Π.Δ. 35/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ Α 98/19.5.2022

Θέση σε κυκλοφορία νέου αναμνηστικού κέρματος κυκλοφορίας των 2€ έτους κοπής 2022 με θέμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων του.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 128 (παρ. 2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κείμενο της οποίας ενοποιήθηκε με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3671/2008 (Α’ 129) και αποδόθηκε ενοποιημένα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 83/30.03.2010).

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία» (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 194 της 02.07.2014, σελ. 1).

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 651/2012 «σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ» της 04.07.2012 (ΕΕ L 201 της 27.07.2012, σελ. 135).

4. Την Απόφαση (ΕΕ) 2021/2255 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2022 (ΕΚΤ/2021/54) (ΕΕ L 454 της 17.12.2021, σελ. 19).

5. Την από 22.2.2022 έγκριση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6216/22/ECOFIN 120/UEM 20).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4, (παρ. 1) και 6 (παρ. 1) του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α’ 242).

7. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου (παρ. 2) του ν.δ. 488/1974 «περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης της 21ην Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου, και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 203).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. α) και 2 της αριθμ. Υ 70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ./τος προκαλείται δαπάνη η οποία προβλέπεται να ανέλθει περίπου στο ποσό των 296.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, έτους 2022, ειδικός φορέας 1023711-0000000, λογαριασμός εξόδου 2420918001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου (παρ. 3) του ν.δ. 488/1974 (Α’ 203) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 (παρ. 2) του π.δ. 113/2010 (Α’ 194) και τις διατάξεις του άρθρου 66 (παρ. 6) του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 21 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

11. Την υπ’ αριθ. 51/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τίθεται σε κυκλοφορία νέο αναμνηστικό μεταλλικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€, με θέμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ».

2. Το κέρμα αυτό κόπτεται-τυπώνεται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης του ως άνω κέρματος είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2022.

3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κέρματος είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2€, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράστασης είναι: Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) αποτυπώνεται ο ναός του Ασκληπιού στην Επίδαυρο και στο κέντρο του το άγαλμα του θεού. Το θέμα αναπαράγει την οπίσθια όψη του αναμνηστικού μεταλλίου-παρασήμου για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, που απονεμήθηκε στα μέλη της, επί Όθωνος. Περιμετρικά, αποτυπώνονται οι επιγραφές «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», «ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ», καθώς και τα έτη 1822 και 2022, το ανθέμιο (σήμα του Ι.Ε.Τ.Α.) και το μονόγραμμα του καλλιτέχνη (Γιώργος Σταματόπουλος).

Η ονομαστική αξία του κέρματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Άρθρο 2
Οι ποσότητες του εν λόγω κέρματος παραδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το προϊόν από τη διάθεση του κέρματος μεταφέρεται σε πίστωση σχετικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3
Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζεται η νέα παράσταση της εθνικής όψης.2€ 2022: «200 »

Άρθρο 4
Η κυκλοφορία των υφιστάμενων κερμάτων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.