Π.Δ. 29/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 29 ΦΕΚ Α 77/20.4.2022

Τροποποίηση του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160) .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), και ιδίως του άρθρου 20 αυτού.

2. Το άρθρο τρίτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης.8.2021 (Α’ 143), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160) και το π.δ. 6/ 2022 (Α’ 17) περί σύστασης Γενικής Γραμματείας Δασών στο Υ.Π.ΕΝ.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/120988/2755/16.12.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που ανέρχεται στο ποσό των 321.978,12 ευρώ. Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2/84041/ 2.3.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η κάλυψη της δαπάνης για το έτος 2022 θα γίνει με μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στις οποίες έχει γίνει σχετική πρόβλεψη, στον προϋπολογισμό του Υ.Π.ΕΝ., για δε τα επόμενα έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υ.Π.ΕΝ.

8. Την υπ’ αρ. 31/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 132/2017

1. Προστίθεται περ. (δ) στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160) ως ακολούθως:

«δ) Γενική Γραμματεία Δασών» και οι λοιπές περιπτώσεις αναριθμούνται αντιστοίχως.

2. Προστίθεται περ. (δ) στην παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) και η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. β) Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας. γ) Τμήμα Μητρώου και Υποστήριξης. δ) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.».

3. Προστίθεται περ. (δ) στην παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) ως ακολούθως: «δ) Στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Ο συντονισμός των Τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών για θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

ββ) Ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών.

γγ) Ο χειρισμός θεμάτων συλλογικών οργάνων των Δασικών Υπηρεσιών και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών κυρίως σε θέματα σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών.

δδ) Η συλλογή και τήρηση συγκεντρωτικών στοιχείων για την σύνθεση και τις μεταβολές του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.

εε) Η επεξεργασία στοιχείων για τον προγραμματισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό σε συνεργασία με τα Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.».

4. Προστίθεται περ. (δ) στην παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) και η παρ. 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού. β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών. γ) Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων. δ) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.».

5. Προστίθεται παρ. 3δ στο άρθρο 15 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) ως ακολούθως: «3δ) Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών ανήκουν οι αντίστοιχες, με αυτές του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών, αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθη εντολή, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, πλην των κατηγοριών δαπανών για τις οποίες εκδίδεται επιτροπικό ένταλμα. Πέραν των ανωτέρω, το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών έχει την αρμοδιότητα συντονισμού των Τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.».

6. Η περ. (ι) της παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) αντικαθίσταται ως εξής:

«ι) η ενιαία, έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ασκούμενης δασικής πολιτικής και της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση διαμέσου του συντονισμού, της καθοδήγησης για την άρτια εφαρμογή και του ελέγχου των έργων και εργασιών, δράσεων και προγραμμάτων που εκτελούν οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.».

Άρθρο 2
Προσθήκη άρθρου 26A στο π.δ. 132/2017 (Α’ 160) «Γενική Γραμματεία Δασών Υπαγωγή Υπηρεσιών»
Μετά το άρθρο 26 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) προστίθεται άρθρο 26Α, ως εξής:

«Άρθρο 26A Γενική Γραμματεία Δασών Υπαγωγή Υπηρεσιών Στη Γενική Γραμματεία Δασών υπάγονται:

1. Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

2. Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ)».

Άρθρο 3
Προσθήκη άρθρου 26Β στο π.δ. 132/2017 (Α’ 160) «Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ)»
Μετά το άρθρο 26Α του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) προστίθεται άρθρο 26Β, ως εξής:

«Άρθρο 26Β Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ)

1. Οι Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) διαρθρώνονται ως εξής:

α) Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στις οποίες υπάγονται και τα Γραφεία Διοικητικού Λογιστικού των Δασικών Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, τα οποία καθίστανται Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των ΕΕΔΠ.

β) Διευθύνσεις Δασών. γ) Διευθύνσεις Αναδασώσεων. δ) Δασαρχεία. 2. Οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, υποβοηθούμενες από τις Διευθύνσεις Δασών που εδρεύουν σε κάθε περιφερειακή ενότητα (πρώην νομό), αναλαμβάνουν επιπλέον των ήδη ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους:

(αα) Τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, κρατικών οχημάτων, καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών,

(ββ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών,

(γγ) την τήρηση Μητρώου μισθοδοτούμενων και τήρηση μισθολογικών αρχείων.

Για τον σκοπό αυτό, τα Γραφεία Διοικητικού Λογιστικού των Δασικών Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, καθίστανται Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των ΕΕΔΠ.».

Άρθρο 4
Τροποποίηση άρθρου 71 του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄160)
To άρθρο 71 του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄160) αντικαθίσταται ως εξής:

«Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

1. α) Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με διετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.

β) Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

γ) Στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών με διετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως σε θέματα πληροφορικής και γεωχωρικών δεδομένων/πληροφοριών.

δ) Στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών με διετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

ε) Στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με διετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού δασικής πολιτικής, έργων και προγραμμάτων προστασίας και ανάπτυξης των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και αξιοποίησης όλων των πηγών χρηματοδότησης.

στ) Στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με διετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως σε θέματα στρατηγικού πολεοδομικού σχεδιασμού, οικοδομικών και κτιριοδομικών κανονισμών και δημόσιας πολιτικής για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

ζ) Στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών με διετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως σε θέματα ολοκληρωμένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.

η) Στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με διετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως σε θέματα στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού και της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα.

θ) Στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών με διετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού αειφόρου αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας.

ι) Στη Γενική Διεύθυνση Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών με διετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος και της βιώσιμης διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.

ια) Στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Μηχανικών με διετή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού των μέτρων τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και ενεργειακής νομοθεσίας.

2. Για την κάλυψη των θέσεων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι απαραίτητη η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.».

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρ. 1, η προϋπόθεση της διετούς εμπειρίας για τις Γενικές Διευθύνσεις Υδάτων και το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιορίζεται σε ένα έτος.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Οικονομικών Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ