προσωπικού στο Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και άλλους φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

ε. μεριμνά για την απογραφή ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για το μόνιμο πολιτικό προσωπικό και

στ. προετοιμάζει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου πολιτικού προσωπικού ενόψει της εισαγωγής τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.».

4. Οι παρ. 2, 13 και 14 του άρθρου 41 του π.δ.178/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ως βοηθοί του Προϊστάμενου Επιτελείου δύναται να τοποθετούνται μέχρι δύο ανώτατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρουν τον βαθμό του Υποστρατήγου. Ο βοηθός που εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει τους Κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων είναι αρχαιότερος των Προϊσταμένων των Κλάδων αυτών. Ομοίως, ο βοηθός που εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει τους Κλάδους Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής είναι αρχαιότερος των Προϊσταμένων των Κλάδων αυτών. Στην περίπτωση τοποθέτησης ενός βοηθού, αυτός εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει όλους τους Κλάδους του Αρχηγείου και είναι αρχαιότερος των Προϊσταμένων αυτών.

13. Στους Κλάδους Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής δύναται να τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι και ως βοηθοί αυτών και αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, εφόσον έχουν διατελέσει επί ένα τουλάχιστον έτος ως Διευθυντές Διεύθυνσης.

14. Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και σε Διευθύνσεις των Κλάδων Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου, δύναται να ορίζονται ως Διευθυντές ή Υποδιευθυντές και αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, αντίστοιχης προς την αποστολή των Διευθύνσεων αυτών ειδικότητας, εφόσον έχουν διατελέσει επί ένα τουλάχιστον έτος ως Τμηματάρχες ή Προϊστάμενοι Γραφείων.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14).

1. Στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 37 του π.δ. 7/2017, ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και» απαλείφεται και μετά την περ. ζ’ προστίθεται περ. η’, ως εξής:

«και η. Αστυνομικό Τμήμα Γραβιάς.».

2. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Δελφών του δήμου Δελφών και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας Δελφών.

3. Έδρα των Υπηρεσιών των περ. α’ έως και δ’ της παρ. 1 ορίζεται η δημοτική ενότητα Αμφίσσης του δήμου Δελφών, της περ. ε’ η δημοτική ενότητα Ιτέας του δήμου Δελφών, των περ. στ’ και ζ’ οι δημοτικές ενότητες Ευπαλίου και Λιδορικίου του δήμου Δωρίδος, αντίστοιχα και της περ. η’ η δημοτική ενότητα Γραβιάς του δήμου Δελφών.».

3. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 97 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών Τμημάτων Καμένων Βούρλων, Ιτέας, Α’ Πατρών, Μεσολογγίου, Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Λουτρακίου, Σπάρτης, Μολάων, Γυθείου, Καλαμάτας, Πύλου Νέστορος, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θάσου, Βέροιας, Κατερίνης, Πολυγύρου, Άρτας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Μετεώρων, επιπλέον των Γραφείων της περ. α’ της παρ. 2 λειτουργεί και Γραφείο Τουρισμού, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της περ. α’ του άρθρου 101.

5. Στα Αστυνομικά Τμήματα Αλιβερίου, Σερβίων, Γρεβενών, Δεσκάτης, Τεμπών, Ελασσόνας, Μετεώρων, Καρδίτσας, Άρτας, Πρέβεζας, Σύμης, Μεγίστης, Λέρου και Καλυμνίων λειτουργεί Γραφείο Διαχείρισης Μετανάστευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του π.δ. 310/1998, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2622/1998. Επίσης, στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών Τμημάτων Ποροΐων και Παλαιοκαστριτών λειτουργεί Γραφείο Συνοριακής Φύλαξης, το οποίο ασκεί, αναλογικά, τις αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου.».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Προστασίας Υφυπουργός του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ