Π.Δ. 26/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26 ΦΕΚ Α 69/5.4.2022

Έγκριση Τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1657/1951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Διατάξεων» (Α΄20).

2. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίθηκε με το από 24.4.1951 β.δ. (Α΄186) και τροποποιήθηκε με το β.δ. 604/1971 (Α΄184), το π.δ. 73/1995 (Α΄51), το π.δ. 46/2006 (Α’ 45) και το π.δ. 143/2014 (Α΄233) και ιδίως το ακροτελεύτιο άρθρο του από 24.4.1951 β.δ.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 353/1997 «Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄239).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Τις προτάσεις του από 27ης Ιουνίου 2021 24ου (Έκτακτου) Καταστατικού Συνεδρίου Αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αρ. 201/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει εγκριθεί με το από 24.4.1951 β.δ. και τροποποιήθηκε με το β.δ. 604/1971, το π.δ. 73/1995, το π.δ. 46/2006 και το π.δ. 143/2014, ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: Μέλη του Κ.Ι.Σ. εκλέγονται ανά τριετία από ειδικό Συνέδριο αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος, Έλληνες Ισραηλίτες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Ελληνικής Ισραηλιτικής Κοινότητας και δεν υπόκεινται σε νόμιμη εξαίρεση.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: Α. Δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο μέλλον στο Δ.Σ. του

Κ.Ι.Σ., άτομο το οποίο έχει διατελέσει Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. επί οκτώ (8) συνολικά θητείες, συνεχείς ή διακεκομμένες, προσμετρουμένων των ήδη διανυθεισών.

Β. Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. δεν μπορεί να διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ., πάνω από τέσσερις (4) συνολικά θητείες εκ των οκτώ (8) προβλεπομένων στην παρ. 2.Α. του άρθρου 23, συνεχείς ή διακεκομμένες, προσμετρουμένων των ήδη διανυθεισών.

Γ. Τα προβλεπόμενα στις ως άνω δύο παραγράφους 2.Α. και 2.Β., τίθενται σε ισχύ μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας (η οποία άρχισε την 8η Σεπτεμβρίου 2019).

3. Η παρ. 4 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής: Αντιπρόσωποι μπορεί να εκλεγούν και μη μέλη της

Κοινότητας από την οποία εκλέγονται. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να είναι Έλληνες Ισραηλίτες πολίτες, να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Ελληνικής Ισραηλιτικής Κοινότητας και να μην υπόκεινται σε νόμιμη εξαίρεση. Αντιπρόσωποι δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. και έμμισθοι υπάλληλοι αυτού. Οι αντιπρόσωποι δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. στο ίδιο Συνέδριο.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 29Α΄ αντικαθίσταται ως εξής: Υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

είναι κάθε Έλληνας Ισραηλίτης πολίτης που έχει τα νόμιμα προσόντα, δεν υπόκειται σε νόμιμη εξαίρεση, έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα Ελληνικής Ισραηλιτικής Κοινότητας.

5. Η παρ. 2Α του άρθρου 29Α΄ αντικαθίσταται ως εξής: Είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, εάν αυτό το επιθυμούν οι υποψήφιοι ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών ή μεμονωμένοι υποψήφιοι. Οι ομαδικές υποψηφιότητες (συνδυασμοί), κατατίθενται αποκλειστικά με έγγραφη δήλωση του επικεφαλής του κάθε συνδυασμού, που περιλαμβάνει και όλους τους υποψηφίους καθώς και την έγγραφη συγκατάθεση εκάστου μέλους του συνδυασμού.

Υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στην έγγραφη δήλωση του επικεφαλής του κάθε συνδυασμού, θεωρούνται ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.

6. Η παρ. 3 του άρθρου 29Α΄ αντικαθίσταται ως εξής: Η Γραμματεία του Κ.Ι.Σ. συντάσσει τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, αναφέροντας σε αυτά χωριστά τους υποψηφίους για Τακτικά μέλη του Δ.Σ. και χωριστά τους υποψηφίους για Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με την έγγραφη δήλωση του επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ο οποίος δεν εντάσσεται σε κάποιον συνδυασμό, καταχωρείται σε χωριστό ψηφοδέλτιο μόνο ως Τακτικός ή μόνο ως Αναπληρωματικός υποψήφιος, σύμφωνα με την έγγραφη επιθυμία του. Στη συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

Όλα τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων και λευκά ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε εμφανές σημείο κοντά στο παραβάν, όπου κάθε αντιπρόσωπος θα εισέρχεται για να ασκήσει το δικαίωμα της μυστικής ψηφοφορίας.

Ο αντιπρόσωπος πριν εισέλθει στο παραβάν, λαμβάνει από τη γραμματεία φάκελο λευκό, καθώς και ένα από όλα τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων και ψηφοδέλτια λευκά, για να θέσει την ψήφο του.

7. Η παρ. 4 του άρθρου 29Α΄ καταργείται. 8. Η παρ. 2 του άρθρου 30Α΄ αντικαθίσταται ως εξής: Στη συνέχεια οι αντιπρόσωποι ή εφόσον υπάρχει κώλυμα οι αναπληρωτές τους, μπορούν να επιλέξουν ένα (1) μόνο ψηφοδέλτιο από τα υπάρχοντα, μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών. Με σταυρό προτιμήσεως σε έναν (1) έως δώδεκα (12) υποψηφίους για τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με σταυρό προτιμήσεως σε έναν (1) έως τρεις (3) υποψηφίους για τα Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνο μεταξύ των περιλαμβανομένων στο ίδιο ψηφοδέλτιο, εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τα Τακτικά μέλη και τα Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η παρ. 3 του άρθρου 30Α’ αντικαθίσταται ως εξής: Οι Τακτικές έδρες του Δ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη ως εξής: Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Το πηλίκο που διαμορφώνεται έτσι αποτελεί το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών.

10. Η παρ. 4 του άρθρου 30Α’ αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει Τακτικές έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, ίσες με το πηλίκο που προκύπτει από τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε, δια του εκλογικού μέτρου.

Τις Τακτικές έδρες που λαμβάνει κάθε συνδυασμός, καταλαμβάνουν με τη σειρά οι υποψήφιοι του συνδυασμού που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων σε σχέση με το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία Τακτική έδρα.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις Τακτικές έδρες που καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε, καταλαμβάνει τόσες Τακτικές έδρες, όσες οι υποψήφιοί του.

Οι Τακτικές έδρες που δεν έχουν διατεθεί με τον τρόπο που προαναφέρεται, δίδονται στον συνδυασμό που πλειοψήφησε.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο συνδυασμών, οι υπόλοιπες Τακτικές έδρες διατίθενται σε αυτούς μισές-μισές και σε περίπτωση που ο αριθμός των Τακτικών εδρών είναι μονός, γίνεται κλήρωση για την Τακτική έδρα που περισσεύει.

11. Η παρ. 5 του άρθρου 30Α’ αντικαθίσταται ως εξής: Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται, οι τρείς (3) υποψήφιοι κατά σειρά προτιμήσεως μεταξύ των υποψηφίων για Αναπληρωματικά μέλη, σε όποιο ψηφοδέλτιο και αν ανήκουν.

12. Η παρ. 6 του άρθρου 30Α’ αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, για την κάλυψη των Τακτικών και Αναπληρωματικών εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων, για την κάλυψη των ανάλογων εδρών.

Την κλήρωση διενεργεί ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, παρουσία των Συνέδρων.

13. Η παρ. 7 του άρθρου 30Α’ αντικαθίσταται ως εξής: Οι θητείες των Αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ