Π.Δ. 28/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28

Ίδρυση Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου στην πόλη της Καλαμάτας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 132/1969 «Περί ιδρύσεως Πολεμικού Μουσείου» (Α΄ 35), β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 102627/22.9.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 4396).

4. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, όπως διατυπώθηκε στο 15/9.9.2021 πρακτικό συνεδρίασής του.

5. Την υπό στοιχεία 79A/2022 (τροποποίηση) εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη κατ’ έτος σε βάρος του προϋπολογισμού του Μουσείου ποσού 40.000 ευρώ επί του ΑΛΕ 2310802019. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από την τακτική ετήσια οικονομική επιχορήγηση του Πολεμικού Μουσείου.

6. Την υπ’ αρ. 13/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται Παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου με έδρα την Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ