Π.Δ. 30/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30 ΦΕΚ Α 84/3.5.2022

Ανακατανομή των οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών μεταξύ των Ειρηνοδικείων Λαγκαδά και Βασιλικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α’, υποπερ. αα’ του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’ 35).

2. Τη με αριθμό 19/2022 γνώμη της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία, για τη διατύπωσή της, έλαβε υπόψη της, τη με αριθμό 514α/10.02.2022 (σε ορθή επανάληψη) αιτιολογημένη πρόταση του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης.

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Τη με αριθμό 43/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, μεταξύ των Ειρηνοδικείων Λαγκαδά και Βασιλικών, ανακατανέμονται ως εξής:

1. Ειρηνοδικείο Λαγκαδά: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).

2. Ειρηνοδικείο Βασιλικών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ