Π.Δ. 30/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 108 παρ. 2 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β´ 4805).

3. Τις 65995/27.12.2022 και 2282/24.01.2023 (σε ορθή επανάληψη) εισηγήσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 5 περ. ε και 108 παρ. 2 του ν. 4270/2014 αντιστοίχως, όπως ισχύουν.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς κατά ποσό στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, ωστόσο είναι προϋπολογισμένη και εγγεγραμμένη και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ε.Φ. 1017-101-0000000, Α.Λ.Ε. 2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων»).

5. Την 40/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συνιστάται στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων πάγια προκαταβολή για την αντιμετώπιση των δαπανών δημοσίων σχέσεων.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δικαιοσύνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ