Π.Δ. 34/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 34 ΦΕΚ Α 73/24.3.2023

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α, β, στ και ζ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49),

β) του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

γ) του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 122),

δ) των άρθρων 15 παρ. 7, 30 παρ. 5 και 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73), όπως τα άρθρα 15 και 30 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 231 παρ. 2 και 4 του ν. 4281/2014 (Α’ 160),

ε) της 80/18.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όπως προκύπτει από την 8000/1/2022/81β’/27.10.2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

2. Την 45/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41)
Οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται και προστίθενται παράγραφοι 17 και 18, ως εξής:

«15. Στην Υπηρεσία «Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας» υπάγεται η Υπηρεσία μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Υ.μ.Ε.Α.), η οποία έχει ως αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Σ.μηΕ.Α.), την κατόπτευση των χώρων που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και τη διαβίβαση πληροφοριών στις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις με χρήση εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στις παραμεθόριες περιοχές, τον έλεγχο της τάξης και της τροχαίας κίνησης, τη συνδρομή στο έργο της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, θεομηνιών, πλημμυρών, σεισμών ή σοβαρών ατυχημάτων και συμβάντων, την αντιμετώπιση απειλών από Σ.μηΕ.Α. και τη σύμπραξη με Υπηρεσίες των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμοδίων αρχών. Η Υ.μ.Ε.Α. λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α. Τμήμα Επιχειρήσεων και Αντιμετώπισης Απειλών από Σ.μηΕ.Α., το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα. τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των πτήσεων και γενικά των επιχειρησιακών αποστολών, ύστερα από εκτίμηση των επιχειρησιακών αναγκών,

αβ. τον προγραμματισμό και την εκτέλεση δράσεων με τη χρήση συστημάτων αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α., κατόπιν σχετικού αιτήματος,

αγ. την εκπόνηση, τήρηση και διαρκή βελτίωση των σχεδίων δράσης και μνημονίων ενεργειών, για την εκτέλεση αποστολών και δράσεων με χρήση Σ.μηΕ.Α.και συστημάτων αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α,

αδ. την εξασφάλιση της ετοιμότητας των χειριστών και την καθοδήγησή τους, για την απρόσκοπτη και ασφαλή επιχειρησιακή αξιοποίηση των Σ.μηΕ.Α.και των συστημάτων αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α,

αε. την εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού κατά την πτήση των Σ.μηΕ.Α., τόσο μεταξύ τους όσο και με τις επίγειες δυνάμεις, όταν απαιτείται,

αστ. τη συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης ατυχημάτων αέρος/εδάφους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Πτήσεων/Εδάφους,

αζ. τη συγκέντρωση μετεωρολογικών και άλλων στοιχείων που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και ασφαλή εκτέλεση των αποστολών και τη μέριμνα για την ενημέρωση του προσωπικού,

αη. την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την πραγματοποίηση αποστολών,

αθ. τον προσδιορισμό των αναγκών σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ανθρώπινους πόρους, για την εκτέλεση των αποστολών,

αι. την έρευνα και μελέτη καινοτόμων τεχνολογιών αρμοδιότητας του Τμήματος στον τομέα των Σ.μηΕ.Α. και στον τομέα της προστασίας από απειλές που μπορούν να προκύψουν από Σ.μηΕ.Α. και την προώθηση σχετικών προτάσεων για την προμήθεια συστημάτων, καθώς και τη συμμετοχή της Υπηρεσίας σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα,

αια. την παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο της νομοθεσίας που αφορά τα Σ.μηΕ.Α. και στην εφαρμογή τεχνολογιών αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α. και

αιβ. την εκπόνηση, αναθεώρηση και υποβολή του Εγχειριδίου Πτητικής Λειτουργίας στην αρμόδια αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Υ.μ.Ε.Α.

β. Τμήμα Ασφάλειας Πτήσεων/Εδάφους, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

βα. την κατάρτιση, επικαιροποίηση και υποβολή σχεδίων και προγραμμάτων πρόληψης ατυχημάτων αέρος/ εδάφους στον Διοικητή της Ε.Μ.Σ.Α. προς έγκριση και την υλοποίηση αυτών σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Υ.μ.Ε.Α.,

ββ. τον προσδιορισμό των αναγκών σε μέσα και υλικά, για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων και την τήρηση των διαδικασιών εδάφους,

βγ. την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας σχετικά με την καταλληλότητα των χειριστών και τεχνικών, τη μέριμνα για την έγκαιρη υγειονομική εξέτασή τους και την εποπτεία της καλής κατάστασης της υγείας τους,

βδ. την παρακολούθηση όλων των παραγόντων που υποστηρίζουν τη διεξαγωγή των πτήσεων, προς εντοπισμό ενδεχόμενων επισφαλών καταστάσεων ή ασθενών σημείων, τα οποία δύναται να προκαλέσουν ατυχήματα και τη μέριμνα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα για την εξάλειψη τους,

βε. την οργάνωση διαλέξεων σχετικών με την ασφάλεια των πτήσεων και την πρόληψη των ατυχημάτων αέρος/εδάφους,

βστ. την τήρηση αρχείου με όλα τα αεροπορικά ατυχήματα ή συμβάντα που εμπλέκονται Σ.μηΕ.Α. της Ελληνικής Αστυνομίας τηρουμένης της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

βζ. τη μελέτη στατιστικών στοιχείων αεροπορικών ατυχημάτων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λήψη μέτρων αποτροπής τους,

βη. την ανάπτυξη συστήματος επίβλεψης των πτήσεων και ελέγχου συμμόρφωσης των πληρωμάτων με μνημόνια ενεργειών, εγχειρίδια κατασκευαστών, οδηγιών που εκδίδονται για την ασφαλή διεξαγωγή της επιχειρησιακής δράσης, κανονισμών και διαταγών της Υπηρεσίας και εν γένει της νομοθεσίας για τα Σ.μηΕ.Α.,

βθ. την ενημέρωση επί των δυνατοτήτων και των περιορισμών των χρησιμοποιούμενων συστημάτων σε όλα τα πληρώματα,

βι. την επίβλεψη για την σωστή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διεξαγωγή ασφαλών πτήσεων και την ορθή τακτική χρήσης του εξοπλισμού που διαθέτει η Υπηρεσία,

βια. τη συλλογή και αξιοποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με το ειδικό αντικείμενο του Τμήματος και την ενημέρωση των πληρωμάτων και

βιβ. την παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο της νομοθεσίας που αφορά τα Σ.μηΕ.Α., ως προς το αντικείμενο του Τμήματος.

γ. Τμήμα Εκπαίδευσης, Τυποποίησης και Αξιολόγησης, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

γα. την τήρηση αρχείου των κατεχόμενων πιστοποιήσεων/εκπαιδεύσεων των χειριστών ή τεχνικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α.,

γβ. την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης των χειριστών και τεχνικών της Υπηρεσίας μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Ελληνικής Αστυνομίας και των Γραφείων, καθώς και τη μέριμνα για την υλοποίησή τους μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α.,

γγ. το χειρισμό θεμάτων τυποποίησης και αξιολόγησης σε σχέση με τις διαδικασίες, το χειρισμό, την τεχνική υποστήριξη των Σ.μηΕ.Α., τα συστήματα αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α., καθώς και την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου/αξιολόγησης της πτητικής ικανότητας και απόδοσης των χειριστών και τεχνικών,

γδ. την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης ατυχημάτων αέρος/εδάφους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Πτήσεων/Εδάφους,

γε. την πρόταση και μέριμνα για τη συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων φορέων, σχετικά με το αντικείμενο της αποστολής τους,

γστ. την αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και της απόδοσης του προσωπικού κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων,

γζ. την τήρηση αρχείου τυποποίησης, εκπαιδευτικών δράσεων και αξιολογήσεων,

γη. την πρόταση επί θεμάτων τυποποίησης διαδικασιών και εκπαιδευτικών προτύπων και

γθ. την παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο της νομοθεσίας που αφορά τα Σ.μηΕ.Α., ως προς το αντικείμενο του Τμήματος.

δ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

δα. Τη μέριμνα για την επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή και την εν γένει λειτουργία των Σ.μηΕ.Α. και των συστημάτων αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α. της Υ.μ.Ε.Α., καθώς και του εξοπλισμού περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων που λαμβάνονται απ’ αυτά και την τήρηση σχετικού αρχείου συντηρήσεων επισκευών, όπου αυτό είναι αναγκαίο,

δβ. την εποπτεία για τη συντήρηση, επισκευή και την εν γένει λειτουργία των Σ.μηΕ.Α. και των συστημάτων αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α. των Γραφείων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, καθώς και την τήρηση σχετικού αρχείου συντηρήσεων επισκευών,

δγ. την καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος συνεχούς παρακολούθησης και ανάλυσης της απόδοσης και αποτελεσματικότητας του προγράμματος συντήρησης και επιθεώρησης,

δδ. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, με συμμετοχή και των λοιπών Τμημάτων της Υ.μ.Ε.Α., για την προμήθεια, συντήρηση και επισκευή Σ.μηΕ.Α., συστημάτων αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α. και συναφούς εξοπλισμού, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό απαιτείται,

δε. την έρευνα και μελέτη καινοτόμων τεχνολογιών ως προς το ειδικό αντικείμενο του Τμήματος στον τομέα των Σ.μηΕ.Α. και στον τομέα της προστασίας από απειλές που μπορούν να προκύψουν από Σ.μηΕ.Α. και την προώθηση προτάσεων για την προμήθεια συστημάτων, καθώς και τη συμμετοχή της Υπηρεσίας σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα,

δστ. την αποθήκευση και ασφαλή φύλαξη των μέσων, υλικών και εφοδίων της Υ.μ.Ε.Α. και την εκπόνηση σχετικών οδηγιών προς όλους τους εμπλεκόμενους αναφορικά με τη χρήση των Σ.μηΕ.Α. και των συστημάτων αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α.,

δζ. την υποστήριξη των πτήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρήσεων και Αντιμετώπισης Απειλών από Σ.μηΕ.Α.

ε. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για:

εα. την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και την τήρηση του αρχείου της Υπηρεσίας,

εβ. το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, εγ. τη μέριμνα για την εκτέλεση της εσωτερικής υπηρεσίας, εδ. τη μέριμνα για την καθαριότητα, τη λειτουργία του

φωτισμού, την ευταξία, τη συντήρηση και φρούρηση των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και την τήρηση και την εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας και

εε. τη μέριμνα για την κατανομή του συναφούς με την αποστολή της υλικοτεχνικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α., ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

16. Στην Υ.μ.Ε.Α. υπάγονται, ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής τους, την εκπαίδευση και τον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό, τα Γραφεία Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Γ.μ.Ε.Α.), τα οποία λειτουργούν στην εσωτερική διάρθρωση του Τμήματος Επιχειρήσεων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, των Τμημάτων Γενικής Αστυνόμευσης και Επιχειρήσεων των Επιτελείων των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των Επιτελείων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Σάμου, Χίου, Α’ Δωδεκανήσου και Ηρακλείου και ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των πτήσεων και γενικά των επιχειρησιακών αποστολών, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες επιχειρησιακές απαιτήσεις και την τήρηση σχετικού αρχείου,

β. τη μέριμνα για την επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία των Σ.μηΕ.Α., καθώς και των συστημάτων αντιμετώπισης απειλών από Σ.μηΕ.Α. και την τήρηση σχετικού αρχείου,

γ. τη μέριμνα για τη λήψη και μετάδοση δεδομένων από τα Σ.μηΕ.Α. και την περαιτέρω επεξεργασία αυτών, με χρήση κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

δ. τη μέριμνα για την εξασφάλιση της πτητικής ικανότητας των Σ.μηΕ.Α. και της ετοιμότητας του προσωπικού,

ε. τη συλλογή και επεξεργασία των πτητικών δεδομένων, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση ασφαλών πτήσεων και

στ. την εισήγηση προς την Υ.μ.Ε.Α. για την προμήθεια Σ.μηΕ.Α. και συναφούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

17. Το προσωπικό της Υ.μ.Ε.Α.και των Γραφείων προέρχεται από το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και διακρίνεται σε χειριστές και τεχνικούς και στο προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Το αστυνομικό προσωπικό που στελεχώνει τα Γ.μ.Ε.Α. εκτελεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες αυτών και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να διατεθεί για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, κατόπιν διαταγής του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή ή Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας, αντίστοιχα. Το αστυνομικό προσωπικό των Γ.μ.Ε.Α. που λειτουργούν στην εσωτερική διάρθρωση των Επιτελείων:

α. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας δραστηριοποιείται εντός των ορίων των οικείων Γ.Α.Δ. ή ΓΕ.Π.Α.Δ. και

β. των Διευθύνσεων Αστυνομίας δραστηριοποιείται εντός των ορίων της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, ενώ δύναται να δραστηριοποιείται εντός των ορίων της οικείας ΓΕ.Π.Α.Δ. κατόπιν διαταγής του οικείου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.

γ. Το αστυνομικό προσωπικό των Γ.μ.Ε.Α. δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν διαταγής του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να διατίθεται και σε άλλες εκτός των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, περιοχές, προς ενίσχυση, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του.

18. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην επιχειρησιακή τακτική της Υ.μ.Ε.Α., στην υγειονομική καταλληλότητα και εκπαίδευση του προσωπικού, τις αρμοδιότητες των οργάνων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία της Υπηρεσίας, ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος καταρτίζεται με μέριμνα αυτής, εγκρίνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4962/2022 «Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 148)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 4962/2022, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αστυνομικοί που, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διατίθενται για παροχή συνοδείας ασφαλείας στα πρόσωπα των περ. γ και δ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 156 του π.δ. 141/1991 (Α’ 58), δύνανται να οδηγούν για τη συνοδευτική ασφάλεια οχήματα, τα οποία έχουν παραχωρηθεί ή έχουν χορηγηθεί στα προστατευόμενα πρόσωπα για την εξυπηρέτηση αναγκών μετακίνησής τους από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281)

1. Στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 178/2014 προστίθεται περίπτωση ιβιβ, ως εξής:

«ιβιβ. η Αστυνομική Ακαδημία.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ.178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής: «γ. Από τον Προϊστάμενο Επιτελείου εποπτεύεται και ελέγχεται και η Αστυνομική Ακαδημία, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4962/2022 (Α’ 148) και με την επιφύλαξη του άρθρου 85 του ιδίου νόμου.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Στο Επιτελείο της Γ.Α.Δ.Θ. λειτουργούν τα κάτωθι Γραφεία:

α. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού Πληροφορικής στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 7001/2/1253-α’ από 23-9-2002 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β’ 1262) και

β. Γραφείο Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στο Τμήμα Επιχειρήσεων, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Το Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης και Επιχειρήσεων, ασκεί αναλόγως τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος. Στο Τμήμα αυτό λειτουργούν:

α. Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό και κατά προτίμηση από κατόχους πτυχίων Νομικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών ή από πολιτικό προσωπικό, με αντίστοιχο πτυχίο, για την άσκηση του διοικητικού του έργου, και είναι αρμόδιο για:

αα. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α’ 232), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπηρεσίες της οικείας ΓΕ.Π.Α.Δ., την καθοδήγηση, εποπτεία, παροχή οδηγιών και το συντονισμό των εν λόγω υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας και για την ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ως άνω μέτρων και την αναπροσαρμογή τους, σε συντρέχουσα περίπτωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α.,

αβ. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και θυμάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που αφορούν στην ποινική εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπηρεσίες της οικείας ΓΕ.Π.Α.Δ. και τις Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυτών στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. και

αγ. την περιοδική εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού και την υποβολή περιοδικών αναφορών κατά τις υποδείξεις του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α., σε αυτό και

β. Γραφείο Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Γ.μ.Ε.Α.) το οποίο ασκεί αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000.».

5. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 40 του π.δ. 178/2014, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του π.δ. 37/2019 (Α’ 63) και αντικαταστάθηκε τελευταία με την παρ. 13 του άρθρου 2 του π.δ. 22/2022 (Α’ 62),προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Στο Επιτελείο των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Σάμου, Χίου, Α’ Δωδεκανήσου και Ηρακλείου λειτουργεί και Γραφείο Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Γ.μ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000.».

6. Η περ. η της παρ. 1 του άρθρου 45 του π.δ. 178/2014 (Α’ 281) αντικαθίσταται ως εξής:

«η. εποπτεύει και ελέγχει την Αστυνομική Ακαδημία, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν.4962/2022 (Α’ 148) και με την επιφύλαξη του άρθρου 85 του ιδίου νόμου.».

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14)

1. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 25 του π.δ. 7/2017 προστίθεται παρ. 9, ως εξής:

«9. Στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών Τμημάτων Ομόνοιας, Καλλιθέας, Δημοτικού Θεάτρου, Β’ Περιστερίου, Α’ Αχαρνών, Αγίας Παρασκευής και Αλίμου, επιπλέον των Γραφείων της παραγράφου 1, λειτουργεί και Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α’ 232) και ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το άρθρο 2 της 7001/2/1491-ιδ’/19.8.2021 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β’ 3894), όπως ισχύει. Στα Αστυνομικά Τμήματα, στην εσωτερική διάρθρωση των οποίων δεν λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί το Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1.»

2. Οι περιπτώσεις θ και ι της παρ. 1 του άρθρου 42 του π.δ.7/2017 αντικαθίστανται και προστίθεται περίπτωση ια, ως εξής:

«θ. Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών, ι. Αστυνομικό Τμήμα Αχιλλείων και ια. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κέρκυρας.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 42 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «3. Έδρα των Υπηρεσιών των περ. α έως και ε της παρ. 1 ορίζεται η δημοτική ενότητα Κερκυραίων του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, της περίπτωσης στ ο ομώνυμος δήμος, της περίπτωσης ζ η δημοτική ενότητα Εσπερίων του δήμου Βόρειας Κέρκυρας, της περίπτωσης η’ η δημοτική ενότητα Κορισσίων του δήμου Νότιας Κέρκυρας και των περιπτώσεων θ, ι και ια οι δημοτικές ενότητες Παλαιοκαστριτών, Αχιλλείων και Φαιάκων του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, αντίστοιχα.».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 61 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ως προς τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες του Επιτελείου και των Αστυνομικών Τμημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 19 και των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 25. Στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Αμπελοκήπων Μενεμένης, επιπλέον των Γραφείων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 25, λειτουργεί και Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α’ 232) και ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το άρθρο 2 της 7001/2/1491-ιδ’/19.8.2021 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β’ 3894), όπως ισχύει. Στα Αστυνομικά Τμήματα, στην εσωτερική διάρθρωση των οποίων δεν λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί το Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 25.»

5. Οι περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του άρθρου 91 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Τρικάλων, β. Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων,».

6. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 94Α του π.δ. 7/2017 προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι αρμοδιότητες του Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους, όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. της 16ης Σεπτεμβρίου 1926 (Α’ 309) και του άρθρου 3 του π.δ. 227/1998 (Α’ 176).

6. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη σύνθεση του προσωπικού, το χρόνο εργασίας, την επιχειρησιακή δράση και την εν γένει λειτουργία της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, τα οποία δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, δύναται να καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.».

7. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 97 του π.δ. 7/2017 προστίθεται παρ. 8, ως εξής:

«8. Στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών Τμημάτων Σερρών, Βόλου, Λάρισας, Χαλκίδας, Ιωαννίνων, Αγρινίου, Β’ Πατρών, Α’ Ηρακλείου και Χανίων, επιπλέον των Γραφείων της παραγράφου 1, λειτουργεί και Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α’ 232) και ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με την 7001/2/1491ιδ’/19.08.2021 απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β’ 3894), όπως ισχύει. Στα Αστυνομικά Τμήματα, στην εσωτερική διάρθρωση των οποίων δεν λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί το Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1.».

Άρθρο 5
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α’ 58)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του π.δ. 141/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας εκτελούν οι Αστυνόμοι Β’ της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 (Α’ 158), οι Υπαστυνόμοι Α’, οι Υπαστυνόμοι Β’, καθώς και οι Ανθυπαστυνόμοι και οι Αρχιφύλακες που έχουν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. Από τους ανωτέρω δεν διατίθενται ως αξιωματικοί υπηρεσίας οι υποδιοικητές και οι προϊστάμενοι των Γραφείων Γραμματείας των Υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες με ολιγάριθμη δύναμη καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας δύνανται, κατά την κρίση του διοικητού, να εκτελούν οι έχοντες δικαίωμα προανάκρισης Αστυφύλακες και οι βαθμοφόροι μέχρι και το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’.».

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του π.δ. 141/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν απαιτείται η έκδοση της ως άνω απόφασης για τις περιπτώσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 70 και για τις περιπτώσεις α, β, γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 156, η προστατευτική φύλαξη των οποίων εκτελείται,από την Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας και την Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης, αντίστοιχα και τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων και οι οικείες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις.».

3. Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 70 του π.δ. 141/1991 αντικαθίστανται, ως εξής:

«6. Στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων συνιστάται επιτροπή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή των μελών της, η οποία συνεδριάζει αφενός μεν για την εξέταση κάθε περίπτωσης λήψης μέτρων προστασίας ευπαθούς στόχου, αφετέρου δε ανά εξάμηνο για την επανεξέταση της αναγκαιότητας διατήρησης, ενίσχυσης ή μείωσης των μέτρων προστασίας ευπαθών στόχων που έχουν ληφθεί. Ειδικώς τα μέτρα προστασίας ιδιωτών επανεξετάζονται ανά τρίμηνο. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται για χρονικό διάστημα ενός έτους για μεν την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, για δε την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις με απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης και του οικείου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, αντίστοιχα. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται κατά περίπτωση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, ενώ ως πρόεδρος ορίζεται ο ανώτερος ή αρχαιότερος των αξιωματικών που συμμετέχουν σε αυτή. Ως αναπληρωτής του προέδρου της επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος ή ο αρχαιότερος από τους λοιπούς αξιωματικούς που συμμετέχουν σ’ αυτή. Ειδικότερα, η επιτροπή συγκροτείται κατά περίπτωση, ως εξής:

α. στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, από πέντε (5) αξιωματικούς, έκαστος εκ των οποίων προέρχεται από το Επιτελείο της, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας,

β. στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, από τέσσερις (4) αξιωματικούς, έκαστος εκ των οποίων προέρχεται από το Επιτελείο της, τη Διεύθυνση Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Ασφάλειας και την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος και

γ. στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, από τρεις (3) αξιωματικούς, έκαστος εκ των οποίων προέρχεται από το Επιτελείο της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και το κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και Υπηρεσία Ασφαλείας.

7. Η επιτροπή συγκεντρώνει, ταξινομεί και εξετάζει τα υποβαλλόμενα αιτήματα και ακολούθως καταρτίζει έκθεση εκτίμησης κινδύνου, για καθένα από αυτά, συνεκτιμώντας τα κριτήρια της παραγράφου 4 του παρόντος και τεκμηριώνοντας τη γνωμοδότηση της με βάση τα κριτήρια αυτά. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ή Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή και στη συνέχεια, μέσω της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση του Αρχηγού θεμελιώνεται στη συνεκτίμηση των κριτηρίων της παραγράφου 4 και της έκθεσης της επιτροπής. Για τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ, στ και ζ της παραγράφου 1 και αυτών της παραγράφου 2 του άρθρου 156 του παρόντος π.δ., ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας παραγράφου και για τη λήψη τελικής απόφασης λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη το περιεχόμενο της ΑΠΟΡΡΗΤΗΣ Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, τα μέτρα προστασίας στόχων διατάσσονται άμεσα από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική διαδικασία.».

4. Οι παρ. 9 και 9Α του άρθρου 70 του π.δ. 141/1991 αντικαθίστανται, ως εξής:

«9. Υποχρεωτικά φρουρούνται οι κατοικίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού επί 24ώρου βάσεως, από την Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας και την Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης, αντίστοιχα, οι κατοικίες του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα δικαστικά κτήρια του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φρουρούνται υποχρεωτικά με τη συνδρομή του αναγκαίου προς τούτο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

9Α. Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας, οι οποίοι αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, δύνανται να φρουρούνται, επί 24ώρου βάσεως ή ορισμένες ώρες του 24ώρου:

α. Τα κεντρικά κτήρια στέγασης των Υπουργείων.

β. Τα μη κεντρικά κτήρια των Υπουργείων, καθώς και τα κτήρια εποπτευομένων από αυτά οργανισμών, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.

γ. Τα κτήρια στέγασης των διπλωματικών αποστολών.

δ. Οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, για τους οποίους διατίθενται μέχρι τρεις (3) αστυνομικοί, καθώς και οι πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, για τις οποίες διατίθεται ένας (1) αστυνομικός.

ε. Κάθε άλλη εγκατάσταση/κτήριο που χρησιμοποιείται από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ΑΠΟΡΡΗΤΗ υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του παρόντος π.δ.».

5. Το άρθρο 156 του π.δ. 141/1991αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 156 Συνοδείες ασφαλείας προσώπων

1. Συνοδείες ασφαλείας για την προστασία προσώπων παρέχονται υποχρεωτικά:

α. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα μέλη της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν.

β. Στον Πρωθυπουργό και στα μέλη της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν.

γ. Στον Πρόεδρο της Βουλής.

δ. Στα μέλη της Κυβέρνησης και στους Αρχηγούς αναγνωρισμένων, κατά τον Κανονισμό της Βουλής, κομμάτων.

ε. Στους Αρχηγούς και τα επίσημα πρόσωπα ξένων Κρατών, όταν επισκέπτονται τη Χώρα μας, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας.

στ. Στον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ζ. Στους εισαγγελείς, ανακριτές και δικαστές που χειρίζονται ειδικές υποθέσεις, κατόπιν σχετικής διάταξης του αρμοδίου Εισαγγελέα Εφετών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2928/2001 (Α’ 141). Η λήψη των μέτρων αυτών παύει έξι (6) μήνες μετά τη διεκπεραίωση της υπόθεσης που τα παραπάνω πρόσωπα χειρίζονται ή παρατείνεται για έξι (6) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη νέα διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα.

2. Συνοδεία ασφαλείας δύναται να παρέχεται και σε άλλα πρόσωπα, για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφαλείας.

3. Ο μέγιστος ή ελάχιστος, κατά περίπτωση, αριθμός προσωπικού και συνοδευτικών οχημάτων ή άλλων μέσων που διατίθενται στα πρόσωπα των περιπτώσεων δ, στ και ζ της παραγράφου 1 και στα πρόσωπα της παραγράφου 2, καθώς και τα μέτρα προστατευτικής φύλαξης των εγκαταστάσεων που αυτά δραστηριοποιούνται κατοικούν, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, διαβαθμισμένου χαρακτήρα με βαθμό ασφάλειας «ΑΠΟΡΡΗΤΗ», η οποία εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. και δεν δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Για τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ, στ και ζ της παραγράφου 1 εκδίδεται, βάσει της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να καθοριστεί ο ακριβής αριθμός προσωπικού και μέσων για την υλοποίηση των διατάξεων της ίδιας ως άνω παραγράφου. Όμοια απόφαση εκδίδεται και για την παροχή συνοδείας ασφαλείας στα πρόσωπα της παραγράφου 2, με την οποία καθορίζεται η Υπηρεσία που διαθέτει τη συνοδεία ασφαλείας, ο αριθμός των διατιθέμενων, κατά περίπτωση, αστυνομικών και των τυχόν συνοδευτικών οχημάτων ή άλλων μέσων. Οι εν λόγω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 6 του άρθρου 70, η οποία καταρτίζει έκθεση εκτίμησης κινδύνου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου. Δεν επιτρέπεται η διάθεση συνοδευτικών οχημάτων σε ιδιώτες.

5. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την παροχή συνοδευτικής ασφαλείας είναι:

α. Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν, τους πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας, τους Αρχηγούς Κρατών και των προσωπικοτήτων ξένων Κρατών που επισκέπτονται επίσημα τη Χώρα μας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 35Α του π.δ. 178/2014 (Α’ 281),

β. η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων (Γ.Δ.Π.Ε.Ε.Σ.) για τον Πρωθυπουργό και τα μέλη της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 26 του π.δ. 178/2014,

γ. η Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων της Γ.Δ.Π.Ε.Ε.Σ. για τα μέλη της Κυβέρνησης, τους Αρχηγούς αναγνωρισμένων κατά τον Κανονισμό της Βουλής Κομμάτων, τους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πολιτικές θέσεις και λόγω της θέσης ή της ιδιότητας αυτής ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 26 του π.δ. 178/2014,

δ. το Τμήμα Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων, της Υπηρεσίας Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων της Γ.Δ.Π.Ε.Ε.Σ., στα μέλη των διαπιστευμένων στη Χώρα μελών διπλωματικών αποστολών, στους Αρχηγούς κρατών, καθώς και στα επίσημα πρόσωπα και λοιπούς αξιωματούχους ξένων κρατών/ διεθνών οργανισμών (πλην όσων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας) κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Χώρα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 11 του άρθρου 26 του π.δ. 178/2014,

ε. το Τμήμα Προστασίας Προσώπων, της Υπηρεσίας Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων της Γ.Δ.Π.Ε.Ε.Σ., για τα ημεδαπά ή μη πρόσωπα, πλην πολιτικών, τα οποία λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 11 του άρθρου 26 του π.δ. 178/2014,

στ. το Τμήμα Προστασίας Προσώπων και Ευπαθών Στόχων Θεσσαλονίκης, το οποίο ασκεί στην περιοχή αρμοδιότητάς του τις αρμοδιότητες των περ. δ και ε του παρόντος και

ζ. οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, για τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ και ε της παρούσας παραγράφου, υπό την κατεύθυνση, συντονισμό και παρασχεθείσες οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, σύμφωνα με την περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4249/2014 (Α’ 73).

6. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, όταν τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου κινούνται στην περιφέρεια τους και εφόσον δεν έχει προηγηθεί σχετική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνουν οίκοθεν άπαντα τα επιβαλλόμενα μέτρα για την προστασία τους και παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στις αρμόδιες για τη συνοδευτική ασφάλεια των προσώπων αυτών Υπηρεσίες.

7. Για τους αστυνομικούς και τα συνοδευτικά οχήματα ή άλλα μέσα που διατίθενται για την ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, εφαρμόζονται όσα αντιστοίχως προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των άρθρων 35Α και 26 του π.δ. 178/2014.

8. Το αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται για τη συνοδευτική ασφάλεια προσώπων επιλέγεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν εκτελεί άλλα καθήκοντα πέραν της αποστολής του. Αξιωματικοί και λοιποί βαθμοφόροι διατίθενται ως συνοδευτική ασφάλεια μόνο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στους Αρχηγούς των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στη συνοδευτική ασφάλεια προσώπου διατίθενται πέραν των τεσσάρων (4) ατόμων, ο ένας εξ αυτών είναι βαθμοφόρος ή αξιωματικός μέχρι του βαθμού του Αστυνόμου Β’ της υποπερ. στα της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000.

9. Το αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται σε συνοδείες ασφαλείας:

α. επιτρέπει στα προστατευόμενα πρόσωπα να επιβαίνουν στα υπηρεσιακά συνοδευτικά οχήματα, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ασφάλειας, υστέρα από εκτίμηση του επικεφαλής της αποστολής, ενώ δύναται να οδηγεί και λοιπά οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4962/2022 (Α’ 148),

β. αν διαπιστωθεί ότι το ως άνω αστυνομικό προσωπικό εκτελεί καθήκοντα που δεν ανάγονται στην αποστολή του κατόπιν αιτήματος του προστατευομένου προσώπου, αντικαθίσταται άμεσα ο αστυνομικός και η επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 70 συνέρχεται σε εύλογο χρονικό διάστημα για να επανεξετάσει άμεσα την ανάγκη διατήρησης ή μη, ολικώς ή μερικώς της συνοδείας ασφαλείας. Για τον αστυνομικό που εκτελεί τα καθήκοντα αυτά ακολουθείται η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

γ. δεν αντικαθίσταται όταν κάνει χρήση των προβλεπόμενων αδειών του και

δ. υποβάλλει στην Υπηρεσία του κάθε μήνα, αλλά και έκτακτα όταν απαιτείται, αναφορά για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την επανεξέταση των μέτρων.».

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 27/1986 «Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» (Α’ 11)

1. Στο άρθρο 10 του π.δ. 27/1986 αντικαθίσταται η παρ. 6 και προστίθενται παρ. 7 και 8, ως εξής:

«6. Στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), χωρίς αποδοχές, διάρκειας έως πέντε (5) ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, για τη φροντίδα προσώπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση. Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης της άδειας αυτής είναι οι οριζόμενοι στο άρθρο 14 του παρόντος.

7. Στους αστυνομικούς που είναι γονείς ή φροντιστές, χορηγείται άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως δύο (2) ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος και που καθιστούν απαραίτητη την άμεση παρουσία τους. Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου, που ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή θεράποντος ιατρού. Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης της άδειας αυτής είναι οι οριζόμενοι στο άρθρο 14 του παρόντος.

8. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται στους δικαιούχους πέραν των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος αδειών.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 10Α του π.δ. 27/1986 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Η άδεια μητρότητας των γυναικών αστυνομικών χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α’ 26). Στους άνδρες αστυνομικούς, κατόπιν αίτησής τους, χορηγείται άδεια με αποδοχές, διάρκειας δεκατεσσάρων (14) ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου τους. Η άδεια αυτή χορηγείται, είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά με έναρξη από δύο (2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, έως και την τριακοστή (30) ημέρα από την ημερομηνία γέννησης. Στους αστυνομικούς που υιοθετούν τέκνο, γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) ή αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., χορηγείται με τους ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 άδεια.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 10Α του π.δ. 27/1986 αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Στους γονείς αστυνομικούς που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των οκτώ ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Για τους αστυνομικούς που έχουν έως δύο (2) τέκνα και δικαιούνται την άδεια του πρώτου εδαφίου, η υπηρεσία που βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας του υπαλλήλου, υποχρεούται να καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας. Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την παροχή του δεύτερου εδαφίου για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Οι μονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις των (β) και (γ) εδαφίων εις διπλούν. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις, εκτός από χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για κάθε τέκνο. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω, ενώ ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις. Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.».

Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, Αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α’ 281)

1. Στο άρθρο 4 του π.δ. 100/2003 προστίθενται περ. ζ και η, ως εξής:

«ζ. Των υπηρετούντων στην Υ.μ.Ε.Α. και στα Γραφεία Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

η. Των μετατιθέμενων στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 12 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται, ως εξής:

«6. Μετάθεση αστυνομικού, εντός και εκτός της αυτής περιοχής, εφόσον έχει υποβληθεί σε ανάλογη εκπαίδευση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας, την Υπηρεσία Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και την Ε.Κ.A.M. δεν επιτρέπεται προ της παρελεύσεως συνεχόμενης 10ετίας από την ημερομηνία ένταξης στη δύναμή τους, παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας του. Ειδικότερα, για τα Γραφεία μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών απαιτείται επιπλέον, η διατύπωση γνώμης του Διευθυντή της Υπηρεσίας μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.».

3. Η περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται, ως εξής:

«ι. Για τις μεταθέσεις από και προς τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις γ, δ, ζ και η του άρθρου 4 του παρόντος Υπηρεσίες. Οι μετατιθέμενοι των προαναφερομένων περιπτώσεων τοποθετούνται σε Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης, από την οποία μετατέθηκαν. Για τις μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους λαμβάνεται υπόψη το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς.».

Άρθρο 8
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 373/2002 «Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 320)

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Να μην υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους οι ιατροί και το 36ο έτος οι υποψήφιοι των λοιπών κατηγοριών κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης.».

2. Η υποπερίπτωση (5) της περίπτωσης θ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

«(5) Οι ψυχολόγοι να έχουν επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ομώνυμο της ειδικότητάς τους και τουλάχιστον μονοετή πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως ψυχολόγοι, καθώς και να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.».

3. Η παράγραφος 1Α του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

«1Α. Πέραν των ανωτέρω, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης), προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο ή ιδιωτικό Τομέα σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας, και κατοχή, για τους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής, ενός από τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 14Α πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.».

4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης (4) της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«(4) Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες τουλάχιστον ενός (1) έτους προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε τομείς της ειδικότητας τους, αυξανόμενες κατά μία (1) μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο προϋπηρεσίας.».

5. Οι περιπτώσεις ια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 373/2002 καταργούνται και οι περιπτώσεις ζ, η, θ, ι, ια, ιβ και ιγ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ιδίου ως άνω π.δ. αναριθμούνται σε περιπτώσεις στ, ζ, η, θ, ι, ια και ιβ.

Άρθρο 9
Έννοια διάταξης
Όπου στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ο όρος «Υπηρεσία Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών (Υ.Μ.Σ.Α.)» και ο όρος «Σύστημα μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών (Σ.μηΣ.Α.)» νοείται εφεξής η Υπηρεσία μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Υ.μ.Ε.Α.) και το Σύστημα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Σ.μηΕ.Α.), αντίστοιχα.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την αρχική στελέχωση της νεοϊδρυθείσας Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, δεν εφαρμόζεται η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94).

2. Οι δόκιμοι αστυφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 2020-2022, οι οποίοι απέτυχαν στις εξετάσεις των Α’ και Β’ εξαμήνων, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 50 του π.δ. 352/1995 (Α’ 187), καθώς και οι δόκιμοι αστυφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 20202022 που δεν παρακολούθησαν την εκπαίδευση για λόγους υγείας, σύμφωνα με τα τρία πρώτα εδάφια της περ. α της παρ. 8 του άρθρου 50 του ιδίου ως άνω π.δ., με την ευδόκιμη αποφοίτησή τους από τη Σχολή, εντάσσονται τελευταίοι στη σειρά κατάταξής τους, διατηρώντας τη μεταξύ τους αρχαιότητα, η οποία καθορίζεται με βάση την τελική τους επίδοση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ιδίου ως άνω π.δ.».

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η 7001/2/1474-ριε’/29.07.2022 απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β’ 4150).

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Προστασίας Υφυπουργός του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ