Π.Δ. 3/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 ΦΕΚ 3/16.1.2024

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική  Ένωση Δήμων Ελλάδος» (Α’ 182).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 282 παρ. 9 και 11 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 (Α’ 118),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την Υ11/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

3. Την 344/24.11.2023 γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την ΓΔΟΤΑΑΠ/2023/152/04.12.2023 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθώς και ότι δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προϋπολογιστεί, καθόσον αυτή θα προκύψει βάσει πραγματικών περιστατικών και των σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.

5. Την 6/2024 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοποί των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 1 του π.δ. 75/2011

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 75/2011 (Α’ 182) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) διορθώνεται η εσφαλμένη αρίθμηση των περιπτώσεων με την προσθήκη περ. ζ) και την αναρίθμηση των επόμενων περιπτώσεων, β) προστίθεται νέα περ. ιγ) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) έχουν ως σκοπό, ιδίως:

α) Τη συνεργασία των Δήμων μελών τους.

β) Την προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.

γ) Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.

δ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των δήμων.

ε) Τη συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών, των οργάνων των δήμων.

στ) Τη συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν.

ζ) Τη συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.

η) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης.

θ) Τη συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς με εκπροσώπους της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ι) Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων

ια) Την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

ιβ) Την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

ιγ) Την υποστήριξη των δήμων της χώρας σε ζητήματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών με κάθε πρόσφορο μέσο.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 75/2011 διαγράφεται η τελευταία φράση «, συναφή με την τοπική αυτοδιοίκηση» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας μπορούν να εκδίδουν ή και να συμμετέχουν στην έκδοση βιβλίων, εντύπων και κάθε είδους οπτικοακουστικών παραγωγών, με αντικείμενο θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης ή θέματα ενδιαφέροντος της χωρικής τους αρμοδιότητας.».

Άρθρο 2
Πόροι
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 του π.δ. 75/2011 Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχουν τους εξής πόρους:

α) Τις εισφορές των μελών τους, που καθορίζονται σε ποσοστό επί του ποσού των αντίστοιχων ΚΑΠ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 και την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α’ 107), όπως αυτό ισχύει (παρ. 9 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011).

β) Τα έσοδα από τις εκδόσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος.

γ) Τα έσοδα από τόκους των πάσης φύσεως κεφαλαίων από εθνικά προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύσεις, δάνεια, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και εισφορές.

δ) Έσοδα από χορηγίες και άλλες πηγές.».

Άρθρο 3
Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 4 του π.δ. 75/2011 και προσθήκη παρ. 3α στο ίδιο άρθρο

1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τον ορισμό εκπροσώπων των δήμων της περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, στις αντίστοιχες Π.Ε.Δ. διαιρείται ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός κάθε περιφέρειας με τον συνολικό αριθμό των μελών την Γενικής Συνέλευσης αφαιρούμενου από αυτόν του αριθμού των δήμων της περιφέρειας. Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο για τον υπολογισμό των εκπροσώπων. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε δήμου δια του μέτρου προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε δήμου. Οι θέσεις των εκπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στους δήμους με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων (δημοτικών συμβούλων) στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Από τους ανωτέρω εκπροσώπους τα τρία πέμπτα (3/5) προέρχονται υποχρεωτικά από την πλειοψηφία και τα υπόλοιπα δύο πέμπτα από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού (0,5). Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμβούλων που ανήκουν στην πλειοψηφία, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο πρωτοδικείο είναι διαφορετικός των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών, τότε η πλειοψηφία εκλέγει αντίστοιχο ποσοστό δημοτικών συμβούλων. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού (0,5).».

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 4 προστίθεται παρ. 3α ως εξής:

«3α. Επιπλέον των μελών της παρ. 2 του παρόντος, μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Π.Ε.Δ. είναι όσοι έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι σε δήμους που ανήκουν στην οικεία Π.Ε.Δ., διατηρούν την ιδιότητα αυτή και επιπλέον:

α) διετέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο,

β) διετέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της οικείας Π.Ε.Δ. κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο.»

Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Δ Τροποποίηση περ. α παρ. 1 άρθρου 5 του π.δ. 75/2011
Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5 η λέξη «δώδεκα» αντικαθίσταται από τη λέξη «δεκατρείς» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Π.Ε.Δ. αποτελείται από δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Π.Ε.Δ.

α. Οι Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με εβδομήντα πέντε (75) ή ίσο με εκατό είκοσι πέντε (125) έχουν εικοσιεναμελές (21μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δεκατρείς (13) είναι δήμαρχοι και οι οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δημάρχων της οικείας Π.Ε.Δ. είναι λιγότερος από δεκατρείς (13) τότε προσαυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

β. Η Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και η Π.Ε.Δ. Αττικής έχουν εικοσιπενταμελές (25μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δεκαπέντε (15) είναι Δήμαρχοι και οι δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι.»

Άρθρο 5
Εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αντικατάσταση παρ. 4, 5, 6 και 10 άρθρου 9 του π.δ. 75/2011

1. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει τον συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, μέχρι ώρα 15:00 της προηγούμενης ημέρας της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή, στον προεδρεύοντα του δημοτικού συμβουλίου.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο που έχει συγκροτήσει ο επιτυχών συνδυασμός και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας λαμβάνουν το σύνολο των ψηφοδελτίων που έχουν καταρτίσει οι συνδυασμοί της μειοψηφίας. Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπροσώπους όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν σε μία κάλπη τον συνδυασμό που προτείνεται από την πλειοψηφία, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί της μειοψηφίας ψηφίζουν σε άλλη ξεχωριστή κάλπη.

3. Η παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με τον συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο μέρος του γινομένου αυτής της αριθμητικής πράξης.»

4. Η παρ. 10 του άρθρου 9 του πδ 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Σε δήμους που για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από λόγους ανωτέρας βίας, δεν εκλέγουν εκπροσώπους έως την προθεσμία της παρ. 1, για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.».

Άρθρο 6
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Τροποποίηση παρ. 8 και 9 άρθρου 10 του π.δ. 75/2011

1. Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του π.δ. 75/2011 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Κατά την ψηφοφορία εκφράζονται οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων για το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτών, σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγομένων μελών. Επίσης κατά την ίδια ψηφοφορία, εκφράζονται οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων για τους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων εκπροσώπων.».

2. Η παρ. 9 του άρθρου 10 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και το ακέραιο μέρος αυξανόμενο κατά μια μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Μεμονωμένοι υποψήφιοι εκλέγονται εφόσον λάβουν έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.

Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν, εφόσον έχουν καταλάβει ήδη τουλάχιστον μια έδρα. Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες, τότε αυτές προσκυρώνονται όλες στον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε η έδρα προσκυρώνεται σε αυτόν που έχει τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό ψήφων και αν έχουν λάβει ίσο αριθμό ψήφων τότε ενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

Για την ανάδειξη από κάθε συνδυασμό των επιτυχόντων συμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ., ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω:

α) Εάν για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από έναν μόνο συνδυασμό, τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι, από κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος σε κάθε Π.Ε.Δ. συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εάν θέτουν υποψηφιότητα ένας συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη

θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που απέμειναν, οι σύμβουλοι του συνδυασμού.

γ) Εάν έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από πολλούς συνδυασμούς, πρώτα εκλέγονται οι σύμβουλοι του συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σε αυτόν είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός συμβούλων από κάθε κατηγορία μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.. Αν ο αριθμός είναι περιττός, εκλέγεται ίσος αριθμός από την κάθε κατηγορία και ένας επιπλέον από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων. Ακολούθως γίνεται κατανομή στον προηγούμενο κατά σειρά συνδυασμό πριν από εκείνον που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος, εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία. Αν ο αριθμός είναι περιττός, εκλέγει έναν επιπλέον από την κατηγορία των δημάρχων. Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους προηγούμενους μέχρι τον πρώτο συνδυασμό. Ο πρώτος τελικά συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία, μέχρι τη συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.

δ) Εάν υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί και πολλοί μεμονωμένοι υποψήφιοι, πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και ακολούθως εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης περ. γ.

ε) Εάν έχουν κατατεθεί μόνο μεμονωμένες υποψηφιότητες, οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις έδρες χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος, που ορίζουν τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των δημάρχων και της κατηγορίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Εάν δεν καλύπτεται το εκλογικό μέτρο με αποτέλεσμα να παραμένουν κενές έδρες, οι εκλογές στην Π.Ε.Δ. επαναλαμβάνονται με νέες υποψηφιότητες είτε συνδυασμών είτε μεμονωμένων υποψηφίων.

Άρθρο 7
Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου Τροποποίηση άρθρου 11 του π.δ. 75/2011
Στο άρθρο 11 του π.δ. 75/2011 προστίθεται νέα παρ. 2, αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι και το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11 Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου

1. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά με ξεχωριστή διαδικασία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψήφιους. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται στο επάνω μέρος «Για το Εποπτικό Συμβούλιο» και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.

2. Οι υποψηφιότητες για το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλονται με απλή γραπτή δήλωση του κάθε υποψηφίου μεμονωμένα, που κατατίθεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μέχρι ώρα 15:00 της προηγουμένης των εκλογών ημέρας, επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία. Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζεται, με φροντίδα των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ., ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, όλους τους υποψηφίους για το Εποπτικό Συμβούλιο.

3. Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με σταυρό προτίμησης που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψήφιου. Για τα πενταμελή Εποπτικά Συμβούλια σημειώνονται μέχρι τρεις (3) σταυροί προτίμησης ενώ για τα τριμελή μέχρι δύο (2). Τα εκλεγέντα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

4. Οι τρεις ή αναλόγως οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Οι υπόλοιποι, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.».

Άρθρο 8
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ε.Δ. Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 13 του π.δ. 75/2011
1. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Σε περίπτωση ισοψηφίας συνδυασμών διενεργείται δημόσια κλήρωση. Ομοίως, διεξάγεται κλήρωση αν ισοψηφήσουν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ή αν έχουν ισοψηφήσει υποψήφιοι πρόεδροι σε Π.Ε.Δ. οι οποίοι μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άνευ εκλογής.»

Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργία, αρμοδιότητες Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 16 του π.δ. 75/2011

1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 75/2011 προστίθεται η δυνατότητα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή μεικτό τρόπο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Π.Ε.Δ.. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Π.Ε.Δ. ή σε άλλη πόλη εντός ή εκτός της Περιφέρειας ή με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, με σύμφωνη γνώμη της απλής πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 διορθώνονται λεκτικά σφάλματα στις περιπτώσεις στ, ζ και η και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Π.Ε.Δ., λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών της Π.Ε.Δ. και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Π.Ε.Δ.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. συστήνει επιτροπές, από μέλη και μη μέλη του, για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των θεμάτων των Ο.Τ.Α., και την οργάνωση των φορέων αυτών.

Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει επακριβώς τα προς μελέτη και επεξεργασία θέματα, τον χρόνο παραδόσεως των σχετικών πορισμάτων ή μελετών, τα όργανα παραλαβής αυτών, καθώς και την αποζημίωση των μελών της κάθε επιτροπής και της γραμματείας αυτής.

Συμμετοχή μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.

γ. Αποφασίζει για τον χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και συνεδρίων της Π.Ε.Δ.

δ. Ορίζει τους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. ιδίως σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, επιτροπές, αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ε. Καθορίζει την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης ιδίως των μελών του και των άλλων επιτροπών, συμβουλίων, οργάνων και υπαλλήλων της Π.Ε.Δ.

στ. Με απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας του και τους κανονισμούς της Π.Ε.Δ που προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος.

ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει στην Εκτελεστική Επιτροπή ή σε μέλη του αρμοδιότητές του, ή αρμοδιότητες του Προέδρου του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, το πρόγραμμα δράσης της Π.Ε.Δ. και τους κανονισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος.

η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να καταργούνται ή να μεταφέρονται τοπικά παραρτήματα της Π.Ε.Δ. του άρθρου 12 του παρόντος εντός των ορίων της περιφέρειας.»

Άρθρο 10
Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 π.δ. 75/2011
Η περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι:

α) Οι δήμαρχοι όλων των δήμων της χώρας.

β) Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.

γ) Όσοι διετέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, εφόσον έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή, επαυξανομένου αντιστοίχως του αριθμού των μελών της γενικής συνέλευσης της παρ. 1.».

Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 26 του π.δ. 75/2011
Η παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελείται από 31 μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού. Εξ αυτών δεκαεννέα (19) είναι δήμαρχοι και δώδεκα (12) είναι δημοτικοί σύμβουλοι.».

Άρθρο 12
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Αντικατάσταση παρ. 1 και 8 άρθρου 30 του π.δ. 75/2011

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου Αθηναίων και τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο, του δημάρχου Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 30 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και το ακέραιο μέρος του πηλίκου αυξημένο κατά μια μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.».

Άρθρο 13
Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31 του π.δ. 75/2011
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 75/2011 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστό φάκελο εκλέγονται με τη φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, από τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψήφιους. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται στο επάνω μέρος “Για το Εποπτικό Συμβούλιο” και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Οι υποψηφιότητες για το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλονται με απλή γραπτή δήλωση του κάθε υποψηφίου μεμονωμένα, που κατατίθεται στην εφορευτική επιτροπή μέχρι δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.»

Άρθρο 14
Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργία, αρμοδιότητες Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 του π.δ. 75/2011
Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 προστίθεται η δυνατότητα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή μεικτό τρόπο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Κ.Ε.Δ.Ε. ή σε άλλη πόλη της χώρας ή με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από σχετική απόφασή του.»

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ