Π.Δ. 33/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 33 ΦΕΚ Α 92/10.5.2022

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α΄ 2).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 11 και 11Α του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 39), όπως ισχύουν,

β) της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

γ) του άρθρου 30 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ε) του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α΄ 2), όπως ισχύει.

2. Την Y36/05.10.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β΄ 4621).

3. Την Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

4. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Υ.Π., όπως βεβαιώνεται στην από 26.10.2021 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.).

5. Την υπ’ αριθ. 27/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Επικρατείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του π.δ. 1/2017 (Α’ 2)

1. Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. (δα) της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται και η υποπερ. (δα) διαμορφώνεται ως εξής:

«δα) Η διάρθρωση του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. περιλαμβάνει τη Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων, τη Μονάδα Στρατηγικής και Σχεδιασμού, τη Μονάδα Διαχείρισης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τη Μονάδα Οργανωτικής Υποστήριξης. Ο καθορισμός του επιπέδου λειτουργίας των Μονάδων γίνεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) ως Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT), εντός του εθνικού πλέγματος Κυβερνοασφάλειας που καθορίζει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, για τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των δημοσίων φορέων της χώρας, που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του Γ.Ε.ΕΘ.Α. (CSIRT). Ειδικότερα, υποστηρίζει την Προεδρία της Κυβέρνησης, τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, με εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, εναντίον τους.».

3. Στην παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ. 1/2017 προστίθεται περ. δ) και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών Είναι αρμόδια για: α) τον χειρισμό θεμάτων διοικητικής μέριμνας, συμβάσεων, οικονομικών γενικώς, διαχείρισης χρηματικού, υλικών και μέσων,

β) τον χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης σχετικά με την παρακολούθηση και εκτέλεση τεχνικών έργων και τον έλεγχο καλής λειτουργίας αυτών,

γ) τον χειρισμό θεμάτων συντήρησης κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και οχημάτων της Ε.Υ.Π.,

δ) τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.».

4. Οι περ. (α), (β) και (δ) της παρ. 12 του άρθρου 2 του π.δ. 1/2017 τροποποιούνται, η περ. (γ) αντικαθίσταται και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Αυτοτελής υπηρεσία Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.)

Είναι αρμόδια να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα, να συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, να συντονίζει, καθώς και να παρακολουθεί και να μετέχει σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργεί τα κατάλληλα τεχνολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία και να τα παρέχει στην Ε.Υ.Π. και σε άλλους δημόσιους φορείς. Σύμφωνα με την υποπερ. (δα) της περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 1:

α) Η Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. υλοποιεί τις δράσεις-έργα του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. ενεργώντας ως δικαιούχος, με εξαίρεση τις δράσεις που χρηματοδοτούνται είτε από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας είτε απευθείας από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

β) Η Μονάδα Στρατηγικής και Σχεδιασμού του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για τον σχεδιασμό δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και συντάσσει τα αιτήματα χρηματοδότησης προς τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης, εκτός εκείνων που χρηματοδοτούνται απευθείας από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

γ) Η Μονάδα Διαχείρισης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. διερευνά δυνατότητες απευθείας χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, συντάσσει τα σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης και υλοποιεί τις δράσεις ενεργώντας ως δικαιούχος.

δ) Η Μονάδα Οργανωτικής Υποστήριξης του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. υποστηρίζει γραμματειακά και οργανωτικά το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και ενεργεί ως δικαιούχος των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας».

5. Η υποπερ. (δδ) της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«δδ) Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου υπηρεσιακών μονάδων ορίζονται υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α, οι οποίοι έχουν διατελέσει για δύο (2) και πλέον έτη Προϊστάμενοι υπηρεσιακής μονάδας επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος. Ως Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου υπηρεσιακών μονάδων ορίζονται υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α, οι οποίοι έχουν διατελέσει για δύο (2) και πλέον έτη Προϊστάμενοι υπηρεσιακής μονάδας επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων εκτός εάν ο Εσωτερικός Κανονισμός και ο συνημμένος σε αυτόν Πίνακας Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού προβλέπουν, βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και της ειδικότητας του κλάδου των υπαλλήλων, την τοποθέτηση ως Προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα. Σε περίπτωση που Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης δεν ορισθεί ως Προϊστάμενος για δεύτερη φορά, αυτός δύναται κατά την κρίση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. να καταλάβει θέση Προϊσταμένου Τμήματος για την οποία προβλέπεται η Κατηγορία, ο Κλάδος ή/και η Ειδικότητά του.».

6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5Α του π.δ. 1/2017, καταργείται.

7. Το άρθρο 41 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41 Διαπίστωση βαθμού ξένης γλώσσας

1. Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλου γνώση Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας, η διαπίστωση του βαθμού γνώσης γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και επικαιροποιείται με γραπτή και προφορική δοκιμασία που ενεργείται από εξεταστική επιτροπή.

2. Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλου γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., πλην αυτών της παρ. 1, ο βαθμός γνώσης αυτής διαπιστώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και επικαιροποιείται με γραπτή και προφορική δοκιμασία, που ενεργείται από εξεταστική επιτροπή ή, σε περίπτωση αδυναμίας διαπίστωσης, βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και αποδεικνύεται με γραπτή και προφορική δοκιμασία, όπως ορίζεται ανωτέρω.».

8. Το άρθρο 44 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 44 Διαδικασία επιλογής – Επιτροπές Η επιλογή γίνεται με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων από τις ακόλουθες Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται κάθε φορά με απόρρητη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.:

1. Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού και ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή έναν (1) από τους έτερους Υποδιοικητές, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Διοικητή, ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π. με αναπληρωτή μέλος του Α.Σ.Ε.Π., προτεινόμενα από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Υ.Π., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών της Ε.Υ.Π.. Στις συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής μετέχει, όποτε κρίνεται απαραίτητο, ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου των δικαιολογητικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Υ.Π. και ως γραμματέας ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ της Υπηρεσίας, με τον αναπληρωτή του.

Η Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία και μέριμνα της διαδικασίας επιλογής και δύναται να συστήνει Ομάδα/ ες Εργασίας για την υποβοήθηση του έργου της.

Ειδικότερα: α) Μετά την παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων και αφού ελεγχθούν η εμπρόθεσμη υποβολή τους, η πληρωμή του καθορισμένου παραβόλου και η συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον προβλέπεται στην προκήρυξη, η Επιτροπή συντάσσει Αλφαβητικό Πίνακα Αποκλειομένων λόγω ελλείψεως των προαναφερόμενων τυπικών προϋποθέσεων, κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, με τα στοιχεία των υποψηφίων που διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις της προκήρυξης, με προσθήκη της απαιτούμενης αιτιολογίας και Αλφαβητικό Πίνακα Συμμετεχόντων κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, με τα στοιχεία των υποψηφίων που διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις της προκήρυξης. Οι αποκλειόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά του οικείου Πίνακα Αποκλειομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος.

β) Ακολούθως, μετά την εξέταση των ενστάσεων ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενστάσεων, μοριοδοτεί, βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων στοιχείων, τα αντικειμενικά κριτήρια των συμμετεχόντων υποψηφίων. Καταρτίζει Προσωρινούς Πίνακες Μοριοδότησης κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων και ενημερώνει τους συμμετέχοντες υποψηφίους, οι οποίοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45, κατά των Προσωρινών Πινάκων Μοριοδότησης κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα. Μετά την εξέταση των ενστάσεων ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενστάσεων, καλεί προς υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών μόνο εκείνους τους υποψήφιους που φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης της μοριοδότησης των αντικειμενικών τους κριτηρίων και αντιστοιχούν τουλάχιστον στο πενταπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων για κάθε Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, πλην των υποψηφίων των Κλάδων Μεταφραστών Διερμηνέων Ακροατών όλων των Κατηγοριών σε γλώσσες για τις οποίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 41 του παρόντος, οι οποίοι καλούνται στο σύνολό τους, να συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία.

γ) Στη συνέχεια, διαβιβάζει στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών τις αιτήσεις των κληθέντων υποψηφίων και τα υποβληθέντα απ’ αυτούς απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για έλεγχο, η οποία συντάσσει το οικείο πρακτικό.

δ) Το πρακτικό της περ. (γ) διαβιβάζεται στην Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού. Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού καταρτίζει Προσωρινούς Πίνακες Συμμετεχόντων Υποψηφίων κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, με τα στοιχεία των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσειςαπαιτήσεις της προκήρυξης και Πίνακες Αποκλειομένων από την περαιτέρω διαδικασία κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, εφόσον βάσει του ελέγχου των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών, διαπιστώνεται έλλειψη απαιτούμενου προσόντος ή προϋποθέσεως, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Ακολούθως, ενημερώνει τους αποκλειόμενους υποψηφίους με τον τρόπο που καθορίζεται στην προκήρυξη και οι αποκλειόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά του αποκλεισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος. Αν, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών και εξέτασης των ενστάσεων, ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί για την κάλυψη του πενταπλάσιου των προκηρυσσόμενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά υποψηφίους και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, προσδιορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, έως τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω πενταπλασίου, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι στον οικείο Προσωρινό Πίνακα Μοριοδότησης, άλλως καλεί όσους υπάρχουν στον ανωτέρω πίνακα.

ε) Ενημερώνει τους συμμετέχοντες υποψηφίους με τον τρόπο που καθορίζεται στην προκήρυξη για τα μόρια που έχουν λάβει. Οι συμμετέχοντες δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά της μοριοδότησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος.

στ) Μετά την εξέταση των ενστάσεων ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενστάσεων, καταρτίζει Οριστικούς Πίνακες Συμμετεχόντων Υποψηφίων κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων.

ζ) Καταρτίζει το πρόγραμμα διεξαγωγής των γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων των υποψηφίων για τη διακρίβωση των βασικών νοητικών δεξιοτήτων, της ικανότητας κατανόησης γραπτού λόγου, της κριτικής ικανότητας, της επεξεργασίας πληροφοριών, της ταχύτητας και ακρίβειας αντίληψης, του βαθμού γνώσης της ξένης γλώσσας ή και ειδικότερων γνωστικών αντικειμένων.

η) Πραγματοποιεί τις προαναφερθείσες εξετάσεις, δύναται δε, να ορίσει ειδικούς εισηγητές, εξεταστές, βαθμολογητές, θεματοδότες και ειδικές επιτροπές, όπου κατά την κρίση της είναι απαραίτητο για την υποβοήθηση του έργου της.

Ο τρόπος βαθμολόγησης της γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης, ο καθορισμός βάσης επιτυχίας, οι τυχόν συντελεστές βαρύτητας ανά εξεταζόμενο μάθημα ή για ορισμένα ερωτήματα του αυτού μαθήματος, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τη γραπτή και προφορική εξέταση ζήτημα, καθορίζονται με την εκάστοτε προκήρυξη. Οι υποψήφιοι που δεν λαμβάνουν τουλάχιστον τη βάση στην οριζόμενη κάθε φορά με την προκήρυξη κλίμακα βαθμολόγησης, σε καθένα από τα αντικείμενα των γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων αποτυγχάνουν. Αποτυχόντες επίσης, λογίζονται και οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις, έστω και ενός εξεταστικού αντικειμένου.

θ) Συντάσσει Αλφαβητικούς Πίνακες Επιτυχόντων της διαδικασίας των γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, όπου αναγράφονται έναντι του ονόματος έκαστου υποψηφίου, ο βαθμός ανά εξεταστικό αντικείμενο και το άθροισμά τους, καθώς και Αποτυχόντων της προαναφερθείσας διαδικασίας κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, όπου

αναγράφονται έναντι του ονόματος εκάστου υποψηφίου ο βαθμός κατά εξεταστικό αντικείμενο ή στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσήλθε στις εξετάσεις η ένδειξη «απέτυχε» καθώς και ο λόγος αποτυχίας του. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Αποτυχόντων αποκλείονται οριστικά της περαιτέρω διαδικασίας και ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο που κάθε φορά καθορίζεται στην προκήρυξη.

ι) Συντάσσει Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα βάσει της συνολικής βαθμολογίας, η οποία προκύπτει από το άθροισμα του αποτελέσματος της διαδικασίας των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της μοριοδότησης των αντικειμενικών κριτηρίων των υποψηφίων.

Η συνολική βαθμολογία ελέγχεται μέχρι του δεύτερου δεκαδικού της μονάδας, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται ο υποψήφιος με την καλύτερη επίδοση στη γραπτή δοκιμασία, και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών, και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά βάσει της συνολικής βαθμολογίας τους, ενημερώνονται σχετικά με τη σειρά κατάταξής τους με τον τρόπο που κάθε φορά καθορίζεται στην προκήρυξη και δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος, μόνο όσον αφορά στην αμφισβήτηση της ορθότητας του υπολογισμού ποσοστώσεων, για τις περιπτώσεις που προβλέπεται στην προκήρυξη.

ια) Μετά την εξέταση των ενστάσεων ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενστάσεων, καταρτίζει Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει της συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων.

ιβ) Καταρτίζει το πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και καλεί να συμμετέχουν σε αυτές, από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων για κάθε Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, προσαυξημένο κάθε φορά σε ποσοστό, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%). Εάν η προσαύξηση του ποσοστού αντιστοιχεί σε αριθμό υποψηφίων μικρότερο των τριών, καλούνται, σε κάθε περίπτωση, τρεις υποψήφιοι κατά τη σειρά εγγραφής τους στον οικείο πίνακα, εφόσον επαρκούν. Υποψήφιοι που κρίνονται ακατάλληλοι κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιάζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης, ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο που κάθε φορά καθορίζεται στην προκήρυξη, αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία και καλούνται οι αμέσως επόμενοι στον οικείο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των διοριστέων.

ιγ) Καταρτίζει τους Πίνακες Διοριστέων και Επιλαχόντων κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, βάσει των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης και της κρίσης περί καταλληλότητας των υποψηφίων από τις προβλεπόμενες Επιτροπές της παρ. 3. Οι πίνακες υπογράφονται από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού και υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρω της Ε.Υ.Π..

2. Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο και δύο Προϊσταμένους Τμημάτων της Ε.Υ.Π., μετά των ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών του αντίστοιχου φορέα.

Η Επιτροπή, μετά τη διαβίβαση από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, των αιτήσεων και των υποβληθέντων απαιτούμενων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών των υποψηφίων, ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προκήρυξη και συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται όσοι ορθώς και εμπροθέσμως υπέβαλαν πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, καθώς και αυτοί, τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των οποίων δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις και όρους της προκήρυξης, παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία. Το πρακτικό αυτό μαζί με τις αιτήσεις, τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων διαβιβάζονται στην Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού.

Η Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών δύναται να συστήνει Ομάδα/ες Εργασίας για την υποβοήθηση του έργου της.

3. Μία ή περισσότερες Τριμελείς Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές προς διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων των υποψηφίων, οι οποίες αποτελούνται από μόνιμο προσωπικό κατηγορίας ΠΕ9 Ψυχολόγων της Ε.Υ.Π. και από αξιωματικούς Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) ή των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικότητας ψυχιάτρου ή ψυχολόγου, με ισάριθμους αναπληρωτές, κατόπιν πρότασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ., αντιστοίχως. Πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος αξιωματικός.».

9. Το άρθρο 45 του π.δ. 1/2017, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 45 Ένσταση

1. Άσκηση ένστασης, ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού, επιτρέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ενημέρωσης του υποψηφίου κατά του:

α. Αποκλεισμού του από τη διαδικασία, διότι διαπιστώθηκε έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία (εκπρόθεσμη αίτηση, μη καταβολή παραβόλου, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ηλικίας) ή εάν η αίτηση ή τα δικαιολογητικά του δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

β. του Προσωρινού Πίνακα Μοριοδότησης, του Προσωρινού Πίνακα Συμμετεχόντων, καθώς και του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης και μόνο για το λόγο που προβλέπεται στην περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 44.

2. Ο τρόπος υποβολής της ένστασης καθορίζεται με την προκήρυξη.

3. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία προβαίνει, εφόσον απαιτηθεί, στις αναγκαίες διορθώσεις των οικείων Πινάκων και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ