ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 27 ΦΕΚ Α 70/6.4.2022

Σύσταση Άμισθης Προξενικής Αρχής της Ελλάδας στην πόλη Ανδόρα λα Βέλια της Ανδόρας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 308 του ν.4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄31).

2. Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, όπως διατυπώθηκε στο υπό στοιχεία Α.Π. 1141/17.09.2021 έγγραφό της.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ΄αρ. 11/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Ανδόρα λα Βέλια του Πριγκιπάτου της Ανδόρας
Συστήνεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Ανδόρα λα Βέλια (Andorra la Vella) του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια του Πριγκιπάτου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα,17 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εξωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ